Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 14
24. november 2020
Gældende

Inatsisartutlov om valg til Inatsisartut

Kapitel 1

Valgret og valgbarhed

 

Valgret

 

  § 1. Valgret til Inatsisartut har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse, medmindre vedkommende er umyndiggjort med retsvirkning i Grønland.

 

  § 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland, har valgret til Inatsisartut, hvis de, bortset fra kravet om fast bopæl, i øvrigt opfylder kravene i § 1:
1)  Personer, der opholder sig uden for Grønland i uddannelses øjemed ved en uddannelse af mindst 6 måneders varighed.
2) Personer, der efter lægelig ordination opholder sig uden for Grønland af helbredsmæssige grunde.
3) Personer, der opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem valgt i Grønland.
4) Personer, der opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre.
5) Personer, der opholder sig uden for Grønland, og som i henseende til tilknytning til Grønland ganske må sidestilles med de under nr. 1-4 nævnte personer.
  Stk. 2.  En person, der samlever på en fælles bopæl med en person omfattet af stk. 1, og som opfylder kravene i § 1, opfylder også betingelserne for valgret, hvis de 2 samlevende:
1) har indgået ægteskab med hinanden, eller
2) opfylder betingelserne for at indgå ægteskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden fraflytning fra Grønland.
  Stk. 3.  De i stk. 1 og 2 nævnte personer har dog kun valgret, hvis de forud for fraflytningen i Det Centrale Personregister har været tilmeldt med adresse i Grønland i mindst 2 år.
  Stk. 4.  Personer, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland, jf. stk. 1 og 2, og som flytter tilbage til Grønland inden 6 måneder, efter grundlaget for det midlertidige ophold er afsluttet, bevarer deres valgret.

 

  § 3.  Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.

 

Valgbarhed

 

  § 4. Valgbar til Inatsisartut er enhver, som har valgret efter § 1 og § 2, medmindre vedkommende ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af Inatsi¬≠sartut, jf. § 3, stk. 2, i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  En person kan altid opstille til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed.

 

Kapitel 2

Valgkreds og antal medlemmer af Inatsisartut

 

  § 5.  Inatsisartut består af 31 medlemmer.
  Stk. 2.  Grønland udgør 1 valgkreds.
  Stk. 3.  Valgkredsen er opdelt i kommuner og afstemningssteder, jf. § 2 i Inatsisartutlov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.
  Stk. 4.  Områder uden for den kommunale inddeling henføres som afstemningssteder i Kommuneqarfik Sermersooq.

 

  § 6. Medlemmer af Inatsisartut vælges for 4 år, og samtlige medlemmer afgår samtidig.
  Stk. 2.  Valgperioden regnes fra valgdagen.
  Stk. 3. Hvis et medlem i løbet af valgperioden udtræder af Inatsisartut, bliver umyndiggjort eller afgår ved døden, indtræder der en stedfortræder i det pågældende medlems sted. Det samme er tilfældet, hvis Inatsisartut finder en valgt kandidat for ikke valgbar.
  Stk. 4.  Inatsisartut afgør, hvorvidt en stedfortræder på grund af en kriminalretlig foranstaltning ikke er valgbar, jf. § 4, stk. 1.
  Stk. 5.  Udtræder en kandidat uden for partierne, der ikke har indgået kandidatforbund, af de i stk. 3 nævnte grunde, bortfalder mandatet.

 

Kapitel 3

Valgnævn, valgbestyrelser og afstemningsledere samt forberedelser til valget

 

Valgnævn

 

  § 7.  Naalakkersuisut nedsætter et Valgnævn, der varetager de opgaver, der i henhold til denne Inatsisartutlov og Inatsisartutlov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer er henlagt til Valgnævnet. Naalakkersuisut stiller sekretariatsbistand til rådighed for Valgnævnet.
  Stk. 2.  Valgnævnet består af departementschefen i Formandens Departement, som er formand, rets-chefen hos Naalakkersuisut, 1 medlem udpeget af kommunerne i forening, biskoppen samt rektor ved Ilisimatusarfik eller disses stedfortrædere. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Stk. 3.  Stedfortræderen indtræder i Valgnævnet ved et medlems forfald, eller såfremt medlemmet opstiller som kandidat.
  Stk. 4.  Valgnævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

  § 8.  Valget ledes af Valgnævnet.
  Stk. 2.  Valgnævnet fører en valgbog, hvori anføres det væsentligste af, hvad der vedrører valget, herunder oplysning om de anmeldte kandidater og partier samt opgørelsen af valget.
  Stk. 3.  Valgnævnet offentliggør snarest muligt for valgbestyrelserne på hvilken dag, valget skal finde sted, samt fristen for anmeldelse af kandidater.
  Stk. 4.  Valgnævnet er bemyndiget til i særlige tilfælde at foretage afvigelser fra denne Inatsisartutlovs bestemmelser, som efter omstændighederne, herunder vejrforholdene, anses for nødvendige, forudsat at valghandlingens hemmelighed og kontrol med valgets gennemførelse i det hele fortsat er sikret. Valgnævnet skal i den førte valgbog redegøre for foretagne afvigelser.

 

Valgbestyrelser

 

  § 9.  Valget forberedes og ledes i hver kommune af en valgbestyrelse. Valgbestyrelsen kan delegere forberedelsen af valget til administrationen i kommunen.
  Stk. 2.  Valgbestyrelsen består af borgmesteren, som er formand, samt 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg. Den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem, udpeger også en stedfortræder.
  Stk. 3.  Opstiller et medlem af valgbestyrelsen som kandidat, skal det pågældende medlem udtræde af valgbestyrelsen, og den udpegede stedfortræder indtræder i valgbestyrelsen. Den relevante gruppe i kommunalbestyrelsen udpeger en ny stedfortræder blandt sine medlemmer.
  Stk. 4.  Udtræder borgmesteren af valgbestyrelsen, udpeger valgbestyrelsen en ny formand blandt sine medlemmer. Den nye formands stedfortræder indtræder som medlem af valgbestyrelsen, og den relevante gruppe i kommunalbestyrelsen udpeger en ny stedfortræder blandt sine medlemmer.
  Stk. 5.  De udpegede medlemmer af valgbestyrelsen har pligt til at påtage sig hvervet.

 

Afstemningsleder

 

  § 10.  Valgbestyrelsen udpeger for hvert af kommunens afstemningssteder en valgberettiget person som afstemningsleder for det enkelte afstemningssted og eventuelt et antal tilforordnede vælgere til at bistå afstemningslederen ved valget. Afstemningslederen må ikke være kandidat til valget.
  Stk. 2.  De udpegede afstemningsledere og tilforordnede vælgere har pligt til at påtage sig hvervet.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen yder diæter til en afstemningsleder og tilforordnede vælgere. Diæterne ydes efter reglerne i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke ydes diæter.

 

Forberedelser til valget

 

  § 11.  Valgbestyrelsen offentliggør snarest muligt tiden for afstemningen i overensstemmelse med den meddelelse, Valgnævnet har udsendt, jf. § 8, stk. 3. Samtidig offentliggøres de enkelte afstemningssteder og navnene på de personer, som er udpeget til afstemningsledere for de enkelte afstemningssteder. Desuden offentliggøres fristen for anmeldelse af kandidater.
  Stk. 2.  Valgbestyrelserne og afstemningslederne fører valgbog, hvori anføres det væsentligste af, hvad der vedrører valget, jf. § 51.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan efter godkendelse fra Valgnævnet fastsætte nærmere bestemmelser om indhold og udformning af valgbestyrelsernes og afstemningsledernes valgbog samt om betingelser for stemmesedlers ugyldighed.
  Stk. 4.  Afstemningslederne skal før afstemningsstedet åbner sikre, at afstemningslokalerne er indrettet i overensstemmelse med kravene fastsat i denne Inatsisartutlov, og at valglisten, reservestemmesedler og stemmesedler er til stede. Hvis stemmesedlerne ikke er tilstede ved valgstedets åbning, skal reservestemmesedlerne benyttes.
  Stk. 5.  Offentliggørelser i henhold til stk. 1 sker ved offentligt opslag og i øvrigt efter valgbestyrelsens bestemmelse. Valgbestyrelsen kan bestemme, at offentliggørelse også kan ske på kommunens hjemmeside.

 

Kapitel 4

Partier og kandidater, der er berettiget til at deltage i valget

 

Berettigede partier

 

  § 12.  Når valg til Inatsisartut er udskrevet, meddeler Formanden for Inatsisartut Valgnævnet hvilke partier, der ifølge stk. 2 opfylder betingelserne for at opstille til valg til Inatsisartut.
  Stk. 2.  Berettiget til at opstille til valg til Inatsisartut er de partier, der ved seneste valg til Inatsisartut opnåede repræsentation i Inatsisartut.
  Stk. 3.  Berettiget til at opstille til valg til Inatsisartut er endvidere partier, der senest 5 uger før valgets afholdelse anmeldes for Valgnævnet af et antal vælgere, der mindst svarer til 1/31 af samtlige gyldige stemmer ved det seneste afholdte valg til Inatsisartut.
  Stk. 4.  Anmeldelse af et parti skal ske til en valgbestyrelse og skal være vedlagt erklæringsblanketter fra de vælgere, der anmelder partiet.
  Stk. 5.  Erklæringsblanketterne skal indeholde oplysning om vælgerens fulde navn, fødselsdato og folkeregisteradresse samt være underskrevet og dateret af vælgeren personligt.
  Stk. 6.  Erklæringsblanketten skal endvidere være påført den pågældende kommunes attestation af, at vælgeren opfylder betingelserne for valgret til Inatsisartut.
  Stk. 7.  Erklæringsblanketter, der er mere end et år gamle, før anmeldelse modtages af kommunen, kan ikke medregnes. Det samme gælder erklæringsblanketter fra vælgere, der inden for 12 måneder deltager i anmeldelse af mere end ét parti.
  Stk. 8.  Valgnævnets godkendelse af et parti har gyldighed, indtil der har været afholdt valg til Inatsisartut. Gyldigheden er dog gældende i mindst 1 år.
  Stk. 9.  Naalakkersuisut kan efter godkendelse fra Valgnævnet fastsætte nærmere bestemmelser om udformning af erklæringsblanketter.
  Stk. 10.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om fremgangsmåde ved anmeldelse af partier, herunder om digital anmeldelse, fremgangsmåde ved indsamling af erklæringsblanketter og fremgangsmåde ved kommunernes attestation.

 

Berettigede kandidater

 

  § 13.  Berettiget til at opstille til valget er kandidater, som opstiller for et parti, jf. § 14, samt kandidater, der opstiller uden for partierne, jf. § 15.

 

  § 14.  Anmeldelse af kandidater, som opstiller for et parti, skal ske på partilisteblanketter udarbejdet af Valgnævnet. Anmeldelse af alle kandidater fra et parti skal indgives samlet til en valgbestyrelse senest kl. 12:00, 3 uger før valget.
  Stk. 2.  Et parti kan højst opstille dobbelt så mange kandidater, som skal vælges.
  Stk. 3.  Partilisteanmeldelsen skal indeholde oplysning om kandidaternes navne, fødselsdato og bopæl. Kandidaterne skal ved deres underskrift have erklæret sig indforstået med, at de opstilles ved valget, og at der indhentes oplysninger om eventuelle kriminalretlige foranstaltninger. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.
  Stk. 4.  Hvis kandidaten ikke ønsker sit fulde navn anført på stemmesedlen, skal det angives, hvordan navnet ønskes anført. Kandidatens efternavn eller mellemnavn samt mindst et fornavn eller forbogstav skal altid anføres. Et kaldenavn kan anføres som erstatning for eller som supplement til et fornavn. Ved navnesammenfald ved kandidaters navn og kaldenavn kan Valgnævnet beslutte ændring af det anførte navn.
  Stk. 5.  Såfremt der er navnesammenfald mellem kaldenavne, eller et ønsket kaldenavn kan give anledning til tvivl om, hvem kandidaten er, kan Valgnævnet afvise brug af et kaldenavn.
  Stk. 6.  Partilisteanmeldelsen skal være underskrevet af det organ i partiet, som ifølge partiets vedtægter godkender opstilling af kandidater til valg til Inatsisartut. Partiets godkendelse af opstillingen af kandidaterne kan eventuelt ske ved indsendelse af kopier af partilisteanmeldelserne til valgbestyrelsen med de i 1. punktum nævnte underskrifter.
  Stk. 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om udformning af partilisteanmeldelser og fremgangsmåde ved fremsendelse af partilisteanmeldelser, herunder om digital anmeldelse.
  Stk. 8.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om fremgangsmåde ved anmeldelse af kandidater, som opstiller for et parti, herunder om digital anmeldelse.

 

  § 15.  Anmeldelse af kandidater, som opstiller uden for partierne, skal ske på kandidatanmeldelsesblanketter udarbejdet af Valgnævnet. Anmeldelse skal indgives til en valgbestyrelse senest kl 12:00, 3 uger før valget.
  Stk. 2.  Kandidatanmeldelsen skal indeholde oplysning om kandidatens navn, fødselsdato og bopæl samt angivelse af eventuelt kandidatforbund. Kandidaterne skal ved deres underskrift have erklæret sig indforstået med, at de opstilles ved valget, og der indhentes oplysninger om eventuelle kriminalretlige foranstaltninger. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.
  Stk. 3.  Hvis kandidaten ikke ønsker sit fulde navn anført på stemmesedlen, skal det angives, hvordan navnet ønskes anført. Kandidatens efternavn eller mellemnavn samt mindst et fornavn eller forbogstav skal altid anføres. Et kaldenavn kan anføres som erstatning for eller som supplement til et fornavn. Ved navnesammenfald ved kandidaters navn og kaldenavn kan Valgnævnet beslutte ændring af det anførte navn.
  Stk. 4.  Såfremt, der er navnesammenfald mellem kaldenavne, eller et ønsket kaldenavn kan give anledning til tvivl om, hvem kandidaten er, kan Valgnævnet afvise brug af et kaldenavn.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om udformning af kandidatanmeldelser og fremgangsmåde ved fremsendelse af kandidatanmeldelser, herunder om digital anmeldelse.

 

  § 16.  2 eller flere kandidater, som opstiller uden for partierne, kan aftale at ville støtte hinanden ved at indgå et kandidatforbund. Har en kandidat indgået kandidatforbund med 1 eller flere andre kandidater, skal anmeldelsen indeholde oplysning herom. De pågældende kandidater skal ved deres underskrift have godkendt kandidatforbundet. Godkendelse kan meddeles enten på selve kandidatanmeldelsen eller på genparter af denne.

 

  § 17.  Anmeldelse af kandidater, som opstiller uden for partierne, skal være underskrevet af mindst 40 vælgere, der anbefaler kandidaten som stillere. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.
  Stk. 2.  Anmeldelsen skal indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, fødselsdato og bopæl.
  Stk. 3.  En af stillerne skal være angivet som bemyndiget til at modtage henvendelser om anmeldelsen på samtlige stilleres vegne. På begæring af enhver anden vælger, skal oplysning om stillernes navne meddeles af den valgbestyrelse, der har modtaget kandidatanmeldelsen.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om fremgangsmåde ved anmeldelse af kandidater, som opstiller uden for partierne, herunder om digital anmeldelse.

 

  § 18. Ingen kan være kandidat for mere end 1 parti eller kandidat for et parti og samtidig kandidat uden for partierne.
  Stk. 2.  En kandidat kan ikke være deltager i mere end 1 kandidatforbund. Kandidater, der opstiller for partier, kan ikke indgå kandidatforbund.
  Stk. 3.  Ingen kan være stiller for mere end 1 kandidat.

 

  § 19.  En kandidat kan tilbagekalde en indgivet kandidatanmeldelse over for valgbestyrelsen senest kl. 12:00, 3 uger før valget.
  Stk. 2.  En vælger, der som stiller har anbefalet en kandidat som stiller, jf. § 17, stk. 1, kan ikke tilbagekalde anbefalingen, efter at kandidatanmeldelsen er indleveret til valgbestyrelsen.

 

  § 20.  Valgbestyrelsen underretter straks efter udløbet af anmeldelsesfristen, jf. § 14, stk. 1, og § 15, stk. 1, skriftligt Valgnævnet om de modtagne partilisteanmeldelser og kandidatanmeldelser samt giver oplysning om, hvorvidt valgbestyrelsen finder, at anmeldelserne opfylder kravene i §§ 14-18. Ved kandidatanmeldelser skal valgbestyrelsen desuden angive antallet af godkendte stillere.
  Stk. 2.  Når Valgnævnet har modtaget indberetningen fra valgbestyrelserne, træffer Valgnævnet beslutning om, hvorvidt de indkomne anmeldelser skal anerkendes som gyldige. Såfremt der foreligger fejl ved anmeldelsen af en kandidat, skal Valgnævnet give den pågældende en frist på 2 hverdage til at rette fejlen.
  Stk. 3.  Valgnævnet offentliggør snarest muligt navnene på de gyldigt opstillede kandidater. Opstiller en kandidat for et parti, eller har flere kandidater indgået kandidatforbund, skal offentliggørelsen indeholde oplysning herom. Valgnævnet sender meddelelse om de opstillede kandidater til valgbestyrelserne, der straks underretter afstemningslederne.
  Stk. 4.  Kandidaternes navne offentliggøres efter valgbestyrelsens bestemmelse.

 

  § 21.  Er der ved udløbet af fristen for kandidatanmeldelser anmeldt et mindre antal kandidater end det antal medlemmer, der skal vælges til Inatsisartut, opfordrer Valgnævnet vælgerne til inden en nærmere angivet frist at indgive yderligere kandidatanmeldelser.

 

Kapitel 5

Valglister

 

  § 22. Valgbestyrelsen skal udarbejde en valgliste over de personer, der senest på valgdagen opfylder betingelserne for at have valgret, jf. §§ 1 og 2, og som i Det Centrale Personregister er tilmeldt med adresse i den pågældende kommune, jf. dog § 24.
  Stk. 2.  På valglisten optages de vælgere, der senest 6 uger før valgdagen er flyttet til kommunen, og som senest denne dag til Det Centrale Personregister har anmeldt flytningen.
  Stk. 3. Vælgere, der senest 6 uger før valgdagen er flyttet inden for kommunen, og som senest denne dag til Det Centrale Personregister har anmeldt flytningen, skal optages på valglisten under den nye bopæl.
  Stk. 4.  Vælgere, der senere end 6 uger før valgdagen er flyttet til en anden kommune eller inden for kommunen, eller som senere end denne dag har anmeldt flytning, skal forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopæl.
  Stk. 5.  Vælgere, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland og opfylder betingelserne i § 2, skal optages på valglisten, såfremt der er truffet afgørelse herom senest 3 uger før valgdagen, jf. § 24.

 

  § 23. Personer, der opholder sig i områder i Grønland, der er uden for den kommunale inddeling, og som har valgret på den dag, valget skal finde sted, skal, såfremt de ikke har bevaret fast bopæl i en kommune, optages på et særligt afsnit på valglisten i Kommuneqarfik Sermersooq.
  Stk. 2.  Personer, der efter at være optaget på valglisten, opgiver deres faste bopæl i Grønland, skal af valgbestyrelsen slettes af valglisten, jf. dog § 24, stk. 1-3.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om udarbejdelse af valglisten, herunder om digital valgliste.

 

  § 24. Vælgere, der er omfattet af § 2, optages på valglisten eller forbliver optaget på valglisten i henhold til, hvor de sidst har været tilmeldt Det Centrale Personregister. Ansøgning om optagelse på valglisten skal indgives til valgbestyrelsen i denne kommune eller, for områderne uden for den kommunale inddeling, til Kommuneqarfik Sermersooq.
  Stk. 2.  Afgørelse om optagelse på valglisten efter stk. 1 har virkning i 2 år fra afgørelsens dato.
  Stk. 3.  Indgiver en vælger, der er optaget på valglisten efter stk. 1, begæring om fornyet optagelse på valglisten, inden udløbet af den i stk. 2 nævnte periode, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse.
  Stk. 4.  Valgbestyrelsens afgørelser, jf. stk. 1, kan inden for en frist af 2 uger indbringes for Valgnævnet.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om ansøgningens indgivelse og behandling, herunder om digital ansøgning.

 

  § 25.  Valglisten udarbejdes for hver kommune for sig. Valglisten udarbejdes med særskilte afsnit for hvert afstemningssted.
  Stk. 2.  Valglisten skal indeholde vælgernes navne og vælgernes fødselsdato samt en rubrik til afkrydsning af vælgernes navne.

 

  § 26. Senest 3 uger før valgdagen fremlægges valglisten i minimum 2 hverdage på et sted i kommunen, der er offentligt tilgængeligt.
  Stk. 2. Den fremlagte valgliste skal indeholde samtlige afstemningssteder inden for kommunen. Desuden fremlægges på hvert af kommunens afstemningssteder den del af valglisten, der gælder for det pågældende afstemningssted.
  Stk. 3.  For områderne uden for den kommunale inddeling fremlægges i minimum 2 hverdage senest 3 uger før valgdagen den del af valglisten, der er gældende for området.
  Stk. 4.  Valgbestyrelsen kan beslutte, at valglisten kun offentliggøres på kommunens hjemmeside. Valglisten må ikke indeholde personnumre.

 

  § 27. Enhver, som mener, at vedkommende er udeladt af eller optaget på listen uden grund, kan senest 2 uger før valgdagen klage til valgbestyrelsen. Klagen skal være skriftlig og ledsaget af en kort begrundelse.
  Stk. 2.  Valgbestyrelsen skal snarest muligt behandle modtagne klager.
  Stk. 3.  Valgbestyrelsen skal give skriftlig meddelelse til enhver, der slettes af valglisten, eller hvis klage over egen udeladelse ikke tages til følge.
  Stk. 4.  Valgbestyrelsens afgørelse kan inden 2 hverdage efter meddelelse herom indbringes for Valgnævnet. Klagen skal være skriftlig og ledsaget af en kort begrundelse.
  Stk. 5.  Valgnævnet skal snarest muligt behandle modtagne klager.
  Stk. 6.  Øvrige ændringer af valglisten kan kun ske, hvis disse er godkendt af valgbestyrelsen.

