Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 2
19. januar 2024
Gældende

Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om kollegier

Herved bekendtgøres Inatsisartutlov nr. 42 af 12. december 2019 om kollegier med de ændringer, der følger af Inatsisartutlov nr. 3 af 25. maj 2022 og Inatsisartutlov nr. 67 af 20. november 2023.

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

 

  § 1.  Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på midlertidige lejeforhold i form af kollegieboliger, der stilles til rådighed af Selvstyret efter ansøgning herom for udefrakommende uddannelsessøgende med et indkvarteringsbehov som led i deres uddannelse, jf. dog stk. 3.

  Stk. 2.  Ved udefrakommende uddannelsessøgende forstås uddannelsessøgende, der i mindst 2 år forud for påbegyndelse af uddannelsen uafbrudt har haft folkeregisteradresse uden for uddannelsesbyen.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan i ganske særlige tilfælde, herunder navnlig af hensyn til sociale forhold, og hvis kapaciteten tillader det, tildele uddannelsessøgende, der ikke er udefrakommende, en midlertidig kollegiebolig for en begrænset periode.

 

  § 2.  Kollegiebolig stilles til rådighed under hele uddannelsen under forudsætning af opfyldelse af de betingelser, der er fastsat i kapitel 2.

 

  § 3.  Naalakkersuisut kan efter samråd med kommunalbestyrelserne fastsætte regler om kollegieboliger, der af kommunalbestyrelsen stilles til rådighed for uddannelsessøgende som led i deres uddannelse, herunder betingelser og vilkår vedrørende lejeaftaler.

 

Kapitel 2

Betingelser for tildeling og opretholdelse af kollegiebolig og prioritering af ansøgere

 

  § 4.  Kollegiebolig kan alene tildeles uddannelsessøgende, der:

1)  er danske statsborgere eller hvis de i henhold til internationale overenskomster, der har virkning for Grønland, sidestilles med danske statsborgere i forhold til retten til kollegiebolig,

2)  har fast bopæl i Grønland under uddannelsen,

3)  er optaget på og studieaktive på en støtteberettigende uddannelse eller en uddannelse, som Naalakkersuisut i øvrigt har besluttet at yde uddannelsesstøtte til, i henhold til Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte, jf. dog stk. 5, og

4)  ikke har restance for tidligere benyttelse af kollegiebolig eller gæld relateret til brugen af en kollegiebolig, herunder som følge af misligholdelse, medmindre den uddannelsessøgende overholder indgået betalingsaftale herom.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan dispensere fra tilknytningskravet, jf. stk. 1, nr. 1, når der er tale om gæstestuderende på en uddannelsesinstitution i Grønland, og opholdet ikke overstiger en periode af 12 måneder.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan dispensere fra bopælskravet, jf. stk. 1, nr. 2, når det kan godtgøres, at den uddannelsessøgende reelt har fast bopæl i Grønland til trods for formel fast bopæl uden for Grønland.

  Stk. 4.  Retten til en tildelt kollegiebolig bortfalder, hvis en eller flere af betingelserne i stk. 1 ikke længere er opfyldt, eller kollegiebeboeren bliver omfattet af § 5.

  Stk. 5.  Kravet om studieaktivitet, jf. stk. 1, nr. 3, gælder ikke, hvis den uddannelsessøgende er på orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, dog maksimalt for en periode på 12 måneder.

  Stk. 6.  Hvis kollegiebeboeren ikke opfylder studieaktivitetskravet i henhold til gældende regler herfor, kan Naalakkersuisut beslutte at lade kollegiebeboeren beholde sin kollegiebolig i en midlertidig periode på op til 4 måneder, hvis ganske særlige forhold taler derfor, herunder når uddannelsesinstitutionen godtgør, at kollegiebeboeren trods manglende overholdelse af gældende regler herfor alligevel anses for at være studieaktiv.

  Stk. 7.  Ved uddannelsessøgendes død har ægtefælle eller samlever ret til at blive boende i kollegieboligen i en periode på op til 4 måneder.

