Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 26
28. november 2016
Gældende

Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Kapitel 1
Lovens anvendelsesområde

 

  § 1.  Loven finder anvendelse for kommunerne og Grønlands Selvstyre, herunder forvaltninger, departementer, institutioner, virksomheder m.v., hvis budgetter er optaget på kommunernes årsbudget eller Grønlands Selvstyres finanslov.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan bestemme, at lovens regler og regler udstedt i medfør af loven, helt eller delvist skal finde anvendelse for virksomheder, foreninger, fonde m.v.:
1) hvis drift eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved tilskud fra kommunerne eller Grønlands Selvstyre eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov, eller
2) som modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra kommunerne, Grønlands Selvstyre eller en institution m.v., som er omfattet af nr. l, såfremt kapitalindskuddet m.v. har væsentlig betydning for modtagerens drift.
  Stk. 3.  Stk. 2 finder ikke anvendelse i det omfang, der i anden lovgivning er fastsat regler om budgetter og regnskabsvæsen for den pågældende virksomhed, forening eller fond.


Kapitel 2
Budgetbalance og låntagning

 

Budgetbalance

 

  § 2.  Den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal over 4 år være i balance eller udvise et overskud.
  Stk. 2.  Det i stk. 1 nævnte krav om balance i budgetstillingen er overholdt, hvis:
1) den samlede saldo for ordinære indtægter, drift og anlæg på en kommunes årsbudgetter eller Grønlands Selvstyres finanslove over 4 år ikke udviser underskud,
2) kommunernes eller Grønlands Selvstyres samlede udgifter til drift har en realvækst på maksimalt 1,5 procent om året og en samlet realvækst over 4 år på maksimalt 2,00 procent, og
3) kommunernes eller Grønlands Selvstyres samlede udgifter til drift og overførsler maksimalt udgør 93 procent af de forventede indtægter over en 4 årig periode.
  Stk. 3.  Ved ordinære indtægter forstås andre indtægter end indtægter nævnt i § 18, stk. 3.

 

§ 3.  Efter indstilling fra Naalakkersuisut kan Finans- og Skatteudvalget for Inatsisartut midlertidigt give tilladelse til, at de i § 2, stk. 1, nævnte krav afviges i ekstreme situationer, forudsat, at den midlertidige afvigelse ikke bringer den finanspolitiske holdbarhed på mellemlang sigt i fare.
  Stk. 2.  Ved ekstreme situationer forstås en usædvanlig begivenhed, der ligger uden for Grønlands Selvstyres kontrol, og som har en afgørende virkning på de samlede offentlige finanser, eller perioder med et alvorligt økonomisk tilbageslag.

 

  § 4. Den naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, foretager hvert år inden udgangen af april en opgørelse af budgetstillingen og rammerne for de i § 2, stk. 2, nr. 2 og 3, nævnte saldi for de følgende 4 finansår for hver kommune og Grønlands Selvstyre.


Bemyndigelse

 

  § 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af budgetstillingen.


Låntagning

 

§ 6.  Naalakkersuisut kan alene optage eller give tilladelse til optagelse af lån til investering i bolig-, erhvervs- eller infrastrukturprojekter, såfremt brugerbetalinger, reducerede offentlige udgifter eller afledte offentlige merindtægter som minimum kan finansiere de med lånet forbundne renter og afdrag. Det er endvidere en betingelse, at de nævnte investeringer skal understøtte den langsigtede finanspolitiske holdbarhed.
  Stk. 2.  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på følgende finansieringsformer:
1) at påtage sig andre gældsforpligtelser
2) at påtage sig garanti- eller andre eventualforpligtelser,
3) at indgå finansielle leasingaftaler, eller
4) at indgå aftaler om offentligt privat partnerskab o.l.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om optagelse af og tilladelse til optagelse af lån m.v. som nævnt i stk. 1 og 2.


Kapitel 3
Bevillingsprincipper

 

   § 7.  Finansåret dækker perioden fra 1. januar til 31. december. 

 

  § 8.  Ingen udgift kan afholdes og ingen indtægt oppebæres uden forudgående bevilling, jf. dog § 23, stk. 2

 

Kapitel 4
Finanslov, årsbudget m.v.

 

Grønlands Selvstyres finanslov

 

§ 9.  Naalakkersuisut fremsætter forslag til finanslov senest den 1. september året forud for finansåret.
  Stk. 2.  Finanslovsforslaget rummer alle landskassens udgifter og indtægter i finansåret.

