Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 40
9. december 2015
Gældende

Inatsisartutlov om førtidspension

Kapitel 1
Almindelige betingelser m.v.

 

  § 1.  Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.
  Stk. 2.  Dette gælder dog ikke:
1)  Personer, der er omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring, eller
2)  Personer, der har haft fast bopæl i Grønland i mindst 3 år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet.

 

§ 2.  Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har fast bopæl i Grønland, i et af de øvrige nordiske lande eller i et land, som har tiltrådt EØS-aftalen.

 

§ 3.  Retten til førtidspension er betinget af mindst 3 års bopæl i Grønland, Danmark eller på Færøerne mellem det fyldte 15. år og det til enhver tid gældende alderspensionstidspunkt.

 

§ 4.  Som partner betragtes efter denne Inatsisartutlov en person, som førtidspensionisten er gift med, har indgået registreret partnerskab med, eller lever med i et ægteskabslignende forhold, som har varet i mindst 1 år.
  Stk. 2.  Hvis partneren varigt er flyttet til en social døgninstitution, betragtes førtidspensionisten som enlig.


Kapitel 2
Tilkendelse og optjening

 

§ 5.  Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke har opnået ret til alderspension.

 

§ 6.  Førtidspension kan tilkendes personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat af fysiske eller psykiske årsager.

 

§ 7.  Retten til fuld førtidspension er betinget af, at bopælstiden i henholdsvis Grønland, Danmark eller Færøerne udgør mindst 5/6 af bopælstiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra førtidspensionen ydes. Er betingelsen for fuld førtidspension ikke opfyldt, fastsættes førtidspensionens størrelse efter forholdet mellem bopælstiden og 5/6 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvor førtidspensionens ydes.


Kapitel 3
Ansøgning om førtidspension, afklaringsforløb og revalidering

 

  § 8.  Forinden der kan træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension, skal alle relevante muligheder undersøges for at afklare, om ansøgeren kan genvinde yderligere af arbejdsevnen, jf. dog § 9, stk. 2.
  Stk. 2.  Ansøgeren gennemgår et afklaringsforløb. Afklaringsforløbet skal fastlægge ansøgerens ressourcer, om ansøgeren kan genvinde hele, eller dele af arbejdsevnen, ved at gennemgå et revalideringsforløb.
  Stk. 3.  Såfremt kommunalbestyrelsen i forbindelse med afklaringsforløbet skønner, at arbejdsevnen kan udvikles gennem et individuelt tilrettelagt revalideringsforløb, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse herom, og visiterer ansøgeren til et revalideringsforløb.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om konsekvenser for udeblivelse fra indkaldt møde og manglende deltagelse i afklaringsforløb eller revalideringsforløb.   

 

§ 9.  Personer med midlertidig nedsat arbejdsevne gennemgår ikke et revalideringsforløb, når afklaringsforløbet viser, at et revalideringsforløb på nuværende tidspunktet er udsigtsløst og ikke vil kunne forbedre arbejdsevnen.
  Stk. 2.  Revalideringsforløbet undlades for personer, hvor det er dokumenteret, eller hvor det på baggrund af ganske særlige forhold er åbenbart, at vedkommende ingen arbejdsevne har og ikke på sigt vil kunne udvikle arbejdsevnen.   


Kapitel 4
Førtidspensionsklagenævn

 

   § 10.  Naalakkersuisut nedsætter et uafhængigt og centralt førtidspensionsklagenævn, som skal behandle klager over arbejdsevnevurdering.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter forretningsorden for førtidspensionsklagenævnet og de nærmere regler for nævnets virksomhed, servicemål, afskedigelse af nævnsmedlemmer efter indstilling fra nævnets formand før en periodes ophør samt regler om vederlæggelse af nævnets medlemmer.

