Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
7. januar 2021
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om affald

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 5, 6, 12, 20, 23 og 25, § 14, § 35, stk. 2, § 40, stk. 1 og 2, § 45, stk. 2-4, § 56, stk. 1, og § 66 stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet (miljøloven), fastsættes:

 

Kapitel 1
Anvendelsesområde

  § 1.  Bekendtgørelsen omfatter håndtering af affald, herunder sortering, nyttiggørelse, bortskaffelse og genanvendelse, der ikke er reguleret af anden lovgivning.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen fastsætter regler for planlægning og håndtering af materiale, fra det tidspunkt det bliver til affald, til det tidspunkt det ophører med at være affald.

 

Kapitel 2
Definitioner mv.

 

  § 2.  Definitionerne i dette kapitel gælder for denne bekendtgørelse, for miljøloven og andre regler vedrørende affald udstedt i medfør heraf, og for den kommunale affaldshåndtering, herunder de kommunale affaldsregulativer.

 

  § 3.  Ved affald forstås ethvert stof eller enhver genstand, jf. bilag 1, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtiget til at skille sig af med.
  Stk. 2.  I overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse og miljølovens § 36, stk. 1, afgør kommunalbestyrelsen, om et stof eller en genstand er affald. Det påhviler herunder kommunalbestyrelsen at afgøre, hvordan stoffet eller genstanden skal klassificeres.
  Stk. 3.  Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er resultatet af en erhvervsmæssig produktionsproces, der ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, og hvis:
1)  det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes,
2)  stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere forarbejdning, end hvad der er normal industriel praksis,
3)  stoffet eller genstanden fremstilles som en integreret del af en produktionsproces, og
4)  videreanvendelse er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til alle relevante krav til produkt-, miljø- og sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse og ikke vil få generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, at stoffer eller genstande, som opfylder følgende kriterier, ikke længere er affald: 
1)  stoffet eller genstanden har gennemgået en nyttiggørelsesoperation, herunder genanvendelse, 
2)  stoffet eller genstanden er almindeligt anvendt til specifikke formål, 
3)  der findes et marked for eller en efterspørgsel efter et sådant stof eller genstand, 
4
)  stoffet eller genstanden opfylder de tekniske krav til de specifikke formål og lever op til gældende lovgivning og normer vedrørende produkter, og
5) anvendelsen af stoffet eller genstanden ikke får generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed.
  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen skal orientere Naalakkersuisut om afgørelser efter stk. 4 i denne bestemmelse.

 

  § 4.  Ved brugsrettighedshaver forstås den, der har brugsretten til et areal, normalt i form af en arealtildeling. Dette gælder både for midlertidig eller permanent tildeling samt for ubebyggede arealer, hvis der forekommer affald fra området.
  Stk. 2.  Med brugsrettighedshaver sidestilles:
1)  lejere og brugere af erhvervslejligheder, erhvervsejendomme og erhvervsområder, og
2)  lejere og brugere af lejligheder og huse til beboelse såfremt udlejningsejendommen indeholder 3 eller færre lejemål.
3)  udlejere af udlejningsejendomme, der indeholder mere end 3 lejemål.
  Stk. 3.  Med brugsrettighedshaver sidestilles endvidere virksomheder, foreninger og arrangører af arrangementer, hvor der permanent eller midlertidigt samles mange mennesker.

 

  § 5.  Enhver brugsrettighedshaver kategoriseres enten som husstand eller virksomhed. Kommunalbestyrelsen afgør konkret, om en brugsrettighedshaver skal sidestilles med husstand eller virksomhed.
  Stk. 2.  Institutioner, havne og lignende kategoriseres som virksomheder.
  Stk. 3.  Landbrug, dyrehold, hotel og restauration og andre erhvervsmæssige aktiviteter i det åbne land kategoriseres som virksomheder. 
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal i sin afgørelse efter stk. 1, inddrage følgende kriterier:
1)  Den forventede totale mængde og type af affald.
2)  Aktivitetens tidsmæssige udstrækning. 
3)  Aktivitetens formål.

 

  § 6.  Udover definitionerne i §§ 3 og 4, finder følgende definitioner anvendelse:
1)  Affald egnet til nyttiggørelse: Affald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig nyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer.

