Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 5
6. marts 2023
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om fangst og beskyttelse af isbjørne

I medfør af § 2, stk. 4, § 8, §§ 11-13, § 15, stk. 4, og §§ 17-18, i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, og § 5, § 6, stk. 2, § 35, §§ 60-61 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, samt § 4, § 6, §§ 7-9, §§ 11-14, § 16 samt § 18 i Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder og senere ændringer, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen gælder for fangst, beskyttelse og betalingsturisme uden fangst af isbjørne (Ursus maritimus) på Grønlands land- og fiskeriterritorium.

 

Definitioner

 

  § 2.  I denne bekendtgørelse forstås ved:
1)  ”Unger” er isbjørneunger, der uanset ungernes alder er i et afhængighedsforhold til moderen.
2)  ”Et kvote-år” er perioden fra og med 1. januar til og med 31. december.
3)  ”Beboet område” er by eller bygd, fåreholdersted, sommerboplads, militære eller forskningsstationer.
4)  ”Problemisbjørne” er isbjørne, der til trods for tidligere forsøg på at skræmme dem bort, gentagne gange kommer tilbage til beboede områder og kan udgøre en åbenbar risiko for personer, indsamlet forråd og ejendele af særlig økonomisk betydning.
5)  ”Betalingsturisme uden fangst” er en samlebetegnelse for aktiviteter inden for turisme-aktiviteter forbundet med isbjørne, hvor der ikke udøves fangst.
6) ”Hjemmehørende person med tilladelse eller koncession” er en grønlandsk person bosiddende i Grønland.

 

Fredning

 

  § 3.  Isbjørne er fredet på Grønlands land- og fiskeriterritorium, jf. dog § 5.
  Stk. 2.  Isbjørne er fredet fra 1. juli til og med 31. august fra og med Qaanaaq til og med Nanortalik forvaltningsområde. I Ittoqqortoormiit og Tasiilaq forvaltningsområder er fredningsperioden fra og med 1. august til og med 30. september.
  Stk. 3.  Isbjørnebestanden i Sydøstgrønland er fredet hele året.
  Stk. 4.  Unger, der er i et afhængighedsforhold til moderen, og hunner i følgeskab med en unge eller flere unger, er fredet hele året.
  Stk. 5.  Det er forbudt at forstyrre, herunder udgrave, isbjørne, der ligger i hi.

 

Forstyrrelse af isbjørne

 

  § 4.  Det er forbudt at lokke, opsøge, forfølge eller på anden måde forstyrre isbjørne.
  Stk. 2.  Det er dog tilladt at opsøge og forfølge isbjørne, hvis dette sker i forbindelse med lovlig fangst og jagt, jf. § 8, eller som led i et forsøg på at skræmme en isbjørn væk fra et beboet område, jf. stk. 4.
  Stk. 3.  Det er endvidere tilladt at opsøge isbjørne, hvis dette sker i forbindelse med betalingsturisme uden fangst sammen med en hjemmehørende person med tilladelse eller koncession godkendt af Grønlands Selvstyre, jf. lov om koncession til turistvirksomhed. Der skal holdes en afstand på minimum 200 meter til isbjørne. 
  Stk. 4.  Det er forbudt at forhindre eller forstyrre politi, jagtbetjente, kommunefogeder eller andre bemyndigede personers arbejde med at skræmme problemisbjørne væk fra et beboet område.
  Stk. 5.  Det er forbudt at anvende droner til at filme eller på anden måde at forfølge isbjørne.

 

Fastsættelse af kvoter for fangst

 

  § 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte en årlig kvote for fangst på isbjørne i Grønland. Kvotefastsættelsen sker under hensyntagen til internationale aftaler, biologisk rådgivning, fanger- og brugerviden samt høring af Fangstrådets medlemmer og kommunerne.
  Stk. 2.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan fastsætte, at den samlede nationale isbjørnekvote fratrækkes de isbjørne, der aflives efter nødret.
  Stk. 3.  En kvote kan af biologiske årsager og under hensyntagen til bestanden begrænses til dyr af bestemte køns- og aldersgrupper og bestemte jagtperioder.
  Stk. 4.  Fordelingen af de årlige kvoter for fangst og de gældende vilkår herfor offentliggøres på Naalakkersuisuts hjemmeside og via pressemeddelelse.

 

Fastsættelse af fangstområder ud fra bestandsafgrænsninger

 

  § 6.  Bestandene er geografisk afgrænsede og de er defineret som anført i bilag 1.
  Stk. 2.  Inden for en geografisk afgrænset bestand kan kvoter fastsættes på kommunalt niveau, forvaltningsområdeniveau eller bygdeniveau.
  Stk. 3.  Fastsættelse af fangstområder sker på baggrund af den nyeste biologiske viden om, hvordan bestandene er geografisk afgrænset.
  Stk. 4.  Det er ikke tilladt at drive fangst på tværs af de geografisk definerede bestandsområder, jf. bilag 1.

 

Høring og fordeling af kvoter for fangst

 

  § 7.  Fordeling af kvoter foretages af Naalakkersuisut efter høring af Fangstrådets medlemmer og kommuner.
  Stk. 2.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan pålægge kommunalbestyrelsen at varetage den nødvendige administrative forvaltning i forbindelse med den kommunale kvote.
  Stk. 3.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan nedsætte kommunens kvote for det pågældende eller for det efterfølgende kvote-år, såfremt det konstateres, at der er sket overfangst af isbjørnekvoten eller på anden vis er sket ulovlig fangst af isbjørn i en kommune.
  Stk. 4.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan overføre isbjørnekvoter, der ikke er opbrugt inden for en geografisk afgrænset bestand, til den samlede kvote for den samme bestand i det efterfølgende kvote-år. Metoden for overførsel af ubrugte kvoter er ikke-akkumulerende.

 

Fangstberettigelse, udstedelse og fordeling af licenser m.v.

 

  § 8.  Kun personer, som er i besiddelse af en licens udstedt i medfør af § 10, stk. 1, må fange isbjørn.
  Stk. 2.  En licens giver adgang til fangst af 1 isbjørn i det kvote-år, hvor licensen er udstedt.
  Stk. 3.  Licensen skal medbringes sammen med gyldigt erhvervsjagtbevis under fangst og forevises på forlangende af politiet, jagt- og fiskeribetjente, disses assistenter eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.
  Stk. 4.  Det er forbudt at drive betalingsjagt på isbjørne. 
  Stk. 5.  Såfremt en person, jf. stk. 1, befordres af eller er betalt ledsager af personer, der ikke er i besiddelse af gyldigt erhvervsjagtbevis, er det ikke tilladt at fange isbjørn.

 

  § 9.  En licens til fangst af isbjørn er personlig og må ikke overdrages eller sælges.
  Stk. 2.  Personer, der har fået en licens og ikke kan eller vil udnytte den, skal snarest returnere den ubenyttede licens til den licensudstedende myndighed.

 

  § 10.  Nummererede licenser til fangst af isbjørn udstedes efter ansøgning af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældende ansøger har folkeregisteradresse.
  Stk. 2.  Ansøgere skal have et gyldigt erhvervsjagtbevis ved ansøgningstidspunktet for at kunne deltage i fordelingen af licenser.

 

  § 11.  Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere, jf. § 10, overstiger antallet af licenser kommunalbestyrelsen kan udstede, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om en turnus-ordning mellem by/bygder i forbindelse med fordeling af licenser. Listen med turnus-ordning skal offentliggøres ved opslag eller på lignende vis.

 

  § 12.  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en tidsfrist for afhentning af tildelte licenser.
  Stk. 2.  Licenser, som ikke er afhentet inden for den fastsatte tidsfrist, kan omfordeles inden for forvaltningsområdet i henhold til en officiel venteliste oprettet af kommunalbestyrelsen. Tidspunktet for genfordeling meddeles af kommunalbestyrelsen inden fangstperiodens start.

 

  § 13.  Kommunalbestyrelsen skal følge kvoteforbruget nøje og standse fangsten øjeblikkeligt, når den tildelte kommunekvote eller den geografiske afgrænsede kvote er opbrugt.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal rette skriftlig henvendelse til Departementet for Fiskeri og Fangst uden ophold, når en tildelt kvote er opbrugt.

 

Fangstmetoder og betalingsturisme uden fangst

 

  § 14.  Fly, helikoptere og motordrevne køretøjer, inkl. snescootere og ATV’er, samt fartøjer, der ifølge deres målebrev er mere end 15 meter længde over alt, må ikke anvendes under jagt på isbjørn eller til befordring til og fra fangstområdet. Det er forbudt at anvende droner under fangst af isbjørn.
  Stk. 2.  Fly, helikoptere og motordrevne køretøjer, inkl. snescootere og ATV’er, samt droner må ikke anvendes under betalingsturisme uden fangst.
  Stk. 3.  Det er i forbindelse med isbjørnefangst forbudt at arrangere betalingsturisme uden fangst.
  Stk. 4.  Det er forbudt at anvende gift, selvskud, sakse, fodsnarer eller andre tekniske hjælpemidler til fastholdelse af isbjørn.
  Stk. 5.  Fangst af isbjørn må kun ske ved brug af riffel, hvor mindste lovlige kaliber er 30.06. Det er forbudt at anvende helautomatiske rifler til isbjørnefangst.
  Stk. 6.  Alt kød, skind og andre brugbare dele af en nedlagt isbjørn skal bringes tilbage fra fangstpladsen eller deponeres. Inden fangstpladsen forlades, skal rester så vidt muligt bortskaffes.

 

Anvendelse, indhandling og salg af fangsten

 

  § 15.  Isbjørn må ikke sælges fra lokale brætter eller andet løssalg førend kommune eller bygdekontoret ved stempel på licensen har registreret fangsten.
  Stk. 2.  Uden for kommune- eller bygdekontorets åbningstid, kan salg før påstemplet licens ske, såfremt registreringen foretages straks efter, at kontoret er åbnet. 
  Stk. 3.  Ved videresalg skal der på anmodning kunne fremvises dokumentation, der viser, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed.
  Stk. 4.  Salg direkte til virksomheder, institutioner og spisesteder må kun foretages af erhvervsfangere, der kan fremvise et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens.
  Stk. 5.  De i stk. 4 nævnte virksomheder, institutioner og spisesteder skal kunne dokumentere, at kødet er indkøbt fra erhvervsfangere med gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens.
  Stk. 6.  Dokumentation, jf. stk. 5, er en underskrevet faktura med kopi af et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens.
  Stk. 7.  Kun personer med et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens kan indhandle eller sælge kød, skind, kranie, knogler, klør, tænder og mavesæk. En seddel med licensnummer skal være bundet om hver enkelt del. Dog kan butikker m.v. videresælge disse dele af isbjørnen, såfremt de er i besiddelse af den i stk. 5 anførte dokumentation.
  Stk. 8.  Det er forbudt at købe eller modtage kød og skind samt andre dele af ulovligt fanget isbjørn. 
  Stk. 9.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan bestemme, at hele eller dele af ulovlig fanget isbjørn eller isbjørn aflivet som nødret eller nødværge kan tildeles offentlige institutioner og den lokale befolkning.

 

Fangstpart

 

  § 16.  En kommune kan i samarbejde med lokale fiskeri- og fangerforeninger udarbejde en kommunalvedtægt om lokale fangstpartsregler (ningerneq). Kommunalvedtægten stadfæstes af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst.

 

Fangstrapportering og kontrol

 

  § 17.  Alle isbjørnefangster, inkl. isbjørne aflivet som følge af nødret, skal meldes til hjemkommunen efter hver fangst på skemaet i bekendtgørelsens bilag 2. Ligeledes skal samtlige anskydninger meldes. Hvis der er fundet et mærke med nummer eller en radiosender, afleveres dette sammen med skemaet. Skemaet afleveres samtidig med, at licensen påstemples.
  Stk. 2.  Såfremt der ikke skal sælges dele af isbjørnen, jf. § 15, skal fangsten meldes via skemaet til hjemkommunen uden unødigt ophold.
  Stk. 3.  Ved fællesfangst rapporteres fangsten kun af 1 udpeget leder for fællesfangsten, som er rapporteringsansvarlig, f.eks. licensindehaveren, med angivelse af samtlige fangstdeltageres navne og CPR-nr.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen indsender snarest efter modtagelsen de indkomne skemaer, jf. bekendtgørelsens bilag 2, samt den påstemplede licens, jf. § 15, stk. 1, til Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Biologiske prøver

 

  § 18.  Enhver, som har fanget en isbjørn, skal aflevere biologiske prøver i form af en tungespids og den lille tand, der sidder bag ved hjørnetanden. De biologiske prøver skal sammen med oplysning om fangsten afleveres til kommunekontoret. De biologiske prøver skal lægges i en af Grønlands Naturinstitut udleverede plastbeholdere med saltvand.
  Stk. 2.  Kommunekontoret skal videresende den indleverede biologiske prøve samt en kopi af fangstrapporterings-skemaet til Grønlands Naturinstitut, Box 570, 3900 Nuuk, straks efter modtagelsen.

 

Nødret

 

  § 19.  Såfremt en isbjørn aflives som følge af nødret, jf. kriminallovens regler herom, fratrækkes fangsten kommunens kvote fra samme bestandsafgrænsning det pågældende år eller det næste kvote-år, såfremt forvaltningsområdets kvote er blevet opbrugt. Såfremt isbjørnen aflives af en erhvervsfanger med gyldig licens, tilfalder isbjørnen den pågældende erhvervsfanger. Såfremt isbjørnen aflives af jagtbetjenten, politiet, kommunefogeden eller en anden person, skal kødet fordeles lokalt, hvis det er praktisk muligt, mens alle de resterende dele af isbjørnen tilfalder Grønlands Selvstyre.
  Stk. 2.  Ved en nødretlig aflivning skal der straks gives besked til Departementet for Fiskeri og Fangst fra personen, der har aflivet isbjørnen. Rapporteringen sker ved telefonisk henvendelse til Departementet efterfulgt af en skriftlig fangstrapportering på rapporteringsskema, jf. bilag 2.
  Stk. 3.  Ved observation eller møde med isbjørn henvises der til Departementet for Fiskeri og Fangsts retningslinjer for observation af isbjørne.

 

Problemisbjørne

 

  § 20.  Isbjørne, der gentagne gange, til trods for tidligere forsøg på at skræmme dem bort, vender tilbage til beboede områder og udgør en åbenbar risiko for personer, indsamlet forråd og ejendele af særlig økonomisk betydning kan aflives, jf.  stk. 5. Såfremt problemisbjørnen aflives af en erhvervsfanger med gyldig licens, tilfalder isbjørnen den pågældende erhvervsfanger. Såfremt problemisbjørnen aflives af jagtbetjenten, politiet eller kommunefogeden, skal kødet fordeles lokalt, mens alle de resterende dele af isbjørnen tilfalder Grønlands Selvstyre. 
  Stk. 2.  Departementet for Fiskeri og Fangst skal kontaktes omgående ved alle bortskræmninger af isbjørne fra beboede steder.
  Stk. 3.  Såfremt en isbjørn af en erhvervsfanger aflives som problemisbjørn, fratrækkes fangsten kommunens kvote fra samme bestandsafgrænsning det pågældende år eller det næste kvote-år, såfremt forvaltningsområdets kvote er blevet opbrugt.
  Stk. 4.  Hunner med en eller flere unger er ikke omfattet af stk.1.
  Stk. 5.  Kun jagtbetjente, politiet, kommunefogeder, bemyndigede erhvervsfangere eller andre af Departementet for Fiskeri og Fangst bemyndigede personer må aflive isbjørn i henhold til stk. 1.

 

Kommunal vedtægt

 

  § 21.  En kommunalbestyrelse kan ved kommunal vedtægt fastsætte yderligere reguleringer i henhold til § 7, §§ 10-12, § 15, stk. 9 og § 16, samt udstede vedtægter for udøvelse af jagten i visse områder inden for kommunen. Kommunale vedtægter skal stadfæstes af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst.

 

Mærkning og udførsel

 

  § 22.  Prøvetagning, mærkning, immobilisering og andet arbejde i forbindelse med videnskabelige forsøg med levende isbjørne må kun foretages af Grønlands Naturinstitut, efter godkendelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst.
  Stk. 2.  Det er forbudt at holde isbjørne i fangenskab uden tilladelse fra Naalakkersuisut.
  Stk. 3.  Udførsel af levende isbjørne fra Grønland er forbudt.
  Stk. 4.  Udførsel af isbjørnekød, galdeblære eller dele heraf er forbudt.

 

Dispensation og yderligere vilkår for fangst

 

  § 23.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan til videnskabelige formål, herunder fotografisk/filmbaseret dokumentation af isbjørne eller isbjørnes habitater som en del af formålet, eller som led i kortlægning af Grønlands fangstmæssige ressourcer meddele dispensation fra bekendtgørelsens regler.

 

  § 24.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan meddele skriftlig dispensation fra bekendtgørelsens regler, såfremt en isbjørnehun med en eller flere unger vurderes at være problemisbjørne.
  Stk. 2.  Dispensation i henhold til stk. 1 skal meddeles fra Departementet forud for aflivning af isbjørnene. 
  Stk. 3.  Kun jagtbetjente, politiet eller andre af Departementet for Fiskeri og Fangst bemyndigede personer må aflive isbjørne i henhold til stk. 1.
  Stk. 4.  Hvis isbjørne aflives i henhold til stk. 1, skal alle dele fra isbjørnene tilfalde Grønlands Selvstyre. Selvstyret meddeler politiet, kommunefoged, de lokale myndigheder og andre relevante, hvordan den aflivede isbjørn eller isbjørne håndteres efterfølgende.

 

Foranstaltninger

 

  § 25.  Ved overtrædelse af § 3, § 4, § 8, § 9, stk. 1, § 14, § 15, stk. 1-7, § 16, § 17, stk. 1, § 18, stk. 1, § 19, § 22 og § 24, stk. 2-4, kan der idømmes foranstaltninger i form af bøde.
  Stk. 2.  Kriminallovens regler om konfiskation anvendes tilsvarende.
  Stk. 3.  Ved overtrædelse af de i medfør af bekendtgørelsen udstedte kommunale vedtægter kan der i de kommunale vedtægter fastsættes foranstaltninger i form af bøde og konfiskation efter kriminalloven.
  Stk. 4.  Beslutningen om anvendelse af konfiskerede dele fra isbjørn træffes af Departementet for Fiskeri og Fangst.
  Stk. 5.  Bøder tilfalder Landskassen.

 

Ikrafttrædelse

 

  § 26.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. marts 2023.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 14. september 2018 om beskyttelse og fangst af isbjørne i Grønland.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 6. marts 2023

 

 

Karl Tobiassen
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

 

/ Jørgen Isak Olsen