 

 § 10.   Finanslovsforslaget opdeles efter et bruttoprincip i et udgiftsbudget og et indtægtsbudget.
  Stk. 2.  Under udgiftsbudgettet opføres samtlige udgifter samt indtægter af driftsmæssig karakter.
  Stk. 3.  Under indtægtsbudgettet opføres statens tilskud til Grønlands Selvstyre og indtægter af skatte- og afgiftsmæssig karakter. Under indtægtsbevillingen optages endvidere udbytter, salg af aktiver, anlæg m.v.

  § 11.  En finanslovsbevilling er en bemyndigelse til en naalakkersuisoq til at disponere efter nærmere fastsatte bestemmelser.
  Stk. 2.  En naalakkersuisoq er ansvarlig for sit ressortområdes bevillinger. Det påhviler den ansvarlige naalakkersuisoq, at sikre en effektiv anvendelse af bevillingen.

 

  § 12.  Der kan knyttes tekstanmærkninger til bevillinger. Tekstanmærkninger kan alene supplere den bevillingsmæssige styring.
  Stk. 2.  Tekstanmærkninger har kun gyldighed for det finansår, hvor de er optaget på finansloven.
  Stk. 3.  Der kan ved tekstanmærkning gives supplerende konkrete bestemmelser til gældende lov. Ændring af gældende lov ved tekstanmærkning kan kun finde sted i helt særlige tilfælde og når ændringen er tidsbegrænset.
  Stk. 4.  Varige eller generelle lovændringer kan ikke gennemføres ved tekstanmærkning.
  Stk. 5.  Tekstanmærkninger må ikke virke bevillingsfremmende i efterfølgende finansår.

 

§ 13.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om opbygning og tilrettelæggelse af finanslovsforslaget.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om ikke forbrugte midler, der videreføres til efterfølgende år.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om udarbejdelse af sektorplaner, der viser den til enhver tid gældende strategi indenfor de enkelte sektorer.


Anlæg, renovering m.v.

 

§ 14.  Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til projektering af Grønlands Selvstyres anlægs- og renoveringsopgaver.
  Stk. 2.  Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til udførelse af Grønlands Selvstyres anlægs- og renoveringsopgaver.

 

§ 15.  Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til Grønlands Selvstyres investeringer i fast ejendom, anlæg og andre aktiver.
  Stk. 2.  Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til Grønlands Selvstyres lånetilsagn til anlægs- og renoveringsopgaver.
  Stk. 3.  Finanslovsforslaget indeholder forslag til bevillinger til Grønlands Selvstyres tilskud til anlægs- og renoveringsopgaver.

 

§ 16.  Naalakkersuisut udarbejder en årlig redegørelse til Inatsisartut om anvendelsen af de i § 14 og § 15 nævnte bevillinger. Redegørelsen skal blandt andet indeholde en separat status for henholdsvis nye projekter, igangværende projekter og afsluttede eller aflyste projekter.

 

§ 17.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om overførsel af de i § 14 og § 15 nævnte bevillinger til senere finansår, når et mindre forbrug skyldes forsinkelser vedrørende en anlægs- eller renoveringsopgave.


Fonden for Langsigtede Investeringer

 