2) Affaldsbehandlingsanlæg: Anlæg, som nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg, som forbereder affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

3)  Affaldsbeholder: Beholder, hvori affald opbevares, indtil det bliver indsamlet ved en kommunal indsamlingsordning.

4) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning eller oprindelse, såsom asfalt, papir, pap, dæk, metal, elektronikskrot, batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ.

5) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet.

6) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald, eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af affaldets karakter eller sammensætning.

7) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. bilag 1, og som er beskrevet med en EAK-kode.

8) Affaldstransportør: Enhver, som i erhvervsmæssigt øjemed transporterer affald for andres regning.

9)  Animalsk affald: Affald fra dyr og døde dyr, herunder biprodukter fra dyr.
10) Anvisningsordning: En regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten har ansvaret for, at affaldet afleveres til godkendt anlæg efter kommunalbestyrelsens anvisninger.

11) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

12) Benyttelsespligt: Pligt til at:

a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ, eller

b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning.

13) Bioaffald: Bionedbrydeligt mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger, samt lignende affald fra

fødevareforarbejdningsvirksomheder, herunder haveaffald, fiskeaffald og andet animalsk affald.

14) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer.

15)  Bygge- og anlægsaffald: Affald, der hidrører fra bygge- og anlægsarbejde, herunder modernisering, renovering og sanering.

16) Dagrenovation: Affald frembragt af private husholdninger, som ikke er omfattet af andre ordninger, og som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, herunder madaffald og restaffald af papir, pap, plast og emballage, samt affald fra fiskeri og fangst til eget forbrug.

17) Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger.

18) Deponeringsanlæg: Område hvor affald placeres permanent eller midlertidigt, hvor der er opnået miljøgodkendelse efter miljølovens kapitel 5. 

19) Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til nyttiggørelse eller til forbrænding.

20)  Direkte genbrug: Genbrug af produkter eller komponenter, som kan ske uden yderligere forarbejdning heraf.

21)  Dump: Område, hvor affald placeres permanent, hvor der ikke er opnået miljøgodkendelse efter miljølovens kapitel 5. 
22)  Elektronikskrot: Affald fra elektriske og elektroniske produkter, herunder kasserede støvsugere, elektroniske lamper, elsparepærer, varmeblæsere, kaffemaskiner, boremaskiner, TV-apparater, computere, radioer, mobiltelefoner og komfurer.

23) Emballage: Alle produkter uanset art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering eller levering af råvarer eller forarbejdede varer fra producenten til brugeren, eller til præsentation af disse varer. Alle engangsartikler, der anvendes til samme formål, skal tilsvarende betragtes som emballage. Emballage omfatter kun:
a)  Salgsemballage eller primæremballage, dvs. emballage, der er udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger.
b)  Multipak eller sekundær emballage, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges som sådan til den endelige bruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet. Det vil sige, at den kan fjernes fra varen, uden at dette ændrer varens egenskaber.
c)  Transportemballage eller tertiær emballage, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipak emballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås. Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere.

24) Emballageaffald: Enhver emballage eller ethvert emballagemateriale, der er omfattet af definitionen på affald, jf. § 3, bortset fra spildprodukter fra produktionen.

25) Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner, jord og landbrugsaffald. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

26) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 1, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 2. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 2.

27) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske, biologiske eller andre processer, der går forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde gøre den videre håndtering lettere.

28) Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at de kan genbruges uden anden forbehandling.

29) Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke anvendes til nyttiggørelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til overtrædelse af krav gældende for anlægget eller i øvrigt fører til udledning af forurenende stoffer i miljø- og sundhedsmæssigt uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter ikke:

a)  Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde.

b) Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til anden behandlings- eller bortskaffelsesordning, herunder nyttiggørelse eller deponering.

30) Forhandler: Person eller virksomhed, som i forretningsmæssigt øjemed driver handel med affald.

31)  Forsøgsbaseret ordning: Ordning, som gennemføres for en eller flere fraktioner, i et begrænset tidsrum eller område, med henblik på at undersøge, hvorvidt ordningen skal udbredes til et større område eller gøres permanent.
32) Genanvendeligt affald: Affald, som er egnet til genanvendelse, eller som efter lovgivningen skal genanvendes.

33) Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer forarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår forarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og forarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldning.

34) Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer.

35) Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter bruges igen til samme formål, som de var udformet til.

36) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, storskrald, haveaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

37) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed.

38) Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg.

39) Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunalbestyrelsen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering, når affaldet er afleveret ved afleverings- eller opsamlingsstedet.

40) Indsamlingsvirksomhed: Virksomhed som i forretningsmæssigt øjemed indsamler affald.

41)  Kemikalieaffald: Kemikalier fra fejlproduktion og brugte kemikalier fra industrivirksomheder, og blandet affald fra laboratorier og lignende samt almindelige kemikalier fra husholdninger som for eksempel opløsningsmidler og malingsrester.

42) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, herunder sortering efter materiale og anvendelsesform.

43)  Klinisk risikoaffald: Affald, der indebærer smittefare og anden særlig helbredsmæssig risiko.

44) Kommunale affaldsbehandlingsanlæg: Affaldsbehandlingsanlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser tilsammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget.

45) Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer behandling af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse.
46) Nyttiggørelse: Enhver operation, hvorved affald genbruges, genanvendes eller på anden måde opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, herunder operationer, der forbereder affald til sådan nyttiggørelse.

47) Olieaffald: Enhver form for olie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger.

48)  Storskrald: Større indboaffald såsom møbler, ski, cykler, hårde hvidevarer, jern og metal, dunke og madrasser. Storskrald omfatter ikke bygge- og anlægsaffald.  

 

Kapitel 3
Affaldsproducenter

 

  § 7.  Affaldsproducenter er forpligtiget til at håndtere, sortere og bortskaffe affald i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, de kommunale affaldsregulativer og kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger.

 

Kapitel 4
Affaldshierarkiet mv.

 

  § 8.  Affaldshåndteringen skal ske med udgangspunkt i følgende affaldshierarki:
1)  Affaldsforebyggelse.
2)  Forberedelse med henblik på genbrug.
3)  Genanvendelse.
4)  Anden nyttiggørelse.
5)  Bortskaffelse.
  Stk. 2.  Affaldshierarkiet kan fraviges for særlige affaldsstrømme såfremt særlige grunde som ny teknologi, økonomiske betragtninger og mængdebetragtninger taler herfor, jf. ligeledes kriterierne i stk. 3.
  Stk. 3.  Anvendelse af affaldshierarkiet og fravigelse heraf skal ske med henblik på at opnå det bedste samlede miljømæssige og samfundsøkonomiske resultat.

 

Kapitel 5
Ansvar og pligt i forbindelse med forurening

 

  § 9.  Enhver der håndterer affald er ansvarlig for, at der herved ikke sker eller opstår fare for forurening af luft, vand, is, fjeld eller jord.

 

  § 10.  Enhver, der forårsager forurening af luft, vand, is, fjeld eller jord med olie-, kemikalie- eller anden form for farligt affald, skal straks underrette kommunalbestyrelsen herom. 
  Stk.2.  Den, der er ansvarlig for forurening, skal søge følgerne af forureningen afværget uanset om der er sket underretning efter stk. 1. 
  Stk. 3.  Den der er ansvarlig for en forurening skal afgive alle relevante oplysninger om olie-, kemikalie- eller det farlige affalds sammensætning, mængde mv. til kommunalbestyrelsen.


Kapitel 6
Affaldsplanlægning og -kortlægning

 

  § 11.  Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert 4. år en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald. Planen, der skal forelægges Naalakkersuisut til kommentering, skal indeholde:
1)  en kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen dækkende det forudgående kalenderår, jf. § 12,
2)  en målsætningsdel, som redegør for kommunalbestyrelsens overordnede målsætninger på affaldsområdet, og
3)  en planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen af de første 4 år af planperioden, jf. § 13.
  Stk. 2.  De kommunale affaldsplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshandlingsplan og må ikke stride imod denne.
  Stk. 3.  Såfremt kommunalbestyrelsen ikke besidder de påkrævede kortlægningsdata, kan Naalakkersuisut give dispensation, hvorefter kommunalbestyrelsen skal udarbejde kortlægningen ud fra sit bedste skøn. I et sådan tilfælde skal kommunalbestyrelsen endvidere redegøre for, hvordan den påtænker at tilvejebringe påkrævede data fremadrettet.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan meddele dispensation fra målsætningspligten, hvor særlige hensyn taler herfor.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan meddele dispensation fra planlægningspligten, hvor særlige hensyn taler herfor.

