Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 63
20. november 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber
(Tekniske tilpasninger, kommunale sektorplaner og overførsel til Fonden for Langsigtede Investeringer)

§ 1 

 

I Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2018 og Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 2, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

” En godkendelse efter 1. pkt. omfatter også udgifter vedrørende tilbagebetaling af lån, stiftelsesprovision, kurtage, stempelafgift, gebyrer og renter, når lånet er godkendt efter § 6, og midlerne er medgået til finansiering af de godkendte investeringer.”  

 

2. I § 2 indsættes som stk. 8 og 9:
”  Stk. 8.  Ved opgørelse af budgetstillingen som nævnt i stk. 2, nr. 1, ses bort fra indtægter i form af gaver, tilskud, støtte og lignende modtaget fra fonde, institutioner, organisationer, virksomheder, mellemstatslige organisationer eller private personer, når gaven, tilskuddet m.v. ydes med henblik på, at kommunen eller Grønlands Selvstyre kan foretage nærmere bestemte anskaffelser, udføre nærmere bestemte anlægsopgaver eller andre opgaver.

  Stk. 9.  Ved opgørelse af budgetstillingen som nævnt i stk. 2, nr. 2, ses bort fra udgifter afholdt til formål som nævnt i stk. 8 i det omfang, udgiften ikke overstiger de beløb, som er modtaget som gave, tilskud m.v.”

 

3.  I § 4 indsættes efter stk. 2:

Stk. 3.  Pålægger Inatsisartut ved en Inatsisartutlov eller en ændring af en Inatsisartutlov, en landstingslov eller en landstingsforordning kommunerne merudgifter, der, efter tilbageløb, samlet overstiger 5 mio. kr., medregnes de forventede merudgifter ved opgørelserne af Grønlands Selvstyres budgetstilling, jf. stk. 1 og 2.”

 

4. § 12, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

” Tekstanmærkninger kan almindeligvis alene supplere den bevillingsmæssige styring.”

 

5. § 18, stk. 4, affattes således:

”  Stk. 4. Provenuer som nævnt i stk. 3, nr. 1-4, overføres til fonden snarest efter, at de er modtaget. Overskud som nævnt i stk. 3, nr. 5, overføres til fonden snarest efter at Inatsisartut

har godkendt landskassens regnskab i det 4. år efter finansårets udløb og efter fradrag af eventuelle underskud i de mellemliggende finansår.”

 

6. I § 20 indsættes som stk. 6:

Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om kommunernes udarbejdelse af sektorplaner, der viser den til enhver tid gældende strategi inden for de enkelte sektorer.”

 

7. § 43, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

”  Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om besvarelse af de fremkomne bemærkninger til årsregnskabet og årsregnskabets godkendelse senest den 15. september året efter regnskabsåret.”

 

8. I § 43 indsættes som stk. 4:

”  Stk. 4.  Kan fristen i stk. 1 ikke overholdes, skal formanden for Økonomiudvalget eller dennes stedfortræder underrette Naalakkersuisut herom senest den 15. august året efter regnskabsåret. Den naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, kan efter omstændighederne udskyde fristen for godkendelse af årsregnskabet i indtil 2 måneder. Overskrides den udskudte frist, finder bestemmelsen i § 47, stk. 1, tilsvarende anvendelse.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2024.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. november 2023

 

 

Múte Bourup Egede (atsior.)

Formand for Naalakkersuisut