 

Kapitel 6

Stemmeafgivelse ved digital brevstemme

 

  § 28.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om, at afgivelse af brevstemme kan ske digitalt. Muligheden for afgivelse af digital brevstemme kan alene være en udvidelse af adgangen til at afgive stemme eller forhåndsstemme.

 

  § 29.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af afgivelse af digital brevstemme.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om sletning af, adgang til og brug af data, som fremkommer ved opbevaring af digitalt afgivne brevstemmer.

 

  § 30.  Naalakkersuisut opretter og er ansvarlig for driften af det digitale system til brug for afgivelse af digitale brevstemmer. Den digitale løsning skal være godkendt af Valgnævnet.

 

  § 31.  Af det digitale system skal betegnelsen ”Inatsisartunut qinersineq” og ”Valg til Inatsisartut” fremgå.
  Stk. 2.  I det digitale system skal navnene på de opstillede kandidater fremgå. § 14, stk. 4 og 5, samt § 15, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

 

  § 32.  En digital brevstemme kan ikke komme i betragtning:
1) hvis vælgeren er død inden valgdagen,
2) hvis den foreskrevne fremgangsmåde for afgivelse af digital brevstemme ikke har været fulgt,
3) hvis vælgeren har afgivet en forhåndsstemme eller
4) hvis vælgeren har stemt på valgdagen.

 

Kapitel 7

Centralisering af optælling af fysiske forhåndsstemmer og digitale brevstemmer

 

  § 33.  I forbindelse med indførelse af mulighed for afgivelse af digital brevstemme, jf. § 28, stk. 1, kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere bestemmelser om, at optællingen af forhåndsstemmer og digitale brevstemmer centraliseres.
  Stk. 2.  I forbindelse med centralisering af optælling af forhåndsstemmer og digitale brevstemmer kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere bestemmelser om fremgangsmåden ved optælling af forhåndsstemmer og digitale brevstemmer. Herunder kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere bestemmelser om, hvor afgivne forhåndsstemmer skal fremsendes til og fremgangsmåden for orientering til de enkelte valgbestyrelser om optællingsresultatet.
  Stk. 3.  Ved centraliseret optælling af forhåndsstemmer finder §§ 46-48 og § 49, stk. 2, §§ 50-52 og § 58 tilsvarende anvendelse, dog således at stemmekasser ikke anvendes.

 

Kapitel 8

Stemmeafgivelse ved fysisk forhåndsstemme

 

  § 34.  Enhver vælger kan afgive fysisk forhåndsstemme på folkeregistret i enhver kommune i Grønland.

 

  § 35.  Vælgere, der er indlagt på sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner, kan afgive forhåndsstemme på sygehuset eller institutionen.
  Stk. 2.  Vælgere, der er indsat i en institution under kriminalforsorgen, kan afgive forhåndsstemme på institutionen.
  Stk. 3.  Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende steder, der ikke er et selvstændigt afstemningssted, kan afgive forhåndsstemme hos en af vedkommende valgbestyrelse udpeget valgberettiget person.
  Stk. 4.  Vælgere, der opholder sig på flyvepladser, vejrstationer m.v. uden for den kommunale inddeling, kan afgive forhåndsstemme hos en af Valgnævnet bemyndiget person.
  Stk. 5.  Vælgere, der opholder sig i den øvrige del af riget, kan afgive forhåndsstemme ved en kommunal borgerservice eller hos en af Valgnævnet bemyndiget instans.
  Stk. 6.  Vælgere, der opholder sig uden for riget, kan afgive forhåndsstemme på en grønlandsk repræsentation eller en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation.
  Stk. 7.  Vælgere, der opholder sig ombord på skibe, der er hjemmehørende i Grønland, kan afgive forhåndsstemme hos skibsføreren eller hos en af skibsføreren udpeget person. Skibsføreren skal sikre, at vælgere, der ønsker at afgive forhåndsstemme, har mulighed herfor.
  Stk. 8.  Afgivelse af forhåndsstemme kan tidligst finde sted 6 uger før valgets afholdelse.
  Stk. 9.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om afgivelse af forhåndsstemme, jf. stk. 1-7.

 

  § 36.  Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan afgive forhåndsstemme i hjemmet, medmindre de har mulighed for at stemme på en af de steder, der er nævnt i § 35. Anmodning om at afgive forhåndsstemme i hjemmet skal indgives til valgbestyrelsen senest kl. 16:00, 3 dage før valgdagen.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om ændring af fristen for afgivelse af forhåndsstemmer i forbindelse med centralisering af optælling af forhåndsstemmer og digitale brevstemmer.

 

  § 37.  Valgnævnet er ansvarlig for udformning og godkendelse af det fornødne stemmemateriale til brug for afgivelse af forhåndsstemme i Grønland.
  Stk. 2.  Ved forhåndsstemme uden for Grønland anvendes det brevstemmemateriale, som anvendes ved folketingsvalg i Danmark.