  § 18.  Fonden for Langsigtede Investeringer er en budget- og regnskabsteknisk fond, som indgår i landskassen.
  Stk. 2.  Fondens formål er at investere fondens midler til at underbygge langsigtede økonomiske hensyn. Fondens midler skal investeres, så der på lang sigt opnås betryggende sikkerhed, størst muligt afkast og de bedst mulige samfundsøkonomiske virkninger af fondens midler.
  Stk. 3.  Indbetalinger til fonden sker ved overførsel af ekstraordinære indtægter fra:
1) Den andel af landskassens provenu fra selskabsskatter i forbindelse med udenlandske selskabers efterforskning eller anlægsaktiviteter på råstofområdet som overstiger 30 mio. kr.,
2) A-skatter i henhold til § 72 b i landstingslov om indkomstskat. 
3) Provenuer fra salg af Selvstyrets aktiver med en salgssum på mere end 50 mio. kr.
4) Skatte- og afgiftsprovenuer fra overførsel til Danmark, Færøerne eller udlandet af pensions- eller livsforsikringsordninger fra en pensionskasse eller et livs- eller pensionsforsikringsselskab med hjemsted i Grønland.
5) Overskud på landskassens regnskaber, som ikke er anvendt inden udgangen af året efter finansåret.
  Stk. 4.  Provenuer, jf. stk. 3, skal overføres til fonden senest 1 måned efter de er modtaget.
  Stk. 5. Indbetalinger efter stk. 3 omfatter ikke indtægter, der i henhold til landstingslov om Grønlands Råstoffond tilfalder Grønlands Råstoffond eller indtægter, som i henhold til lovgivning om Grønlands Selvstyres ret til råstofindtægter og bloktilskud medfører en reduktion af statens bloktilskud til Grønlands Selvstyre.
  Stk. 6.  Betalingsforskydninger mellem finansårene udlignes i fonden.
  Stk. 7.  Den løbende administration af Fonden for Langsigtede Investeringer henlægges efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse til en naalakkersuisoq.
  Stk. 8.  Naalakkersuisut kan fastsætte budget- og bevillingsmæssige regler for fondens virksomhed.
  Stk. 9.  Naalakkersuisut skal udarbejde mindst en årlig redegørelse til Inatsisartut om Fonden for Langsigtede Investeringers aktivitet, herunder en separat status for henholdsvis nye projekter, igangværende projekter og afsluttede eller aflyste projekter.  Redegørelsen skal foreligge senest samtidig med landskassens regnskab og behandles sammen med denne.
  Stk. 10.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om investering af fondens midler.


Nye eller ændrede bevillinger

 

   § 19.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om udarbejdelse af tillægsbevillingsansøgninger.


Kommunernes årsbudget, budgetoverslag med videre

 

  § 20.  Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende finansår til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år.
  Stk. 2.  Årsbudgettet skal dække samtlige indtægter og udgifter for kommunen samt forskydninger i kommunens likvide midler og finansposter.
  Stk. 3.  Årsbudgettet skal på alle områder være udtryk for de reelt forventelige udgifter, indtægter og andre bevægelser. Er der i forbindelse med en aftale om bloktilskud til kommunerne afsat beløb til nærmere bestemte formål, skal der i årsbudgettet afsættes mindst et tilsvarende beløb til de pågældende formål.
  Stk. 4.  Årsbudgettet må ikke forudsætte optagelse af lån, leje eller leasing, medmindre der foreligger den nødvendige tilladelse fra Naalakkersuisut, eller kommunalbestyrelsen i henhold til gældende regler kan låne, leje eller lease uden forudgående tilladelse fra Naalakkersuisut.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om budgetlægningen og tillægsbevillinger samt om mindstekrav til kommunernes likviditet.

 

  § 21.  Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 2 ugers mellemrum.
  Stk. 2.  Forslag til årsbudget offentliggøres på kommunens hjemmeside samtidig med fremsendelsen af forslaget til 1. og 2. behandling til kommunalbestyrelsens medlemmer. Forslaget sendes endvidere til Naalakkersuisut til orientering.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen fastsætter i forretningsordenen de nærmere procedureregler for de 2 behandlinger af forslaget til årsbudgettet og budgetoverslag.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter en endelig frist for 2. behandlingen af årsbudgettet, og kan endvidere fastsætte regler om specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets endelige vedtagelse, skal tage bevillingsmæssig stilling.
  Stk. 5.  Senest 14 dage efter årsbudgettets endelige vedtagelse indsendes et eksemplar heraf til Naalakkersuisut.

 

  § 22.  Senest 14 dage efter årsbudget og de flerårige budgetoverslag er vedtaget, skal de være tilgængelige for kommunens borgere.
  Stk. 2.  En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende finansårs begyndelse offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

  § 23.  De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jfr. § 21, stk. 3, er bindende for den kommunale forvaltning.
  Stk. 2.  Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Tiltag, der er påbudt ved lov, forordning eller anden bindende retsforskrift, kan om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Kommunalbestyrelsen kan endvidere bemyndige økonomiudvalget til at rokere budgetbeløb fra en driftsbevilling til en anden driftsbevilling samt fra en anlægsbevilling til en anden anlægsbevilling.
  Stk. 3.  Hver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes samt eventuelle økonomiske konsekvenser i budgetoverslagsårene. § 21, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på tillægsbevillinger.

