Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 13
9. februar 2022
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om betingelser for rejse til og i Grønland

I medfør af §§ 2 a, 12 a, 21 a og 21 b og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for rejsende til og i Grønland.

 

Afgrænsning af anvendelsesområde

 

  § 2.  Det kan besluttes, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse for personer, der varetager en samfundskritisk funktion.
  Stk. 2.  For personer i tjeneste ved Grønlands Politi er det Politimesteren, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 3.  For personer i tjeneste ved Arktisk Kommando og underliggende enheder er det Chefen for Arktisk Kommando, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 4.  For personer i tjeneste ved Sundhedsvæsenet er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 5.  For personer ansat andre steder end de, der er nævnt i stk. 2-4, er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1
  Stk. 6.  Landslægeembedet kan beslutte, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse på personer, der er i behandling ved Sundhedsvæsenet eller på enkeltpersoner, hvor andre helt særlige forhold af sundhedsfaglig karakter gør sig gældende.
  Stk. 7.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.

 

Krav for at være ombord på luftfartøj, som ankommer til Grønland

 

  § 3.  Passagerer der er 12 år eller ældre må kun være ombord på et luftfartøj, der ankommer til Grønland hvis de opfylder 1 af følgende betingelser:
1)  Personer bosiddende i Grønland skal fremvise dokumentation for deres bopælsstatus jf. stk. 2. 
2)  Personer, der ikke er bosiddende i Grønland, skal være færdigvaccineret mod Covid-19 og fremvise dokumentation herfor. Kun vaccination med vacciner godkendt af det europæiske lægemiddelagentur, European Medicines Agency (EMA) anerkendes.
  Stk. 2.  Ved bosiddende forstås personer, som kan dokumentere, at de enten har fast bopæl, flytter hertil med henblik på at opnå fast bopæl, eller påtager sig arbejde her i landet af længere varighed. 
  Stk. 3.  Landslægeembedet kan meddele dispensation fra stk. 1-2.
  Stk. 4.  Pligten for at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler ejeren af luftfartøjet.

 

  § 4.  En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19 14 dage efter et afsluttet vaccinationsforløb, når personen kan dokumentere dette. 
  Stk. 2.  Landslægeembedet beslutter, hvilke vaccinationsattester, der anerkendes.

 

Særlige regler for passagerskibe og personer ombord som ankommer til Grønland

 

  § 5.  Passagerskibe, herunder krydstogtskibe og lystfartøjer, må ikke ankomme til Grønland, hvis de inden for 14 dage før ankomst til Grønland har anløbet udenlandsk havn eller havn i Danmark eller på Færøerne eller på anden vis har fået personer ombord fra disse steder. Forbuddet gælder på hele territoriet, herunder søterritoriet, dog med respekt for internationale forpligtelser. Pligten for overholdelse af 1. og 2. pkt. påhviler ejeren af fartøjet.
  Stk. 2.  Landslægeembedet kan dispensere fra stk. 1.
  Stk. 3.  Det er uanset forbuddet i stk. 1 tilladt for skibe uden dispensation jf. stk. 2 at:
1)  foretage teknisk anløb, hvor ingen besætningsmedlemmer eller passagerer kommer i land, eller hvor personer udefra kommer ombord, sam
2)  søge nødhavn på grund af havari, motorskade, brand om bord eller lignende akutte situationer.
  Stk. 4.  Stk. 1 gælder ikke for skibe på en fast rute, hvor der regelmæssigt er ankomst og afgang i grønlandske havne.

 

Behandling af personoplysninger

 

  § 6.  Der kan ske behandling af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, i henhold til denne bekendtgørelse, i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere personers vaccinationsstatus.

 

Foranstaltninger

 

  § 7.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder § 3, stk. 1 og 4 og § 5, stk. 1.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 8.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. februar 2022.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter denne bekendtgørelse er gældende til og med 1. marts 2022.

 

Ændringer i anden lovgivning

 

  § 9.  I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 25. januar 2022 om betingelser for rejse til og i Grønland foretages følgende ændringer: 
1. I § 14, stk. 2 ændres ”14. februar 2022” til: ”9. februar 2022”.

 

  § 10.  I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 3. februar 2022 om midlertidige restriktioner for udvalgte byer og bygder foretages følgende ændringer:
1. I § 7, stk. 2 ændres ”14. februar 2022” til ”9. februar 2022”.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 9. februar 2022

 

 

Pele Broberg på vegne af Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Nike Berthelsen