Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 15
8. juni 2017
Gældende

Inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet

Kapitel 1
Indledende bestemmelser

 

   § 1.  Inatsisartutloven har til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af økosystemerne.
  Stk. 2.  Med Inatsisartutloven tilsigtes at forebygge og begrænse forurening og anden påvirkning af natur og miljø, herunder særligt havmiljøet, fra aktiviteter, der kan:
1)  bringe menneskets sundhed i fare,
2)  skade de levende ressourcer og livet i havet og på land,
3)  være til gene for den retmæssige udnyttelse af havet, eller
4)  forringe rekreative værdier.
  Stk. 3.  Inatsisartutloven skal endvidere sikre opretholdelsen af et beredskab til indsats mod forurening i havet og i havne.

 

  § 2.  Inatsisartutloven omfatter skibe, der befinder sig på grønlandsk søterritorium.
  Stk. 2.  Inatsisartutloven omfatter endvidere luftfartøjer, der befinder sig på eller over grønlandsk søterritorium.
  Stk. 3.  Inatsisartutloven omfatter ikke orlogsskibe eller andre skibe, der ejes eller benyttes af en stat, og som anvendes i statsligt, ikke-kommercielt øjemed.
  Stk. 4.  Inatsisartutloven omfatter større bygge- og anlægsarbejder eller anden etablering af virksomhed på søterritoriet, der må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
  Stk. 5.  Inatsisartutlovens regler for skibe og luftfartøjer finder tilsvarende anvendelse på aktiviteter, der finder sted på isdækkede områder af søterritoriet, herunder transport og bortskaffelse af stoffer og materialer, i det omfang sådanne aktiviteter ikke er omfattet af anden lovgivning.
  Stk. 6.  Inatsisartutlovens § 35, stk. 2, omfatter aktiviteter på søterritoriet, som medfører forurening af eller skade på miljøet, eller fare herfor, i det omfang sådanne aktiviteter ikke er omfattet af anden lovgivning.

 

  § 3.  Ved Inatsisartutlovens administration skal der lægges vægt på anvendelse af en økosystemtilgang, forsigtighedsprincippet, forureneren betaler-princippet og på hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi og den bedste miljøpraksis.

 

  § 4.  Ved ”udtømning” forstås i denne Inatsisartutlov enhver udledning, udflydning eller bortskaffelse i havet af stoffer eller materialer, der stammer fra driften af skibe.
  Stk. 2.  Ved ”dumpning” forstås i denne Inatsisartutlov enhver bortskaffelse i havet af skibe eller luftfartøjer, såvel som enhver bortskaffelse af stoffer eller materialer i havet fra eller sammen med skibe eller luftfartøjer, som ikke er udtømning.
  Stk. 3.  Som udtømning eller dumpning anses ikke anbringelse i havet af stoffer eller materialer, hvis anbringelsen sker med andet formål end bortskaffelse.
  Stk. 4.  Ved ”afbrænding” forstås i denne Inatsisartutlov enhver bortskaffelse på havet ved hjælp af termisk destruktion.
  Stk. 5.
  Ved ”fisk og fangst” forstås i denne Inatsisartutlov enhver art af fisk, krebsdyr, bløddyr, pighuder, sækhuder, havsnegle og havpattedyr.
  Stk. 6.  Ved ”skib” forstås i denne Inatsisartutlov et søgående fartøj af en hvilken som helst type, der opererer i vandmiljøet, inklusive hydrofoilbåde, luftpudefartøjer, undervandsfartøjer, flydende platforme og flydende materiel.
  Stk. 7.  Ved ”affald” forstås i denne Inatsisartutlov de stoffer, der er angivet i bilag 2.
  Stk. 8.  Ved ”kysten” forstås i denne Inatsisartutlov lavvandslinjen.
  Stk. 9. 
Ved ”basislinjen” forstås i denne Inatsisartutlov den basislinje, hvorfra det indre og ydre territorialfarvand er fastlagt i overensstemmelse med international ret, jf. anordning om afgrænsning af søterritoriet ved Grønland.
  Stk. 10.  Ved ”søterritoriet” forstås i denne Inatsisartutlov det indre territorialfarvand omfattende vandområderne på den landvendte side af basislinjen, samt det ydre territorialfarvand omfattende vandområderne på den havvendte side af basislinjen ud til en afstand af 3 sømil fra basislinjen.
  Stk. 11.  Ved ”den eksklusive økonomiske zone” forstås i denne Inatsisartutlov havområdet som afgrænset i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om eksklusive økonomiske zoner, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse om den eksklusive økonomiske zone ved Grønland.
  Stk. 12.  Ved ”åbent hav” forstås i denne Inatsisartutlov havområder uden for national jurisdiktion.

 

  § 5.  Udledning eller afbrænding på det grønlandske søterritorium af stoffer eller materialer med henblik på bekæmpelse af forurening af havet eller videnskabelig forskning, herunder forskning i forureningsbekæmpelse, må ikke finde sted uden tilladelse fra Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Tilladelse efter stk. l kan kun gives i konkret foreliggende enkelttilfælde eller under særlige omstændigheder for en nærmere angiven periode. Tilladelsen skal angive, hvilke stoffer eller materialer, der omfattes af tilladelsen, den samlede mængde samt vilkår om opbevaring, udtagning af periodiske kontrolprøver og indberetning.

 

  § 6.  Loven omfatter ikke beskyttelse af havmiljøet, herunder regulering, tilsyn, beredskab og bekæmpelse, i forbindelse med aktiviteter omfattet af den grønlandske råstoflovgivning.
  Stk. 2.  Inatsisartutloven omfatter ikke beskyttelse af havmiljøet, herunder fastsættelse af regler, i forbindelse med aktiviteter, der er omfattet af Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet.
  Stk. 3.  Inatsisartutloven omfatter ikke beskyttelse af havmiljøet, der reguleres i henhold til havmiljølovgivningen, der gælder for havområderne uden for søterritoriet.


Kapitel 2

Olie

 

  § 7.  Ved ”olie” forstås i denne Inatsisartutlov enhver form for mineralolie og blandinger heraf, herunder råolie, naturgaskondensat, olieslam og olieaffald, samt brændselsolie og alle andre raffinerede produkter bortset fra petrokemikalier, der er omfattet af kapitel 3.

  § 8.  På grønlandsk søterritorium må udtømning af olie fra skibe ikke finde sted.