 

  § 24.  Med forbehold af de efter stk. 2 fastsætte regler kan kommunerne ikke uden tilladelse fra Naalakkersuisut:
1) optage lån og påtage sig andre gældsforpligtelser,
2) påtage sig garanti- eller andre eventualforpligtelser,
3) indgå leje- og leasingaftaler,
4) indgå aftaler om offentligt privat partnerskab o.l., eller
5) give tilsagn om regelmæssige ydelser eller lignende, som kommunerne ikke efter lov er forpligtet til at præstere.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler, der bemyndiger kommunerne til indenfor nærmere fastsatte begrænsninger at optage lån m.v. som nævnt i stk. 1. Naalakkersuisut kan herunder betinge bemyndigelsen af, at kommunerne opfylder nærmere fastsatte krav til økonomistyring, budgetstyring m.v.


Kapitel 5

Udgiftskontrol

 

Den forudgående udgiftskontrol

 

  § 25.  Alle kommuner og Naalakkersuisut foretager på nærmere bestemte tidspunkter i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn over forventede udgifter resten af finansåret en kontrol af, om den pågældende kommune eller de enkelte ressortområders endelige regnskabstal for finansåret kan forventes at overstige finansårets bevillinger.
  Stk. 2.  Hvis en kommunes eller Naalakkersuisuts udgiftskontrol i medfør af stk. 1 viser, at den pågældende kommunes eller Grønlands Selvstyres endelige regnskabstal for finansåret kan forventes at overstige finansårets bevillinger, skal den pågældende kommune eller Naalakkersuisut træffe beslutning om at gennemføre foranstaltninger med henblik på at imødegå den forventede overskridelse af finansårets bevillinger.

 

  § 26.  Alle kommuner og Naalakkersuisut indberetter på nærmere bestemte tidspunkter i finansåret oplysninger til den naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, om resultatet af den seneste udgiftskontrol i medfør af § 25, stk. 1, og om det nærmere indhold af en eventuel beslutning i medfør af § 25, stk. 2.
  Stk. 2.  Undlader en kommune at indberette som nævnt i stk. 1, meddeler den naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, kommunen en frist på ikke over 10 arbejdsdage til indberetning. Overskrides fristen, tilbageholdes 10 procent af kommende udbetalinger af bloktilskud til kommunen, indtil indberetning finder sted. Når indberetning sker, udbetales tilbageholdte bloktilskud.
  Stk. 3.  På baggrund af oplysningerne foretager den naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, en kontrol af, om de endelige regnskabstal for kommunernes og Grønlands Selvstyres udgifter for finansåret kan forventes at overstige de forventede indtægter. Den naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, kan indhente yderligere oplysninger ved kommunerne til brug for kontrollen.
  Stk. 4.  Hvis udgiftskontrollen i medfør af stk. 3 viser, at de endelige regnskabstal for kommunernes eller Grønlands Selvstyres udgifter for finansåret kan forventes at overstige kommunernes og Grønlands Selvstyres indtægter for finansåret med mere end 2,5 pct. af indtægterne, fastsætter kommunalbestyrelsen for en kommunes vedkommende eller Naalakkersuisut for Grønlands Selvstyres vedkommende inden 30 dage en dispositionsbegrænsning på et samlet beløb svarende til den forventede overskridelse for finansåret, jf. dog stk. 5.
  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen for en kommunes vedkommende eller Naalakkersuisut for Grønlands Selvstyres vedkommende kan, i det omfang den forventede overskridelse for finansåret imødegås gennem andre initiativer, træffe beslutning om ikke at fastsætte en dispositionsbegrænsning eller om at fastsætte en reduceret dispositionsbegrænsning.

 

  § 27.  Den naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, kan pålægge en kommune at gennemføre udgiftskontrol og indberette oplysningerne med kortere intervaller end efter § 25, stk. 1, og § 26, stk. 1, såfremt resultatet af den seneste udgiftskontrol viser en væsentlig risiko for, at årets endelige regnskabstal for kommunen vil udvise et underskud på mere end 2,5 procent af de forventede indtægter.
  Stk. 2.  Den naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, pålægger en kommune at gennemføre udgiftskontrol og indberette oplysningerne med kortere intervaller end efter § 25, stk. 1, og § 26, stk. 1, såfremt resultatet af 2 på hinanden følgende udgiftskontroller viser en risiko for, at de endelige regnskabstal for udgifter kan forventes at overstige kommunens indtægter med mere end 2,5 procent.
  Stk. 3.  Den naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, kan, såfremt forholdene tilsiger det, i de i stk. 2 nævnte tilfælde pålægge en kommune at gennemføre udgiftsanalyser.