 

  § 38.  Vælgeren får ved henvendelse til stemmemodtageren på et af de i § 35 nævnte afstemningssteder udleveret en forhåndsstemmeseddel med dertil hørende konvolut, følgebrev og omslag. Uden overværelse af andre udfylder vælgeren straks stemmesedlen ved at anføre navnet på et af de partier, der har opstillet kandidater, eller navnet på en af de kandidater, der er opstillet.
  Stk. 2.  Når vælgeren har stemt, udfylder vælgeren følgebrevet. Følgebrevet skal indeholde en erklæring om, at vælgeren selv frivilligt og uden overværelse af andre har udfyldt stemmesedlen, lagt den i konvolutten og lukket denne. Vælgeren skal underskrive følgebrevet i overværelse af stemmemodtageren, og følgebrevet skal angive datoen for underskriften samt vælgerens fulde navn, fødselsdato og bopæl i den kommune, hvor vælgeren er opført på valglisten.
  Stk. 3.  Desuden udfylder og vedlægger stemmemodtageren en attest, der skal indeholde en erklæring om, at vælgerens underskrift er ægte og skrevet på den tid og det sted, som vælgeren har angivet, samt at stemmeafgivelsen har fundet sted uden overværelse af andre. Attesten skal være underskrevet af den pågældende stemmemodtager egenhændigt med angivelse af navn, stilling og bopæl.
  Stk. 4.  Stemmemodtageren er ansvarlig for at afgivelse af forhåndsstemme, jf. stk. 1, sker uden overværelse af andre.

 

  § 39.  Konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet samt attesten indlægges i omslaget, som lukkes og adresseres til den kommune, hvor vælgeren er opført på valglisten. På omslagets bagside anføres tydeligt vælgerens navn og bopæl i den nævnte kommune. Stemmemodtageren indsender uden unødigt ophold omslaget til vedkommende kommune.

 

  § 40.  Kommunen videresender straks det indsendte omslag uåbnet til afstemningslederen på det afstemningssted, hvor den pågældende vælger er stemmeberettiget efter den bopæl, der er angivet på omslaget. Omslaget skal være afstemningslederen i hænde inden afstemningens åbning.
  Stk. 2.  Ved centralisering af optælling af forhåndsstemmer og digitale brevstemmer kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere bestemmelser om fremgangsmåde og tidsfrist for fremsendelse af forhåndsstemmer.

 

Kapitel 9

Udformning af stemmesedler, stemmelokaler, afstemning på valgdagen

 

Udformning af stemmesedler

 

  § 41. Valgnævnet træffer beslutning om tilvejebringelse, udformning og fordeling af de fornødne stemmesedler. Stemmesedlerne skal være påtrykt betegnelsen ”Inatsisartunut qinersineq” og ”Valg til Inatsisartut”.
  Stk. 2.  Stemmesedlerne skal indeholde navnene på de opstillede kandidater. Kandidater, der opstiller for et parti, opføres i felter for sig. Felterne anbringes på stemmesedlerne adskilt fra hinanden. I hvert felt anføres først partibetegnelsen og derunder kandidaterne i alfabetisk rækkefølge efter fornavn eller efternavn. De forskellige partiers felter på stemmesedlerne anbringes i alfabetisk rækkefølge efter partiernes navne på grønlandsk.
  Stk. 3.  Kandidatforbund opføres efter kandidater, der opstiller for partierne. Såfremt der er flere kandidatforbund, opføres de i rækkefølge efter deres antal af kandidater. Det kandidatforbund, der har det største antal kandidater, opføres først. Derefter opføres det kandidatforbund, der har det næststørste antal kandidater og så fremdeles. Såfremt der er kandidatforbund, der har opstillet samme antal kandidater, trækker Valgnævnet lod om deres rækkefølge. Inden for hvert kandidatforbund anføres kandidaterne i alfabetisk rækkefølge efter fornavn eller efternavn.
  Stk. 4.  Kandidater, der opstiller uden for partierne, opføres i et særligt felt efter de andre. Såfremt der er flere kandidater, der opstiller uden for partierne, anføres disse i alfabetisk rækkefølge efter fornavn eller efternavn.

 

Stemmelokaler

 

  § 42. Kommunalbestyrelsen indretter på hvert afstemningssted et stemmelokale samt for det fornødne antal stemmerum og stemmekasser.
  Stk. 2.  Stemmerum skal være indrettet på en måde, så der kan afgives stemme, uden andre kan se, hvordan vælgeren stemmer. Stemmerummet skal være tilstrækkeligt lyst til, at skrift tydeligt kan læses, og det skal være forsynet med et egnet skriveredskab, der ikke kan efterlade tvivl om stemmeafgivelsen, samt en fast plade til underlag ved skrivning.
  Stk. 3.  Uden for stemmerummet skal forefindes en stemmekasse, der skal være indrettet sådan, at ingen stemmeseddel kan udtages af den, uden at stemmekassen åbnes. Stemmekasser skal kunne låses eller forsegles.
  Stk. 4.  I afstemningslokalet må valgagitation ikke finde sted under valghandlingen. Afstemningslederen eller dennes tilforordnede skal påse, at valgagitation ikke finder sted.

 

Afstemning på valgdagen

 

  § 43.  Valghandlingen åbnes kl. 09:00 og sluttes kl. 20:00, dog således at den kan sluttes tidligere, såfremt samtlige valgberettigede vælgere har afgivet deres stemme inden sluttidspunktet.