 

§ 11.  Førtidspensionsklagenævnet består af en formand, der er uddannet jurist, og 2 øvrige medlemmer. Formand og medlemmerne udnævnes af Naalakkersuisut for en periode på 4 år. Førtidspensionsklagenævnsmedlemmerne skal have et alsidigt kendskab til beskæftigelses-, social-, sundheds-, undervisningsområdet og lægefaglige forhold. Førtidspensionsklagenævnets medlemmer udnævnes på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer.


Kapitel 5
Vurdering og revurdering af arbejdsevne, dokumentation og afgørelse

 

Vurdering af arbejdsevne

 

   § 12.  Ansøgerens arbejdsevne skal vurderes og fastsættes som en procentdel af fuld arbejdsevne.

 

Revurdering af arbejdsevne

 

  § 13.  Tilkendt førtidspension til personer under 60 år skal revurderes senest hvert 5. år.
  Stk. 2.  Udbetaling af førtidspension fortsætter uændret, såfremt revurderingen fastslår, at arbejdsevnen er uændret og kriterierne for at blive tilkendt førtidspension fortsat er opfyldt.
  Stk. 3.  Såfremt det vurderes, at personens arbejdsevne er væsentligt forandret, kan førtidspensionen ændres til et lavere niveau henholdsvis et højere niveau.
  Stk. 4.  Såfremt det vurderes, at personen ikke længere opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, frakendes den tilkendte førtidspension.
  Stk. 5.  Revurdering af arbejdsevne undlades, når personen er omfattet af personkredsen i § 9, stk. 2, medmindre der skønnes at være mulighed for, at arbejdsevnen kan genvindes helt eller delvist.
  Stk. 6.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om definition af arbejdsevne og kriterier for fastsættelse af procentvis arbejdsevne, vurdering og revurdering af arbejdsevnen.


Dokumentation og afgørelse

 

  § 14.  Vurdering og revurdering af arbejdsevnen efter §§ 12 og 13 foretages af kommunalbestyrelsen efter revalidering er gennemført, jf. dog § 9.  
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse på baggrund af:
1)  En redegørelse, der beskriver personens ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse samt beskriver de eventuelle initiativer kommunalbestyrelsen har igangsat med henblik på at udvikle og forøge personens arbejdsevne.
2)  En redegørelse for, hvorfor den pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for dokumentationsgrundlaget.

 
Kapitel 6

Pensionsbeløbet

 

§ 15.  Laveste førtidspension tilkendes ansøgere med en arbejdsevne mellem 51 pct. og 75 pct. 
  Stk. 2.  Laveste førtidspension efter stk. 1 udgør årligt op til 1/2 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.
  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger 28.000 kr. tillagt 1/2 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. De første kr. 100.000 af eventuel partners indtægt medregnes ikke.
  Stk. 4.  Laveste førtidspension nedsættes med 1/2 af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 og 21, med fradrag af kr. 28.000 tillagt 1/2 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.

 

§ 16.  Mellemste førtidspensions tilkendes ansøgere med en arbejdsevne mellem 26 pct. og 50 pct.
  Stk. 2.  Mellemste førtidspension efter stk. 1 udgør årligt op til 2/3 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.
  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger kr. 28.000 tillagt 1/3 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. De første kr. 100.000 af eventuel partners indtægt medregnes ikke.
  Stk. 4.  Mellemste førtidspension nedsættes med 2/3 af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 og 21, med fradrag af kr. 28.000 tillagt 1/3 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.

 

§ 17.  Højeste førtidspension tilkendes ansøgere med en arbejdsevne mellem 0 og 25 pct.
  Stk. 2.  Højeste førtidspension efter stk. 1 udgør årligt op til 110.664 kr.
  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger 28.000 kr. De første kr. 100.000 af eventuel partners indtægt medregnes ikke. Ved en indtægt under kr. 400.000 kan pensionsbeløbet ikke nedsættes til mindre end 20 pct. af højeste førtidspension, når førtidspensionisten ikke har egenindtægt, dog således at førtidspension bortfalder ved en indtægt over kr. 400.000.
  Stk. 4.  Revurdering af arbejdsevnen foretages, hvis modtageren af en højeste førtidspension opnår en årsindkomst fra eget arbejde på 80.000 kr. Den tilkendte højeste førtidspension fastfryses mens arbejdsevnen revurderes.
  Stk. 5.  Højeste førtidspension nedsættes med 100 pct. af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 og 21, med fradrag af kr. 28.000.