Kapitel 3

Flydende stoffer, der transporteres i bulk

 

  § 9.  Ved ”flydende stoffer” forstås i denne Inatsisartutlov stoffer, hvis damptryk ikke overstiger 2,8 kp/cm2 ved en temperatur af 37,8° C. ”Flydende stoffer” omfatter dog ikke vand.
  Stk. 2.  Ved ”skadelige, flydende stoffer” forstås i denne Inatsisartutlov flydende stoffer, der er opført under forureningskategorierne i kapitel 17 eller 18 i IBC-koden for konstruktion og udrustning af skibe, som fører skadelige kemikalier i bulk, eller som i henhold til § 10, stk. 2, midlertidigt er klassificeret.

 

§ 10.  På grønlandsk søterritorium må udtømning af flydende stoffer, herunder skadelige flydende stoffer, som transporteres i bulk, ikke finde sted.
  Stk. 2.  Et flydende stof, der ikke er omfattet af IBC-koden og senere tilføjelser hertil, skal inden transport til eller fra grønlandsk havn midlertidigt klassificeres af Naalakkersuisut i overensstemmelse med retningslinjerne i MARPOL-konventionens bilag II. Naalakkersuisut skal sammen med den eller de berørte regeringer i de konventionslande til MARPOL-konventionen, som berøres af den påtænkte transport, foretage og blive enige om en midlertidig vurdering af den påtænkte transport. Kan der ikke opnås enighed, må stoffet ikke transporteres til eller fra grønlandsk havn.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om klassifikation af flydende stoffer, der transporteres i bulk, og udfærdige en fortegnelse over klassificerede flydende stoffer.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte regler om losning og udtømning af tankskyllevand og om kontrol med overholdelse af bestemmelserne. Der kan ligeledes fastsættes regler om udpegning og bemyndigelse af de personer, der skal udføre kontrollen.


Kapitel 4

Stoffer og materialer i emballeret form, containere m.m.

 

  § 11.  På grønlandsk søterritorium må overbordkastning af skadelige stoffer, der transporteres i emballeret form, ikke finde sted. Endvidere skal der træffes passende foranstaltninger baseret på skadelige stoffers fysiske, kemiske og biologiske egenskaber, for at begrænse overbordskylning af disse stoffer.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan til beskyttelse af det grønlandske søterritorium fastsætte nærmere regler eller træffe bestemmelse om transport af skadelige stoffer og materialer i emballeret form, containere m.m., herunder regler om varsling.


Kapitel 5

Faste stoffer, der transporteres i bulk

 

  § 12.  Naalakkersuisut kan til beskyttelse af det grønlandske søterritorium fastsætte regler om klassificering af faste stoffer, som transporteres i bulk, samt regler om, at stoffer, der er skadelige, ikke må udtømmes eller kun udtømmes på særlige betingelser. Naalakkersuisut kan udfærdige en fortegnelse over klassificerede stoffer.


Kapitel 6

Ballastvand og sedimenter

 

  § 13.  Ved ”ballastvand” forstås i denne Inatsisartutlov vand i et skibs ballastvandtanke, der tages om bord på et skib for at regulere skibets trim, slagside, dybgang, stabilitet eller spændinger.
  Stk. 2.  Ved ”sedimenter” forstås i denne Inatsisartutlov bundfald fra et skibs ballastvand.
  Stk. 3.  Ved ”typegodkendt anlæg” forstås i dette kapitel anlæg til behandling af ballastvand i overensstemmelse med bilag 1, der er typegodkendt af en dertil udpeget myndighed eller virksomhed i en stat, som har tiltrådt ballastvandkonventionen.

 

  § 14.  Dette kapitel gælder ikke for:
1)  Skibe, der ikke er konstrueret til at anvende ballastvand.
2)  Skibe, der kun anvender permanent ballastvand i forseglede tanke, som ikke er genstand for udtømning.
3)  Skibe, der ikke opererer i andre staters havområder.
4)  Skibe, der har en samlet længde på mindre end 50 meter og med maksimalt 8 kubikmeter ballastvandkapacitet, som udelukkende anvendes til fritidsaktivitet eller konkurrence, eller som hovedsageligt anvendes til eftersøgning og redning. Sådanne skibe skal dog i videst muligt omfang håndtere deres ballastvand og sedimenter i overensstemmelse med kravene i dette kapitel og i regler fastsat i medfør heraf.
  Stk. 2.  Kravene til håndtering af ballastvand i dette kapitel gælder ikke for ballastvand, der optages og udtømmes på samme sted, forudsat, at der ikke er sket nogen sammenblanding med ubehandlet ballastvand eller sedimenter fra andre områder.

 

  § 15.  Udtømning af ballastvand må kun finde sted i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel, regler fastsat i medfør heraf og i overensstemmelse med bilag 1. Behandling af ballastvand skal ske ved anvendelse af et godkendt og funktionsdygtigt anlæg, der lever op til internationalt fastsatte behandlingsstandarder.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om håndtering af ballastvand, herunder regler om udskiftning og behandling af ballastvand.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte regler om kontrol, herunder om prøvetagning af ballastvand og om gebyrfinansiering af myndighedernes kontroludgifter.
  Stk. 4.  For skibe, der sejler i fast rutefart mellem Grønland og andre lande, kan Naalakkersuisut give dispensationer vedrørende behandling af ballastvand, som udarbejdes af andre lande, virkning inden for søterritoriet. Naalakkersuisut kan tilføje yderligere vilkår til sådanne dispensationer. Naalakkersuisut kan endvidere stille krav om, at den ansvarlige for skibets drift for egen regning får foretaget en uvildig vurdering af en sådan dispensation hos en af Naalakkersuisut godkendt sagkyndig.

 

  § 16.  Sedimenter fra skibes ballastvandtanke må ikke bortskaffes i havet.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om håndtering af sedimenter fra skibes ballastvandtanke.

 

  § 17.  Kravene til håndtering af ballastvand i dette kapitel gælder ikke for skibe, der udtømmer ballastvand til en modtagefacilitet for ballastvand, som lever op til behandlingsstandarden beskrevet i bilag 1 og er etableret i overensstemmelse med konventionens regler om modtagefaciliteter.


