Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 41
2. december 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om indkomstskat
(Beskæftigelsesfradrag, skattefritagelse af vederlag undergivet den særlige revisionsprocedure for Politiets Efterretningstjeneste og opsparinger i pensionsøjemed)

§ 1

 

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som ændret ved blandt andet landstingslov nr. 2 af 26. april 2007, Inatsisartutlov nr. 3 af 30. november 2009, Inatsisartutlov nr. 10 af 29. november 2013, Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016, og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 22 af 28. november 2018, foretages følgende ændringer:

 

1. Efter § 34, nr. 20, indsættes som nr. 21:
“21)  Vederlag, der ydes af midler undergivet den særlige revisionsprocedure for Politiets Efterretningstjeneste.”

 

2. Som § 34, nr. 22, indsættes:
”22)  Udetillæg, hjemflytningstillæg og bosættelsespenge, som oppebæres af personer, der af Grønlands Selvstyre er udsendt til tjeneste uden for riget, samt andre lignende ydelser, der tjener til dækning af merudgifter som følge af tjenesten i udlandet.”

 

3. Efter § 38 indsættes:

Kapitel 3 a

Beskæftigelsesfradrag”

 

4. Efter § 38 indsættes i Kapitel 3 a:
”  § 38 a. Beskæftigelsesfradraget udbetales uden ansøgning til personer, der er omfattet af stk. 2. Beskæftigelsesfradraget opgøres og udbetales efter reglerne i dette kapitel.
  Stk. 2.  Der er ret til beskæftigelsesfradrag for personer, der:
1)  er skattepligtige efter § 1, stk. 1-2, og som ikke efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Danmark eller på Færøerne, og
2)  ikke bruttobeskattes efter § 72 a, stk. 1, eller § 72 b, stk. 1.

 

  § 38 b.  Beskæftigelsesfradraget udgør følgende pr. indkomstår:
1)  Beskæftigelsesfradraget udgør 7,0 procent af det indkomstgrundlag, der overstiger personfradraget efter § 67 tillagt standardfradraget efter § 21, stk. 2. Beskæftigelsesfradraget kan dog ikke overstige 9.800 kr. pr. indkomstår. 
2)  Beskæftigelsesfradraget aftrappes med 4,5 procent af det indkomstgrundlag, der overstiger 386.000 kr. pr. år. Beskæftigelsesfradraget kan dog ikke være lavere end 0 kr. pr. indkomstår. 
 Stk. 2.  Beløbene og indkomstgrundlagsgrænserne i stk. 1 gælder for indkomståret 2020. Beløbene og indkomstgrundlagsgrænserne reguleres årligt den 1. januar med satstilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. Inatsisartutlov om en satsreguleringsprocent og aktuel indkomst.

 

  § 38 c.  Indkomstgrundlaget for beskæftigelsesfradraget udgøres af den samlede A- og B-indkomst tillagt beløb, som efter § 41, stk. 2, ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.
  Stk. 2.  I indkomstgrundlaget indgår udbytter fra aktier modtaget fra grønlandske selskaber. Modtagne udbytter omregnes til beløb før udbytteskat.

 

  § 38 d.  Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget ses der bort fra ydelser som nævnt i Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning § 4, stk. 1-2, med undtagelse af de ydelser, som er nævnt i samme bestemmelses stk. 1, nr. 1-3.
  Stk. 2.  Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget ses der også bort fra lønindkomster m.v. omfattet af §§ 70 og 71.

 

Opgørelse og udbetaling

 

  § 38 e.  Skatteforvaltningen fortager inden den 1. september i ligningsåret en opgørelse af indkomstgrundlaget, jf. § 38 c-38 d, og en beregning af beskæftigelsesfradraget. Såfremt indkomstgrundlaget er negativt, udgør beskæftigelsesfradraget 0 kr. Værdien af beskæftigelsesfradraget udbetales og behandles i øvrigt som en udbetaling af overskydende skat efter § 25 i landstingslov om forvaltningen af skatter. Der ydes dog ikke godtgørelse efter § 25, stk. 2, i landstingslov om forvaltningen af skatter. 
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen fremsender årligt en opgørelse over årets beskæftigelsesfradrag.

