Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 23
18. november 2010
Gældende

Inatsisartutlov om teater

Kapitel 1
Formål og definitioner

 

§ 1.  Inatsisartutlovens formål er at sikre lovgivningsmæssige rammer for professionel scenekunst, fremme teaterkulturen samt fremme og udvikle scenekunsten for både professionelle og amatører i hele landet.

 

§ 2.  Ved scenekunst forstås alle former for kunstnerisk optræden.
Stk. 2.  Ved professionel forstås en uddannet skuespiller eller anden scenekunstner samt en skuespiller eller anden scenekunstner, der gennem en flerårig aktiv udøvelse på et højt kunstnerisk niveau har nydt anerkendelse.
Stk. 3.  Ved amatør forstås en person, der i sin fritid optræder med scenekunst og som ikke er omfattet af stk. 2.

 

Kapitel 2
Grønlands Nationalteater

 

§ 3.  Grønlands Nationalteater er en selvstændig offentlig institution.

 

§ 4.  Grønlands Nationalteater ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere indgående kendskab til teatervirksomhed og besidde ledelsesmæssig indsigt.
Stk. 2.  Naalakkersuisut udpeger medlemmerne efter indstilling således:
1) 1 medlem efter indstilling fra KAISKA (Kalaallit Isiginnaartitsisartut Kattuffiat/Skue¬≠spillerorganisationen i Grønland),
2) 1 medlem efter indstilling fra KANUKOKA (De grønlandske kommuners Landsfor¬≠ening), 
3) 1 medlem efter indstilling fra Kalaallit Atuakkiortut/Den Grønlandske Forfatterforening,
4) 1 medlem efter indstilling fra amatørteatrenes organisation, og
5) 1 medlem efter indstilling fra medarbejderne ved Grønlands Nationalteater.
Stk. 3.  Blandt de udpegede medlemmer, beskikker Naalakkersuisut et medlem som bestyrelsesformand.
Stk. 4.  Såfremt der ikke findes en organisation for amatørteatrene, udpeger Naalakkersuisut 1 medlem, der har indblik i amatørteatres virke.
Stk. 5.  Det i stk. 2, nr. 5 indstillede medlem skal vælges af og blandt fastansatte medarbejdere ved Grønlands Nationalteater.
Stk. 6.  Medlemmerne skal have bopæl i Grønland, være fyldt 18 år og må ikke være medlem af Naalakkersuisut eller Inatsisartut.
Stk. 7.  Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand.
Stk. 8.  Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år, der følger kalenderåret. Genudpegning kan kun finde sted én gang. Naalakkersuisut kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der groft har tilsidesat sit bestyrelsesansvar eller på anden vis har gjort sig uegnet til at bestride bestyrelseshvervet. 
Stk. 9.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om honorering af bestyrelsen og om godtgørelse af bestyrelsesmedlemmers udgifter, herunder bl.a. til rejser, fortæring og ophold i Grønlands Nationalteaters tjeneste.

 

§ 5.  Bestyrelsen er Grønlands Nationalteaters øverste ledelse og har overfor Naalakkersuisut det overordnede ansvar for, at bestemmelserne for Grønlands Nationalteaters virksomhed overholdes.

 

§ 6.  Bestyrelsen træffer efter indstilling fra teaterchefen beslutning om årlige repertoireplaner og budgettet inden for de på finansloven fastsatte rammer.
Stk. 2.  Bestyrelsen ansætter teaterchefen for 4 år med mulighed for forlængelse.
Stk. 3.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 7.  Teaterchefen varetager den daglige ledelse af Grønlands Nationalteater og udarbejder forslag til budget og repertoireplaner.
Stk. 2.  Teaterchefen ansætter de øvrige medarbejdere ved Grønlands Nationalteater.

 

§ 8.  Grønlands Nationalteater er hele Grønlands nationalscene og skal uden ensidighed producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for scenekunst. Grønlands Nationalteaters virksomhed skal som udgangspunkt være baseret på den grønlandske kultur og traditioner men skal også være internationalt orienteret og samtidig tilgodese alsidige udtryksformer for alle aldersgrupper.

 

§ 9.  Grønlands Nationalteater skal gøre sine produktioner tilgængelige for et bredt publikum gennem forestillinger, herunder ved turnévirksomhed, udsendelse i radio og tv samt ved salg af optagelser.
Stk. 2.  Grønlands Nationalteaters turnévirksomhed skal omfatte hele landet. Herudover kan Grønlands Nationalteater gennemføre turnéer i udlandet.

 

§ 10.  Grønlands Nationalteaters årlige bevillinger til udførelse af de pålagte opgaver fastsættes på finansloven.
Stk. 2.  Fondsmidler og anden ekstern finansiering kan frit disponeres af Grønlands Nationalteater.
Stk. 3.  Grønlands Nationalteaters regnskabsår er finansåret. Nationalteatret skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

 

Kapitel 3
Skuespilleruddannelse og kursusvirksomhed

 

§ 11.  Grønlands Nationalteater har til opgave at uddanne skuespillere gennem en skuespilleruddannelse.
Stk. 2.  Naalakkersuisut nedsætter et Uddannelsesråd, der har til formål at sikre skuespilleruddannelsens kvalitet. Naalakkersuisut fastsætter regler om Uddannelsesrådets sammensætning og virke.
Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter efter samråd herom med Grønlands Nationalteater nærmere regler om skuespilleruddannelsen, herunder om optagelse, undervisning samt om eksamensbeviser. Grønlands Nationalteater udarbejder efter høring af Uddannelsesrådet en studieordning for skuespilleruddannelsen, der fremsendes til Naalakkersuisut til godkendelse.

 

§ 12.  Grønlands Nationalteater kan tilbyde kursusvirksomhed til alle, der er beskæftiget med eller interesserer sig for teatervirksomhed.

 

Kapitel 4
Vejledning

 

§ 13.  Grønlands Nationalteater skal vejlede amatørteatre og andre lokale teatre om drift og produktion af teater. Grønlands Nationalteater kan efter anmodning herom vejlede skoler og uddannelsesinstitutioner om teatervirksomhed.

 

Kapitel 5
Tilskud til anden teatervirksomhed

 

§ 14.  Tilskud til anden teatervirksomhed, herunder kunstnerisk arbejdende lokal teatervirksomhed, kan ydes efter de til enhver tid gældende regler om kultur- og fritidsvirksomhed og om fordeling af tips- og lottomidler. Et tilskud kan ydes både som driftstilskud og produktionstilskud.

 

Kapitel 6
Ikrafttrædelse

 

§ 15.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2011.
Stk. 2.  Etablering af skuespilleruddannelse, jf. § 11, sker med virkning fra 1. august 2011.
Grønlands Selvstyre, den 18. november 2010
Kuupik Kleist

/

Mimi Karlsen