 

  § 44. Afstemningslederen erklærer ved afstemningens begyndelse denne for åbnet og åbner i de tilstedeværendes påsyn stemmekasserne og viser, at de er tomme, hvorpå kasserne aflåses eller forsegles.
  Stk. 2.  I valglokalet skal der på et iøjnefaldende sted findes opslag, der indeholder oplysning om navnene på de opstillede partier og kandidater. Partierne og kandidaterne anføres på opslaget i samme rækkefølge, som de er anført på stemmesedlen. Såfremt flere kandidater har indgået kandidatforbund, skal opslaget indeholde oplysning herom. Tilsvarende opslag skal findes i stemmerummet umiddelbart over skriveunderlaget. De nævnte opslag tilvejebringes af Valgnævnet.
  Stk. 3.  Valgret udøves ved personligt fremmøde i et valglokale på det afstemningssted, som ligger tættest på vælgerens folkeregisteradresse.
  Stk. 4.  I valglokalet henvender vælgeren sig til afstemningslederen eller dennes tilforordnede. Afstemningslederen eller dennes tilforordnede skal forlange, at vælgeren giver oplysning om sit navn og fødselsdato. Vælgeren skal i øvrigt på forespørgsel give oplysning om sin bopæl. Hvis der er tvivl om en vælgers identitet, skal denne fastslås ved fremlæggelse af dokumentation for vedkommendes identitet. Såfremt Naalakkersuisut indfører et nationalt ID-kort, kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere bestemmelser om, at afstemningslederen eller dennes tilforordnede skal forlange, at vælgeren skal fremvise det nationale ID-kort eller eventuelt anden legitimation, når vælgeren henvender sig til afstemningslederen eller dennes tilforordnede.
  Stk. 5.  Når vælgeren identitet er fastslået afmærker afstemningslederen eller dennes tilforordnede vælgerens navn på valglisten, og vælgeren får udleveret en ubrugt stemmeseddel.
  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan i bekendtgørelse fastsætte regler om, at vælgere med folkeregisteradresse i kommunen kan afgive sin stemme ved et valgfrit afstemningssted i kommunen.
  Stk. 7.  Stemmeafgivelsen sker i det indrettede stemmerum. Afstemningslederen kan tillade, at mindre børn må tages med i stemmerummet.
  Stk. 8.  Vælgeren udfylder stemmesedlen ved at mærke den med et kryds enten ud for en partibetegnelse eller ud for navnet på den kandidat, som ønskes indvalgt i Inatsisartut.
  Stk. 9.  Efter stemmeafgivelsen folder vælgeren stemmesedlen sammen, således at ingen kan se, hvordan der er stemt. Derefter lægger vælgeren den sammenfoldede stemmeseddel i stemmekassen og forlader valglokalet uden ugrundet ophold.
  Stk. 10.  Er en vælger ikke selv i stand til at udfylde stemmesedlen på den foreskrevne måde, skal afstemningslederen eller dennes tilforordnede yde vedkommende vælger fornøden bistand. Vælgere, der på grund af manglende førlighed eller lignende årsag ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet, vil i afstemningslederens påsyn kunne afgive stemme umiddelbart uden for lokalet. Er vælgeren blind eller svagtseende, kan vælgeren forlange, at der ved stemmeafgivelsen alene ydes bistand af en af vælgeren udpeget tilstedeværende person.
  Stk. 11.  En vælger kan få ombyttet en stemmeseddel, hvis den er udfyldt forkert eller ved uagtsomhed gjort ubrugelig. Ombytningen kan ikke ske, efter at stemmesedlen er lagt i stemmekassen. Den tilbageleverede stemmeseddel opbevares særskilt af afstemningslederen.
  Stk. 12.  Afstemningslederen stemmer selv umiddelbart efter den almindelige stemmeafgivelses ophør.

 

Kapitel 10

Valgets opgørelse m.v.

 

Ikke udleverede stemmesedler og ombyttede stemmesedler

 

§ 45. Når stemmeafgivelsen er afsluttet, optæller og sammenbinder afstemningslederen eller dennes tilforordnede i særskilte pakker:
1) de ikke udleverede stemmesedler, og
2) de ved ombytning tilbageleverede stemmesedler.
  Stk. 2.  Disse pakker indsendes til valgbestyrelsen sammen med det i § 46, stk. 3, samt § 58 nævnte materiale.

 

Forhåndsstemmer

 

  § 46.  Umiddelbart efter stemmeafgivelsen er afsluttet, åbner afstemningslederen eller dennes tilforordnede de modtagne forhåndsstemmer og undersøger, om forhåndsstemmerne kan komme i betragtning. Hvis en forhåndsstemme kan komme i betragtning, sættes et kryds ved den pågældende vælgers navn på valglisten, hvorefter konvolutten med stemmesedlen nedlægges uåbnet i stemmekassen.
  Stk. 2.  En forhåndsstemme kan ikke komme i betragtning:
1) hvis afsenderen ikke er opført på valglisten,
2) hvis afsenderen er død inden valgdagen,
3) hvis omslaget indeholder andet eller mere end et følgebrev, en attest og en konvolut,
4) hvis der efter beskaffenheden af omslaget, attesten, følgebrevet eller konvolutten er grund til at antage, at de ikke er lovligt fremstillet,
5) hvis den foreskrevne fremgangsmåde for afgivelse af forhåndsstemmer ikke har været fulgt,
6) hvis forhåndsstemmen ikke er afgivet inden for de frister, der er nævnt i § 33,
7) hvis omslag modtages efter afstemningens åbning,
8) hvis vælgeren har afgivet en nyere forhåndsstemme, eller
9) hvis vælgeren har stemt på valgdagen.
  Stk. 3.  Samtlige omslag, attester, følgebreve, konvolutter og stemmesedler indsendes til valgbestyrelsen sammen med det i § 45, stk. 1 og § 58 nævnte materiale.

