Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
1. december 2021
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Skattemæssige værdi af fri bil, frirejser, fri telefon, frit internet, fri kost, frit logi, lovfæstelse af skattemæssige fradrag m.m., pligt til at have skattemæssigt hjemsted i Grønland for virksomheder, der udfører opgaver for udenlandske forsvarsmyndigheder, foranstaltninger for manglende overholdelse af transfer pricing dokumentationskrav og acontoskat for selskaber m.v.)

§ 1

 

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som ændret ved blandt andet landstingslov nr. 11 af 15. november 2007, Inatsisartutlov nr. 3 af 30. november 2009, Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2012, Inatsisartutlov nr. 18 af 26. juni 2017, Inatsisartutlov nr. 23 af 13. november 2017, Inatsisartutlov nr. 22 af 28. november 2018, Inatsisartutlov nr. 41 af 2. december 2019, og senest ved Inatsisartutlov nr. 12 af 19. november 2020, foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. 6, affattes således:
”  Stk. 6. Skattepligten efter stk. 1 omfatter alene de dér nævnte indtægter og indtægtsgrundlag, ligesom udgifter kun kan fratrækkes, i det omfang de vedrører disse indtægter eller indtægtsgrundlag. For personer, der er skattepligtige efter stk. 1, nr. 1, indrømmes et fradrag på 10 procent af vederlaget, dog højst 1.000 kr. årligt.”

 

2. Efter § 3 indsættes:
”  § 3 a. Virksomheder, der efter aftale med udenlandske forsvarsmyndigheder udfører opgaver i områder uden for den kommunale inddeling, skal være registreret som aktie- eller anpartsselskaber hjemmehørende i Grønland, og deres ledelser skal have sæde i Grønland.

Stk. 2.  Stk. 1 gælder på samme måde for virksomheder, der udfører opgaver som underentreprenør, underleverandør m.v. for de, som jf. stk. 1 har indgået en aftale med udenlandske forsvarsmyndigheder om at udføre opgaver i områder uden for den kommunale inddeling, og for underentreprenører, underleverandører m.v., som udfører opgaver for en underentreprenør, underleverandør m.v. jf. dog stk. 3.

  Stk. 3.  Virksomheder omfattet af stk. 1 og 2, kan benytte andre underentreprenører, underleverandører m.v. end de, som omfattes af stk. 2, såfremt dette er begrundet i helt særlige forhold.”

 

3. § 18, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Skatteforvaltningen fastsætter inden den 20. december mindsterentesatsen for det kommende indkomstår.”

 

4. I § 19, stk. 2, ændres ”60.000” til: ”70.000 (2022 niveau)”.

 

5. I § 19, stk. 3, ændres ”30.000” til: ”35.000 (2022 niveau)”.

 

6. I § 19, stk. 4, ændres ”15.000” til: ”17.500 (2022 niveau)”.

 