Den efterfølgende udgiftskontrol

 

  § 28.  Alle kommuner og Naalakkersuisut foretager senest ved udgangen af første kvartal i det nye finansår en kontrol af, om de foreliggende regnskabstal for det foregående finansår for udgifter overstiger kommunens eller Grønlands Selvstyres indtægter for det foregående finansår.
  Stk. 2.  Undlader en kommune at indberette som nævnt i stk. 1, meddeler departementet for finanser kommunen en frist på ikke over 10 arbejdsdage til indberetning. Overskrides fristen, tilbageholdes 10 procent af kommende udbetalinger af tilskud til kommunen indtil indberetning finder sted. Når indberetning sker, udbetales tilbageholdte tilskud.

 

§ 29.  Hvis Naalakkersuisuts udgiftskontrol i medfør af § 28, stk. 1 viser, at de foreliggende regnskabstal for de 4 foregående finansår udviser et akkumuleret underskud til drift og anlæg for Grønlands Selvstyre på mere end 1 procent af indtægterne, foretager Naalakkersuisut efter Finans- og Skatteudvalgets godkendelse inden 30 dage en reduktion af Grønlands Selvstyres bevillinger for det nye finansår på mindst 33,33 procent af det beløb, hvormed det akkumulerede underskud overstiger 1 procent af indtægterne for de 4 foregående finansår og fastsætter en tilsvarende dispositionsbegrænsning, jf. dog stk. 2. Den resterende andel af det akkumulerede underskud for de 4 foregående finansår reducerer Grønlands Selvstyres bevillinger i de 3 finansår, som følger umiddelbart efter det nye finansår.
  Stk. 2. Naalakkersuisut kan efter Finans- og Skatteudvalgets godkendelse, i det omfang det akkumulerede underskud til drift og anlæg for de 4 foregående finansår imødegås gennem andre foranstaltninger, træffe beslutning om ikke at foretage en reduktion af Grønlands Selvstyres bevillinger for det nye finansår og de følgende finansår eller om at foretage en begrænset reduktion heraf. I det i 1. pkt. nævnte tilfælde fastsætter Naalakkersuisut en tilsvarende dispositionsbegrænsning.

 

  § 30.  Den naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, nedsætter Grønlands Selvstyres bloktilskud til kommunen for tilskudsåret, hvis kommunens regnskaber for de forudgående 4 år udviser et akkumuleret underskud på mere end 2,5 procent af indtægterne. Nedsættelsen udgør det første finansår 40 procent af det beløb, hvormed underskuddet overstiger 2,5 procent af indtægterne for de pågældende finansår. De 3 efterfølgende finansår udgør nedsættelsen 20 procent af det beløb, hvormed underskuddet overstiger 2,5 procent af indtægterne for de pågældende finansår.
  Stk. 2.  I det første finansår afregnes nedsættelsen med lige store dele i månederne juli, august, september, oktober, november og december i tilskudsåret. I de efterfølgende finansår afregnes nedsættelsen med lige store dele i hvert af årets 12 måneder.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for opgørelse og afregning af nedsættelsen, jf. stk. 1, herunder om indhentelse af særlige revisionserklæringer vedrørende regnskabsaflæggelsen og om de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab.


Orienteringer

 

  § 31.  Naalakkersuisut orienterer senest den 1. september og den 1. december Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg samt Revisionsudvalg om væsentlige resultater af kommunernes og Grønlands Selvstyres udgiftskontrol og offentliggør oplysninger herom på Grønlands Selvstyres hjemmeside på internettet. Orienteringen skal blandt andet indeholde en separat status vedrørende forbruget af de i §§ 14-17 nævnte bevillinger, fordelt på henholdsvis nye projekter, tilsagn m.v., igangværende projekter, tilsagn m.v. og afsluttede eller aflyste projekter, tilsagn m.v.