  § 12.  Kortlægningsdelen af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:
1)  oversigt over mængderne af affald som produceres i kommunen, og en beskrivelse af hvordan affaldet er nyttiggjort eller bortskaffet, fordelt på
a) de erhvervsmæssige og private kilder, som affaldet stammer fra,
b) affaldstyper (EAK-koder) jf. bilag 1, eller
c) affaldsfraktioner. 
2)  oversigt over mængderne af affald, som importeres til eller eksporteres fra kommunen, fordelt på affaldstyper,
3)  oversigt og beskrivelse af indsamlings- og anvisningsordninger for affald,
4)  oversigt og beskrivelser af modtagelses-, deponerings- og forbrændingsanlæg m.v. beliggende i kommunen, herunder tilstand, ydeevne, evt. ledig kapacitet, og
5)  redegørelse for kommunens omkostninger ved håndtering af affald, herunder udgifter til drift og vedligehold.

 

  § 13.  Planlægningsdelen skal som minimum indeholde en redegørelse for:
1)  Skøn over de fremtidige affaldsmængder i kommunen.
2)  Hvilke indsamlingsordninger for affaldsfraktioner kommunalbestyrelsen påtænker at opstarte.
3)  Plan for drifts- og vedligeholdelse af kommunens enkelte affaldsbehandlings- og genanvendelsesanlæg.
4)  Hvilke affaldsbehandlings- og genanvendelsesanlæg der planlægges etableret, og hvilke der planlægges nedlagt. Herunder behovet for etablering af yderligere kapacitet på baggrund af de forventede fremtidige mængder af affald, sammenholdt med de anvendte anlægs kapacitet og levetid.
5)  Planens økonomiske konsekvenser for kommunalbestyrelsens budget og affaldsgebyrernes størrelse.
6)  Planlagte fremtidige investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye behandlingsanlæg.
7)  En vurdering af i hvilket omfang de planlagte foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierarkiet jf. § 8.  

 

  § 14. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen, alene eller i fællesskab med andre kommunalbestyrelser, vælger at lade et fælleskommunalt affaldsselskab udarbejde hele eller dele af den i § 11 nævnte affaldsplan, skal affaldsplanen vedtages af den enkelte kommunalbestyrelse.
  Stk. 2.  Den enkelte kommunalbestyrelse er ligeledes ansvarlig for at sikre, at en affaldsplan udarbejdet af et fælleskommunalt affaldsselskab lever op til de til enhver tid gældende krav til kommunale affaldsplaner.

 

Kapitel 7
Oplysnings- og anmeldelsespligt

 

  § 15.  Affaldstransportører skal foretage anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis de planlægger at transportere affald. Affaldstransportører, som regelmæssigt transporterer affald, kan dog nøjes med at foretage anmeldelse af, i hvilke perioder de planlægger at transportere affald.
  Stk. 2.  Virksomheder som foretager håndtering af affald. jf. § 6, nr. 37, og som ikke er godkendelsespligtige efter miljølovens kapitel 5, skal anmelde til kommunalbestyrelsen, hvilke perioder de planlægger at håndtere affald.
  Stk. 3.  Virksomheder nævnt i stk. 1 og stk. 2 skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgive oplysninger om affaldsmængder, sammensætninger og kategorier, der er blevet transporteret og behandlet.

  § 16.  Kommunalbestyrelsen kan pålægge virksomheder at afgive alle de oplysninger, som kommunalbestyrelsen foreskriver i deres regulativer, om deres affalds sammensætning og behandling, som er nødvendige for, at kommunalbestyrelsen kan sikre en miljømæssig forsvarlig behandling.
  Stk. 2.  De i stk. 1 omfattede virksomheder skal ved væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber straks give kommunalbestyrelsen meddelelse herom.

 

  § 17.  Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt indsende oplysninger til Naalakkersuisut om kommunens samlede årlige udgifter til affaldshåndtering.

 

Kapitel 8
Regulativpligt

 

  § 18.  Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et eller flere regulativer, som beskriver indsamlings- og anvisningsordninger for affald produceret af brugsrettighedshavere i kommunen.