Kapitel 7

Spildevand

 

  § 18.  Ved ”kloakspildevand” forstås i denne Inatsisartutlov:
1)  afløbsstoffer og andet affald fra enhver form for toiletter og urinaler,
2)  afløbsstoffer fra hospitalsrum (apotek, sygerum m.v.) udledt fra vaskekummer, badekar og afløb anbragt i sådanne rum,
3)  afløbsstoffer fra steder, hvor der findes levende dyr, eller
4)  andet spildevand, når det er blandet med afløbsstoffer nævnt i nr. 1-3.
  Stk. 2.  Ved ”gråt spildevand” forstås i denne Inatsisartutlov afløbsvand fra opvaskemaskiner, bad, vaskerum og håndvaske. Gråt spildevand omfatter ikke afløbsvand fra lastrum.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om udtømning af gråt spildevand, kloakspildevand og andet spildevand, herunder forbud mod udtømning fra skibe, der ikke er omfattet af forbuddet i § 19, stk. 1.

 

  § 19.  Følgende skibe må ikke udlede kloakspildevand på søterritoriet:
1)  Skibe med en bruttotonnage på 400BRT eller derover.
2)  Skibe med en bruttotonnage på under 400BRT, som er godkendt til befordring af mere end 50 personer.
  Stk. 2.  Stk. 1 omfatter ikke fiskeskibe på under 75 BRT og fritidsfartøjer. Stk. 1 omfatter endvidere ikke udtømning, der sker ved anvendelse af et godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand, såfremt spildevandet ved udløbet fra anlægget ikke frembringer synlige spor i havet.
  Stk. 3.
  Naalakkersuisut kan, under hensyntagen til de i § 1 stk. 2, opregnede beskyttelseskriterier, på nærmere bestemte vilkår meddele tilladelse til udledning af kloakspildevand fra skibe omfattet af stk. 1, herunder til skibe, der ikke regelmæssigt forlader søterritoriet.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan endvidere, under hensyntagen til de i § 1 stk. 2, opregnede beskyttelseskriterier, fastsætte regler om, at udledning af kloakspildevand fra skibe omfattet af stk. 1 er tilladt på nærmere bestemte vilkår.


Kapitel 8

Affald

 

  § 20.  På grønlandsk søterritorium må udtømning af affald, som defineret i bilag 2, ikke finde sted.
  Stk. 2.  Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke:
1)  udtømning af frisk fisk, fangst og dele heraf, som fremkommer under sejladsen, hvis udtømningen sker på den sejlads, hvor fiskeriet eller fangsten fandt sted,
2)  udtømning af frisk fisk eller dele heraf, der fremkommer ved akvakultur-aktiviteter, som involverer transport af fisk, til placering i akvakulturanlæg og transport af fangede fisk, fra sådanne anlæg og til havne for bearbejdning, når der sker udtømning under samme sejlads, eller
3)  udtømning af frisk fisk, fangst og dele heraf, der udtømmes i havet i forbindelse med rensning, flænsning eller lignende aktiviteter på eller nær kysten.
  Stk. 3.  Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse ved hændeligt tab af fiske- eller fangstredskaber under forudsætning af, at alle rimelige forholdsregler er blevet iagttaget for at undgå et sådant tab, eller dumping af fiske- eller fangstredskaber, som sker af hensyn til beskyttelse af havmiljøet eller af hensyn til skibets eller besætningens sikkerhed.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for udtømning af frisk fisk, fangst og dele heraf fra indhandlings- og produktionsskibe.


Kapitel 9

Modtageanlæg

 

  § 21.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler og træffe bestemmelse om oprettelse og indretning af anlæg til modtagelse af rester af olie og skadelige flydende stoffer, sedimenter fra ballastvandtanke samt andet affald i havne. Der kan herunder fastsættes regler om gebyr for anvendelse af sådanne anlæg, og det kan pålægges havne, bunkringsvirksomheder, virksomheder, som foretager afskibning eller modtagelse af olie, virksomheder, som foretager afskibning eller modtagelse af skadelige flydende stoffer, samt skibsreparationsvirksomheder, at etablere modtageanlæg for sedimenter fra ballastvandtanke og olie- og kemikalieblandet ballast- og tankskyllevand.


Kapitel 10

Dumpning

 

  § 22.  Dumpning af stoffer eller materialer på det grønlandske søterritorium må ikke finde sted, bortset fra dumpning af fisk og fangst samt fiske- og fangstaffald, inert materiale af naturlig oprindelse og optaget havbundsmateriale tilladt i henhold til §§ 23 og 24, eller regler fastsat i medfør af § 26.

 

  § 23.  Naalakkersuisut kan meddele tilladelse til dumpning af fisk og fangst samt fiske- og fangstaffald, inert materiale af naturlig oprindelse og optaget havbundsmateriale. Tilladelse meddeles efter en konkret vurdering af de aktuelle recipientforhold.
  Stk. 2.  I vurderingen af en ansøgning om tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale skal indgå de forhold og hensyn, der er anført i bilag 3.
  Stk. 3.  Der må kun meddeles tilladelse til dumpning af havbundsmateriale, såfremt havbundsmaterialet vurderes at indeholde uvæsentlige mængder og koncentrationer af de i bilag 3 nævnte stoffer og materialer, og såfremt disse ikke er tilført havbundsmaterialet med henblik på bortskaffelse.

 

  § 24.  Tilladelse efter § 23 skal angive, hvilke stoffer eller materialer, der omfattes af tilladelsen, den samlede mængde samt positionen for dumpningen. Endvidere kan der fastsættes vilkår om fremgangsmåden, herunder om kontrol og sikkerhedsforanstaltninger, og om indberetning.
  Stk. 2.
  Tilladelse efter § 23 skal meddeles skriftligt til ansøgeren og til de myndigheder, der har været inddraget i sagens behandling. Underretning om tilladelse skal endvidere gives til privatpersoner, der må antages at have væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, hvilket kan ske ved offentlig annoncering.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan bestemme, at offentlig annoncering efter stk. 2 foretages udelukkende digitalt.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan kræve, at der for ansøgers regning foretages analyser af de stoffer eller materialer, der ønskes dumpet. Naalakkersuisut kan endvidere kræve, at ansøger dækker udgifter til sagsbehandling, herunder udgifter til ekstern rådgivning og annoncering forbundet med en konkret ansøgning.

 

   § 25.  Det er ikke tilladt med henblik på dumpning at overlade stoffer eller materialer til transport eller at transportere eller indlaste dem, medmindre der er meddelt tilladelse til dumpning af sådanne stoffer eller materialer i henhold til §§ 23 og 24.

 

  § 26.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for dumpning i henhold til §§ 22-25.