 

  § 5.  Uddannelsessøgende, som råder over en anden bolig i uddannelsesbyen, eller hvis ægtefælle eller samlever kan få stillet personalebolig til rådighed, er ikke berettiget til at få stillet en kollegiebolig til rådighed eller til opretholdelse af en sådan. Tilsvarende gælder, hvis arbejdsgiveren som led i en praktikaftale kan stille bolig til den uddannelsessøgendes rådighed, eller hvis indkvarteringsbehovet må tilregnes den uddannelsessøgendes egne forhold.

 

  § 6.  Uddannelsessøgende skal for at få tildelt kollegiebolig og for at kunne opretholde denne meddele Naalakkersuisut alle oplysninger af relevans for tildelingen eller opretholdelsen af kollegiebolig og betalingen herfor, herunder oplysning om boligbehov, statsborgerskab, personnummer og navn på alle husstandens medlemmer, familiemæssig status og husstandens indkomstforhold, optagelse på uddannelse, studieaktivitet og ophold uden for uddannelsesbyen.

  Stk. 2.  Den uddannelsessøgende skal straks give meddelelse til Naalakkersuisut om ændringer i de af stk. 1 omfattede forhold.

 

  § 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om anvisnings- og prioriteringskriterier, herunder også om prioritering af andre uddannelsessøgende end udefrakommende.

 

Kapitel 3

Administration

 

  § 8.  Inatsisartutloven og regler udstedet i medfør heraf (kollegiereglerne) administreres af Naalakkersuisut, som er ansvarlig for, at udlejning og opsigelse af kollegieboligerne sker i overensstemmelse med kollegiereglerne, jf. dog stk. 2 og 3.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan helt eller delvist overlade administrationen af kollegiereglerne til andre myndigheder og institutioner under Grønlands Selvstyre.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan efter skriftlig aftale overlade administrationen af kollegiereglerne helt eller delvist til en kommunalbestyrelse eller en privat virksomhed.

  Stk. 4.  De myndigheder, institutioner og private virksomheder, der er nævnt i stk. 1-3, kan

1)  hos offentlige myndigheder indhente oplysninger om uddannelsessøgende, der er af væsentlig betydning for administrationen af kollegiereglerne, og

2)  til hinanden videregive oplysninger, der er af væsentlig betydning for administrationen af kollegiereglerne og stille sådanne oplysninger til rådighed for hinanden.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om administration, herunder formkrav og frister for indgivelse af ansøgninger, og drift af kollegieboligerne, herunder om opgavevaretagelse i henhold til stk. 1-3, honorering for særligt arbejde i beboerråd og indhentelse, rådighedsstillelse og videregivelse af oplysninger, jf. stk. 4.

  Stk. 6.  Bestemmelserne i landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og landstingslov om offentlighed i forvaltningen gælder for de i stk. 3 nævnte private virksomheder i det omfang disse i henhold til denne Inatsisartutlov eller regler udstedt i medfør heraf helt eller delvist overlades administrationen af kollegiereglerne.

 

  § 9.  Administrationen af kollegiereglerne, jf. § 8, omfatter varetagelse af den daglige ledelse af kollegiet og varetagelse af det enkelte kollegies anliggender efter kollegiereglerne.

  Stk. 2.  Der skal ved administrationen af kollegiereglerne sikres en forsvarlig drift af kollegiet, og at kollegiets anliggender varetages bedst muligt.

  Stk. 3.  Ved administrationen skal beboernes interesser tilgodeses.

 

  § 10.  Naalakkersuisut fastsætter et sæt ordensregler for hvert kollegium, som finder anvendelse, når de er offentliggjort over for beboerne.

  Stk. 2.  Ordensreglerne jf. stk. 1, kan efter Naalakkersuisuts godkendelse fastsættes af myndigheder, institutioner og private virksomheder, jf. § 8, stk. 2 og 3.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om ordensregler, herunder om konsekvenser ved overtrædelse af ordensreglerne i form af advarsel eller bortvisning.

 

  § 11.  Naalakkersuisut kan føre interne ventelister med udgangspunkt i kollegiebeboernes anciennitet og pladsmæssige behov.

  Stk. 2.  Føres der interne ventelister, skal kollegieadministrationen fastsætte og offentliggøre kriterierne for indplacering på ventelisterne.

 

Kapitel 4

Beboerråd

 

  § 12.  På de enkelte kollegier kan Naalakkersuisut oprette et beboerråd, hvis opgave er at:

1)  organisere og fordele det daglige arbejde blandt kollegiebeboerne,

2)  sikre betryggende rammer for kollegiebeboernes hverdag,

3)  påse, at der er god orden i kollegiet, og

4)  overvåge ejendommens vedligeholdelsestilstand og pasning.

 

Kapitel 5

Indgåelse af lejekontrakt samt fastsættelse og betaling af husleje, forbrug og depositum

 

  § 13.  Lejemål for kollegieboliger indgås ved underskrevet lejekontrakt på en formular der er godkendt af Naalakkersuisut. Lejekontrakten skal omfatte en inventaroversigt.

  Stk. 2.  Kollegiebeboeren skal senest i forbindelse med indflytningen underskrive lejekontrakten.

  Stk. 3.  Kollegiebeboeren skal i forbindelse med underskrivelse af lejekontrakten have udleveret et eksemplar af kollegiets ordensregler.

 

  § 14.  Ved indgåelse af lejemål indbetales et månedligt depositum, der stilles til rådighed for kollegiebeboerens forpligtelser ved fraflytning.

 

  § 15.  Husleje og depositum fastsættes på finansloven.

 

  § 16.  Kollegiebeboeren skal betale husleje månedsvis forud på det tidspunkt, der er fastsat i lejekontrakten, jf. dog stk. 4.

  Stk. 2.  Betaling skal ske senest den 3. hverdag efter forfaldsdatoen. Er denne dag en helligdag eller lørdag, anses betaling den følgende hverdag for rettidig.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut skal anvise et betalingssted, jf. dog stk. 4. Er der ikke anvist et betalingssted, skal huslejen betales på kollegieadministrationens adresse. Indbetaling til et pengeinstitut eller posthus anses for betaling på det anviste betalingssted.

  Stk. 4.  Hvis kollegiebeboeren modtager uddannelsesstøtte, kan Naalakkersuisut fratrække huslejen i den uddannelsesstøtte, der udbetales, jf. § 26, stk. 1, nr. 1 og 2, i Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte.

 

Kapitel 6

Kollegieboligens størrelse og stand

 

  § 17.  Ved tildeling af kollegiebolig skal der tages hensyn til størrelsen af kollegiebeboerens medfølgende husstand, når den uddannelsessøgendes børn under 18 år, ægtefælle eller samlever er berettiget til frirejse i henhold til reglerne herom i uddannelsesstøttereglerne, jf. dog stk. 2.

  Stk. 2.  Kollegiebeboeren kan ikke kræve, at kollegieboligen har en bestemt størrelse og stand, herunder et få tildelt eget kollegieværelse, eller at kollegieboligen er møbleret eller umøbleret, jf. dog stk. 1, § 18, stk. 2, og § 19.

 

  § 18.  Naalakkersuisut skal stille kollegieboligen til kollegiebeboerens rådighed fra det aftalte tidspunkt for lejeperiodens begyndelse.

  Stk. 2.  Kollegieboligen skal ved lejeperiodens begyndelse være i forsvarlig og normal stand.

 

  § 19.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om kollegieboligens stand ved lejeperiodens begyndelse, herunder om møbler og udstyr og nøgler.

 

  § 20.  Er kollegieboligen mangelfuld ved lejeperiodens begyndelse, skal kollegiebeboeren meddele Naalakkersuisut manglerne senest 14 dage efter lejeperiodens begyndelse. Dette gælder dog ikke, hvis manglerne ikke kan opdages ved anvendelse af sædvanlig opmærksomhed, jf. også § 37.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan ikke pålægge kollegiebeboeren at udbedre mangler, som kollegiebeboeren har gjort Naalakkersuisut opmærksom på senest 14 dage efter indflytningen.

 

Kapitel 7

Vedligeholdelse og istandsættelse

 

  § 21.  Naalakkersuisut skal sørge for, at kollegiets fællesområder holdes forsvarligt ved lige.

  Stk. 2.  Det påhviler Naalakkersuisut at holde alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det Naalakkersuisut at vedligeholde el-kontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar med videre.

  Stk. 3.  Fornyelse og anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages af Naalakkersuisut så ofte, det findes påkrævet under hensyn til kollegiets og kollegieboligens karakter.

 

  § 22.  Kollegiebeboeren skal straks anmelde skader på kollegieboligen til Naalakkersuisut.

 

  § 23.  Kollegiebeboeren må ikke uden rimelig grund nægte Naalakkersuisut adgang til kollegieboligen, når denne skal:

1)  besigtige kollegieboligen med henblik på konstatering af ureglementeret anvendelse heraf,

2)  udføre tilsyn af vedligeholdelsestilstanden,

3)  foranstalte udførelse af reparationer, eller

4)  besigtige kollegieboligen ved genudlejning.

  Stk. 2.  Såfremt det ved besigtigelse eller tilsyn konstateres, at der foreligger vanrøgt, skal kollegiebeboeren straks udbedre skaden, hvis Naalakkersuisut forlanger det.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan med 2 ugers varsel iværksætte arbejder i kollegieboligen. Naalakkersuisut kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer.

  Stk. 4.  Ethvert arbejde, der iværksættes af Naalakkersuisut, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til kollegiebeboeren. Naalakkersuisut skal straks foretage efterreparationer.

 

Kapitel 8

Kollegiebeboerens brug af kollegieboligen

 

  § 24.  Kollegiebeboere samt personer, der gives adgang til kollegiebeboelse af kollegiebeboere skal overholde de ordensregler, der gælder for kollegiet, jf. § 10.

 

  § 25.  Kollegiebeboeren skal behandle kollegieboligen på forsvarlig måde og er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af kollegiebeboeren selv, kollegiebeboerens husstand eller andre, som kollegiebeboeren har givet adgang til kollegieboligen.

 

  § 26.  Det påhviler kollegiebeboeren at afholde udgifterne til at skaffe sig adgang til kollegieboligen, hvis kollegiebeboeren har låst sig ude uden for normal arbejdstid.

  Stk. 2.  Hvis kollegiebeboeren mister en nøgle til en kollegiebolig, skal kollegiebeboeren betale omkostningerne til en ny nøgle.

 

  § 27.  Forvoldes der skade som følge af et uheld på den del af kollegiet, som det påhviler Naalakkersuisut at holde i rengjort og forsvarlig stand, skal kollegiebeboeren straks underrette Naalakkersuisut herom.

 

  § 28.  Kollegiebeboeren må ikke uden Naalakkersuisuts samtykke anvende kollegieboligen til anden brug end aftalt, herunder:

1)  have logerende boende i kollegieboligen,

2)  overlade brugen af kollegieboligen til andre,

3)  fremleje kollegieboligen, eller

4)  bytte kollegieboligen med anden kollegiebeboer.

 

  § 29.  Kollegiebeboeren må ikke uden Naalakkersuisuts tilladelse:

1)  Foretage ændringer eller installationer i kollegieboligen, jf. dog § 30.

2)  Holde husdyr.

3)  Medbringe og opbevare skydevåben på kollegiet, herunder i kollegieboligen. Tilladte medbragte skydevåben skal opbevares i et særligt aflåst skab hos Naalakkersuisut.

 

  § 30.  Kollegiebeboeren har, efter forudgående skriftlig aftale med Naalakkersuisut, ret til for egen regning at foretage sædvanlige installationer i kollegieboligen i form af internetforbindelse, tv-stik og andre elektriske installationer, jf. dog stk. 2. Naalakkersuisut kan i forbindelse med tilladelsen fastsætte vilkår, herunder om reetablering.