  § 19.  Kommunalbestyrelsen skal for affald, som er omfattet af en indsamlingsordning i regulativer fastsætte forskrifter om:
1)  Indsamlingsordningernes omfang.
2)  Indsamlingsordningens tilrettelæggelse.
3)  Krav om sortering i nærmere angivne fraktioner.
4)  Forbud mod at smide farligt affald ud som en del af det almindelige dagrenovationsaffald.
5)  Betaling af gebyrer for deltagelse i ordningen.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan herudover fastsætte forskrifter om:
1)  Brugsrettighedshaverens pligt til at anskaffe, opsætte og vedligeholde affaldsbeholdere.
2)  Udformning og type af affaldsbeholdere for de enkelte affaldsproducenter.
3)  Antal affaldsbeholdere, herunder deres placering.
4)  Fyldning af affaldsbeholdere.
5)  Renholdelse af affaldsbeholdere og området omkring dem, herunder snerydning.
6)  Tømning af affaldsbeholdere.
7)  Storskrald.
8)  Håndtering af genanvendeligt affald.
9)  Oplysninger om affald, herunder om udsortering af forbrændingsegnet affald og af genanvendeligt affald.
10)  Særregler for affaldshåndtering med begrundelse i arbejdsmiljø og håndteringsproblemer.
11)  Forsøgsbaserede ordninger.
  Stk. 3.  For affald, som er omfattet af en anvisningsordning, kan kommunalbestyrelsen endvidere sætte krav om:
1)  Emballering af affaldet.
2)  Mærkning af affaldsbeholdere.
3)  Opbevaring af affald.
4)  Forbehandling.
5)  Anvisning af affald til midlertidig oplagring eller midlertidig deponering.
6)  Deklarering af affaldet.

Kapitel 9
Affaldsordninger

 

  § 20.  Kommunalbestyrelsen skal etablere ordninger for affald, som skal fremgå af de kommunale affaldsregulativer, jf. kapitel 8.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen beslutter, om en ordning efter stk. 1 etableres som en indsamlings- eller en anvisningsordning.
  Stk. 3.  Når en kommunal ordning er iværksat, er alle, som er omfattet af ordningen, forpligtet til at benytte ordningen.

  § 21.  Kommunalbestyrelsen skal i alle byer og bygder sikre etablering af indsamlingsordninger og anvisningsordninger for:
1)  Dagrenovation og dagrenovationslignende affald.
2)  Farligt affald.
3)  Storskrald.
4)  Sten, jord, grus, bygningsmateriale og andet fyldmateriale der kan nyttiggøres.
5)  Jern- og metalskrot.
6)  Direkte genbrug.
7)  Animalsk affald fra hunde og andre mindre dyr.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan etablere andre indsamlingsordninger end beskrevet i stk. 1.
  Stk. 3.  Brugsrettighedshaver skal sikre sortering af affald i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af de kommunale affaldsregulativer.

  § 22.  Kommunalbestyrelsen skal konkret anvise affald, der ikke er omfattet af en kommunal indsamlings- eller anvisningsordning. Anvisningerne kan indeholde alle krav til håndtering af affaldet, som kommunalbestyrelsen finder nødvendige, herunder krav om sortering af affaldet i fraktioner.
  Stk. 2.  Anvisningen skal ske på baggrund af en konkret vurdering af affaldets egenskaber.
  Stk. 3.  Den anviste håndteringsform skal benyttes. Dette gælder dog ikke papiraffald, som indeholder fortrolige oplysninger. Virksomheder afgør selv, hvornår affald i form af papiraffald indeholder fortrolige oplysninger.
  Stk. 4.  Brugsrettighedshavere skal over for kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er sorteret og håndteret i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisning.
  Stk. 5.  Med henblik på at sikre korrekt identifikation og håndtering af affaldet kan kommunalbestyrelsen pålægge virksomheder at foretage undersøgelser af affaldet og dets sammensætning.
  Stk. 6.  Kommunalbestyrelsen kan etablere aftaler med et miljøgodkendt anlæg om håndtering af anvist affald, herunder aftaler om modtagelse af affald anvist til genanvendelse.

