Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 10
10. oktober 2013
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om anvendelse af motoriserede befordringsmidler

I medfør af § 10, stk. 1 nr. 27, § 66, stk. 3, § 67 og § 68 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2012 fastsættes:

 

Anvendelsesområder m.v.

 

§ 1.  Denne bekendtgørelse fastsætter regler for, hvor der må anvendes motoriserede befordringsmidler ud fra et natur- og miljøbeskyttelsesmæssigt hensyn.
Stk. 2.  By og bygd omfatter i denne bekendtgørelse de arealer, der i gældende kommuneplan er udlagt til by- og bygdeformål.
Stk. 3.  Det åbne land omfatter i denne bekendtgørelse de arealer, der er beliggende uden for by og bygd.
Stk. 4. Fjord- og havområder indgår i de perioder hvor de er islagte som en del af det åbne land.
Stk. 5.  Denne bekendtgørelse gælder ikke for Nationalparken i Nord- og Østgrønland samt Indlandsisen og gletchere, der udgår fra Indlandsisen.

 

§ 2.  Ved motoriserede befordringsmidler forstås i denne bekendtgørelse ethvert motoriseret bælte- eller hjuldrevet køretøj, der er konstrueret til eller anvendes til kørsel på is, sne, fjeld og andre naturlige landskabstyper.

 

§ 3.  Færdsel på anlagte veje, pladser og marker m.v., der kræver meddelelse af en brugsret jf. planlovgivningen samt kørsel i forbindelse med drift af erhvervsmæssigt dyrehold, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.
Stk. 2.  Færdsel i forbindelse med tilsynsmyndighedens tilsyn med miljø og natur, redningsaktioner, politiefterforskning, forsvarets aktiviteter og lignende er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.
Stk. 3.  I områder hvor motoriseret færdsel tillige er reguleret af anden lovgivning, er de til enhver tid mest restriktive reguleringer gældende.


Anvendelse af motoriserede befordringsmidler

 

§ 4.  Anvendelse af motoriserede befordringsmidler i transportkorridorer og kørselszoner indenfor by- og bygdegrænsen reguleres af Kommunalbestyrelsen under iagttagelse af anden lovgivning.
Stk. 2.  Kommunale bestemmelser om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i transportkorridorer og kørselszoner i henhold til stk. 1 fastsættes i kommunale vedtægter.

 

§ 5.  Der må ikke anvendes motoriserede befordringsmidler i det åbne land, jf. dog §§ 3 og 6.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan udpege særligt følsomme områder, hvor al færdsel med motoriserede befordringsmidler er forbudt eller reguleret.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan indføre køreforbud i de i § 6 stk. 1 og 2 udlagte kørezoner og/eller transportkorridorer.

 

§ 6.  Kommunalbestyrelsen kan under iagttagelse af rådgivning fra Grønlands Naturinstitut, udpege vinter-transportkorridorer og/eller vinter-kørezoner i det åbne land, hvor færdsel med nærmere angivne typer motoriserede befordringsmidler er tilladt under de i § 7 og 8 anførte betingelser.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan under iagttagelse af rådgivning fra Grønlands Naturinstitut, udpege sommer-transportkorridorer eller sommer-kørezoner i det åbne land, hvor motoriseret færdsel er tilladt, selvom de i § 7 anførte betingelser ikke er opfyldt.
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan ud over de i § 7 nævnte minimumskrav til at beskytte naturen fastsætte nærmere krav til snedække og tidsmæssige perioder, hvor korridorer og kørezoner udlagt i jævnfør af stk. 1 og 2 må benyttes.
Stk. 4.  Anvendelse af korridorer og kørezoner udlagt i henhold til stk. 1 og 2 kan begrænses til erhvervsmæssig kørsel for nærmere fastsatte erhvervstyper.
Stk. 5.  Kommunale bestemmelser om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i  transportkorridorer og kørselszoner i henhold til. § 6 stk. 1-3 fastsættes i kommunale vedtægter.


Generelle bestemmelser for færdsel

 

§ 7.  Kørsel i de i § 6, stk. 1, udpegede vinter-transportkorridorer og vinter-kørezoner er tilladt, når jordbunden er frossen, snedækket, og har en sådan bæreevne, at der ikke opstår skade på vegetation og jordbund.
Stk. 2.  Kørsel i de i § 6, stk. 2, udpegede sommer-transportkorridorer og sommer-kørezoner er tilladt indenfor de af kommunen angivne retningslinjer.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke ved kørsel på havis og is på søer og elve.

 

§ 8.  Under kørsel på terræn må der ikke foretages skarpe drejninger, acceleration eller opbremsning, der kan beskadige vegetationen.                
Stk. 2.  Krydsning af bredder og skråninger ved søer, større vandløb og fjorde skal foretages på steder, hvor der ikke sker skader på vegetation og terræn.

Dispensationer

 

§ 9.  Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere til kørsel med motoriserede befordringsmidler udenfor de af kommunen udlagte transportkorridorer og kørezoner.
Stk. 2.  Begrundet ansøgning om dispensation skal være Kommunalbestyrelsen i hænde senest 4 uger før den planlagte kørsel og skal indeholde areal- eller ruteangivelse.
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med en dispensation opstille sådanne vilkår, som måtte anses for hensigtsmæssige.
Stk. 4.  Dispensationer sendes til Naalakkersuisoq for Miljø til orientering.
Stk. 5.  Dispensationer meddelt efter stk. 1 og stk. 2 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af Kommunalbestyrelsen eller Naalakkersuisut, når vilkårene for dispensationen overtrædes eller når der efter Kommunalbestyrelsens eller Naalakkersuisuts skøn er tale om forhold, hvor der sker skade på natur og miljø.
Stk. 6.  Dispensationer kan gives for op til 1 år af gangen.
Stk. 7.  Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde som f.eks. fangst¬≠pro¬≠jekter, sportsarrangementer, offentlige transportsystemer, videnskabelige projekter mv. dispensere fra bestemmelser fastsat i medfør af § 6, stk. 3.

 

Tilsyn m.v.

 

§ 10.  Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen meddeler påbud og forbud når de under § 7, stk. 1 og 2 nævnte retningslinjer for kørsel i en periode ikke er opfyldt.
Stk. 3.  Påbud kan omfatte krav til anvendelse af bestemte ruter.
Stk. 4.  Forbud kan omfatte krav om indstilling af al færdsel inden for bestemte områder og tidsperioder.

 

§ 11.  Alle afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse efter reglerne i kap. 14 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet. 

 

Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser.

 

§ 12.  Overtrædelse af § 5, § 6 stk. 1-4, § 7 stk. 1 og 2 og § 8 kan medføre bøde og/eller konfiskation.
Stk. 2.  Overtrædelse af vilkår fastsat i medfør af § 9, stk. 3 kan medføre bøde.
Stk. 3.  Undladelse af at efterkomme påbud eller forbud efter § 10, stk. 2-4 kan medføre bøde.
Stk. 4.  Hvor bekendtgørelsen hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
Stk. 5.  Bøder idømt efter stk. 1-4 tilfalder Landskassen.

 

§ 13.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2014.
Stk. 2.  Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 25. maj 1999 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i området Sisimiut, Kangerlussuaq og Maniitsoq samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 13. juli 2000 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i området Uummannaq og Upernavik.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 10. oktober 2013

 

 

Mette Lynge

/

Søren Stach Nielsen

Relationer
Hjemmelslov

Hjemmelslov til

Ophæver