 

§ 18.  Førtidspensionsbeløbet, jf. § 17, stk. 2, reguleres på grundlag af det af Grønlands Statistik opgjorte reguleringsprisindeks. Førtidspensionsbeløbet reguleres med den indenfor de seneste 12 måneder opgjorte ændring i reguleringsprisindekset af 1. juli. Reguleringen foretages en gang årligt gældende fra den førstkommende 1. januar.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut offentliggør de regulerede beløb hvert år 1. januar.

 

  § 19.  Højeste førtidspension efter § 17 kan i særlige tilfælde, i en overgangsperiode indtil der er rimeligt indtægtsgivende beskæftigelse, bevilges midlertidigt i maksimalt 1 år ad gangen, uagtet at førtidspensionistens arbejdsevne ikke berettiger til højeste førtidspension. Det gælder i den særlige situation, hvor der ikke lokalt forefindes rimeligt indtægtsgivende beskæftigelse for den pågældende førtidspensionsmodtager. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til løbende at afsøge mulighederne for at finde eller etablere rimeligt beskæftigelse for den pågældende førtidspensionsmodtager.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen visiterer til beskæftigelse, når der er mulighed herfor. En førtidspensionist er forpligtet til at tage mod visiteret beskæftigelse, når visiteret beskæftigelse er rimeligt.
  Stk. 3.  Bevilling af højeste førtidspension bortfalder, når den oprindelige forudsætning for bevilling af højeste førtidspension ikke længere er til stede, eller hvis førtidspensionisten afslår visiteret beskæftigelse efter stk. 2.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for, hvornår anvist beskæftigelse er rimeligt.


Kapitel 7
Regulering af pensionsbeløbet, udbetaling mv.

 

Regulering af pensionsbeløbet

 

§ 20.  Udbetaling af førtidspension reguleres hver den 1. januar, jf. §§ 15-18.
  Stk. 2.  Udbetaling af førtidspension reguleres løbende ved væsentlige ændringer i den samlede aktuelle indkomst, jf. §§ 15-17. Reguleringen sker med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtræden.
  Stk. 3.  Ved tilkendelse af førtidspension og ved væsentlige ændringer i den samlede aktuelle indkomst skal førtidspensionen beregnes på baggrund af den forventede samlede aktuelle indkomst.

 

§ 21.  Når en førtidspensionist mister en del af sin indkomst i forbindelse med barselsorlov, reguleres førtidspensionsudbetalingen i orlovsperioden.


Midlertidigt ophold på institution mv.

 

  § 22.  Udbetaling af førtidspension sker uændret, når en førtidspensionist midlertidigt opholder sig uden for eget hjem på institution m.v., hvor det offentlige afholder udgifterne, og førtidspensionisten har forsørgerforpligtelser eller udgifter til egen bolig.


Længevarende ophold på institution mv.

 

§ 23.  Ved førtidspensionistens længerevarende ophold uden for eget hjem på institution m.v., hvor det offentlige afholder udgifterne, udbetales førtidspension uændret i flyttemåneden og efterfølgende måned, og herefter med 20 pct. af højeste førtidspension.

 
Tillæg på institution mv.

 

  § 24.  En førtidspensionist med ophold, jf. §§ 22-23, kan efter en konkret vurdering modtage personlige tillæg. Retten til eventuelle børnetillæg bevares uændret.
  Stk. 2.  Udbetaling af førtidspension genoptages fra den 1. i den måned, hvor en førtidspensionist ikke længere opholder sig længerevarende uden for eget hjem, jf. § 23.