Kapitel 10
Fritagelse fra benyttelsespligt af de kommunale affaldsordninger

 

  § 23.  Virksomheder kan søge om at blive fritaget for benyttelsespligten for så vidt angår farligt affald. 
  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgningen meddele en virksomhed fritagelse for benyttelsespligten i § 20, stk. 3 og § 22, stk. 3, såfremt virksomheden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. 
  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal som dokumentation forlange kopi af aftale med et miljøgodkendt anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype. 
  Stk. 4.  Fritagelsen er gældende i 5 år, eller indtil det tidspunkt hvor der ikke længere foreligger en aftale med det pågældende miljøgodkendte anlæg, eller anlægget mister sin miljøgodkendelse.
  Stk. 5.  Virksomheden har pligt til at oplyse kommunalbestyrelsen om ændringer i forholdene beskrevet i stk. 4.

 

Kapitel 11
Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer

 

  § 24.  Affaldsgebyrer skal fastsættes i et takstblad. Takstbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  § 25.  Gebyrer omtalt i denne bekendtgørelse opkræves i overensstemmelse med gebyrreglerne i miljølovens kapitel 7.

 

  § 26.  Kommunalbestyrelsen skal opkræve et basisgebyr fra alle brugsrettighedshavere.
  Stk. 2.  Basisgebyret fastsættes som et gennemsnitsgebyr. Kommunalbestyrelsen kan lade basisgebyret indeholde dækning af udgifter til følgende:
1)  Administration. 
2) Forsøgsbaserede ordninger.
3)  Regulativfastsættelse.
4)  Indsamling af data på affaldsområdet.
5)  Informationsarbejde.
6)  Henlæggelser under betingelserne som fremgår i § 30.
7)  Konkrete anvisninger til håndtering af husholdningsaffald.
8)  Planlægning og administration som ikke kan henføres til de enkelte ordninger.
9)  Monitering, nedlukning og efterbehandling af kommunale affaldsanlæg.


  § 27.  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlings- og anvisningsordninger hos alle brugsrettighedshavere i kommunen, som er omfattet af ordningerne.
  Stk. 2.  For indsamlingsordninger i form af henteordninger skal gebyret fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for husholdningen, defineret ved enten vægten af det affald der hentes, beholdervolumen, tømningsfrekvens eller en kombination af disse kriterier. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte supplerende kriterier, der afspejler den enkelte brugsrettighedshavers belastning af ordningen for eksempel omhandlende affaldets karakter eller mængde.

  § 28.  Kommunalbestyrelsen skal i takstbladet gebyrfastsætte modtagelse af affald fra virksomheder på modtageanlæg, dumpe, kontrollerede deponier, forbrændingsanlæg eller andre miljøanlæg i kommunen.
  Stk. 2.  Gebyret skal afspejle affaldets sorteringskvalitet, mængde og art.
  Stk. 3. Farligt affald skilles altid fra det øvrige affald og afregnes særskilt, med hensyntagen til kommunernes udgifter til at sikre affaldets behandling.
  Stk. 4.  Sikrer virksomheden ikke, at farligt affald er frasorteret det øvrige affald, sorteres affaldet for virksomhedens regning.

  § 29.  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte og opkræve særgebyrer for de ekstraomkostninger, som kommunalbestyrelsen påføres af den enkelte affaldsproducent, herunder omkostninger som følger af brugsrettighedshavers ukorrekte sortering eller ekstra omkostninger til afhentning af affald fra brugsrettighedshaver.
  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal redegøre over for brugsrettighedshaver, hvordan gebyret er udregnet. 

 

  § 30.  Ved fastlæggelse af gebyrer kan kommunalbestyrelsen lade henlæggelser til planlagte investeringer indgå, hvis:
1)  kommunalbestyrelsen har truffet beslutninger om investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye anlæg,
2)  kommunalbestyrelsens beslutning er truffet på baggrund af et budget for investeringens omfang og en plan for finansieringen af investeringen, og
3)  investeringen fremgår af den gældende kommunale affaldsplan.


Kapitel 12
Renholdelse af udearealer og anvendelse af affaldsbeholdere m.v.

 

  § 31.  Den enkelte ejendoms affald skal opsamles i affaldsbeholdere anbragt i umiddelbar nærhed af den enkelte bygning eller ejendom.
  Stk. 2. Affald skal anbringes på et let tilgængeligt sted med fri adgangsvej for renovationsfolk hele året. 
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan tillade og stille krav om, at affaldsbeholdere placeres i et særligt skur eller lignende ved nærmeste offentlige vej eller på strækningen mellem nærmeste offentlige vej og bygningen. 
  Stk. 4.  Affaldsbeholdere skal være udformet med henblik på at sikre, at indholdet er utilgængeligt for dyr. 
  Stk. 5.  I forbindelse med indsamlingsordninger kan kommunalbestyrelsen i regulativet påbyde brugen af en bestemt type affaldsbeholdere. Påbydes brug af posestativ, skal poserne leveres af indsamlingsordningen.

