Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 28
30. oktober 1998
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om jagt- og fiskeribetjentes opgaver og beføjelser

I medfør af § 8, § 10, stk. 4, § 12, stk. 2 i Landstingslov nr. 15 af 6. november 1997 om fangst og jagt, § 27, stk. 6, § 33, stk. 2 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri som senest ændret ved Landstingslov nr. 12 af 6. november 1997 om ændring af Landstingslov om fiskeri samt §17 i Landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland fastsættes efter drøftelse med rigsmyndighederne:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter jagt- og fiskeribetjentenes tilsyn med fangst og jagt samt fiskeri efter laks og ørred på Grønlands land- og fiskeriterritorium.

 

Formål med jagt- og fiskeribetjentordningen

§ 2. Jagt- og fiskeribetjenten fører tilsyn med fangst, jagt og fiskeri i Grønland i henhold til bestemmelser fastsat i landstingslove, forordninger, bekendtgørelser og kommunale vedtægter om fangst, jagt og fiskeri. På baggrund af tilsynet skal jagt- og fiskeribetjenten endvidere medvirke ved udbygning og vedligeholdelse af det statistiske grundlag for forvaltningen af de levende ressourcer.

 

Jagt- og fiskeribetjentens funktion

§ 3. Jagt- og fiskeribetjentens primære opgave er jf. § 2 tilsyn med fangst, jagt og fiskeri herunder kontrol af jagtbevisers og licensers gyldighed, overholdelse af fredningsperioder og jagtbestemmelser samt andre fangst-, jagt- og fiskerimæssige reguleringer.
Stk. 2. Jagt- og fiskeribetjentene bistår såvidt muligt med vejledning og oplysning samt deltager i vildtpleje og andre naturmæssige opgaver efter nærmere aftaler mellem Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug samt Direktoratet for Miljø og Natur eller Grønlands Naturinstitut.
Stk. 3. Ved tilsyn med jagt på kvoterede dyrearter kan jagt- og fiskeribetjenten vejlede ved rapportering og fangstmelding.

§ 4. Landsstyret giver jagt- og fiskeribetjenten bemyndigelse til udførelsen af tilsynsopgaverne ved udstedelse af behørig legitimation (et personligt ID-kort), jf. bilag 1.
Stk. 2. Til bistand ved jagt- og fiskeribetjentenes tilsynsarbejde kan Landsstyret ansætte jagt- og fiskeribetjentassistenter.
Stk. 3. Jagt- og fiskeribetjentassistenter har i nærværende bekendtgørelse samme rettigheder og pligter og handler på vegne af jagt- og fiskeribetjenten. Jagt- og fiskeribetjenten fordeler opgaver til jagt- og fiskeribetjentassistenter. Landsstyret giver jagt- og fiskeribetjentassistenter en behørig legitimation (et personligt ID-kort, jf. bilag 1).

§ 5. Jagt- og fiskeribetjente eller deres assistenter må ikke i forbindelse med udøvelse af tilsynsarbejdet deltage i jagt på kvoterede dyrearter, jf. dog ' 8, stk. 1.

 

Beføjelser

§ 6. Jagt- og fiskeribetjenten og andre personer, der er bemyndiget og udpeget hertil af Landsstyret har adgang til fangst-, jagt- og fiskefartøjer samt fangst-, jagt- og fisketransportfartøjer og kan i denne forbindelse foretage undersøgelser af fisk og nedlagt fangst samt fangst-, jagt- og fiskeudstyr, jf. § 10 stk. 1 i Landstingslov om fangst og jagt samt § 27, stk. 3. i Landstingslov om fiskeri.
Stk. 2. Jagt- og fiskeribetjenten og andre personer, der er bemyndiget og udpeget hertil af Landsstyret, kan indsamle prøver til biologiske undersøgelser ved fangststeder, de lokale brædter samt indhandlingssteder som bevis til formodet ulovlig handling. Derudover kan jagt- og fiskeribetjenten og andre personer, der er bemyndiget hertil af Landsstyret, indsamle prøver til specifikke biologiske undersøgelser i henhold til afgrænsede og konkrete aftaler mellem Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug og Direktoratet for Miljø og Natur eller Grønlands Naturinstitut.
Stk. 3. Jagt- og fiskeribetjenten og andre personer, der er bemyndiget og udpeget hertil af Landsstyret, kan forlange at få fremvist gyldig legitimation for, at en person har ret til at jage eller fiske, jf. § 10 stk. 2 i Landstingslov om fangst og jagt samt § 27, stk. 4. i Landstingslov om fiskeri.
Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte beføjelser kan udøves uden foregående retskendelse mod forevisning af ID-kort.
Stk. 5. Ved fangst-, jagt- og fiskefartøjer og fangst-, jagt- og fisketransportfartøjer forstås fartøjer, køretøjer og lignende, der er anvendt til eller formodes anvendt til fangst, jagt og fiskeri samt transport til og fra fangst- eller fiskepladsen.

§ 7. Formodede overtrædelser af bestemmelserne i fangst-, jagt- og fiskerilovgivningen samt fredningsbestemmelser anmeldes til politiet af jagt- og fiskeribetjenten på en af direktoratet udformet anmeldelsesblanket.
Stk. 2. Jagt- og fiskeribetjenten har under sit tilsyn adgang til områder og gemmer på fartøjet, jf. ' 6 stk. 4, hvor der kan opbevares fangst samt adgang til at registrere formodet ulovlig fangst eller fangst-, jagt- og fiskeudstyr ved fotografering eller videooptagelser.
Stk. 3. Jagt- og fiskeribetjenten har adgang til at udtage mindre prøver af formodet ulovligt nedlagt fangst som bevis.

§ 8. Ved observation af et åbenbart såret eller sygt dyr, der ikke kan formodes at ville kunne overleve, er jagt- og fiskeribetjenten bemyndiget til at aflive dyret i henhold til gældende bestemmelser herom.
Stk. 2. Et aflivet dyr jf. stk 1 skal, hvis det skønnes egnet til menneskeføde, medbringes og hurtigst muligt afleveres mod kvittering til nærmeste offentlige institution til deres anvendelse.
Stk. 3. Ved aflivning af store hvaler skal der forinden indhentes tilladelse hertil fra Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug. Til brug for aflivning af store hvaler kan jagt- og fiskeribetjenten chartre fartøjer med harpunkanon og besætning, der opfylder kravene til fangst af store hvaler, jf. gældende bekendtgørelse om fangst af store hvaler. Chartring af fartøj afregnes efter gældende satser.
Stk. 4. Jagt- og fiskeribetjenten skal hurtigst muligt og ved førstkommende lejlighed afgive rapport om aflivning af dyr til Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug.

 

Sanktioner

§ 9. Det kan medføre bøde at undlade at efterkomme påbud efter § 6, stk 1 og 2, lægge hindringer i vejen for jagt- og fiskeribetjentens arbejde efter § 7, stk. 2 og 3, samt § 8, stk. 1.

 

Ikrafttrædelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998.
Pâviâraq Heilmann

/

Jørn Birk Olsen


Bilag 1