Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 20
24. april 2024
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om patientrådgivere

I medfør af § 40 i Inatsisartutlov nr. 11 af 12. juni 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes:

 

Kapitel 1

Antagelse af patientrådgivere

 

  § 1.  Dommeren ved Retten i Grønland udarbejder en fortegnelse over de antagne patientrådgivere i alfabetisk rækkefølge med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, arbejdssted og arbejdsstedets telefonnummer.

  Stk. 2.  Ændringer af adresser, telefonnumre etc. på patientrådgiverne skal løbende registreres hos Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling. Ved antagelse af nye patientrådgivere, eller når en patientrådgiver har begæret sig slettet fra listen, jf. § 14, stk. 1, samt når en patientrådgiver er blevet frataget hvervet, jf. § 14, stk. 2, udarbejder Dommeren ved Retten i Grønland en ny fortegnelse, der ved samme lejlighed opdateres med de registrerede ændringer på kontaktdata og udsendes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er nævnt i stk. 1.

 

Kapitel 2

Beskikkelse af patientrådgivere

 

  § 2. Ved tvangsindlæggelse, herunder iværksat tvangsindlæggelse på et regionssygehus eller sundhedscenter efter Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, § 1, stk. 2, og tvangstilbageholdelse, foretages beskikkelsen i forbindelse med, at frihedsberøvelsen iværksættes. Iværksættelse er sket i det øjeblik, hvor patienten er modtaget af sygehuset eller sundhedscentret, og patienten tilbageholdes mod sin vilje på institutionen.

  Stk. 2. Ved de øvrige tvangsindgreb sker beskikkelsen, når beslutning om tvangsindgrebet er truffet.

 

  § 3. Har patienten tidligere under indlæggelsen haft beskikket en patientrådgiver, skal denne patientrådgiver i almindelighed beskikkes.

  Stk. 2.  Ved iværksatte tvangsindlæggelser i medfør af Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien § 1, stk. 2, skal den pågældende sundhedsinstitution, hvor patienten foreløbig er indlagt, hurtigst muligt underrette Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling om indlæggelsen, således at beskikkelse af patientrådgiver kan ske.

 

  § 4. Medmindre patienten udtrykkeligt anmoder herom, kan beskikkelse af en patientrådgiver, der er optaget på fortegnelsen over patientrådgivere, ikke ske, hvis der på grund af den pågældende patientrådgivers beskæftigelse eller lignende, herunder f.eks. som sagsbehandler i kommunen for den pågældende patient, foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes egnethed til at varetage netop denne patients interesser på behørig måde.

 

  § 5. Beskikkelse sker i almindelighed telefonisk, men skal efterfølgende bekræftes skriftligt. Den vagthavende sygeplejerske på Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling skal sikre sig, at patientrådgiveren ikke er forhindret, f.eks. på grund af rejse, sygdom eller lignende.

  Stk. 2. Patientrådgiveren kan afslå at lade sig beskikke, hvis den pågældende allerede er beskikket for andre patienter.

 

  § 6. En begæring fra patienten om at få en allerede beskikket patientrådgiver udskiftet med en anden, der er optaget på fortegnelsen over antagne patientrådgivere, imødekommes af Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling, medmindre dette er utilrådeligt. Giver den pågældende afdeling afslag på en sådan begæring, kan dette påklages til Dommeren ved Retten i Grønland.

 

Kapitel 3

Patientrådgiverens opgaver og beføjelser

 

  § 7. Patientrådgiveren skal så vidt muligt handle i samråd med patienten.

 

  § 8. Ved udførelsen af de opgaver, der følger af § 35, stk. 3, i Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, skal patientrådgiveren bl.a. føre tilsyn med, at det tvangsindgreb, der har givet anledning til beskikkelsen, ikke udstrækkes længere end nødvendigt.

  Stk. 2. Patientrådgiveren skal endvidere bistå med formidling af afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

 

  § 9. Uden for patientrådgiverens opgaver falder patientens økonomiske forhold samt øvrige personlige forhold, der ikke vedrører indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling.

 

  § 10. For patienter, der undergives tvungen opfølgning efter udskrivning, skal det første besøg finde sted inden patientens udskrivning. Efter udskrivning sker kontakt alene på patientens anmodning og alene via sundhedsvæsenets telekommunikative faciliteter. Hvis patienten opholder sig i Nuuk, kan telefonisk og anden telekommunikativ kontakt erstattes af besøg på Dronning Ingrids Hospital, hvis patienten ønsker det.

  Stk. 2. Lægen på behandlingsstedet har ansvaret for at sikre, at der på patientens anmodning træffes aftale med patientrådgiveren om besøg eller en telefonsamtale.

  Stk. 3. Patientrådgiveren har ret til fri og uhindret personlig, skriftlig, telefonisk eller anden telekommunikativ forbindelse med patienten under dennes indlæggelse på sundhedsvæsenets institutioner.

 

  § 11. Patientrådgiveren har ret til at gøre sig bekendt med oplysningerne i tvangsprotokollen vedrørende den patient, som den pågældende er beskikket for.

  Stk. 2. Patientrådgiveren har endvidere ret til at gøre sig bekendt med indholdet af patientens journal, herunder behandlingsplan, såfremt patienten selv ville have adgang hertil, jf. § 20 i Landstingsforordning om patienters retsstilling, og såfremt patienten meddeler samtykke til, at patientrådgiveren får adgang til journalen.

 

  § 12. Den, der virker som patientrådgiver, har under ansvar for kriminalloven tavshedspligt om alt, hvad patientrådgiveren i medfør af sit hverv erfarer om patientens private eller personlige forhold, herunder helbredsmæssige forhold.

 

Kapitel 4

Beskikkelsens ophør m.v.

 

  § 13. Beskikkelsen som patientrådgiver bortfalder samtidig med, at tvangsindgrebet bringes til ophør. Patientrådgiveren skal underrettes om tvangsindgrebets ophør af vagthavende sygeplejerske på Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling. Ved kortvarige tvangsindgreb, der er bragt til ophør inden patientrådgiverens første besøg, bortfalder beskikkelsen dog først, når telekommunikativ kontakt eller besøg har fundet sted.

  Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 bistår patientrådgiveren patienten i forbindelse med klager, som allerede er iværksat, eller som iværksættes i forbindelse med tvangsindgrebets ophør.

  Stk. 3. Beskikkelsen bortfalder endvidere, hvis den beskikkede patientrådgiver udskiftes med en anden, jf. § 6.

 

  § 14. En patientrådgiver kan til enhver tid kræve at blive slettet fra fortegnelsen over patientrådgivere. Anmodning om sletning rettes til Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling, der underretter Dommeren ved Retten i Grønland om, at patientrådgiveren ønsker sig slettet fra fortegnelsen.

  Stk. 2. En patientrådgiver, der er optaget på fortegnelsen over patientrådgivere, fratages hvervet, hvis den pågældende groft tilsidesætter de pligter, der følger af hvervet, eller i øvrigt viser sig uegnet til hvervet. Hvis fratagelse sker, slettes den pågældende fra fortegnelsen over patientrådgivere. Henvendelser vedrørende patientrådgivere, der groft har tilsidesat deres pligter, skal rettes til Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling. Afdelingen oversender klagen til Dommeren ved Retten i Grønland sammen med afdelingens eventuelle bemærkninger hertil.

  Stk. 3. Afgørelse om ophør af hvervet som patientrådgiver efter stk. 2 træffes af Dommeren ved Retten i Grønland. Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling underretter patientrådgiveren om rettens afgørelse.

  Stk. 4. Sletning fra fortegnelsen over patientrådgivere efter stk. 1 eller stk. 2 medfører, at nye beskikkelser af den pågældende ikke kan finde sted. Sletning efter stk. 2 medfører endvidere, at aktuelle beskikkelser bortfalder.

  Stk. 5. Patientrådgivere, som ikke er optaget på fortegnelsen over patientrådgivere, kan under samme betingelser som nævnt under stk. 2 fratages hvervet. Afgørelse herom træffes af Dommeren ved Retten i Grønland efter samme fremgangsmåde som nævnt i stk. 2.

 

Kapitel 5

Vederlag

 

  § 15. Styrelsen for Sundhed udbetaler vederlag til de beskikkede patientrådgivere, der er optaget på fortegnelsen over patientrådgivere efter følgende takster, der er fastsat efter varigheden af det tvangsindgreb, som patienten har været undergivet:

1)  1.098,45 kr. for tvangsindgreb af en varighed på 0-7 dage.

2)  1.647,67 kr. for tvangsindgreb af en varighed på 8-30 dage.

3)  2.157,59 kr. for hver påbegyndte 3. måned for tvangsindgreb af en varighed på mere end 30 dage.

  Stk. 2. Ved gentagne beskikkelser af kortere varighed for samme patient, jf. § 3, stk. 1, kan vederlaget for de beskikkelser, der følger efter første beskikkelse, i særlige tilfælde nedsættes til 549,22 kr. pr. beskikkelse.

  Stk. 3. Takster reguleres årligt efter satstilpasningsprocenten i henhold til Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst. Regulering af taksten på baggrund af satstilpasningsprocenten vil være gældende fra 1. januar det efterfølgende år.

 

  § 16. De i § 15, stk. 1 og 2, nævnte beløb dækker ud over honorar for patientrådgiverens arbejde i forbindelse med besøg, klagesager m.v., tillige de udgifter, der er forbundet med hvervet, herunder transportudgifter og udgifter til telefon m.v.

  Stk. 2. I ganske særlige tilfælde kan Styrelsen for Sundhed under hensyn til arbejdets omfang forhøje eller nedsætte de i § 15, stk. 1, nævnte beløb.

 

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. april 2024.

  Stk. 2. Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 23. april 2024

 

 

Agathe Fontain (sign.)

Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Nike Berthelsen (sign.)