 

  § 38 f.  Skatteforvaltningen kan forskudsvis udbetale beskæftigelsesfradraget 1 gang om måneden til personer med en registeret bankkonto. Udbetalingen sker senest 2 måneder efter skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om A-indkomster, indbetaling af B-skatter og udbytteskatter omfattet af indkomstgrundlaget i §§ 38 c-38 d. Udbetalingen for en måned kan ikke overstige 1/12 del af skatteværdien af årets samlede beskæftigelsesfradrag, jf. § 38 b, stk. 1, nr. 1, sidste punktum.  
  Stk. 2.  Antager skatteforvaltningen, at en persons samlede indkomstgrundlag i indkomståret vil overstige de i § 38 b, stk. 1, fastsatte rådighedsbeløbssatser, kan skatteforvaltningen undlade at udbetale forskudsvis beskæftigelsesfradrag eller reducere udbetalingerne. 
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, betingelserne for forskudsvis udbetaling, samt om opgørelsen og udbetalingen af det forskudsvise beskæftigelsesfradrag.

 

  § 38 g.  Skatteforvaltningen foretager inden den 1. september i ligningsåret en endelig opgørelse af indkomstgrundlaget, jf. § 38 c-38 d, en beregning af beskæftigelsesfradraget og det efter 38 f forskudsvist udbetalte beskæftigelsesfradrag. Såfremt det forskudsvist udbetalte beskæftigelsesfradrag er mindre end det opgjorte beskæftigelsesfradrag, udbetales det resterende. Udbetalingen sker efter reglerne om udbetaling af overskydende skat i § 25 i landstingslov om forvaltning af skatter. Der ydes dog ikke godtgørelse efter § 25, stk. 2, i landstingslov om forvaltningen af skatter. Såfremt der er udbetalt for meget forskudsvis beskæftigelsesfradrag opkræves beløbet som en restskat efter reglerne i § 24 i landstingslov om forvaltning af skatter. 
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen fremsender årligt en opgørelse over årets beskæftigelsesfradrag og det forskudsvise udbetalte beskæftigelsesfradrag.”

 

5. § 47 c affattes således:
”  § 47 c.  Ejeren af en opsparing i pensionsøjemed i et pengeinstitut kan bestemme, at de opsparede midler helt eller delvis skal anbringes i pensionspuljer, der tilbydes af pengeinstituttet. Ejeren af pensionsopsparingskontoen kan ikke ved opsparing efter dette kapitel foretage investeringer i aktiver, som ikke er en del af en pensionspulje.
  Stk. 2.  Pengeinstituttet kan oprette et antal pensionspuljer, der tilbydes pensionsopsparere, således at deres midler investeres på en måde, så deres interesser varetages bedst muligt. Pengeinstituttet skal derfor være i stand til at identificere, forvalte, overvåge, kontrollere og rapportere om risiciene ved investeringerne samt tage hensyn til disse i den samlede vurdering af selskabets egen risiko. Herudover skal pengeinstituttet have en passende forståelse for de aktiver, der investeres i, ligesom det til enhver tid skal være opmærksom på de risici, som påtages ved investeringerne. Endelig skal pengeinstituttet have fokus på den samlede porteføljes sikkerhed, kvalitet, likviditet og rentabilitet ved investering af kundernes midler.
  Stk. 3.  Pengeinstituttet kan etablere opsparingspuljer, som tilbydes kunderne, og hvor et vilkår er, at det er pengeinstituttet, der udvælger de aktiver, som pensionsmidlerne anbringes i. Pengeinstituttet skal herved tilstræbe en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højest muligt afkast.
  Stk. 4.  Pengeinstituttet kan endvidere tilbyde kunderne et antal opsparingspuljer, hvor kunderne har mulighed for selv at bestemme, hvilken type aktiver deres opsparing skal anbringes i. Disse puljer kan have en anden risikoprofil end en pulje, hvor pengeinstituttet vælger den konkrete investering. Dog er det en betingelse, at pengeinstituttet udvælger et antal aktiver eller aktivkategorier, som er identificeret således, at produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue, eller hvor produkttypen indebærer en risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, men produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.
  Stk. 5.  Et pengeinstitut skal ved udformningen af opsparingspuljer, hvor kunderne har en valgfrihed, overholde § 47 d, stk. 1 og 2, og pengeinstituttet skal herudover tilstræbe en stor risikospredning.”