Kapitel 11

Anbragte og efterladte skibe

 

§ 27.  Naalakkersuisut kan pålægge den ansvarlige for et skib, der er anbragt på søterritoriet, at fjerne dette, såfremt der er sket eller er fare for forurening fra skibet.
  Stk. 2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse ved opankring og anden anbringelse af et skib på søterritoriet, der sker som led i skibets normale drift.

 

  § 28.  Naalakkersuisut kan pålægge den ansvarlige for et skib, der er efterladt på søterritoriet, at fjerne dette.

  § 29.  Naalakkersuisut kan meddele midlertidig dispensation fra pålæg om fjernelse efter § 27 og § 28, såfremt Naalakkersuisut vurderer, at risikoen for forurening fra skibet er tilpas lav. Sådan dispensation dækker ikke krav, der stilles efter anden lovgivning, og forudsætter, at den ansvarlige for skibet sikrer passende forsikringsdækning eller sikkerhedsstillelse.
  Stk. 2.  Dispensation efter stk. 1 bortfalder straks, såfremt krav stillet heri ikke overholdes.

 

  § 30.  Efterkommer den ansvarlige for skibet ikke påbud om fjernelse efter § 27 eller § 28, inden rimelig tid, kan Naalakkersuisut sælge eller bortskaffe det pågældende skib for den ansvarliges regning. Naalakkersuisut kan ligeledes for den ansvarliges regning tage vare på skibet, oplægge skibet i havn eller lignende, foretage nødvendig afmærkning og udstyre skibet med det nødvendige udstyr m.v., for at sikre skibet eller beskytte miljøet.
  Stk. 2.  Fristen i stk. 1, 1. pkt., regnes fra det tidspunkt, hvor alle rettighedshavere er blevet underrettet. Såfremt en eller flere af disse ikke kan findes, skal myndighederne foretage fremlysning af skibet i mindst 3 måneder, før dette kan sælges eller bortskaffes.
  Stk. 3.  Er der overhængende fare for, at et skib eller dele heraf forliser eller medfører betydelig forurening, kan Naalakkersuisut foretage de i stk. 1, 2. pkt., nævnte indgreb uden forudgående påbud og for den ansvarliges regning.
  Stk. 4.  Er der overhængende fare for, at et skib eller dele heraf forliser eller medfører betydelig forurening, kan Naalakkersuisut endvidere bortskaffe skibet uden forudgående påbud og for den ansvarliges regning, såfremt sådan bortskaffelse ikke forventes at forringe markedsværdien af skibet.
 Stk. 5.  Det kan pålægges grønlandske havne at modtage skibe omfattet af stk. 1-4 til oplægning.
  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan flytte et skib, selv om der er foretaget arrest i skibet med forbud mod afsejling efter sølovens kapitel 4.
  Stk. 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om anbragte og efterladte skibe.

 
Kapitel 12

Luftforurening

 

  § 31.  Afbrænding af stoffer eller materialer på det grønlandske søterritorium må ikke finde sted.
  Stk. 2.  Det er ikke tilladt med henblik på afbrænding på havet at overlade stoffer eller materialer til transport eller at transportere eller indlaste dem.
  Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på afbrænding af normaldriftsaffald fra skibe, såfremt afbrændingen sker ved anvendelse af et godkendt forbrændingsanlæg. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder endvidere ikke anvendelse på afbrænding af kloak- og olieslam i et skibs hoved- eller hjælpemaskineri eller kedler, så længe kloak- eller olieslammet stammer fra skibets normale drift, og afbrændingen foretages uden for havne, bugter, fjorde og lignende områder.
  Stk. 4.  Afbrænding om bord af følgende stoffer m.v. er forbudt:
1)  Lastrester henhørende under MARPOL-konventionens bilag I-III, samt tilhørende forurenet emballeringsmateriale.
2)  Polychloreret biphenyl (PCB).
3)  Affald som defineret i bilag 2, der indeholder mere end ubetydelige koncentrationer af tungmetaller.
4)  Raffinerede råolieprodukter indeholdende halogenforbindelser.
5)  Polyvinylchlorid (PVC) med undtagelse af forbrænding i forbrændingsanlæg godkendt af FN’s Søfartsorganisation.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om bortskaffelse af normaldriftsaffald ved afbrænding.

 

  § 32.  Enhver bevidst udledning af ozonlagsnedbrydende stoffer fra skibe, herunder udledning, der sker som led i vedligeholdelse, reparation eller bortskaffelse af systemer eller udstyr, er forbudt.
  Stk. 2.  Stk. 1 omfatter dog ikke minimale udslip i forbindelse med genvinding eller genanvendelse af ozonlagsnedbrydende stoffer.
  Stk. 3.  Installationer taget i brug efter den 19. maj 2005 må ikke indeholde ozonlagsnedbrydende stoffer. Dog må hydrochlorofluorocarbon (HCFC) anvendes i installationer på disse skibe, når de er taget i brug inden den 1. januar 2020.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler vedrørende ozonlagsnedbrydende stoffer.

 

  § 33.  Naalakkersuisut kan til beskyttelse af det grønlandske søterritorium fastsætte regler med henblik på begrænsning af luftforurening, der ikke er omfattet af ovenstående regler, herunder krav til brændstof om bord på skibe, grænseværdier for udledninger til luften fra afbrænding af brændstof og restriktioner for og forbud mod anvendelse af bestemte brændstoftyper.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, at virksomheder, der sælger eller leverer brændstof til skibe, for egen regning skal indhente, opbevare og udlevere dokumentation for mængde og sammensætning af det brændstof, de sælger eller leverer til skibe. Der kan endvidere fastsættes regler om, at dokumentationen skal ske i en bestemt form.


Kapitel 13
Sejladsbegrænsninger

 

  § 34.  Naalakkersuisut kan med de begrænsninger, der følger af international ret, fastsætte nærmere regler om begrænsning af sejlads og tilknyttede aktiviteter for bestemte typer af skibe, der befinder sig på grønlandsk søterritorium, med henblik på at forebygge eller begrænse forurening.

Kapitel 14
Anden forurening af havet

 

  § 35.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler til forebyggelse og forhindring af forurening af havet med energi, stoffer eller materialer, som ikke omfattes af Inatsisartutlovens øvrige bestemmelser.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte regler for, træffe beslutning om eller stille vilkår vedrørende de miljømæssige aspekter af aktiviteter, som ikke omfattes af Inatsisartutlovens øvrige bestemmelser, og som medfører forurening af eller skade på miljøet, eller fare herfor.


