Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 29
13. juni 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om byggeri og ændring af landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske Organisation
(Energibesparende foranstaltninger i bestående byggeri samt bemyndigelse til Naalakkersuisut til at etablere et landsdækkende Bygnings- og Boligregister BBR)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri foretages følgende ændringer:

 

1. § 1 affattes således:

  § 1.  Inatsisartutloven har til formål:

1)  at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende,

2) at sikre, at bebyggelse og de til bebyggelsen hørende ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug og vedligeholdes forsvarligt,

3) at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse,

4) at fremme arkitektonisk kvalitet i byggeriet,

5) at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt ressourceforbrug i bebyggelser,

6) at fremme anvendelse af miljøvenlige materialer i byggeriet, samt

7)  at sikre, at der tilvejebringes en systematisk registrering af bygnings- og boligforhold.”

 

2. § 2, stk. 1, affattes således:

  Inatsisartutloven finder anvendelse ved:

1)  opførelse af ny bebyggelse og tilbygning til bebyggelse,

2)  ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser,

3)  ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser,

4)  nedrivning af bebyggelse, samt

5)  vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen.”

 

3. Efter kapitel 3 indsættes:

Kapitel 3 a

Bygnings- og Boligregister

 

  § 17 a.  Bygnings- og Boligregisteret skal:

1)  indeholde grunddata om bygningsforhold, bygningers boligforhold samt tekniske anlæg mv.,

2)  indeholde en entydig registrering af alle bygninger uanset opførelsestidspunktet, herunder bolig- og erhvervsenheder samt de i registeret optagne tekniske anlæg og tekniske enheder mv., og

3)  stille data til rådighed for offentlige myndigheder, personer og virksomheder.

 

  § 17 b.  Kommunalbestyrelsen fører Bygnings- og Boligregisteret i kommunens geografiske område efter regler, der fastsættes af Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre den fornødne entydighed og kvalitet i registreringen af bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v., herunder at føre kontrol med ejeres indberetninger. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på, at data i Bygnings- og Boligregistret ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, skal kommunalbestyrelsen aktivt sørge for, at data ajourføres.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, hvordan kontrol af ejeres indberetninger til registeret skal foretages.

 

  § 17 c.  Naalakkersuisut kan bemyndige en anden offentlig myndighed eller et privat selskab til helt eller delvist at etablere, drive og udvikle Bygnings- og Boligregisteret. Naalakkersuisut fastsætter regler for, hvordan myndigheden eller selskabet skal etablere, drive og udvikle registeret.

 

  § 17 d.  I Bygnings- og Boligregisteret skal registreres oplysninger om:

1)  hver enkelt bygnings identifikation, opførelsesår, beliggenhed, størrelse, indretning, installationer, tekniske forhold, energiforsyning og anvendelse, og

2)  hver enkelt bolig- eller erhvervsenheds identifikation, oprettelsesår, størrelse, indretning, installationer, energiforsyning og anvendelse.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om registrering af andre oplysninger om bygningsforhold, bygningers boligforhold samt tekniske anlæg mv., som har betydning for varetagelsen af opgaver, der påhviler offentlige myndigheder eller har anden væsentlig samfundsmæssig interesse.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen kan samkøre oplysninger fra andre datakilder med Bygnings- og Boligregisteret for at sikre tilstrækkelige og korrekte data til brug for registreringen.

 

  § 17 e.  Naalakkersuisut fastsætter regler om, at offentlige myndigheder samt ejere af registrerede bygninger, enheder m.v. skal meddele oplysninger til brug for Bygnings- og Boligregisterets drift.

  Stk. 2. Naalakkersuisut kan efter forhandling med rigsmyndighederne fastsætte særlige regler om registrering af oplysninger om bygninger og tekniske anlæg mv. der anvendes af rigsmyndighederne i Grønland.

 

  § 17 f.  Naalakkersuisut fastsætter regler om offentlige myndigheders adgang til samt den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og kommunernes pligt til at anvende oplysninger i Bygnings- og Boligregisteret.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler om private virksomheder mv. og personers adgang til registrerede aktuelle oplysninger om bygninger, boliger og tekniske anlæg mv., herunder om begrænsninger i adgangen til visse oplysninger og om betaling for adgangen til oplysninger.”

 

4. I § 19 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan uden retskendelse forlange adgang til en bebyggelse med henblik på udvendig besigtigelse og opmåling for at tilvejebringe oplysninger til brug for registrering efter § 17 b. Kommunalbestyrelsen kan med retskendelse få adgang til indvendig besigtigelse og opmåling ved formodning om, at der er væsentlige afvigelser i oplysninger, som ejeren har pligt til at afgive.”

 

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

 

5. I § 20 ændres ”§ 19” til: ”§ 17”.

 

6. I § 27, stk. 2, ændres ”§ 5, stk. 3” til: ”§ 6, stk. 3”.

 

§ 2

 

I Landstingsforordning nr. 8 af 19. december 1986 vedrørende Grønlands tekniske Organisation, som ændret ved Landstingsforordning nr. 18 af 28. oktober 1993, LandstingsĀ­forordning nr. 14 af 6. november 1997, Landstingsforordning nr. 5 af 29. oktober 1999, Landstingsforordning nr. 6 af 21. maj 2002, Landstingsforordning nr. 10 af 19. november 2007 samt ved Inatsisartutlov nr. 21 af 21. november 2022, foretages følgende ændringer:

 

1. § 5 ophæves.

 

§ 3

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli 2023.

  Stk. 2.  GTO Cirkulære nr. 2.088 af 12. marts 1987 om registrering af bygninger og lejligheder i Grønland forbliver i kraft, indtil det ændres eller ophæves ved regler fastsat i medfør af Inatsisartutloven om byggeri.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 13. juni 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut