Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 40
9. august 2023
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om anmeldelse og indberetning af smitsomme sygdomme m.v.

I medfør af § 2, stk. 5 samt § 45, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 31 af 13. juni 2023 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, og efter indstilling fra Landslægeembedet, fastsættes:

 

Kapitel 1

Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

 

Telefonisk og skriftlig anmeldelse

 

  § 1.  Den behandlende læge med en patient, der har en eller flere af de i § 2 nævnte sygdomme, skal straks anmelde tilfældet både telefonisk og skriftligt til Landslægeembedet.

  Stk. 2. Til den skriftlige anmeldelse anvendes en formular, som er udarbejdet til dette formål af Landslægeembedet. Formularen ligger offentligt tilgængelig på Landslægeembedets hjemmeside.

  Stk. 3. Der må kun anmeldes 1 sygdomstilfælde på hver formular.

  Stk. 4. Anmeldelse skal foretages, selvom tilfældet har en mild form eller ikke er fuldt udviklet (abortivt).

  Stk. 5. Den indlæggende læge fritages for anmeldelsespligten.

  Stk. 6. Efter aftale med Landslægeembedet kan indberetning ske på anden vis end ved brug af formularen nævnt i § 1, stk. 2.

 

  § 2. Følgende sygdomme skal anmeldes telefonisk og skriftligt som beskrevet i § 1:

1)  Anthrax.

2)  Botulisme.

3)  Difteri.

4)  Fugleinfluenza hos mennesker.

5)  Hæmmoragisk feber (Lassa, Marburg, Ebola).

6)  Kolera.

7)  Kopper.

8)  Meningokoksygdom.

9)  Pest.

10)  Plettyfus (tyfus exanthematicus).

11)  Polio.

12)  Rabies.

13)  SARS (Svær Akut Respiratorisk Syndrom).

 

Skriftlig og ved særlige nye tilfælde telefonisk anmeldelse

 

  § 3.  Den behandlende læge, som har en patient med en eller flere af de i § 4 nævnte sygdomme til behandling, skal straks anmelde tilfældet jf. stk. 2, til Landslægeembedet.

  Stk. 2.  Til den skriftlige anmeldelse anvendes en formular, som er udarbejdet til dette formål af Landslægeembedet. Formularen ligger offentligt tilgængelig på Landslægeembedets hjemmeside.

  Stk. 3.  Der må kun anmeldes 1 sygdomstilfælde på hver formular.

  Stk. 4.  Anmeldelse skal foretages, selvom tilfældet har en mild form eller ikke er fuldt udviklet (abortivt).

  Stk. 5. Den indlæggende læge fritages for anmeldelsespligten.

 

  § 4. Følgende sygdomme skal anmeldes med personhenførbare oplysninger som beskrevet i § 3:

1)  HIV-infektion.

2)  Hepatitis A ved akut opstået sygdom.

3)  Hepatitis B ved akut opstået sygdom.

4)  Hepatitis C ved akut opstået sygdom.

5)  Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS).

6)  Invasive infektioner forårsaget af:

a)  Pneumokokker.

b)  Haemophilus Influenzae type B (HIB).

c)  Hæmolytiske streptokokker gruppe A og B.

7)  Legionella pneumoni.

8)  Lepra.

9)  Leptospirose.

10) Levnedsmiddelbårne sygdomme, hvor der er mistanke om smitte via levnedsmiddel.

11)  Morbilli.

12)  MRSA (Methicillinresistent Staphylococcus Aureus).

13)  Neuroborreliose.

14)  Ornitose.

15)  Paratyfus.

16)  Parotitis epidemica.

17)  Rubella under graviditet samt kongenit rubella.

18)  Shigella dysenteri.

19)  Syfilis.

20)  Tetanus.

21)  Tuberkulose.

22)  Tussis convulsiva (pertussis) hos børn under 2 år.

23)  Tyfus.

24)  Vandbårne sygdomme ved mistanke til smittespredning via vandforsyning.

25)  Verotoksinproducerende bakterier (VTEC, herunder E. coli 0157).

26)  Purulent meningitis.

 

  § 5. Landslægeembedet skal snarest muligt efter modtagelse af anmeldelse jf. § 3, stk. 1, om sygdomme beskrevet i § 4, nr. 10, eller § 4, nr. 24, skriftligt orientere myndigheden med ansvaret for fødevareområdet samt det ressortansvarlige departement.

 

Ophobning af sygdomstilfælde

 

  § 6. Ved ophobning af en af de i §§ 2 og 4 nævnte sygdomme skal disse tilfælde anmeldes telefonisk til Landslægeembedet.

  Stk. 2. Ved ophobning af uforklarlige sygdomstilfælde, der kan være forårsaget af en biologisk agens, men hvor agens ikke nødvendigvis er påvist, skal tilfældene straks anmeldes telefonisk og skriftligt til Landslægeembedet.

 

Kapitel 2

Laboratorieanmeldelser

 

  § 7.  Laboratorier, der udfører undersøgelser for de i § 8 nævnte sygdomme, skal 1 gang årligt indberette undersøgelsesresultaterne til Landslægeembedet samt hvis Landslægeembedet anmoder om det.

  Stk. 2.  Indberetningen, jf. stk. 1, skal omfatte alle typer af undersøgelser relateret til ovennævnte sygdomme. Indberetningen skal ske digitalt.

 

  § 8. De laboratorie-indberettede data skal omfatte følgende:

1)  Analysedato.

2)  Patientens CPR.

3)  Prøvens art.

4)  Rekvirent.

5)  Resultatet.

  Stk. 2.  Indberetning for syfilis samt akut hepatitis b og c skal ske efter samme procedure, som er anført i § 3, stk. 2-4 (blanketanmeldelse).

 

  § 9. Resultaterne af undersøgelser for følgende sygdomme skal indberettes, jf. § 7:

1)  Okulo-genital Chlamydia.

2)  Clostridium Difficile, hypervirulente typer.

3)  Gonorré.

4)  Syfilis.

5)  Hepatitis A.

6)  Hepatitis B.

7)  Hepatitis C.

8)  Hepatitis D og E.

9)  Influenza.

10)  SARS-CoV-2.

11)  HIV.

12)  PCR-undersøgelse for tuberkulose.

13)  IGRA-test for tuberkulose.

14)  Helicobacter pylori.

 

Kapitel 3

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 10.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. august 2023.

  Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 1. februar 1996 om anmeldelse af erhvervet immundefekt syndrom (AIDS) og indberetning af HIV-antistof undersøgelser og fund til Embedslægeinstitutionen i Grønland.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 9. august 2023

 

 

Mimi Karlsen (sign.)

Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Martin Pedersen (sign.)