                                  

  § 32.  Der må ikke henstilles eller henkastes nogen form for affald.
  Stk. 2.  Alle brugsrettighedshavere har pligt til jævnligt at rengøre ved og omkring deres ejendom i en afstand af 25 meter målt vandret fra det tildelte areals ydergrænse eller til midterlinjen til naboarealet eller grøftekant. Ejendomme med tilknyttede private parkeringsarealer, legepladser og lignende anlæg skal rengøres af ejendommens ejer.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan endvidere påbyde en hus- eller virksomhedsejer at fjerne affald, der stammer fra den pågældende ejendom.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal sikre renholdelse af alle områder i kommunen, som ikke er omfattet af stk. 2 og stk. 3. 
  Stk. 5.  Den der har henstillet eller henkastet affald er ansvarlig for at fjerne affaldet. Kommunalbestyrelsen kan påbyde den, der har henstillet eller henkastet affaldet, at fjerne dette.
  Stk. 6. Stk. 5 begrænser ikke brugsrettighedshaveres rengøringspligt efter stk. 2, adgangen til at give påbud efter stk. 3 eller kommunalbestyrelsens renholdelsesansvar efter stk. 4.

 

  § 33.  Kommunalbestyrelsen skal sikre opsættelse af affaldsbeholdere på offentlige områder inden for by- og bygdeområder.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal sikre opsættelse af askebægere på offentlige områder inden for by- og bygdeområder. Askebægerne kan laves som integrerede løsninger på de i stk. 1 nævnte affaldsbeholdere eller laves som en separat løsning.

  § 34.  Hvert forår efter tøbrud og hvert efterår inden snedække skal kommunalbestyrelsen foretage annoncering af og iværksætte en samlet privat og offentlig rengøring af udearealer i kommunen.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsens annoncering efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om perioden for den samlede rengøring. Rengøringen kan eventuelt etapedeles for forskellige områder.
  Stk. 3.  Den samlede rengøring skal foretages i den af kommunalbestyrelsen angivne periode, efter de retningslinjer, som er angivet i stk. 1 og stk. 2.
  Stk. 4.  Indsamlet affald, storskrald og lignende affald skal ved denne lejlighed anbringes i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen annoncerede krav.

 

Kapitel 13
Håndtering af affald omfattet af de kommunale affaldsordninger

 

  § 35.  Alt affald skal håndteres i dertil godkendte anlæg.

 

  § 36.  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at affald som ikke er egnet til forbrænding ikke forbrændes.

 

  § 37.  Forbrænding af forbrændingsegnet affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at forbrændingsegnet affald omfattet af kommunale affaldsordninger og konkret anvist affald bliver anvist til forbrænding på et dertil godkendt anlæg.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan efter ansøgning fra Kommunalbestyrelsen meddele dispensation til midlertidigt at foretage åben afbrænding eller deponering af forbrændingsegnet affald for en periode på maksimalt 3 måneder og under forudsætning af, at følgende betingelser og vilkår er opfyldt:
1)  Der forefindes ikke et miljøgodkendt lokalt, regionalt eller nationalt affaldsforbrændingsanlæg, det godkendte anlæg er ude af drift, eller det af andre årsager ikke er muligt at anvende anlægget. 
2)  Kommunalbestyrelsen arbejder i undtagelsesperioden aktivt for at skabe dækkende løsninger til håndtering af affaldet. 
3)  Kommunen har en godkendt affaldsplan.
  Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere vilkår i dispensationer efter stk. 3, herunder vilkår vedrørende tidspunktet for afbrændingen, den anvendte afbrændingsmetode samt minimumsafstand til bebyggelser og vandspærrezoner.
  Stk. 5.  Inden der meddeles dispensation efter stk. 3 skal der ske høring af embedslægeinstitutionen og bygdebestyrelsen. 
  Stk. 6.  Dispensationer efter stk. 3 skal offentliggøres i landsdækkende medier samt på en for det pågældende sted normalt anvendt fremgangsmåde.