  Stk. 2.  Kollegiebeboerens ret efter stk. 1 gælder ikke, såfremt Naalakkersuisut godtgør, at kollegiets el-kapacitet ikke er tilstrækkelig til installationerne, eller at installationerne vil være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.

 

  § 31.  Kollegiebeboeren har efter forudgående skriftlig tilladelse fra Naalakkersuisut ret til at installere hjælpemidler i form af kaldeanlæg, etablering af ramper, ombygning eller særlig indretning af badeværelse, køkken og døre efter lovgivningen på det sociale område. Naalakkersuisut kan betinge tilladelsen af, at kollegiebeboeren foretager reetablering ved fraflytning, og at der forinden indhentes garanti fra kommunalbestyrelsen for betaling af reetableringsudgifter ved kollegiebeboerens fraflytning.

 

  § 32.  Kollegiebeboeren må ikke fraflytte kollegieboligen uden forudgående aftale med Naalakkersuisut, jf. § 40, stk. 1, nr. 4.

  Stk. 2.  Ved manglende overholdelse af stk. 1, hæfter kollegiebeboeren for huslejen, indtil lejeaftalen opsiges med korrekt varsel, jf. § 36, stk. 1.

 

Kapitel 9

Brugsrettens overgang til andre

 

  § 33.  Naalakkersuisut har ret til, når det anses for nødvendigt, at anvise en kollegiebeboer en anden bolig i forbindelse med væsentlige reparationer eller udbedringer af kollegieboligen, eller hvis personer i kollegiebeboerens husstand flytter ud af kollegieboligen.

 

  § 34.  En kollegiebeboer, der skal på midlertidig praktik- eller skoleophold uden for uddannelsesbyen, har pligt at stille sin kollegiebolig til rådighed for Naalakkersuisut under sit fravær, såfremt kollegiebeboerens fravær er på mindst 2 måneder. Dette gælder ikke, hvis kollegiebeboerens husstand omfatter børn under 18 år, ægtefælle eller samlever, som er berettiget til frirejse i henhold til reglerne herom i uddannelsesstøttereglerne, medmindre alle i husstanden tager med den uddannelsessøgende på dennes midlertidige praktik- eller skoleophold.

  Stk. 2.  En kollegiebeboer, der skal stille sin kollegiebolig til rådighed for Naalakkersuisut, jf. stk. 1, skal ikke betale husleje under sit fravær.

  Stk. 3.  En kollegiebeboer, der skal stille sin kollegiebolig til rådighed for Naalakkersuisut, jf. stk. 1, kan få sit inventar opmagasineret ved Naalakkersuisuts foranstaltning, hvis den tildelte kollegiebolig ved tildelingen var umøbleret.

 

  § 35.  En kollegiebolig kan ikke overgå til kollegiebeboerens ægtefælle eller samlever, jf. dog stk. 2.

  Stk. 2.  Overgang af brugsretten efter stk. 1 kan kun ske ved fornyet ansøgning om tildeling af kollegiebolig til Naalakkersuisut. Tildeling kan kun ske under forudsætning af, at ægtefællens eller samleveren selv opfylder betingelserne for at få tildelt en kollegiebolig.

 

Kapitel 10

Opsigelse og ophævelse

 

Kollegiebeboerens opsigelse og ophævelse

 

  § 36.  Opsigelse fra kollegiebeboerens side skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned, medmindre kortere varsel er fastsat i lejeaftalen.

  Stk. 2.  Kollegiebeboeren skal afholde udgifter til den resterende husleje, hvis kollegiebeboeren fraflytter kollegieboligen før det aftalte tidspunkt.

  Stk. 3.  Fraflytter kollegiebeboeren kollegieboligen før aftalt tid eller inden opsigelsesvarslets udløb, skal Naalakkersuisut bestræbe sig på at genudleje kollegieboligen hurtigst muligt. De huslejeindtægter, der er eller burde have været ved genudlejning, skal fratrækkes Naalakkersuisuts krav over for den fraflyttede kollegiebeboer.

 

  § 37.  Er kollegieboligen mangelfuld ved lejeperiodens begyndelse, jf. §§ 18 og 20, og afhjælper Naalakkersuisut ikke straks manglen, eller kan den ikke afhjælpes inden for rimelig tid, kan kollegiebeboeren skriftligt ophæve lejeaftalen, hvis manglen må anses for væsentlig. Hvis manglen er afhjulpet, inden kollegiebeboeren har ophævet lejeaftalen, kan kollegiebeboeren ikke senere påberåbe sig manglen som grund for ophævelse.

 

Naalakkersuisuts opsigelse og ophævelse

 

  § 38.  Naalakkersuisut skal opsige lejeaftalen med kollegiebeboeren, når uddannelsen eller et skoleophold afsluttes eller afbrydes, eller hvis kollegiebeboeren ikke længere opfylder betingelserne for at bebo kollegieboligen, jf. dog stk. 3 og § 49, stk. 2.

  Stk. 2.  Ved afslutning af en uddannelse, et skoleophold, praktikophold eller ved afbrydelse af en uddannelse skal kollegieboligen være fraflyttet senest 10 hverdage efter uddannelsens, skoleopholdets eller praktikopholdets ophør eller afbrydelse, jf. dog stk. 3 og 4.

  Stk. 3.  Hvis kollegiebeboeren udmeldes fra uddannelsen og klager over afgørelsen om udmeldelse til anden administrativ myndighed, har kollegiebeboeren ret til at blive boende, indtil endelig afgørelse om udmeldelse foreligger.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut bemyndiges til at fravige kravet i stk. 2 i forbindelse med den uddannelsessøgendes dimission.

 

  § 39.  Naalakkersuisut kan udover de i § 38 nævnte tilfælde opsige kollegiebeboeren, jf. § 49, stk. 2, når kollegiebeboeren efter en forudgående skriftlig advarsel

1)  ikke har behandlet kollegieboligen forsvarligt, jf. § 25,

2)  har overtrådt bestemmelserne i § 29,

3)  ikke har iagttaget god skik og orden, herunder ordensregler, jf. § 24, eller i øvrigt er til gene for kollegiets øvrige beboere, uden at forholdet er af en sådan grovhed i form af for eksempel udøvelse af vold eller hærværk, jf. §§ 40 og 41, at Naalakkersuisut kan ophæve lejeaftalen.

  Stk. 2.  Naalakkersuisuts opsigelse efter stk. 1 skal være skriftlig.

 

  § 40.  Naalakkersuisut kan ophæve lejeaftalen, jf. § 49, stk. 2, i følgende tilfælde:

1)  Ved manglende betaling af husleje, jf. § 16, stk. 1.

2)  Hvis kollegiebeboeren ikke behandler kollegieboligen på forsvarlig måde, jf. § 25.

3)  Hvis kollegieboligen benyttes til andet end aftalt, jf. § 28.

4)  Hvis kollegiebeboeren fraflytter kollegieboligen uden aftale med Naalakkersuisut, jf. § 32.

5)  Hvis der uden Naalakkersuisuts tilladelse opbevares skydevåben i kollegieboligen, jf. § 29, nr. 3.

6)  Hvis kollegiebeboeren modsætter sig, at Naalakkersuisut får adgang til kollegieboligen efter § 23.

7)  Hvis ordensreglerne groft overtrædes, jf. § 24.

8)  Hvis inventar eller møbler, der stilles til kollegiebeboerens rådighed i forbindelse med lejeaftalen, misligholdes. Dette gælder ligeledes inventar og møbler, der befinder sig på kollegiets fællesarealer.

 

  § 41.  Naalakkersuisut kan ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning, når kollegiebeboeren udøver en adfærd, som er til alvorlig gene for ejendommen, andre beboere i kollegiet, kollegiets ansatte eller andre, der har ret til at færdes i kollegiet, herunder når:

1)  kollegiebeboeren udøver eller truer med fysisk vold,

2)  kollegiebeboerens adfærd udgør en fare for omgivelserne, herunder på grund af anvendelse af våben eller opbevaring af farlige materialer i kollegieboligen, eller

3)  det konstateres, at kollegiebeboeren besidder eller anvender narkotiske stoffer på kollegiet bortset fra i medicinsk øjemed.

