Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 18
30. oktober 1998
Gældende

Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold

Kapitel 1

Formål og område m.v.

 

§ 1. Lovens formål er at sikre en bestand af sunde hunde og katte i Grønland, at beskytte den grønlandske slædehund som race samt at beskytte mennesker, dyr og omgivelser mod skader forvoldt af hunde og katte.

 

§ 2. Loven omfatter ethvert hunde- og kattehold, uanset om dette er erhvervsmæssigt eller ikke erhvervsmæssigt.

 

§ 3. Ved slædehundedistrikter forstås i denne lov området fra og med Sisimiut Kommune, Kangerlussuaq og nordover til og med Qaanaap Kommunia, Grønlands Nationalpark samt Ittoqqortoormiit Kommuneat og Ammassallip Kommunia.

Stk. 2. Landsstyret kan bestemme, at nærmere definerede områder, som grænser op til slædehundedistrikter, kan indregnes som slædehundedistrikter.

 

Kapitel 2

Myndigheder

 

§ 4. Landsstyret meddeler de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af de krav der er fastsat i §§ 8, 12, 22 og 23 eller i regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Landsstyret kan helt eller delvis henlægge sine beføjelser til kommunalbestyrelsen.

 

§ 5. Kommunalbestyrelsen meddeler de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af de krav, der er fastsat i §§ 7, 9, 10, § 13, stk. 1, §§ 15, 16, 19 eller i regler fastsat i medfør heraf.

 

§ 6. Tilsynsmyndighederne jf. §§ 4 og 5 og personer, der er særligt bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler og dokumenter for at tilvejebringe oplysninger til brug for beslutninger i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand hertil. Landsstyret kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

 

Kapitel 3

Hunde- og kattehold

 

§ 7. Det er forbudt at holde og sammenbringe hunde og katte på steder, der kan frembyde en sundhedsmæssig risiko for omgivelserne eller må anses for uegnet til ophold for husdyr.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler for steder, hvor hunde og katte bringes sammen.

 

§ 8. Indretning og drift af kenneler, pensioner, hospitaler, internater og lignende for hunde og katte må kun ske efter tilladelse fra Landsstyret.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om vilkårene for tilladelse.

 

§ 9. Hunde over 6 måneder skal holdes lænkede i kæde, indespærrede, indelukkede i løbegård eller føres i line.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 er fårehunde og tjenestehunde under kommando, hunde, der udenfor byområder benyttes til jagt eller fritidsaktiviteter, og som er under kom-mando, samt hunde udsat på godkendte hundeøer.

Stk. 3. Løse hunde kan aflives uden erstatningsansvar over for ejeren. Dette gælder dog ikke for løse hunde tilladt i henhold til stk. 2.

 

§ 10. Det er forbudt, at holde bidske hunde.

Stk. 2. Hunde, som har angrebet mennesker eller har ihjelbidt andre dyr, skal straks aflives.

Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om klipning af hjørnetænder på hunde.

 

§ 11. En hundeejer er erstatningspligtig for skade, som vedkommendes hund måtte forårsage.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om ansvarsforsikring af hunde.

 

§ 12. Landsstyret kan fastsætte regler for Grønland eller for nærmere definerede områder om forbud mod hold af bestemte hunderacer og af hunde, der kan frembyde fare, skabe frygt eller ikke kan holdes på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde.

 

Kapitel 4

Hunde- og kattevedtægter

 

§ 13. Kommunalbestyrelsen udarbejder en hunde- og kattevedtægt for kommunen.

Stk. 2. Landsstyret fastsætter nærmere regler for indholdet af de i stk. 1. nævnte vedtægter.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte vedtægter skal stadfæstes af Landsstyret, forinden de sættes i kraft.

 

Kapitel 5

Behandling af hunde og katte

 

§ 14. Hunde og katte skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

 

§ 15. Enhver, der holder hunde og katte, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt herunder, at de fodres, vandes, og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Stk. 2. Hunde og katte skal have adgang til et tørt leje.

Stk. 3. Enhver, der holder hunde og katte, skal sørge for, at de tilses mindst en gang om dagen.

Stk. 4. Katte må ikke til stadighed holdes indespærrede i bur.

Stk. 5. Børn under 16 år må kun holde husdyr under forældres eller værges overopsyn og ansvar.

 

§ 16. Det er forbudt at efterlade levende hunde i fangst- eller jagtområder, på slæderejser eller under væddeløb.

Stk. 2. Det er forbudt at efterlade levende hunde og katte uden fornøden tilsyn ved flytning eller bortrejse.

 

§ 17. Den der vil aflive en hund eller en kat skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt.

Stk. 2. Aflivning ved drukning, kvælning eller hængning er forbudt.

Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om aflivning af hunde og katte.

 

§ 18. Operative indgreb, der kan påføre hunde eller katte lidelse bortset fra uvæsentlig smerte af forbigående karakter, må kun foretages af en dyrlæge, medmindre indgrebet er uopsætteligt.

Stk. 2. Operative og lignende indgreb, der har til formål at ændre et husdyrs udseende må ikke finde sted.

Stk. 3. Afklipning af hale- eller ørespids er forbudt, medmindre det foretages af en dyrlæge af medicinske årsager.

Stk. 4. Mekanisk eller anden form for beskadigelse af hundes kindtænder er forbudt.

Stk. 5. Operativ eller anden form for fjernelse af kattes kløer er forbudt.

 

Kapitel 6

Beskyttelse af den grønlandske slædehund som race

 

§ 19. Slædehundedistrikterne er forbeholdt grønlandske slædehunde.