Kapitel 15

Vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med godkendelse af bygnings- og anlægsarbejder (VVM)

 

  § 36. Større bygge- og anlægsarbejder eller anden etablering af virksomhed på søterritoriet, der må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, må ikke påbegyndes før Naalakkersuisut har givet godkendelse hertil.
  Stk. 2.  I forbindelse med ansøgning om godkendelse, jf. stk. 1, skal der fremsendes en redegørelse for projektets virkning på miljøet til Naalakkersuisut.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om:
1)  Hvilke virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i stk. 1.
2)  Krav til en ansøgnings- og godkendelsesordnings form og indhold.
3)  Krav til indholdet af en redegørelse om vurdering af virkning på miljøet, herunder krav om inddragelse af offentligheden.
4)  Rapporteringspligt.
5)  Vilkår i forbindelse med godkendelse.
6)  Nedlukning og efterbehandling.
7)  Sikkerhedsstillelse.
8)  Vilkårsovertrædelse.
9)  Forbud og påbud.
10)  Egenkontrol og miljøundersøgelser.
11)  Gebyr til dækning af myndighedernes omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen.


Kapitel 16

Beredskab

 

  § 37.  Bekæmpelse af forurening på det grønlandske søterritorium, som er omfattet af Inatsisartutloven eller regler fastsat i medfør heraf, varetages af Naalakkersuisut eller anden myndighed, som Naalakkersuisut har indgået aftale med. Naalakkersuisut kan endvidere indgå aftale med virksomheder om varetagelse af forureningsbekæmpelse.
  Stk. 2.  I tilfælde af forurening forestås sanering af kyststrækninger af den berørte kommunalbestyrelse. Dog forestås sanering af kyststrækninger i Nationalparken af Naalakkersuisut.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut udarbejder beredskabsplaner i henhold til stk. l og for Nationalparken i henhold til stk. 2, og kan pålægge de i stk. 2 nævnte kommunalbestyrelser at udarbejde beredskabsplaner. Indgås der aftale med virksomheder eller anden myndighed efter stk. 1, kan Naalakkersuisut inddrage disse i udarbejdelsen af beredskabsplaner.

 

   § 38.  Beslutning om iværksættelse af beredskabs- og bekæmpelsesforanstaltninger, herunder tidspunkt for og omfang af sådanne foranstaltninger, træffes af Naalakkersuisut eller af andre myndigheder eller virksomheder, som Naalakkersuisut har indgået aftale med efter § 37, stk. 1.
  Stk. 2.  Såfremt der er sket eller er fare for forurening, som er omfattet af Inatsisartutloven eller regler fastsat i medfør heraf, iværksættes beredskabs- og bekæmpelsesforanstaltninger, medmindre den ansvarlige myndighed vurderer, at de konkrete omstændigheder ikke muliggør eller medfører behov herfor.
  Stk. 3.  Beslutninger, der træffes i henhold til stk. 1 og 2, er ikke afgørelser i sagsbehandlingslovens forstand, og forudsætter ikke forudgående høring af berørte parter.

  § 39.  Ved udarbejdelse af beredskabsplaner efter § 37 og iværksættelse af beredskabs- og bekæmpelsesforanstaltninger efter § 38, skal der tages hensyn til de særlige forhold, der gælder for beskyttelse af havmiljøet i Grønland, idet behovet for en tidlig, præventiv indsats tillægges særlig vægt.
  Stk. 2.  Beredskabsplaner udarbejdet efter § 37 og beredskabs- og bekæmpelsesforanstaltninger iværksat efter § 38, kan endvidere omfatte overvågning af miljøet, der sker som led i myndighedernes håndtering af konkrete forureningssituationer.


Kapitel 17

Indberetning

 

  § 40.  Ejere, brugere og førere samt lodser på skibe skal straks indberette til Naalakkersuisut, såfremt der sker udtømning eller dumpning fra skibet, som er i strid med Inatsisartutloven eller regler fastsat i medfør heraf eller omfattes af § 58. Endvidere skal der straks ske indberetning ved enhver form for kollision, grundberøring eller grundstødning. Der skal ligeledes ske indberetning såfremt der er fare for udtømning.
  Stk. 2.  Ejere, brugere og førere af luftfartøjer skal straks indberette til Naalakkersuisut, såfremt der sker dumpning eller anden udledning fra luftfartøjet, som er i strid med Inatsisartutloven eller regler fastsat i medfør heraf, eller omfattes af § 58.
  Stk. 3.  De i stk. l og 2 nævnte personer skal straks indberette til Naalakkersuisut, såfremt der fra skibet eller luftfartøjet iagttages spild af olie eller skadelige flydende stoffer, herunder spild af skadelige stoffer og materialer, der transporteres i emballeret form.
  Stk. 4.  Havnemyndigheder skal straks indberette til Naalakkersuisut, såfremt der i havne iagttages spild af olie eller skadelige flydende stoffer, herunder spild af skadelige stoffer og materialer i emballeret form, hvis der er fare for forurening.
  Stk. 5.  Føreren af et skib skal endvidere straks indberette, hvis der iagttages forurenende udslip på havoverfladen eller drivgods på havet.
  Stk. 6.  I de i stk. 1-5 nævnte tilfælde skal de nævnte personer og myndigheder, herunder efter anmodning, give Naalakkersuisut samt de i § 37 nævnte myndigheder alle oplysninger, som har betydning for myndighedernes bedømmelse af situationen, herunder for iværksættelse af foranstaltninger for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet.

 

  § 41.  Ejere, brugere og førere af transportmidler skal, såfremt de i situationer omfattet af § 58 foretager dumpning eller afbrænding på havet, straks indberette dette til Naalakkersuisut.

 

  § 42.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om indberetning efter bestemmelserne i §§ 40 og 41.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om indberetning af anden forurening af havet end den, der er omfattet af §§ 40 og 41.

 

  § 43.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at forhandlere, importører, eksportører, befragtere og havnemyndigheder skal oplyse sammensætningen og mængden af de stoffer eller materialer, der ind- og udlastes i havne.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte regler om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe og om etablering af en ordning for modtagelse, opbevaring og videresendelse af sådanne oplysninger.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan ligeledes fastsætte regler om forhold, som afskiberen skal iagttage ved transport af farligt eller forurenende gods om bord på skibe.


Kapitel 18
Indgreb

 

  § 44.  Naalakkersuisut og de i § 49 nævnte myndigheder, kan mod behørig legitimation uden retskendelse foretage de undersøgelser af et skib, der er nødvendige for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet, såfremt der fra skibet er sket eller er fare for udtømning, som er i strid med Inatsisartutloven eller regler fastsat i medfør heraf eller omfattes af § 58. Undersøgelsen må ikke medføre unødig forsinkelse eller unødig udgift for skibet.

 

  § 45.  Naalakkersuisut og de i § 49 nævnte myndigheder kan forbyde et skib at fortsætte sejlads eller andre aktiviteter eller påbyde, at sejlads eller andre aktiviteter skal følge bestemte retningslinjer, såfremt der fra skibet er sket eller er fare for udtømning eller udledning, som er i strid med Inatsisartutloven eller regler fastsat i medfør heraf eller omfattes af § 58, og forbuddet eller påbuddet er nødvendigt for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet.
  Stk. 2.  De i stk. l nævnte myndigheder kan træffe yderligere foranstaltninger end de i stk. l nævnte, såfremt dette er nødvendigt for at forhindre eller bekæmpe forurening, der kan medføre alvorlige skader på havmiljøet.
  Stk. 3.  Beslutning om forbud eller påbud efter stk. 1 og 2 skal snarest muligt meddeles føreren, ejeren eller brugeren af skibet skriftligt eller telegrafisk med oplysning om grunden til forbuddet eller påbuddet og i tilfælde af tilbageholdelse med oplysning om de vilkår, hvorunder frigivelse kan finde sted.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udstedelse af forbud og påbud til skibe.

 

§ 46.  Naalakkersuisut kan udstede forbud mod, at et skib anløber grønlandske havne, såfremt:
1)  skibet afsejler eller fortsætter sin sejlads trods et forbud eller påbud efter § 45,
2)  skibet undlader at anløbe et reparationsværft, som udpeges efter aftale med Naalakkersuisut, med henblik på at udbedre de forhold, som førte til forbuddet eller påbuddet, eller
3)  skibet har trodset forbud eller påbud udstedt i andre lande.
  Stk. 2.  Når der er udstedt et anløbsforbud over for et skib, kan Naalakkersuisut give tilladelse til anløb af en bestemt grønlandsk havn, hvis skibets fortsatte sejlads indebærer risiko for tab af menneskeliv, skade på havmiljøet, bydende nødvendige sikkerhedshensyn gør det påkrævet eller med henblik på at afhjælpe fejl og mangler.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut ophæver et anløbsforbud, når de forhold, som førte til anløbsforbuddet, er bragt i orden.

 

  § 47.  Såfremt der er sket eller er fare for forurening, som er i strid med Inatsisartutloven eller regler fastsat i medfør heraf eller omfattes af § 58, og dette medfører udgifter til beredskabs- eller bekæmpelsesforanstaltninger, skal sådanne udgifter for alle rimelige forholdsregler bæres af skibets ejer.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut og de i § 49 nævnte myndigheder kan pålægge ejeren af et skib at stille sikkerhed for de i stk. l nævnte udgifter samt bestemme, at skibet skal tilbageholdes, indtil sikkerhed er stillet. § 45, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

 

§ 48.  Hvor det ikke er muligt at pålægge forureneren udgifter til beredskabs- og bekæmpelsesforanstaltninger i havet og langs kysten i henhold til § 47, bæres disse udgifter af Naalakkersuisut henholdsvis kommunalbestyrelsen eller anden myndighed i overensstemmelse med ansvarsfordelingen i § 37.


Kapitel 19

Kontrol

 

  § 49.  Naalakkersuisut kan udstede regler om kontrollen med overholdelse af bestemmelser i Inatsisartutloven og regler fastsat i medfør heraf.
  Stk. 2.  Arktisk Kommando og politiet påser overholdelse af bestemmelserne i Inatsisartutloven og i regler fastsat i medfør heraf.
  Stk. 3.  De i stk. l og 2 nævnte myndigheder kan mod behørig legitimation uden retskendelse foretage eftersyn af et skib og dettes papirer samt udtage prøver for at påse overholdelsen af Inatsisartutloven og regler fastsat i medfør heraf. Kontrollen må ikke medføre unødig forsinkelse eller unødig udgift for skibet.

 

  § 50.  Såfremt Naalakkersuisut vurderer, at et ulovligt forhold har underordnet betydning eller at et ulovligt forholds indvirkning på miljøet ikke står mål med udgifterne til lovliggørelse, kan Naalakkersuisut beslutte ikke at foranledige lovliggørelse.


Kapitel 20
Kommunikation og offentliggørelse

 

  § 51.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om kommunikation med borgere, offentliggørelse og inddragelse af offentligheden forud for godkendelser, tilladelser samt andre afgørelser og meddelelser efter Inatsisartutloven. Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte regler om, at sådan kommunikation med borgere samt offentliggørelse og inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende digitalt.

 

Kapitel 21
Klage og søgsmål

 

  § 52.  Afgørelser i henhold til denne Inatsisartutlov eller regler fastsat i medfør heraf kan påklages til Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse, der er nedsat i henhold til Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet.
  Stk. 2.  Klageberettiget er:
1)  Den, til hvem afgørelsen er rettet.
2)  Landslægeembedet.
3)  Alle, der må antages at have en individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald.
4)  Foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative, miljø- og naturmæssige interesser.
  Stk. 3.  Klagefristen er 6 uger, regnet fra det seneste af følgende tidspunkter:
1)  Dagen, hvor beslutningen er meddelt den, til hvem afgørelsen er rettet.
2)  Dagen for offentliggørelsen af en godkendelse, såfremt pligten til offentliggørelse følger af denne Inatsisartutlov eller af regler fastsat i medfør heraf.
  Stk. 4.  Klageudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

  § 53.  En klage har opsættende virkning for tilbagekaldelser eller ændringer af tilladelser, godkendelse og dispensationer og for påbud eller forbud, indtil Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse har truffet afgørelse i sagen eller indtil klageudvalget bestemmer andet.
  Stk. 2.  Den myndighed, der tilbagekalder eller ændrer en tilladelse, godkendelse eller dispensation eller udsteder påbud eller forbud kan, når dette er nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af miljøet, samtidig med sådanne afgørelser bestemme, at disse skal efterkommes uanset klage.
  Stk. 3.  Uanset om beslutning i henhold til stk. 2 påklages, skal tilbagekaldelsen, ændringen, påbuddet eller forbuddet efterkommes indtil klageudvalget bestemmer andet.

 

  § 54.  En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Naalakkersuisut bestemmer andet. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at visse tilladelser, godkendelser og dispensationer ikke må udnyttes inden for klagefristen, og at en klage skal have opsættende virkning.
  Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ingen begrænsninger i klageudvalgets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse, godkendelse eller dispensation. 