Modregning og egenbetaling

 

§ 25.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om modregning i førtidspension og om udbetaling af førtidspension ved ophold uden for eget hjem på institution mv., samt om egenbetaling for ophold på social døgninstitution, på grund af egenindtægt.


Kapitel 8
Tillæg

 

Børnetillæg

 

§ 26.  Til førtidspensionister, der har forsørgerpligt over for børn under 18 år, udbetales for hvert barn et børnetillæg. Tillæg udbetales, uanset om forsørgerpligten opfyldes gennem direkte forsørgelse eller ved udbetaling af underholdsbidrag.
  Stk. 2.  Opfyldes forsørgerpligten ved betaling af underholdsbidrag, udbetales børnetillægget efter reglerne i landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud.
  Stk. 3.  Børnetillæg udbetales ikke til førtidspensionsister, der har fast bopæl uden for Grønland.

 

 § 27.  Børnetillæg bortfalder, når et eller flere af følgende kriterier opfyldes:
1)  Barnet er anbragt uden for hjemmet efter Landstingsforordningen om hjælp til børn og unge eller forsørges i øvrigt fuldt ud af det offentlige.
2)  Barnet modtager uddannelsesstøtte, herunder praktikstøtte, efter reglerne herom.
3)  Barnet selv får forsørgelsespligt over for en ægtefælle, registreret partner eller barn.

 

§ 28.  Børnetillæg udbetales med et månedligt beløb, der svarer til det normalbidrag, der årligt fastsættes på finansloven, jf. dog stk. 3.
  Stk. 2.  Er begge forsørgere førtidspensionister, udbetales der 1 børnetillæg per barn til hver førtidspensionist.
  Stk. 3.  Er førtidspensionisten forpligtet til at betale underholdsbidrag til barnet, udbetales børnetillægget halvårligt, medmindre der er aftalt eller fastsat en anden betalingsperiode. 
  Stk. 4. 
Bor barnet hos en anden end førtidspensionisten, og er førtidspensionisten forpligtet til at betale underholdsbidrag til barnet, udbetales børnetillægget til den, der er berettiget til at modtage underholdsbidraget.


Personlige tillæg

 

§ 29.  Personlige tillæg bevilges af kommunalbestyrelsen efter en individuel vurdering af behovet enten som en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller som engangshjælp til dækning af særlige behov.
  Stk. 2.  Tilbagebetaling af personligt tillæg kan kræves, såfremt:
1)  der ydes personlige tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller
2)  en førtidspensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.
  Stk. 3.  Tilbagebetaling kan alene kræves, hvis førtidspensionisten i forbindelse med bevillingen er gjort bekendt med tilbagebetalingspligten.
  Stk. 4.  Personlige tillæg udbetales ikke til førtidspensionister, der har fast bopæl uden for Grønland.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om personlige tillæg.


Kapitel 9
Administration

 

§ 30.  Ansøgning om førtidspension, børnetillæg og personlige tillæg skal af personer med bopæl i Grønland indgives til kommunalbestyrelsen. Personer med bopæl uden for den kommunale inddeling skal indgive ansøgning om førtidspension, børnetillæg og personlige tillæg til Naalakkersuisut. 
  Stk. 2.  Ansøgning om førtidspension efter Nordisk Konvention om Social Sikring indgives til Naalakkersuisut.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan rejse og afgøre sager om førtidspension til en person, der ikke selv har søgt herom.

 

§ 31.  Retten til førtidspension indtræder den 1. i måneden efter, at betingelserne er opfyldt, og kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse og tilkendt førtidspension.

 

§ 32.  Personer, der modtager førtidspension på det tidspunkt, hvor retten til alderspension indtræder, overgår automatisk til alderspension uden ansøgning, idet alle ydelser efter denne lov bortfalder fra samme tidspunkt.


Kapitel 10
Oplysningspligt, bortfald af førtidspension og kontrolpligt

 

§ 33.  Modtagere af førtidspension har pligt til at underrette kommunen, henholdsvis Naalakkersuisut, om ændringer i personlige eller økonomiske forhold, der kan medføre, at tilkendelsen skal revurderes eller den tilkendte førtidspension skal ændres, gøres hvilende eller frakendes.
  Stk. 2.  Retten til førtidspension bortfalder, når betingelserne ikke længere er opfyldt.
  Stk. 3.  Har førtidspensionisten tilsidesat sin oplysningspligt efter stk. 1 eller vidste eller burde førtidspensionisten vide, at denne uberettiget modtog førtidspension, kan det beløb, der er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt. Kommunalbestyrelsen kan endvidere foretage modregning i eventuelle fortsatte løbende pensionsudbetalinger, dog undtaget børnetillæg.

 

§ 34.  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre kontrol med udbetalingen af førtidspension og påse, at der ikke sker udbetaling af førtidspension til personer, som ikke er berettiget hertil.


Kapitel 11
Udbetaling

 

§ 35.  Førtidspension, personlige tillæg og børnetillæg udbetales månedsvis forud.

 

§ 36.  Når kommunalbestyrelsen skønner, at en førtidspensionist ikke kan varetage sin økonomi, kan der træffes afgørelse om administration af førtidspensionsudbetalingen, herunder udbetaling af personlige tillæg og børnetillæg. En sådan beslutning indebærer, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte individuelle udbetalingsvilkår, der fraviger sædvanlige regler og praksis med henblik på at sikre, at førtidspensionisten til enhver tid dækker sine faste udgifter og bevarer tilstrækkelige midler til at opretholde tilværelsen.

 

§ 37.  Når betingelserne for førtidspension ikke længere er opfyldt, og kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse herom, stoppes udbetalingen ved udgangen af den efterfølgende måned. Ved fraflytning fra Grønland stoppes udbetalingen dog ved udgangen af fraflytningsmåneden, medmindre betingelserne for fortsat førtidspensionsudbetaling er opfyldt ved flytning til et andet nordisk land eller et land omfattet af EØS-aftalen.
  Stk. 2.  Førtidspensionen indstilles fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder fra en førtidspensionist er meldt savnet, og der ikke foreligger dokumentation for, at førtidspensionisten er i live. Førtidspension bortfalder, hvis der ikke inden 1 år fra det tidspunkt, hvor førtidspensionen er indstillet, foreligger dokumentation for, at førtidspensionisten er i live. Bortfald af førtidspensionen indebærer i så fald bortfald af ikke udbetalte beløb i hvileperioden.
  Stk. 3.  I forbindelse med en førtidspensionist død, udbetales afdødes førtidspension til den afdødes eventuelle partner i 2 måneder efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er indtruffet.


Kapitel 12
Udlæg

 

§ 38.  Førtidspension og eventuelle tillæg kan alene gøres til genstand for udlæg eller andre former for tvangsfuldbyrdelse for gæld til offentlige myndigheder.


Kapitel 13
Klageadgang

 

§ 39.  Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter reglerne i denne inatsisartutlov kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter reglerne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen om afslag på førtidspension eller fastsættelse af arbejdsevneprocentsats ved vurdering og revurdering af arbejdsevne efter §§ 12 og 13 kan påklages til førtidspensionsklagenævnet. Klagen skal være kommet frem til førtidspensionsklagenævnet inden 4 uger fra borgeren har modtaget afgørelsen.
  Stk. 3.  Førtidspensionsklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.


Kapitel 14
Finansiering og regnskab

 

§ 40.  Udgifter til førtidspension, børnetillæg og personlige tillæg afholdes fuldt ud af kommunerne, jf. dog § 44.
  Stk. 2.  For førtidspensionister med fast bopæl uden for den kommunale inddeling afholder landskassen udgifter til førtidspension, børnetillæg, og personlige tillæg.
  Stk. 3.  For førtidspensionister med bopæl uden for Grønland, Danmark og Færøerne afholdes udgifterne til førtidspension af landskassen.
  Stk. 4.  Udgifter til administration af denne inatsisartutlov afholdes af den ansvarlige myndighed.