7. § 19 a affattes således:
”  § 19 a.  Værdien af goder som nævnt i stk. 2-8, der stilles til rådighed for modtagere af A-indkomst som nævnt i § 75, stk. 1, fastsættes som anført i stk. 2-8, jf. dog stk. 9. Tilsvarende gælder for goder, der stilles til rådighed for personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunalbestyrelser, samt, når forholdet ikke i øvrigt omfattes af dette stykke, hovedaktionærer som nævnt i § 86, stk. 3, der får stillet goder til rådighed af det selskab, vedkommende er hovedaktionær i.
  Stk. 2.  Værdi af fri bolig opgøres som summen af et driftsbidrag tillagt et kapitalafkast efter bestemmelserne i nr. 1-3, jf. dog stk. 9:
1) Driftsbidraget udgør 461 kr. pr. m2 (2022 niveau) for enfamilie- og dobbeltfamiliehus og 512 kr. pr. m2 (2022 niveau) for etageejendomme og rækkehuse m.v.
2) Kapitalafkastet udgør 1,5 procent af boligens anskaffelsessum tillagt senere ombygnings- eller forbedringsudgifter. Dog kan boligens anskaffelsessum ikke være lavere end 7.000 kr. pr. m2 (2022-niveau) og kan ikke overstige 21.000 kr. pr. m2 i 2022, 28.000 kr. pr. m2 i 2023 og 35.000 kr. pr. m2 i 2024. Fra og med indkomståret 2025 reguleres den højeste anskaffelsessum på 35.000 kr. pr. m2 (2024-niveau) med satstilpasningsprocenten, jf. § 19 c. 
3)  Den laveste anskaffelsessum på 7.000 kr. pr. m2 reduceres med 1.000 kr. pr. m2 (2022-niveau) for hver af følgende installationsgruppe m.v., der mangler i boligen:
a)  Bad eller vandskyllende toilet.
b)  Centralvarme, oliefyr eller elvarme.
c)  Elektricitet.
d)  Vand eller vandtank.
e)  Gas eller elektricitet til kogebrug.
f)  Isolering af gulv, loft og vægge på samlet mindre end 250 mm mineraluld. Såfremt der er benyttet andre isoleringsmaterialer, omregnes isoleringsevnen til mineraluld.
  Stk. 3.  Såfremt rådighed over en bolig, jf. stk. 2, inkluderer hel eller delvis fri rådighed over inventaret, ansættes værdien af inventaret i et indkomstår til 5 procent af den værdi af fri bolig, der fremkommer efter stk. 2.
  Stk. 4.  Værdien af fri vakant eller prævakant bolig, der stilles til rådighed af det offentlige, fastsættes efter boligens størrelse til følgende pr. måned:
1)  1.000 kr. (2022 niveau) pr. rum eller værelse, når andre end medlemmer af husstanden har adgang til samme køkken- eller toiletfaciliteter.
2)  2.000 kr. (2022 niveau) ved selvstændige boliger med 1 eller 2 rum.
3)  2.500 kr. (2022 niveau) ved selvstændige boliger med 3 rum.
4)  3.500 kr. (2022 niveau) ved selvstændige boliger med 4 rum.
5)  4.500 kr. (2022 niveau) ved selvstændige boliger med 5 rum eller derover.
  Stk. 5. Værdien af frit logi bestående af et værelse, hybel med tekøkken eller lignende fastsættes til kr. 17.500 kr. pr. år. (2022-niveau), jf. dog stk. 2 og stk. 9.
  Stk. 6.  Værdien af fri kost fastsættes til 80 kr. pr. dag for fuld kost, 59 kr. pr. dag ved delvis fuld kost, bestående af 2 måltider, og 45 kr. pr. dag for 1 måltid (2022-niveau), jf. dog stk. 9.
  Stk. 7.  Værdien af frit internet fastsættes til 6.000 kr. pr. år.
  Stk. 8. Værdien af fri telefon fastsættes til 6.000 kr. pr. år.
  Stk. 9.  Skatteforvaltningen kan efter anmodning fra skattepligtige eller indeholdelsespligtige i enkeltsager godkende, at værdierne i de stk. 2-8 nævnte tilfælde nedsættes, såfremt det dokumenteres, at værdien af goderne i fri handel er mere end 20 pct. lavere end de fastsatte værdier. Skatteforvaltningen kan i enkeltsager forhøje værdierne i de i stk. 2-6 nævnte tilfælde, såfremt værdierne af de pågældende goder er mere end 20 pct. højere end de fastsatte værdier.”

 

8. Efter § 19 a indsættes:
”  § 19 b.  Med undtagelse af de i § 34, stk. 1, nr. 15, nævnte frirejser fastsættes værdien af frirejser til de udgifter, som arbejdsgiveren har afholdt til rejsen, jf. dog stk. 2 og 4.
  Stk. 2.  Værdien af 1 frirejse mellem et afrejsested i Grønland til en destination i Grønland og retur, eller et afrejsested i Grønland til København og retur, kan dog ikke overstige satserne i nr. 1-3. I stedet for København kan anvendes en anden destination med direkte flyforbindelse til Grønland, såfremt prisen på rejsen ikke overstiger, hvad en rejse til København ville have kostet. I fravær af dokumentation for rejseudgifter, jf. stk. 1, fastsættes værdien af frirejser omfattet af denne bestemmelse til:
1)  17.680 kr. pr. rejse (2022 niveau).
2)  8.840 kr. pr. rejse (2022 niveau) pr. barn i alderen 2 til 11 år.
3)  1.760 kr. pr. rejse (2022 niveau) pr. barn under 2 år.
  Stk. 3.  Værdien af rejser, hvor nogle dage anvendes til erhvervsmæssige formål og andre dage til private formål, beskattes på samme måde som i stk. 1, idet værdien reduceres forholdsmæssigt med det antal dage, der er anvendt til erhvervsmæssige formål. En rejse beskattes dog kun, såfremt varigheden af ferie, afspadsering, orlov eller tilsvarende private formål overstiger 50 procent af opholdets varighed eller udgør mere end 5 dage i sammenhæng. Det er endvidere en betingelse, at værdien af den private andel skal udgøre mindst 1.000 kr. Ved opgørelsen efter 1. og 2. pkt. ses der bort fra rejsedage, lørdage, søndage og helligdage. Ved ”helligdage” forstås nytårsaftensdag, 1. nytårsdag, helligtrekongersdag, skærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, St. bededag, Kr. himmelfartsdag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, Grønlands Nationaldag, juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag.
  Stk. 4. Rejser i ferieøjemed mellem en ansats sædvanlige bopæl og et midlertidigt arbejdssted, eller et fast arbejdssted, som den ansatte ikke må opholde sig på, når vedkommende ikke er i tjeneste, beskattes med 2.000 kr. pr. rejse.

