Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 17
27. november 2020
Gældende

Inatsisartutlov om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter

Kapitel 1

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Inatsisartutloven finder anvendelse for en myndighed eller en virksomhed, hvis myndigheden eller virksomheden har ansatte, der udfører 1 eller flere af de følgende aktiviteter:
1)  Aktiviteter i landterritoriet i Grønland, jf. dog stk. 2.
2)  Aktiviteter i søterritoriet ved Grønland, jf. dog stk. 2.
3)  Aktiviteter i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland, som er omfattet af Grønlands Selvstyres kompetence, jf. dog stk. 2.
4)  Aktiviteter i kontinentalsokkelområdet ved Grønland, som er omfattet af Grønlands Selvstyres kompetence, jf. dog stk. 2. 
  Stk. 2.  Inatsisartutloven finder kun anvendelse for en myndighed eller en virksomhed, som har ansatte, der udfører aktiviteter nævnt i stk. 1 i det omfang de ansatte udfører aktiviteterne i samlet mindst 3 måneder i et kalenderår. 
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om Inatsisartutlovens anvendelsesområde efter stk. 1 og 2, herunder om følgende:
1)  Begrebet aktiviteter i stk. 1, nr. 1-4.
2)  Udtrykket omfattet af Grønlands Selvstyres kompetence i stk. 1, nr. 3 og 4.
3)  Opgørelsen af perioden efter stk. 2, hvor en ansat udfører 1 eller flere af aktiviteterne nævnt i stk. 1, nr. 1-4.

 

  § 2.  Inatsisartutloven finder ikke anvendelse for domstole og rigsmyndigheder i Grønland.

 

Definitioner

 

  § 3.  Ved myndighed forstås i Inatsisartutloven enhver myndighed, myndighedsenhed, institution eller anden enhed, som er en del af en offentlig forvaltning eller på anden måde er offentlig eller offentligt ejet eller kontrolleret, og som har medarbejdere, der udfører aktiviteter i Grønland.

 

  § 4.  Ved virksomhed forstås i Inatsisartutloven enhver privat eller offentlig virksomhed, som har hjemsted i Grønland.

 

  § 5.  Ved medarbejder forstås i Inatsisartutloven enhver person, der er ansat af en myndighed, jf. § 3, eller en virksomhed, jf. § 4, og som udfører aktiviteter i Grønland. Medarbejder omfatter enhver sådan person, uanset om personen er, eller ikke er, indkomstskattepligtig til Grønland.
Stk. 2. Ved faglært medarbejder forstås i Inatsisartutloven enhver person, der har gennemført en erhvervsuddannelse på ISCED 2011 niveau 3-4 og som er ansat af en myndighed eller en virksomhed til at udføre et arbejde, der svarer til uddannelsens kvalifikationer.

 

  § 6.  Ved fastboende forstås i Inatsisartutloven enhver person, der har fast bopæl i Grønland.
  Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om hvad der skal forstås ved begrebet fastboende i stk. 1.

 

  § 7.  Ved lærling eller praktikant forstås i Inatsisartutloven enhver person, der er studieaktiv på en anerkendt uddannelse og i forbindelse dermed skal udføre arbejde som lærling eller praktikant.

 

Kapitel 2

  § 8.  Enhver myndighed eller virksomhed, der har 1 eller flere faglærte medarbejdere ansat, er forpligtet til at tage kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner om at blive godkendt som lære- eller praktikplads.
Stk. 2. Myndigheden eller virksomheden skal tage kontakt til de relevante uddannelsesinstitutioner for at få revurderet godkendelsen som lære- eller praktikplads, når myndighedens eller virksomhedens virke eller aktivitetsomfang ændres.
Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om procedurerne for myndigheders og virksomheders opfyldelse af forpligtelsen i stk. 1.

 

  § 9. Enhver myndighed eller virksomhed, der har 1 eller flere faglærte medarbejdere ansat, er forpligtet til at ansætte fastboende lærlinge og praktikanter i det omfang, den er blevet godkendt til som lære- eller praktikplads, jf. § 8.

 

Registrering

 

  § 10.  Enhver myndighed eller virksomhed, der har 1 eller flere faglærte medarbejdere ansat, skal på Naalakkersuisuts jobportal registrere, hvor mange lære- eller praktikpladser, den er godkendt til inden for forskellige uddannelsesfagområder og distrikter.
  Stk. 2.  Forpligtelsen, jf. stk. 1, kan opfyldes på følgende måder: 
1) Udfyldelse af en elektronisk blanket på Naalakkersuisuts jobportal eller
2) kontakte de relevante uddannelsesinstitutioner om hjælp til udfyldelse af blanketten. 
  Stk. 3.  Den elektroniske blanket skal være godkendt af relevante myndigheder og være tydelig angivet som værende til formålet. 
Stk. 4. Registreringen skal ske årligt inden årets udgang, jf. dog § 16, stk. 2, så det bedst sikres, at de ledige lære- eller praktikpladser svarer til den forventede efterspørgsel blandt de fastboende uddannelsessøgende. Registreringerne skal være offentligt tilgængelig på Naalakkersuisuts jobportal. 
  Stk. 5. Registrering og dataformidling, jf. stk. 1, skal afstemmes med Grønlands Statistik.
  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om procedurer, oplysninger og dokumentation for registreringer af lære- og praktikpladser.

 

Manglende opfyldelse

 

§ 11. En myndighed eller en virksomhed, der er godkendt som lære- eller praktikplads, og som i et kalenderår ikke har opfyldt sin forpligtelse til at ansætte fastboende som lærlinge eller praktikanter efter § 9, skal forklare årsagen til den manglende opfyldelse af forpligtelsen.
  Stk. 2. Forklaringen til den manglende opfyldelse af forpligtigelsen, jf. § 9, skal omfatte uddannelsesfagområde og distrikt for hver enkelt lærling eller praktikant, som myndigheden eller virksomheden skulle have ansat i kalenderåret, men ikke havde ansat.
  Stk. 3.  Forklaringen til den manglende opfyldelse af forpligtelsen, jf. § 9, skal af myndigheden eller virksomheden udfyldes på Naalakkersuisuts jobportal, hvor der oprettes en særlig blanket til formålet. 
  Stk. 4. Forklaringen for hvorfor en myndighed eller virksomhed ikke kunne opfylde forpligtelsen, jf. § 9, vil være offentligt tilgængelige på Naalakkersuisuts jobportal. 
  Stk. 5.  Naalakkersuisut fører statistik med indsamling af oplysninger og afrapporterer i relevant omfang i den årlige arbejdsmarkedsredegørelse.  
 
Stk. 6. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om en offentlig tilgængelig smileyordning for myndigheders og virksomheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter. 
  Stk. 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om indhold og format for, hvorledes myndigheder og virksomheder, jf. § 11. stk. 1, skal forklare årsagen til den manglende opfyldelse af forpligtelsen.

 

Rekruttering

 

  § 12. Offentlige myndigheder og virksomheder skal offentliggøre stillingsopslag på Naalakkersuisuts jobportal og træffe andre relevante foranstaltninger med henblik på at ansætte og anvende lærlinge og praktikanter.
  Stk. 2.  Offentliggørelse af et stillingsopslag skal, uanset stk. 1 ske på de måder, der er bedst egnede til at gøre offentligheden og mulige ansøgere bekendt med stillingsopslaget.
  Stk. 3.  Et stillingsopslag skal være offentligt tilgængeligt på relevante steder i mindst 1 måned. 
  Stk. 4.  Den forpligtede myndighed eller virksomhed kan undlade at offentliggøre stillingsopslag, hvis myndigheden eller virksomheden allerede opfylder sin forpligtelse til at have lærlinge eller praktikanter ansat.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om offentliggørelse af stillingsopslag på Naalakkersuisuts jobportal.

 

  § 13.  Personer, jf. § 6, som er betinget optaget på en uddannelse, hvor der indgår et lærlinge- eller praktikforløb som en del af uddannelsen, og som ikke har indgået en aftale om lære- eller praktikplads skal udfylde CV på Naalakkersuisuts jobportal.
  Stk. 2. Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene kan yde vejledning herom til personer jf. stk. 1. 
  Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om forpligtelsen til at udfylde CV på Naalakkersuisuts jobportal.

 

Tilsyn

 

  § 14.  Naalakkersuisut fører tilsyn med og træffer afgørelse om alle forhold omfattet af Inatsisartutloven, herunder bestemmelser fastsat i medfør af Inatsisartutloven.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan som led i myndighedsbehandlingen efter Inatsisartutloven behandle relevante personoplysninger og pålægge enhver myndighed eller virksomhed at meddele oplysninger og indsende dokumenter, som er nødvendige for at foretage myndighedsbehandling af forhold omfattet af Inatsisartutloven.
  Stk. 3.  Virksomheder og offentlige myndigheder skal årligt rapportere til Naalakkersuisut, om:
1)  Der er taget kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner om at blive godkendt som lære- eller praktikplads, jf. § 8.
2)  Der er ansat de fastboende lærlinge eller praktikanter, de er blevet godkendt til som lære- eller praktikplads, jf. § 9.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om yderligere rapportering og aftaleregulering ved manglende opfyldelse af rapporteringskravene eller forpligtelserne i denne lov, jf. også § 11.

 

Kapitel 3
Genvurdering

 

  § 15.  En afgørelse om forhold omfattet af Inatsisartutlovens § 14 kan indbringes for Naalakkersuisut med anmodning om genvurdering af sagen.
  Stk. 2.  En afgørelse kan indbringes med anmodning om genvurdering efter stk. 1 af følgende:
1)  Den, der er part i sagen. 
2)  Faglige foreninger og organisationer for arbejdstagere og arbejdsgivere med hjemsted i Grønland, som efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige interesser vedrørende beskæftigelse og uddannelse af fastboende.
  Stk. 3.  Indbringelse af en afgørelse med anmodning om genvurdering efter stk. 1 skal ske skriftligt.
  Stk. 4.  Fristen for indbringelse af en afgørelse med anmodning om genvurdering er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt til en part.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om genvurdering.

 

Kapitel 4
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

 

  § 16.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2021.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om tidspunktet for registrering, jf. § 10, stk. 4, for 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. november 2020

 

 

 

Kim Kielsen