  Stk. 2.  Endvidere kan lejeaftalen ophæves med øjeblikkelig virkning, hvis den i stk. 1 anførte adfærd udvises af medlemmer af kollegiebeboerens husstand eller andre, som kollegiebeboeren har givet adgang til kollegiet.

 

  § 42.  Ophæver Naalakkersuisut lejeaftalen, jf. §§ 40 og 41, skal kollegiebeboeren straks fraflytte kollegieboligen og betale husleje og andre udgifter, der følger af lejeaftalen for tiden, indtil kollegiebeboeren kunne fraflytte med sædvanligt varsel, jf. også stk. 3. Naalakkersuisut kan dog efter en konkret vurdering give udsættelse med hensyn til fraflytningen i indtil 5 dage.

  Stk. 2. Hvis ophævelsen skyldes besiddelse eller opbevaring af narkotiske stoffer, udøvelse af vold eller trusler herom, jf. § 41, stk. 1, nr. 1 og 3, kan Naalakkersuisut kræve, at kollegiebeboeren fraflytter kollegieboligen med øjeblikkelig virkning.

  Stk. 3.  Kollegiebeboeren skal endvidere erstatte ethvert tab, der følger af misligholdelsen, herunder omkostninger ved kollegiebeboerens udsættelse af kollegieboligen.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut skal bestræbe sig på at genudleje kollegieboligen. Huslejeindtægt, som Naalakkersuisut får eller burde have fået i det tidsrum, der er nævnt i stk. 1, skal fragå i kravet over for kollegiebeboeren.

 

  § 43.  I forbindelse med opsigelse eller ophævelse af lejeaftalen efter §§ 38-41 er Naalakkersuisut ikke forpligtet til at genhuse kollegiebeboeren.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan i forbindelse med øjeblikkelig ophævelse af en lejeaftale efter § 41, stk. 1, nr. 1 og 3, udelukke en misligholdende kollegiebeboer fra at kunne få tildelt en kollegiebolig for en fastsat periode, der ikke må overstige 1 år.

 

Kapitel 11

Kollegiebeboerens fraflytning

 

  § 44.  Ved fraflytning skal kollegiebeboeren aflevere kollegieboligen i samme stand, som kollegieboligen var ved indflytningen.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan i forbindelse med fraflytning anvende depositum i henhold til lejekontrakten til dækning af kollegiebeboerens forpligtelser i form af udgifter i forbindelse med reparationer, rengøring af det lejede, eventuelle huslejerestancer eller anden gæld, der vedrører kollegieboligen.

 

  § 45.  I forbindelse med kollegiebeboerens fraflytning skal Naalakkersuisut udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som Naalakkersuisut mener, at kollegiebeboeren er ansvarlig for. Besigtigelsesrapporten skal indeholde skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter Naalakkersuisuts vurdering skal udføres for kollegiebeboerens regning

  Stk. 2.  Hvis Naalakkersuisut vil påberåbe sig mangler eller misrøgt af den fraflyttede kollegiebolig, skal Naalakkersuisut særskilt dokumentere dette, for eksempel i form af fotografier, videooptagelser eller vidner.

  Stk. 3.  Senest 1 uge efter fraflytningen skal besigtigelsesrapporten fremsendes til den fraflyttede kollegiebeboer. Såfremt kollegiebeboeren er uenig med indholdet i besigtigelsesrapporten, skal kollegiebeboeren senest 1 uge efter modtagelsen af rapporten fremsende bemærkninger herom, som Naalakkersuisut skal anføre i rapporten.

 

  § 46.  Hvis kollegiebeboeren ikke fremsender bemærkninger til besigtigelsesrapporten, jf. § 45, stk. 3, er Naalakkersuisut berettiget til at lægge besigtigelsesrapporten til grund og til at anvende kollegiebeboerens depositum til dækning af udgifterne i forbindelse med istandsættelse, jf. § 44, og til dækning af kollegiebeboerens udgifter i henhold til lejeaftalen.