 

  § 55.  Såfremt udnyttelsen af en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter denne Inatsisartutlov, eller de i medfør heraf udfærdigede regler forudsætter udførelse af bygge- eller anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes, før udløbet af den i § 52, stk. 3, nævnte klagefrist.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan under særlige omstændigheder og efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder inden klagefristens udløb. Denne tilladelse kan ikke påklages.

 

  § 56.  Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter Inatsisartutloven eller de regler, der udstedes efter Inatsisartutloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.


Kapitel 22

Andre bestemmelser

 

  § 57.  Tilladelser, godkendelser og dispensationer meddelt i henhold til denne Inatsisartutlov eller lovgivning, der ophæves ved denne Inatsisartutlov, kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, herunder når hensynet til beskyttelse af miljøet, eller overholdelse af internationale aftaler, gør det fornødent. En tilbagekaldelse eller ændring skal så vidt muligt ledsages af rimelig frist herfor.

 

  § 58.  Bestemmelserne i kapitlerne 2-8 og 10-14 eller i regler fastsat i medfør heraf finder ikke anvendelse når:
1)  udtømning, dumpning eller anden udledning sker for at redde menneskeliv eller af hensyn til skibes eller luftfartøjers sikkerhed, eller
2)  udflydning skyldes skade på skibet, skade på skibets udstyr eller uundgåelig lækage, forudsat at der, efter at skaden eller lækagen er blevet konstateret, er iagttaget alle rimelige forholdsregler for at undgå eller formindske udflydning, medmindre ejeren, brugeren eller føreren af skibet eller andre, der udfører arbejde i skibets tjeneste, har handlet forsætligt eller burde have forudset skaden.

 

  § 59.  Naalakkersuisut kan bestemme, at et havområde er et ”særligt havområde”.

 

  § 60.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af myndighedernes omkostninger ved administrationen af denne Inatsisartutlov og regler fastsat i medfør heraf. For klassifikationsselskaber,

der er autoriseret i medfør af § 61, stk. 3, kan Naalakkersuisut endvidere fastsætte regler om gebyrer til dækning af disses omkostninger til udstedelse af certifikater og foretagelse af syn.

 

  § 61.  Naalakkersuisut kan, efter aftale med andre myndigheder, bemyndige disse til at udøve de beføjelser, der i denne lov eller i regler fastsat i medfør heraf er tillagt Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden myndighed efter stk. 1 bliver bemyndiget til at udøve. Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan ligeledes på nærmere angivne vilkår autorisere klassifikationsselskaber til på Naalakkersuisuts vegne at udstede certifikater og foretage syn på skibe, herunder foretage undersøgelser og prøveudtagninger på skibe.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut er ikke erstatningsansvarlig for fejl begået af de i stk. 3 nævnte klassifikationsselskaber.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut er ikke forpligtet til selv at udstede certifikater og udføre syn, der er omfattet af en autorisation, som er udstedt i medfør af stk. 3.
  Stk. 6.  Når der udstedes autorisation i medfør af stk. 3, kan Naalakkersuisut, såfremt klassifikationsselskabet ønsker det, indgå aftale om begrænsning af den autoriseredes ansvar for skader, der indtræffer på grund af simpel uagtsomhed under udførelse af de opgaver, som autorisationen omfatter.
  Stk. 7.  Naalakkersuisut kan tilbagekalde en autorisation, hvis de vilkår, der er stillet til autorisationen, ikke overholdes.


Kapitel 23

Sanktions og ikrafttrædelsesbestemmelser

 

  § 62.  Der kan idømmes bøde til den der:
1)  overtræder § 5, stk. l, § 8, § 10, stk. 1 og 2, § 11, stk. 1, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, § 19, stk. 1, § 20, stk. 1, § 22, § 25, § 31, stk. 1, 2 og 4, § 32, stk. 1 og 3,
2)  tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 5, stk. 2, § 19, stk. 3, § 23 og § 24, stk. l, dispensation efter § 29 eller godkendelse efter § 36, stk. 1,
3)  undlader at foretage indberetning efter § 40, stk. 1-5, samt § 41, eller undlader at meddele oplysninger efter § 40, stk. 6,
4)  undlader at efterkomme et forbud eller påbud efter, § 27, § 28, § 45, stk. l og 2, eller § 46, stk. 1,
5)  modvirker undersøgelser efter § 44 eller kontrol efter § 49, stk. 2 og 3,
6)  modvirker tilbageholdelse efter § 47, stk. 2,
7)  tilsidesætter vilkår stillet efter, eller undlader at efterkomme beslutning truffet i henhold til, § 35, stk. 2, eller
8)  tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation givet virkning efter § 15, stk. 4, eller afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om sådan dispensation.
  Stk. 2.  Ved fastsættelse af bøder for overtrædelse af § 5, stk. 1, § 8, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, § 20, stk. 1, § 22, § 31, stk. 1 og 4, og § 32, stk. 1, udmåles en skærpet bøde med udgangspunkt i den udtømte, udledte, dumpede eller afbrændte mængde af stoffer eller materialer.
  Stk. 3.  Ved overtrædelser begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed kan bødestørrelsen forøges, hvis der ved overtrædelsen er:
1)  voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
2)  opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.
  Stk. 4.  Bøder, som idømmes efter denne Inatsisartutlov eller regler fastsat i medfør heraf, tilfalder Landskassen.

 

  § 63.  I regler, der udstedes i henhold til denne Inatsisartutlov, kan der fastsættes regler om bødeansvar. Det kan endvidere fastsættes, at bødestørrelsen kan skærpes eller forøges under tilsvarende omstændigheder som anført i § 62, stk. 2 og 3.

 

  § 64.  Naalakkersuisut, politiet og Arktisk Kommando kan i tilfælde, hvor der er begrundet mistanke om, at et udenlandsk skib, som befinder sig i det ydre territorialfarvand, i den eksklusive økonomiske zone har overtrådt den der gældende havmiljølovgivning, anmode skibet om at give oplysninger vedrørende dets identitet og registreringshavn, dets sidste og næste anløbshavn og andre relevante oplysninger, som er nødvendige for at fastslå, hvorvidt en overtrædelse har fundet sted.