Kapitel 14
Farligt affald

 

  § 38.  Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal anmelde affaldet til kommunalbestyrelsen.
  Stk. 2.  En anmeldelse, der foretages af en virksomhed, skal omfatte oplysninger om affaldets type, jf. bilag 1, mængde, emballering og sammensætning.
  Stk. 3.  De i stk. 1 nævnte affaldsproducenter skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret og emballeret.
  Stk. 4.  Farligt affald skal afleveres til kommunalt etablerede ordninger eller håndteres i henhold til anvisning.
  Stk. 5.  Virksomheder, som frembringer farligt affald, skal sikre, at det farlige affald er mærket og forsvarligt emballeret i nødvendigt omfang i forhold til affaldets sammensætning, mængde, vægt, volumen mv.

 

  § 39.  Virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at det ikke fortyndes eller blandes med andet affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af miljøloven eller regler udstedt i medfør af miljøloven.

 

Kapitel 15
Tilsyn

 

  § 40.  Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med enhver håndtering af affald, indtil den endelige bortskaffelse, genanvendelse, nyttiggørelse eller eksport, eller til det tidspunkt affaldet ophører med at være affald.
  Stk. 2.  Hvor håndteringen helt eller delvist foretages af en ikke-kommunalt drevet virksomhed påser kommunalbestyrelsen, at behandlingen sker i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og kommunens anvisninger.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan pålægge virksomheder at afgive alle oplysninger vedrørende affaldshåndtering, transport, bortskaffelse og genanvendelse, som er nødvendige som led i udførelsen af tilsynsfunktionen.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud og forbud for at sikre, at affald håndteres og sorteres i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og de kommunale affaldsregulativer, samt anvisninger.
  Stk. 5.  For tilsyn og håndhævelse gælder i øvrigt de regler, der er fastlagt i miljølovens kapitel 12.

 

Kapitel 16
Klage-, sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser.

 

  § 41.  Alle afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse, eller i henhold til affaldsregulativer udstedt med hjemmel heri, kan påklages efter reglerne i miljølovens kapitel 14.

 

  § 42.  Bøde kan idømmes den, der:
1)  undlader at lade sig anmelde til kommunalbestyrelsen, jf. § 15,
2)  undlader at afgive oplysninger, at indberette eller at fremskaffe dokumentation, jf. §§ 10, 15, stk. 3, 16, 22, stk. 4, og 23, stk. 5,
3)  tilsidesætter kravene om anmeldelse, klassificering, emballering og mærkning af farligt affald jf. § 38,
4)  overtræder forskrifter fastsat af kommunalbestyrelsen med hjemmel i § 18 herunder ved at undlade at benytte indsamlingsordning eller anvist behandlingsmulighed, jf. §§ 20, stk. 3, 21, stk. 3 og 22, stk. 3,
5)  tilsidesætter forpligtelserne i §§ 31, 32, stk. 2, vedrørende renholdelse,
6)  henstiller eller henkaster affald i strid med § 32, stk. 1, eller undlader at fjerne affald som krævet i § 32, stk. 5, 1. pkt.,
7)  undlader at efterkomme anmodninger eller påbud efter §§ 22, stk. 5, 23, stk. 3, 32, stk. 3, § 32, stk. 5, 2. pkt., og 40, stk. 4
8)  forårsager forurening af luft, vand, is, fjeld eller jord efter § 9, 
9)  fortynder eller blander farligt affald uden at der er opnået tilladelse hertil efter § 39, eller
10) undlader at håndtere, sortere og bortskaffe affald i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og de kommunale affaldsregulativer.
11) overtræder vilkår i en dispensation meddelt efter § 37, stk. 3.  
  Stk. 2.  Der kan pålægges virksomheder, kommuner og kommunale fællesskaber sanktion i overensstemmelse med stk. 1.

 

  § 43.  Bøder kan pålægges en juridisk person efter reglerne i kapitel 5 i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der ligeledes ske konfiskation efter kriminallovens regler. Konfiskation sker til fordel for Landskassen.

 

  § 44.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. januar 2021.
  Stk. 2.  Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. september 1993 om olie- og kemikalieaffald og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 5. februar 2020 om mulighed for midlertidig at dispensere fra kravene om bortskaffelse af affald.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 7. januar 2021

 

 

 

Jess Svane

/

Mette Skarregaard Pedersen