Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
25. januar 2024
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om Det Økonomiske Råd

I medfør af § 46, stk. 2 og 4, i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, fastsættes:

 

Det Økonomiske Råds sammensætning og uafhængighed

 

  § 1.  Det Økonomiske Råd ledes af et formandskab bestående af 5 eller 6 personer og herudover af op til 14 medlemmer.
  Stk. 2.  
Naalakkersuisut udnævner medlemmerne af formandskabet for perioder af 3 år ad gangen.
  Stk. 3.  Formandskabet kan tilforordne 1 eller flere personer med relevante kompetencer til for en aftalt periode at bidrage til varetagelse af Det Økonomiske Råds opgaver.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut udnævner Det Økonomiske Råds øvrige medlemmer for perioder på 3 år efter følgende indstillinger:

1)  2 medlemmer indstillet af Naalakkersuisoq for Finanser,

2)  3 medlemmer indstillet af kommunerne i forening,

3)  1 medlem indstillet af Ilisimatusarfik,

4)  1 medlem indstillet af Naturinstituttet,

5)  1 medlem indstillet af Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK),

6)  2 medlemmer indstillet af Atorfillit Kattuffiat (AK), Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK), Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK), Peqqinninnisaq Pillugu Kattuffiat (PPK) og Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) i forening,

7)  1 medlem indstillet af Grønlands Erhverv,

8)  1 medlem indstillet af pengeinstitutter med hjemsted eller fast driftssted i Grønland, og

9)  2 medlemmer indstillet af fiskeriorganisationerne i forening.

  Stk. 5.  Ved indstillingen skal sikres efterlevelse af de til enhver tid gældende bestemmelser om ligestilling mellem kønnene.

 

  § 2.  Det Økonomiske Råd er i sit virke uafhængigt af Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  Formandskabet for Det Økonomiske Råd skal i sit virke i alle tilfælde være både objektivt, neutralt samt fungere fuldt ud uafhængigt af andre interessenters holdninger.

 

  § 3.  Ved udnævnelse af medlemmer til Det Økonomiske Råd, herunder til formandskabet for Det Økonomiske Råd, tillægges de pågældendes viden og indsigt i økonomiske spørgsmål afgørende betydning.

  Stk. 2.  Det siddende formandskab skal fremlægge en liste for Naalakkersuisut med forslag til fagligt egnede kandidater, når der skal udnævnes medlemmer af formandskabet. Listen er fortrolig. Naalakkersuisut kan frit udnævne andre medlemmer til formandskabet end de, som fremgår af formandskabets liste, jf. dog stk. 1.

 

  § 4.  Medlemmer af Inatsisartut eller af Naalakkersuisut kan ikke samtidig være medlem af Det Økonomiske Råd.


Det Økonomiske Råds opgaver og møder

 

  § 5.  Formandskabet skal som minimum offentliggøre 1 rapport årligt.

  Stk. 2.  Det Økonomiske Råds medlemmer kan komme med kommentarer til rapportens indhold, men det er alene formandskabet, som har ansvar for, hvad der kommer til at stå i rapporten.

  Stk. 3.  Formandskabet kan udarbejde arbejdspapirer eller tekniske papirer til offentliggørelse.

 

  § 6.  Det Økonomiske Råds opgaver er udover rapportering efter § 5, at udarbejde vurderinger af udviklingen i produktiviteten såvel i det private som den offentlige sektor.

 

  § 7.  Det Økonomiske Råd mødes mindst 1 gang årligt for at drøfte formandskabets rapport.

  Stk. 2.  Formandskabet tilrettelægger Det Økonomiske Råds mødeaktiviteter.


Honorar og udgifter

 

  § 8.  Formanden for Det Økonomiske Råd modtager for sit arbejde et årligt honorar på 100.000 kr. Næstformanden og de andre medlemmer af formandskabet samt personer tilforordnet formandskabet modtager et årligt honorar på 50.000 kr.

  Stk. 2.  Honoraret for 1. halvdel af kalenderåret udbetales bagudrettet med 50 pct. i august og for 2. halvdel af kalenderåret med 50 pct. i februar året efter.

  Stk. 3.  Ved et medlems eller en tilforordnet til- eller fratrædelse udbetales en tolvtedel af honoraret for hver påbegyndt måned vedkommende har været medlem eller tilforordnet, såfremt der ikke tidligere er udbetalt honorar for måneden.

 

  § 9.  Udgifter som knytter sig til de i § 1, stk. 4, nævnte medlemmers deltagelse m.v. i Det Økonomiske Råds aktiviteter afholdes af de indstillingsberettigede, jf. dog stk. 2.

  Stk. 2.  Udgifter vedrørende medlemmer ansat i Grønlands Selvstyre afholdes af det ressortområde, hvor de pågældende har deres daglige virke.


Det Økonomiske Råds sekretariat

 

  § 10.  Sekretariatsfunktionen for Det Økonomiske Råd varetages af departementet med ressortansvar for finanser.

 

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 11.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. februar 2024.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 10 af 24. juli 2019 om Økonomisk Råd.Grønlands Selvstyre, den 22. januar 2024

 

 

Erik Jensen (sign.)

Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

 

 

/ Nikolai S. Christensen (sign.)