 

  § 47.  Kollegiebeboeren skal senest 8 dage før sin fraflytning skriftligt meddele Naalakkersuisut den adresse, som meddelelser m.v. skal sendes til.

 

  § 48.  Naalakkersuisut er ikke ansvarlig for ejendele, som kollegiebeboeren har efterladt.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter at have fremsendt den fraflyttede kollegiebeboer en frist på minimum 1 uge for afhentning af efterladte ejendele, lade ejendelene bortskaffe eller bortsælge for kollegiebeboerens regning, hvis ejendelene ikke afhentes inden for fristen. Bortskaffelse kan også ske, hvis kollegiebeboeren ikke har oplyst en adresse, jf. § 47.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut skal uanset fristen i stk. 2 opbevare efterladte ejendele af særlig høj værdi i en længerevarende periode af indtil 3 måneder på kollegiebeboerens regning.

  Stk. 4.  Den fortjeneste, der er eller burde have været ved bortsalget, skal fratrækkes i Naalakkersuisuts krav over for den fraflyttende kollegiebeboer for opbevaring af ejendelene og til dækning af kollegiebeboerens forpligtelser i henhold til lejekontrakten, herunder i form af udgifter i forbindelse med reparationer, rengøring af det lejede, eventuelle huslejerestancer eller anden gæld, der vedrører kollegieboligen.

 

Kapitel 12

Klage

 

  § 49.  Klager over afgørelser truffet af myndigheder, institutioner og private virksomheder efter Inatsisartutlovens § 8, stk. 2 og 3, skal skriftligt indbringes for Naalakkersuisut inden 2 uger fra afgørelsens dato.

  Stk. 2.  Klager efter §§ 38, 39 og 40 har opsættende virkning. Klager efter § 41 har opsættende virkning, medmindre Naalakkersuisut vurderer, at kollegiebeboerens fortsatte tilstedeværelse i kollegieboligen er til alvorlig gene for ejendommen, andre beboere, eller andre, der har ret til at færdes i kollegiet, herunder kollegiets ansatte, jf. § 42, stk. 2.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om klageadgangen, herunder regler om formkrav og elektronisk klage.

 

Kapitel 13

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 50.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. august 2020, jf. dog § 51.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 1. november 2007 om kollegier og § 3, stk. 3, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger.

 

  § 51.  Reglerne i §§ 2 og 3 om tildeling af kollegiebolig i den i § 50, stk. 2, nævnte forskrift gælder fortsat for kollegiebeboere, som fik tildelt kollegiebolig inden den 1. august 2020. I tilfælde af ophævelse eller opsigelse af en lejeaftale, som blev indgået før den 1. august 2020, skal kollegiebeboeren ansøge om kollegiebolig efter reglerne i denne Inatsisartutlov.

 

 

 

 

Inatsisartutlov nr. 3 af 25. maj 2022[i] (Opretholdelse af kollegiebolig under orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption)

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2022.

 

 

Inatsisartutlov nr. 67 af 20. november 2023[ii] (Midlertidig opretholdelse af kollegiebolig i forbindelse med uddannelsessøgendes død, præcisering af pligten til at stille sin kollegiebolig til rådighed i forbindelse med fravær på grund af midlertidigt praktik- eller skoleophold, mulighed for i forbindelse med dimission at fravige krav om fraflytning samt sproglige rettelser)

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2024.

 

 

 

 

 

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, den 12. januar 2024

 

 

Nuka Kleemann (sign.)

Departementschef

 

 

/ Claus Kleemann (sign.)[i] Lovændringen vedrører § 4, stk. 1, nr. 3, § 4, stk. 5, og § 38, stk. 1.

[ii] Lovændringen vedrører § 1, stk. 2, § 4, stk. 7, § 5, § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, § 23, stk. 1, nr. 1 og 2, § 34, stk. 1, 2. pkt., § 36, stk. 1, § 38, stk. 2 og § 38, stk. 4.