 

  § 19 c.  Fra og med indkomståret 2023 reguleres værdierne i § 19, stk. 2-4, § 19 a, stk. 2, nr. 1-2, § 19 a, stk. 4-6, og § 19 b, stk. 2, nr. 1-3, med satstilpasningsprocenten. Værdierne nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Skatteforvaltningen meddeler årligt de for indkomståret gældende satser senest den 10. oktober i kalenderåret forud for det indkomstår, hvor satserne skal gælde.”

 

9. § 20, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Det skattefrie beløb er 5.000 kr.”

 

10. § 21, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Standardfradraget er 10.000 kr.”

 

11. I § 36 b, stk. 2, indsættes efter 3 pkt. som nyt pkt.: 
”Den skattepligtige skal på skatteforvaltningens anmodning indsende dokumentationen inden for en frist, som fastsættes af skatteforvaltningen, men som ikke kan være på mindre end 60 dage.”

 

12. § 36 b, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Såfremt den skattepligtige ikke har afgivet oplysninger efter stk. 1, finder § 19 i landstingslov om forvaltning af skatter anvendelse.”

 

13. § 38 c, stk. 1, affattes således:
”Indkomstgrundlaget for beskæftigelsesfradraget udgøres af den samlede A- og B-indkomst tillagt beløb, som efter § 41, stk. 2, og § 47 b, stk. 6, ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.”

 

14. § 38 d, stk. 1, affattes således:
”Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget ses der bort fra ydelser som nævnt i inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning § 2, stk. 2 og 3, med undtagelse af de ydelser, som er nævnt i samme bestemmelses stk. 2, nr. 1-4.”

 

15. § 63, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Den fælleskommunale skat er 6 procent.”

 

16. § 67, stk. 1 affattes således:
”Personfradragets størrelse fastsættes til 48.000 kr., medmindre Inatsisartut ved en inatsisartutbeslutning under en samling i første halvdel af året forud for det pågældende kalenderår vedtager andet.”

 

17. § 73, stk. 1, 1. pkt., affattes således:
”Selskabsskat, landsskat, fælleskommunal skat, kommuneskat og særlig landsskat opkræves i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel.”

 

18. I § 75, stk. 1, indsættes som nr. 4:
”4) Værdien af goder, der er omfattes § 19, stk. 2-4, §19 a og § 19 b, der stilles til rådighed i et tjenesteforhold. Tilsvarende gælder goder som nævnt i 1 pkt., der stilles til rådighed for personer, der er valgt til medlem af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunalbestyrelser, samt når forholdet ikke i øvrigt omfattes af dette stykke, hovedaktionærer som nævnt i § 86, stk. 3, der får stillet goder til rådighed af det selskab, vedkommende er hovedaktionær i.”

 

19. § 83, stk. 3, affattes således:
Stk. 3.  B-skat forfalder til betaling i 12 rater den 1. i hver af månederne med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en søndag, en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.”

 

20. Efter § 85 indsættes i kapital 7:

Foreløbig selskabsskat

 

§ 85 a. Selskaber og foreninger m.v. kan frivilligt senest den 31. december indbetale indkomstårets forventede selskabsskat. Hvor selskabet anvender et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), betales acontoskat for et givet indkomstår senest inden udløb af det anvendte indkomstår. Falder sidste rettidige betalingsdag på en søndag, en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Indbetalte beløb benævnes acontoskat.”

 

21. I § 88, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
”Selskaber, hvis aktier m.v. er optaget til handel på et reguleret marked eller registeret i en værdipapircentral, har kun pligt til at meddele oplysninger om de udbyttemodtagere, som selskabet er bekendt med.”

 

22. I § 104 indsættes som stk. 2:
”  Stk. 2.  Den, som uden at forholdet omfattes af stk. 1, forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader at opfylde en pligt, som påhviler ham efter § 3 a, kan idømmes foranstaltninger i form af advarsel eller bøde. Bøde kan pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.”

 

23. § 105, nr. 5-8, affattes således:
”5) undlader at opfylde sin pligt til at tilbageholde afgift efter § 46, stk. 2,
6) undlader at indbetale tilbageholdt afgift efter § 46, stk. 1, i rette tid,
7) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om opfyldelse af betingelserne for begrænset dokumentationspligt vedrørende kontrollerede transaktioner, jf. 39 b, stk. 4, eller
8) undlader efter anmodning fra skatteforvaltningen rettidigt at indsende den skriftlige dokumentation vedrørende kontrollerede transaktioner, som der er pligt til at udarbejde efter § 39 b, stk. 2, og land for land-rapport, jf. § 39 b, stk. 6-12.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022, jf. dog stk. 2-4.
  Stk. 2. § 1, nr. 1, 9, 10, 15, 17, 18 og 20, træder i kraft 1. januar 2023 og har virkning for indkomståret 2023.
  Stk. 3.  § 1, nr. 13 og 14, træder i kraft dagen efter lovens kundgørelse og har virkning for opgørelsen af beskæftigelsesfradraget for indkomståret 2021.
  Stk. 4.  § 1, nr. 21, træder i kraft dagen efter lovens kundgørelse og har virkning fra og med indkomståret 2020.”

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 1. december 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut