Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 49
28. september 2023
Vedtaget

Selvstyrets bekendtgørelse om emballage til drikkevarer

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 11, 12 og 20, § 35, stk. 3, og § 66, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 16 af 1. december 2021, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1)  Emballager med et rumindhold på over 4,9 liter eller under 0,125 liter.

2)  Fustager.

3)  Dunke.

4)  Emballager til vin og spiritus, herunder mousserende vin.

5)  Emballager til mælkeprodukter.

  Stk. 2.  Bekendtgørelsen omfatter ikke emballage indeholdende drikkevarer, som rejsende ved indrejse til Grønland afgiftsfrit kan medbringe.

 

Definitioner

 

  § 2.  I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)  Pantemballage: Dåser og flasker, der er fremstillet af glas, aluminium, plastik eller stål, som indeholder øl, kulsyreholdige drikkevarer, drikkevarer uden kulsyre, frugt- og grønsagssafter og koncentrater til saft.

2)  Øl: En drikkevare som er fremstillet ved gæring i vand af malt, humle og eventuelt tilsatte smagsstoffer.

3)  Kulsyreholdige drikkevarer: En drikkevare, der består af vand, hvori der er naturligt forekommende eller tilsat kuldioxid, og som kan være tilsat sødemidler og smagsstoffer, herunder sodavand, energidrikke, cider og alkopops.

4)  Drikkevarer uden kulsyre: Drikkeklare drikkevarer, som ikke indeholder kulsyre, herunder kildevand, vand, lemonade, iste og iskaffe. 

5)  Returpantsystem: Et pantsystem, der sikrer, at pantemballage efter tømning hos forbrugerne returneres til forhandleren, som sikrer returnering af materialerne til genbrug.

6)  Pantadministrator: Den ansvarlige for driften af et returpantsystem.

7)  Genbrug: En proces, der er indrettet med henblik på at sikre, enten at emballage genanvendes mindst et bestemt antal gange ved genpåfyldning eller på anden måde genanvendes og nyttiggøres ved omforarbejdning.

 

 

 

 

 

Returpantsystemer

 

  § 3.  Pantemballage må ikke indføres eller sælges i Grønland, medmindre emballagen indgår i et af Naalakkersuisut godkendt returpantsystem. Naalakkersuisut kan godkende flere sideløbende returpantsystemer.

  Stk. 2.  Butikker, der sælger pantemballage, er forpligtede til at modtage pantemballage, der returneres fra forbrugeren efter tømning, og sikre returnering til genbrug.

  Stk. 3.  Butikker, der sælger pantemballage, skal tilbagebetale pant til forbrugeren ved returnering af tom emballage.

  Stk. 4.  Steder med udskænkning til forbrugeren, herunder restauranter, hoteller og beværtninger, er forpligtede til at returnere tom emballage til pantadministrator.

  Stk. 5.  Naalakkersuisoq for ressortområdet miljø kan meddele dispensation med tilhørende vilkår fra kravet i stk. 1 i tilfælde af forsyningsproblemer, ved salg af beskedne mængder eller

i andre særlige situationer.

 

Tilsyn

 

  § 4.  Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.

  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud og forbud vedrørende salg af øl, kulsyreholdige drikkevarer eller andre drikkevarer, hvis salget strider mod krav i denne bekendtgørelse eller vilkår fastsat i medfør heraf, herunder hvor salget sker i emballager, der ikke indgår i et af Naalakkersuisut godkendt returpantsystem. 

  Stk. 3.  For tilsyn og håndhævelse gælder i øvrigt reglerne i kapitel 12 i Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet.

 

Sanktionsbestemmelser

 

  § 5.  Overtrædelse af § 3, stk. 1-4, eller vilkår i en dispensation udstedt i henhold til § 3, stk. 5, samt tilsidesættelse af påbud eller forbud meddelt i henhold til § 4, stk. 2, kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

  Stk. 2. Sager efter stk. 1 anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.

 

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 6.  Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2024.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 25. oktober 2019 om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke.

 

  § 7.  Salg af øl og kulsyreholdige læskedrikke i genpåfyldelig emballage omfattet af et returpantsystem, som er godkendt inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, kræver ikke fornyet godkendelse.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. september 2023

 

 

Kalistat Lund (sign.)

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

 

 

/ Natuk Lund Olsen (sign.)