 

  § 32.  Naalakkersuisut fremlægger på Inatsisartuts forårssamling en årlig beretning om Grønlands økonomi, herunder udviklingen i det offentliges udgifter og indtægter.  Den årlige beretning skal indeholde analyser af økonomi- og aktivitetsudviklingen på et eller flere centrale udgifts- og indtægtsområder.
  Stk. 2.  Vedtages finansloven i finansåret kan Naalakkersuisut undlade at fremlægge den i stk. 1 nævnte beretning.

 

Administrativ bemyndigelse

 

  § 33.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udgiftskontrol.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om kommunernes og Grønlands Selvstyres opgørelse af lån og andre gældsforpligtelser, herunder eventualforpligtelser, leasingaftaler, offentligt privat partnerskab m.v., og om indberetning heraf til departementet for finanser. Naalakkersuisut kan herunder fastsætte, at den naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, kan indhente yderligere oplysninger ved kommunerne til brug for kontrollen.


Kapitel 6

Regnskaber

 

Budget- og Regnskabsråd

 

§ 34.  Grønlands Selvstyres regnskabschef er sammen med en repræsentant udpeget af Naalakkersuisut og af hver kommune medlemmer af et Budget- og Regnskabsråd. Rådet rådgiver Naalakkersuisut i spørgsmål af fælles offentlig interesse vedrørende budgetter og regnskaber.
  Stk. 2.  Repræsentanten udpeget af Naalakkersuisut er formand for rådet, ligesom Naalakkersuisut varetager sekretariatsfunktionen.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om Budget- og Regnskabsrådet og kan herunder fastsætte en forretningsorden for rådet.

 

Grønlands Selvstyres regnskab

 

  § 35.  Naalakkersuisut fremlægger senest på Inatsisartuts efterårssamling landskassens regnskab med tilhørende revisionsprotokol for det foregående finansår.
  Stk. 2.  Landskassens regnskab skal i sin opstilling følge det pågældende års finans- og tillægsbevillingslove og skal omfatte samtlige landskassens indtægter og udgifter for det forgående finansår, samt landskassens aktiver og passiver og bevægelserne heri i årets løb.

 

§ 36.  Naalakkersuisut fastsætter regler om Grønlands Selvstyres regnskabsvæsen. Ved reglernes fastsættelse kan Naalakkersuisut ud over at tage hensyn til sikkerhed og orden inden for regnskabsområdet tage hensyn til mulighederne for at tilvejebringe oplysninger til brug for økonomisk planlægning, styring og kontrol.

 

  § 37.  Departementer, institutioner, virksomheder m.v. som henhører under Grønlands Selvstyre og er omfattet af § 1, meddeler Naalakkersuisut de oplysninger og tilvejebringer det regnskabsmæssige materiale, som Naalakkersuisut finder nødvendigt for at aflægge landskassens regnskab.

 

  § 38.  Landskassens årsregnskab revideres af en af Inatsisartut antaget statsautoriseret revisor.

  § 39.  Revisor reviderer landskassens regnskab i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og foretager herunder en kritisk gennemgang af landskassens regnskabsmateriale. Revisor skal herunder efterprøve, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
  Stk. 2.  Revisor skal efterkomme de krav vedrørende revisionen, som Inatsisartut stiller, for så vidt de ikke strider mod lov eller god revisionsskik.

 

  § 40.  Naalakkersuisut skal meddele revisionen enhver oplysning, som er nødvendig til bedømmelse af regnskabet, jf. § 18 og § 19 i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut.


Kommunens bogføring og regnskab

 

  § 41.  Kommunens bogføring skal give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse med årsbudgettet og kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger.
  Stk. 2.  Kommunens midler skal opbevares på betryggende måde. Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.

 

  § 42.  Kommunens regnskab aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen. Regnskabet skal ledsages af:
1) en fortegnelse over kommunens kautions-, leje-, leasing- og garantiforpligtelser,
2) i fornødent omfang årsagsforklarende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab, og
3) årsagsforklarende bemærkninger om forholdet til kommunernes investeringsplaner, de flerårige budgetoverslag m.v.
  Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen tager stilling til bemærkningerne til regnskabet og til, hvorvidt der skal ske opfølgning på poster i regnskabet, hvorefter kommunalbestyrelsen afgiver regnskabet til revisionen og Naalakkersuisut.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter regler for regnskabsaflæggelsen.

 

  § 43.  Revisionens bemærkninger til årsregnskabet meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget indhenter besvarelse fra de kommunale myndigheder, hvis forvaltning ikke direkte hører under økonomiudvalget. Besvarelsen skal indgå i økonomiudvalgets samlede indstilling til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om besvarelse af de fremkomne bemærkninger til årsregnskabet og årsregnskabets godkendelse.
  Stk. 2.  Når kommunalbestyrelsens afgørelse jf. stk. 1 foreligger, sendes afgørelsen og revisionens bemærkninger til Naalakkersuisut.
  Stk. 3.  Senest 14 dage efter det endelig årsregnskab er godkendt, skal det sammen med den tilhørende revisionsprotokol være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

 

§ 44.  Enhver kommune skal have en godkendt revision i henhold til den enhver tid gældende revisorlov. Revisionen skal godkendes af Naalakkersuisut. Kommunalbestyrelsens afskedigelse af den godkendte revision, kræver Naalakkersuisuts samtykke.
  Stk. 2.  Revisor reviderer kommunens regnskab i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og foretager herunder en kritisk gennemgang af kommunens regnskabsmateriale.
  Stk. 3.  Revisionen er berettiget til når som helst at foretage uanmeldt kasseeftersyn og skal regelmæssigt foretage en kritisk gennemgang af kommunens regnskabsføring og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger, herunder edb-forskrifter, med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe og meddele revisionen de oplysninger, der er nødvendige for dennes virksomhed.
  Stk. 5.  § 43, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse på revisionsberetninger afgivet som led i revisionens virksomhed i henhold til stk. 3.

 

  § 45.  Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om tilrettelæggelsen af og forretningsgange for kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Regulativet tilsendes den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer i regulativet, inden regulativet træder i kraft.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om bestyrelsen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, om kontoplaner, om revision og om afgivelse af revisionsbemærkninger.


Kapitel 7
Økonomisk Råd

 

§ 46.  Naalakkersuisut nedsætter et Økonomisk Råd til vurdering af konjunkturudviklingen og holdbarheden i finanspolitikken. Naalakkersuisut kan desuden anmode rådet at rådgive sig om væsentlige samfundsøkonomiske spørgsmål i øvrigt.
  Stk. 2.  Det Økonomiske Råds sammensætning, funktionsperiode m.v. fastsættes ved bekendtgørelse.
  Stk. 3. Sekretariatsfunktionen for det Økonomiske Råd varetages af departementet for finanser.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte en forretningsorden for det Økonomiske Råd.


Kapitel 8
Sanktioner

 

§ 47.  Undlader en kommunalbestyrelse at udføre en handling, som den efter denne lov har pligt til at udføre, kan Tilsynsrådet pålægge de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for undladelsen, tvangsbøder.
  Stk. 2. Et kommunalbestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse at de pligter, som kommunalbestyrelsesmedlemmets hverv medfører, kan idømmes bøde.
  Stk. 3. Påtale, jf. stk. 2, kan kun ske efter Tilsynsrådets begæring.


Kapitel 9
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

 

  § 48.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2-4.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter ved bekendtgørelse tidspunktet for ikrafttræden af §§ 14-17.
  Stk. 3.  § 18 træder i kraft den 1. december 2016.
  Stk. 4.  § 26, stk. 3-5, og §§ 27-30 træder i kraft den 1. januar 2019.
  Stk. 5.  Den 31. december 2017 ophæves landstingslov nr. 23 af 3. november 1994 om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen m.v., landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget bortset fra §§ 21-24, landstingslov nr. 1 af 3. maj 2000 om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget og §§ 40-50 om kommunens økonomiske forvaltning i Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse.
  Stk. 6.  Retsforskrifter udstedt i medfør af de i stk. 5, nævnte love og bestemmelser forbliver i kraft, til de erstattes af retsforskrifter udstedt i medfør af denne Inatsisartutlov.

 

  § 49.  Anlægs- og renoveringsfonden, jf. §§ 21-24 i landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget, nedlægges den 31. december i det 5. år efter at §§ 14-17 er trådt i kraft, jf. § 01 stk. 2. §§ 21-24 i landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget ophæves samtidig med at Anlægs- og Renoveringsfonden nedlægges.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om nedlæggelse af Anlægs- og renoveringsfonden, herunder fastsætte en overgangsordning for afvikling af projekter under fonden og for overførsel af midlerne i fonden.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2016

 

 

Kim Kielsen

Relationer
Hjemmelslov til

Ændrer i

Ændret ved

Ophæver

Dokumenter