 

6. § 47 e, stk. 1, affattes således:
”En ejer af en opsparing i pensionsøjemed kan købe og sælge aktiver i et depot, der er knyttet til opsparingskontoen, men kan ikke hæve beløb, der er fremkommet ved salg af aktiver, fra opsparingskontoen. Disse beløb skal enten blive stående som kontantbeløb eller geninvesteres i det tilknyttede depot, jf. dog § 41, stk. 3, og § 46 om udbetaling af opsparede beløb til beskatning, før ejeren fylder 60 år.”

 

7. § 72 a, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Indkomst oppebåret i ansættelsesforholdet, jf. stk. 1, omfatter A- og B-indkomst, idet der dog ses bort fra arbejdsgivers indbetalinger til pensions- og livsforsikringsordninger, der omfattes af bestemmelserne i § 39, § 40, § 43 eller kapitel 4 a.”

 

8. § 88, stk. 2, 1. pkt., affattes således:
”Selskabet skal senest den 10. i måneden efter datoen for vedtagelsen om udbetaling eller godskrivning af udbytte eller for proklamafristens udløb i en af Naalakkersuisut foreskrevet form meddele oplysninger om vedtagelsen og om modtagere.”

 

9. § 102, affattes således:
”  § 102.  Den, der for at unddrage det offentlige skat forsætligt eller af grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af, om en person er undergivet skattepligt, eller til brug ved afgørelse af skatteansættelse eller skatteberegning, idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland.”

 

10. § 107, affattes således:
”  § 107.  Har en person overtrådt § 102, og er strafansvaret forældet efter reglerne i kriminalloven for Grønland, påhviler det ham at betale en tillægsskat svarende til skatten af den udeholdte indtægt, medmindre overtrædelsen alene består i medvirken til en andens skatteunddragelse. § 108, stk. 5-7, finder tilsvarende anvendelse.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020, jf. dog stk. 5-6.
  Stk. 2.  § 1, nr. 2, nr. 9 og nr. 10, træder i kraft dagen efter kundgørelsen.
  Stk. 3.  § 1, nr. 7, træder i kraft d. 1. januar 2020 og har virkning fra og med indkomståret 2020.
  Stk. 4.  Der opgøres første gang et beskæftigelsesfradrag efter bestemmelserne i § 1, nr. 3-4, fra og med indkomståret 2020.
 
  Stk. 5.  Naalakkersuisut bemyndiges til ved bekendtgørelse at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, nr. 1.
  Stk. 6.  Naalakkersuisut bemyndiges til ved bekendtgørelse at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, nr. 4, § 38 f og 38 g. Ved ikrafttrædelsen af § 38 f og 38 g, ophæves § 38 e.
  Stk. 7.  En ejer af en opsparing i pensionsøjemed, der er investeret i aktiver i overensstemmelse med § 47c som affattet ved Inatsisartutlov nr. 29 af 28. november 2016 om ændring af Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, skal inden for en periode på 24 måneder overføre aktiverne til en pensionspulje, der tilbydes af et pengeinstitut, hvis aktiverne opfylder de bestemmelser, der i øvrigt gælder for pensionspuljen.
  Stk. 8.  Aktiver, som ejeren af en opsparing i pensionsøjemed har anbragt i et depot, som ikke opfylder betingelserne i en pensionspulje, der tilbydes af et pengeinstitut, skal inden for en periode på 24 måneder efter denne Inatsisartutlovs ikrafttræden sælges, og salgssummen anbringes i en pensionspulje, som pengeinstituttet tilbyder.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 2. december 2019

 

 

 

Kim Kielsen