Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 21
28. november 2016
Gældende

Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning

 § 1.  En person, som er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Grønland, skal indbetale til en pensionsordning indtil sin pensionsalder, jf. § 1 i Inatsisartutlov om alderspension.
Stk. 2.  Indbetalingen skal senest påbegyndes i det indkomstår som følger efter personen er fyldt 18 år og kan ophøre i det indkomstår vedkommende når pensionsalderen.
Stk. 3.  Pensionsordningen skal være oprettet i en pensionskasse omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed eller i et pengeinstitut, der har hjemsted eller fast driftssted i Grønland og har Finanstilsynets tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet.

 

§ 2.  Indbetalinger til en persons pensionsordning må i et indkomstår ikke være mindre end 4 procent af opsparingsgrundlaget, hvis opsparingsgrundlaget udgør 150.000 kr. eller mere. Opsparingsgrundlaget udgøres af en persons samlede A- og B-indkomst tillagt beløb, som efter § 41, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. dog § 4.
Stk. 2.  Den i stk. 1 nævnte sats hæves i perioden 2019-2024 med 1 procent årligt, således at satsen udgør 10 procent i 2024.
Stk. 3.  Uanset bestemmelsen i stk. 1 må en persons indbetalinger til sin pensionsordning ikke være mindre end 2 procent af det skattepligtige overskud ved selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis overskuddet udgør 150.000 kr. eller mere.
Stk. 4.  Den i stk. 3 nævnte sats hæves i perioden 2019-2022 med 1 procent årligt, således at satsen udgør 6 procent i 2022.

 

  § 3.  Den efter § 2, stk. 1, gældende sats hæves lineært fra 0 procent af satsen for personer, hvis opsparingsgrundlag udgør 100.000 kr. til 100 procent af satsen for personer, hvis opsparingsgrundlag udgør 150.000 kr.
  Stk. 2.  Den efter § 2, stk. 3, gældende sats hæves lineært fra 0 procent af satsen for personer, hvis overskud udgør 100.000 kr. til 100 procent af satsen for personer, hvis overskud udgør 150.000 kr.

 

§ 4.  Ved beregning af opsparingsgrundlaget ses der bort fra ydelser udbetalt i henhold til:
1) Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland,
2) Landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner,
3) Lov om statens tjenestemænd i Grønland
4) Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap,
5) Inatsisartutlov om børnetilskud,
6) Landstingsforordning om hjælp til børn og unge,
7) Landstingsforordning om offentlig hjælp,
8) Inatsisartutlov om alderspension,
9) Inatsisartutlov om førtidspension,
10) Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger, og
11) Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte.
  Stk. 2.  Ved beregning af opsparingsgrundlaget ses der også bort fra:
1)  underholdsbidrag, der påhviler en persons forældre eller det offentlige, og
2)  andre pensionsudbetalinger end de, som er omfattet af Inatsisartutlov om alderspension.

 

§ 5.  Indbetalinger til en pensionsordning, som skal medregnes til den skattepligtige indkomst, eller indbetalinger, som ikke kan fradrages i den skattepligtige indkomst, skal ved beregning af opsparingen som nævnt i § 2 omregnes til beløb før skat.

 

§ 6. Enhver, der uden at forholdet omfattes af § 30 a, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter, har indbetalt til pensionsordninger, skal senest den 1. maj oplyse skatteforvaltningen om de i det forgående indkomstår skete indbetalinger.

 

§ 7.  Skatteforvaltningen foretager inden den 31. august en opgørelse af, om der i det foregående indkomstår er indbetalt det i § 2 omhandlede minimumsbeløb på en persons pensionsordninger.
  Stk. 2.  Viser opgørelsen, at indbetalingerne til en persons pensionsordninger er mindre end minimumsbeløbet, anmoder skatteforvaltningen personen om at indbetale differencen, såfremt denne overstiger 1.000 kr., til personens pensionsordning inden 4 uger og dokumentere indbetalingen for skatteforvaltningen.
  Stk. 3.  Overskrides fristen i stk. 2, kan skatteforvaltningen udstede et nyt skattekort eller nye skattebilletter, hvor differencen opkræves som et tillæg til trækprocenten. Tillægget udgør maksimalt de efter § 2 gældende procentsatser.
  Stk. 4.  Skatteforvaltningen overfører indbetalte tillæg, jf. stk. 3, til personens pensionsordning.
  Stk. 5.  Er skatteforvaltningen ikke bekendt med, at personen har en aktiv pensionsordning, kan skatteforvaltningen oprette en pensionsordning for vedkommende, jf. § 8.

 

  § 8.  Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå en aftale med en pensionskasse omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed eller et pengeinstitut, der har hjemsted eller fast driftssted i Grønland og har Finanstilsynets tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, om administration af pensionsordninger, der oprettes af skatteforvaltningen i henhold til § 7, stk. 5.

 

§ 9.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2016

 

 

Kim Kielsen