 

§ 41.  Kommunalbestyrelsen skal senest 1 måned efter udløbet af et kvartal og kalenderår meddele Naalakkersuisut statistiske oplysninger om modtagere af førtidspension i kommunen.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler for meddelelsens indhold og form.


Kapitel 15
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

§ 42.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2016.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension, og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 27. juni 2007 om førtidspension.

 

§ 43.  Personer tilkendt førtidspension, der ikke er fyldt 60 år ved lovens ikrafttrædelse, skal have revurderet deres arbejdsevne efter bestemmelserne i denne Inatsisartutlov inden 5 år fra lovens ikrafttrædelse. Personer tilkendt førtidspension, der er fyldt 60 år ved lovens ikrafttrædelse, eller vurderet omfattet af § 9, stk. 2, kan selv vælge om de vil have revurderet deres arbejdsevne.
  Stk. 2.  Såfremt der ikke er sket revurdering af tilkendt førtidspension inden 5 år fra lovens ikrafttræden, jf. stk. 1, overgår de resterende førtidspensionister til højeste førtidspension.
  Stk. 3.  Såfremt førtidspensionisten er over 60 år ved lovens ikrafttrædelse, eller vurderet omfattet af § 9, stk. 2, udbetales højeste førtidspension efter § 17, hvor der ikke vil ske fornyet revurdering ved indtægt over kr. 80.000, med mindre førtidspensionisten anmoder om revurdering af arbejdsevnen.
  Stk. 4.  Til personer tilkendt førtidspension, der ikke er fyldt 60 år ved lovens ikrafttrædelse, udgør førtidspension, indtil arbejdsevnen er revurderet, op til:
1) 109.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist,
2) 109.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen former for offentlig pension,
3) 81.750 kr. om året for en førtidspensionist i parforhold med en førtidspensionist,
4) 71.286 kr. om året for en førtidspensionist i parforhold med en alderspensionist.
  Stk. 5.  De i stk. 4, nævnte beløb reguleres på grundlag af det af Grønlands Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks. Førtidspensionsbeløbet reguleres med 3 pct. for hvert fulde 3 point forbrugerprisindekset ændres. Reguleringen foretages gældende fra den førstkommende 1. januar, på baggrund af 1. juli forbrugerprisindekset.
  Stk. 6.  Naalakkersuisut offentliggør de regulerede beløb hvert år 1. januar. 
 
Stk. 7.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionistens og eventuel partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra offentlig pension og pension efter Nordisk Konvention om Social Sikring, overstiger:
1) 28.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist.
2) 42.000 kroner årligt for par, hvor begge modtager førtidspension.
3) 42.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen form for offentlig pension.
4) 70.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden modtager alderspension.
  Stk. 8.  Førtidspensionen nedsættes ved stigende indkomst og bortfalder ved følgende indtægtsgrænser:
1) 180.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist.
2) 270.000 kroner årligt for par, hvor begge modtager førtidspension.
3) 270.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen form for offentlig pension.
4) 300.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden modtager alderspension.
  Stk. 9.  Naalakkersuisut fastsætter regler om indkomstregulering af førtidspension.
  Stk. 10.  De i stk. 4-8 anførte satser og beløbsgrænser bortfalder, når revurdering af tilkendt førtidspension ved lovens ikrafttræden er gennemført, og senest 5 år efter lovens ikrafttræden.

 

§ 44.  Udgifter i en 5-årig periode fra lovens ikrafttræden til førtidspension og børnetillæg, jf. § 26, afholdes med 50 pct. af landskassen og 50 pct. af kommunen. Udgifter til personlige tillæg, jf. § 29, afholdes af kommunen.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 9. december 2015

 

 

Kim Kielsen

Relationer
Sammenskrevet ved

Hjemmelslov til

Ændret ved

Ophæver

Dokumenter