 

  § 65.  Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i Inatsisartutloven og regler fastsat i medfør heraf kan udføres af Naalakkersuisut, politiet og Arktisk Kommando efter reglerne om ransagning i retsplejelov for Grønland.
  Stk. 2.  Befinder et udenlandsk skib sig i ydre territorialt farvand under passage, kan ransagning kun ske efter stk. 1, hvis:
1)  skibet i det indre territoriale farvand med rimelig grund er mistænkt for at have overtrådt bestemmelserne i denne Inatsisartutlov eller regler fastsat i medfør heraf,
2)  skibet i det ydre territoriale farvand med rimelig grund er mistænkt for at have overtrådt bestemmelserne i denne Inatsisartutlov eller regler fastsat i medfør heraf på et tidspunkt, hvor det ikke var i passage,
3)  der er begrundet mistanke om, at skibet under sin passage af det ydre territoriale farvand har overtrådt bestemmelserne i denne Inatsisartutlov eller regler fastsat i medfør heraf, eller
4)  der er begrundet mistanke om, at skibet i den eksklusive økonomiske zone har overtrådt den der gældende havmiljølovgivning, hvorved der er sket en betydelig udtømning i havet eller udledning til luften, som har medført eller truer med at medføre væsentlig forurening af havmiljøet eller af luften, og skibet har afslået at give oplysninger som nævnt i § 64, eller såfremt de af skibet givne oplysninger åbenlyst afviger fra den faktiske situation.
  Stk. 3.  Stk. 2 finder ikke anvendelse, såfremt skibets flagstat giver samtykke hertil.
  Stk. 4.  Såfremt det udenlandske skib forfølges i umiddelbar forlængelse af overtrædelsen (in continenti) fra ét havområde til et andet havområde, der ligger længere væk fra den grønlandske kyst, finder de betingelser for ransagning anvendelse, som gjaldt i det havområde, hvor forfølgelsen blev iværksat.

 

  § 66.  Indtræder ansvar efter § 62 eller efter regler fastsat i medfør af § 63 kan det pågældende skib tilbageholdes af Naalakkersuisut, Arktisk Kommando eller politiet.
  Stk. 2.  Tilbageholdelse kan ske, hvis det er nødvendigt for at sikre et krav på betaling af bøde eller sagsomkostninger, dog kun indtil de nævnte beløb er betalt, eller der er stillet sikkerhed herfor. Sker dette ikke inden for 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i skibet. Tilbageholdelse kan dog ikke ske, hvis den, der havde rådighed over skibet, da olieudtømningen fandt sted, var uberettiget i besiddelse af skibet.
  Stk. 3.  De i stk. 1 nævnte myndigheder kan endvidere tilbageholde dokumenter, papirer og andre beviser af lignende karakter.
  Stk. 4.  Befinder et udenlandsk skib sig i ydre territorialt farvand under passage, kan tilbageholdelse kun ske efter stk. 1-2, hvis:
1)  skibet i det indre territoriale farvand med rimelig grund er mistænkt for at have overtrådt bestemmelserne i denne Inatsisartutlov eller regler fastsat i medfør heraf,
2)  skibet i det ydre territoriale farvand med rimelig grund er mistænkt for at have overtrådt bestemmelserne i denne Inatsisartutlov eller regler fastsat i medfør heraf på et tidspunkt, hvor det ikke var i passage,
3)  der er begrundet mistanke om, at skibet under sin passage af det ydre territoriale farvand har overtrådt bestemmelserne i denne Inatsisartutlov eller regler fastsat i medfør heraf, eller
4)  der er klart objektivt bevis for, at skibet i den eksklusive økonomiske zone har overtrådt den der gældende havmiljølovgivning, hvorved der er sket en udtømning, som har medført betydelig skade eller trussel om betydelig skade på kysten eller på kyststatens beslægtede interesser eller på nogen ressourcer på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone.
  Stk. 5.  Stk. 4 finder ikke anvendelse, såfremt skibets flagstat giver samtykke hertil.
 
Stk. 6.  Såfremt det udenlandske skib forfølges i umiddelbar forlængelse af overtrædelsen (in continenti) fra ét havområde til et andet havområde, der ligger længere væk fra den grønlandske kyst, finder de betingelser for tilbageholdelse anvendelse, som gjaldt i det havområde, hvor forfølgelsen blev iværksat.
 
Stk. 7.  Ved iværksættelse af tilbageholdelse finder retsplejelov for Grønlands kapitel 37 om beslaglæggelse anvendelse med de ændringer, der følger af stk. 1-6.

 

  § 67.  Hvor Inatsisartutloven eller regler fastsat i medfør heraf hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland. Begås overtrædelsen af Selvstyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der ligeledes idømmes Selvstyret, kommunen eller det kommunale fællesskab en bøde.
  Stk. 2.  Ved overtrædelse af denne Inatsisartutlov eller regler fastsat i medfør heraf, kan der ligeledes ske konfiskation efter kriminallovens regler. Konfiskation sker til fordel for Landskassen.

 

  § 68.  Hvor en overtrædelse af Inatsisartutloven kan sanktioneres med bøde, kan Naalakkersuisut tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde. Fristen kan efter anmodning forlænges af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Retsplejelov for Grønlands regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.
  Stk. 3.  Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

 

   § 69.  For overtrædelser m.v. som omhandlet i § 62, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 7 og 8, samt for overtrædelser af regler fastsat i medfør af § 10, stk. 4, § 11, stk. 2, § 12, § 15, stk. 2, § 16, stk. 2, § 18, stk. 3, § 19, stk. 4, § 20, stk. 4, § 21, § 26, § 30, stk. 7, § 31, stk. 5, § 32, stk. 4, §§ 33-35, § 36, stk. 3, § 42 og § 43 finder påtale ikke sted, når der er forløbet 5 år efter lovovertrædelsens ophør.

 

  § 70.  Afgørelser truffet efter de hidtil gældende regler, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne Inatsisartutlov eller regler fastsat i medfør heraf træffes ny afgørelse. Overtrædelse af sådanne afgørelser sanktioneres efter de hidtil gældende regler.
  Stk. 2.  Tilsvarende skal sager, der ved Inatsisartutlovens ikrafttræden er under behandling, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

 

   § 71.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. august 2017.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 4 af 3. november 1994 om beskyttelse af havmiljøet med senere ændringer.
  Stk. 3.  Kravene til håndtering af ballastvand og sedimenter i kapitel 6, i regler fastsat i medfør heraf og i bilag 1, træder i kraft 3 år efter den i stk. 1 nævnte dato.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 8. juni 2017.

 

 

Kim Kielsen