Stk. 2. Al indførsel af hunde til slædehundedistrikterne er forbudt.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan Landsstyret efter ansøgning tillade hold af tjenestehunde og hjælpehunde for handicappede i slædehundedistrikter og bestemme betingelserne herfor herunder stille krav om sterilisation af sådanne hunde.

Stk. 4. Slædehunde, som har været ført ud af slædehundedistrikterne, må kun genindføres efter særlig tilladelse fra Landsstyret.

Stk. 5. Indførsel af grønlandske slædehunde til de øvrige distrikter er forbudt.

 

§ 20. Kunstig sædoverføring og ægtransplantation på grønlandske slædehunde må kun finde sted efter særlig tilladelse fra Landsstyret.

 

Kapitel 7

Overvågning m.v.

 

§ 21. Landsstyret kan iværksætte overvågning af hunde og katte herunder indsamling og registrering af data, udtagning af prøver samt mærkning og registrering i forbindelse hermed.

Stk. 2. Ejere af de i stk. 1 nævnte husdyr skal vederlagsfrit stille den nødvendige bistand til rådighed ved undersøgelser og udtagning af prøver og ved andre foranstaltninger, der iværksættes i henhold til loven.

 

Kapitel 8

Handel m.v. med hunde og katte

 

§ 22. Landsstyret kan fastsætte regler om, at personer, selskaber, foreninger m.v., der såvel erhvervsmæssigt som ikke erhvervsmæssigt omsætter hunde og katte, skal foretage anmeldelse herom til myndighederne samt registrere køb og salg.

 

§ 23. Landsstyret kan fastsætte regler om transport af hunde og katte herunder krav til ledsagende dokumentation.

 

Kapitel 9

Tilsyn og påtale

 

§ 24. Enhver, der har formodning om, at en hund eller kat behandles uforsvarligt jf. § 14, skal omgående anmelde dette til en dyrlæge eller til politiet eller kommunefogeden.

Stk. 2. Dyrlægen, politiet eller kommunefogeden skal straks underrette Direktoratet for Miljø og Natur, Veterinærafdelingen om anmeldelsen.

Stk. 3. Direktoratet for Miljø og Natur, Veterinærafdelingen meddeler politiet eller kommunefogeden, om der må antages at foreligge uforsvarlig behandling.

 

§ 25. Behandles hunde eller katte uforsvarligt, kan politimesteren give den ansvarlige pålæg om dyrets behandling.

Stk. 2. Er dyret sygt eller kommet uhelbredeligt til skade, kan politimesteren meddele pålæg om aflivning, hvis det vil medføre unødig lidelse at lade det leve.

Stk. 3. Pålæg skal meddeles skriftligt. Inden der meddeles pålæg, skal politimesteren indhente en erklæring fra Direktoratet for Miljø og Natur, Veterinærafdelingen. Endvidere skal den, der har ansvaret for dyret, have lejlighed til at udtale sig.

Stk. 4. Stk. 3 kan fraviges i det omfang, det er nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for dyret, eller når den ansvarlige skønnes at være bortrejst.

Stk. 5. Aflivning, som foretages i medfør af stk. 2 sker uden erstatning for dyrets ejer.

 

§ 26. Efterkommes pålægget efter § 25, stk. 1 ikke, kan politimesteren lade dyret aflive uden erstatning til dyrets ejer.

 

§ 27. Den, der har fået pålæg efter § 25, stk. 1 og den, hvis dyr er aflivet i henhold til § 26, kan begære sagen indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for politimesteren inden 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Indbringelse for domstolene har ikke opsættende virkning.

 

Kapitel 10

Sanktionsbestemmelser

 

§ 28. Overtrædelse af bestemmelserne i § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1 og 2, § 10, stk. 1 og 2, §§ 14-18, § 19, stk. 1, 2, 4 og 5, § 20 samt § 21, stk. 2 kan medføre bøde.

Stk. 2. Ved overtrædelse af bestemmelser fastsat i medfør af § 7, stk. 2, § 8, stk. 2, § 10, stk. 3, § 11, stk. 2, § 12, § 13, stk. 1, § 19, stk. 3, samt §§ 22 og 23 kan idømmes bøde.

Stk. 3. Ved grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelserne i § 10, stk. 1 samt §§ 14-18 kan idømmes forbud mod enhver form for hold af eller omgang med husdyr.

Stk. 4. Ved grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelser fastsat i medfør af § 13, stk. 1 kan idømmes forbud mod enhver form for hold af eller omgang med husdyr.

Stk. 5. Idømmelse af forbud mod hold af eller omgang med husdyr jf. stk. 3 og 4 kan ske for bestandigt eller for en tidsbegrænset periode på mindst 1 år.

 

Kapitel 11

Ikrafttrædelse m.v.

 

§ 29. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1999 under forudsætning af Folketingets vedtagelse af Lov for Grønland om hunde og dyreværn.

Stk. 2. Såfremt Folketingets vedtagelse først foreligger efter 1. januar 1999, træder landstingsloven ikraft på datoen for Folketingets vedtagelse.

Stk. 3. Landsrådsvedtægt af 22. juni 1957 om hundehold, som ændret ved landsrådsvedtægt af 4. marts 1959, ophæves samtidig. Bestemmelserne om hjørnetandsklipning i §§ 6 og 7 forbliver dog i kraft, indtil Landsstyret har fastsat regler i medfør af denne lovs § 10, stk. 3.

Stk. 4. Kommunale hundevedtægter forbliver i kraft, indtil de erstattes af nye hunde- og kattevedtægter i henhold til kapitel 4 dog senest indtil 31. december 1999.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998.

 

 

Jonathan Motzfeldt  

/  

Marianne Jensen