 

Optælling

 

  § 47.  Umiddelbart efter stemmeafgivelsen er afsluttet, åbner afstemningslederen eller dennes tilforordnede stemmekasserne i de tilstedeværendes påsyn, hvorefter stemmesedlerne udtages. Afstemningslederen eller dennes tilforordnede er ansvarlig for åbningen af stemmekasserne.
  Stk. 2.  Først ordnes stemmesedlerne således, at stemmesedler afgivet for samme parti eller for samme kandidat uden for partierne samles i bunker for sig.
  Stk. 3.  Derefter optælles hvor mange stemmer, der ved afstemningen er afgivet på hvert af de på stemmesedlerne opførte partier og på hver kandidat uden for partierne (personlige stemmer).
  Stk. 4.  Efterfølgende optælles særskilt for hvert parti hvor mange af de afgivne stemmer, der skal henføres til partiet (partistemmer), og hvor mange, der skal henføres til hver enkelt kandidat (personlige stemmer).
  Stk. 5.  Stemmeoptællingen er offentlig. En kandidat må ikke deltage i optællingen.
  Stk. 6.  Hvis mindre end to valgberettigede personer har indfundet sig for at overvære stemmeoptællingen, tilkalder afstemningslederen to vidner blandt de valgberettigede.

 

Partistemmer og personlige stemmer

 

  § 48.  En stemme er afgivet for det parti, inden for hvis felt vælgeren har sat kryds (partistemme). En forhåndsstemme er afgivet for det parti, hvis navn vælgeren har anført på forhåndsstemmesedlen (partistemme).
  Stk. 2.  En stemme er afgivet for den kandidat uden for partierne, ud for hvem vælgeren har sat kryds på stemmesedlen (personlig stemme). En forhåndsstemme er afgivet for den kandidat uden for partierne, hvis navn vælgeren har anført på forhåndsstemmesedlen (personlig stemme).
  Stk. 3.  Har vælgeren sat kryds ud for navnet på en kandidat eller ud for både kandidaten og navnet på det parti, kandidaten er opstillet for, anses stemmen som afgivet for kandidaten (personlig stemme). Tilsvarende gælder, hvis vælgeren på forhåndsstemmesedlen har anført navnet på en kandidat eller både navnet på en kandidat og navnet på det parti, kandidaten er opstillet for (personlig stemme).
  Stk. 4.  Har vælgeren sat kryds ud for navnet på et parti eller inden for partifeltet på en sådan måde, at det ikke med sikkerhed fremgår hvilken af partiets kandidater, vælgeren har villet give sin stemme, anses stemmesedlen som afgivet for partiet (partistemme). Tilsvarende gælder, hvis vælgeren på forhåndsstemmesedlen har anført navnet på et parti eller navnene på flere kandidater, der er opstillet for samme parti (partistemme).

 

Gyldighed

 

  § 49. En stemmeseddel udfyldt på afstemningsstedet er ugyldig, når:
1) den er blank,
2) det ikke med sikkerhed fremgår hvilket af partierne eller hvilken kandidat uden for partierne, vælgeren har villet give sin stemme,
3) beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at stemmesedlen ikke er lovligt fremstillet, eller
4) der er givet stemmesedlen et særpræg.
  Stk. 2.  En forhåndsstemmeseddel er ugyldig, når:
1) den er blank,
2) det ikke med sikkerhed kan afgøres hvilket af partierne eller hvilken kandidat uden for partierne, vælgeren har villet give sin stemme,
3) en konvolut indeholder andet eller mere end en stemmeseddel,
4) beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at stemmesedlen ikke er lovligt fremstillet, eller at der ved dens udfyldning ikke er gået frem som foreskrevet,
5) der på stemmesedlen alene er anført navnet på en kandidat, som ikke er opstillet, eller alene er anført navnet på et parti, der ikke har opstillet kandidater, eller
6) der er givet stemmesedlen et særpræg.
  Stk. 3.  Afstemningslederen anfører i valgbogen, hvor mange stemmesedler der erklæres for ugyldige, med en kort begrundelse for grunden til ugyldigheden af hver enkelt ugyldige stemmeseddel.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om bedømmelsen af gyldigheden af stemmesedler, herunder forhåndsstemmesedler.

 

Valgdagsopgørelse

 

  § 50. Umiddelbart efter optællingen af de afgivne stemmer foretages genoptælling af de afgivne stemmer. Først når to på hinanden følgende optællinger giver samme resultat, opgør afstemningslederen endeligt resultatet af stemmeafgivelsen. Begge optællinger skal finde sted på valgdagen.

 

  § 51. I valgbogen anfører afstemningslederen en liste over de opstillede partier og kandidater. Det angives, hvor mange stemmer de enkelte partier har opnået, ligesom det angives, hvor mange stemmer de enkelte kandidater for hvert parti samt kandidater uden for partierne har opnået.
  Stk. 2.  Af det enkelte afstemningssteds valgbog skal desuden fremgå følgende oplysninger:
1) Antal modtagne stemmesedler med kandidatnavne.
2) Antal gyldige stemmer.
3) Antal blanke stemmer.
4) Antal øvrige ugyldige stemmer.
5) Antal modtagne forhåndsstemmer.
6) Antal forhåndsstemmer, der ikke er blevet taget i betragtning.
7) Antal ombyttede stemmesedler.
8) Antal ubrugte stemmesedler.
9) Antal valgberettigede vælgere.

 

  § 52. Afstemningsstedets resultat meddeles straks af afstemningslederen til formanden for valgbestyrelsen.
  Stk. 2.  Når valgbestyrelsen modtager de i stk. 1 nævnte meddelelser fra kommunens afstemningssteder, indtastes disse straks og kontrolleres. Derefter indberettes resultatet straks til Valgnævnet. Indberetningen ledsages af oplysning om, hvorvidt der i forbindelse med valgets afholdelse ved det pågældende afstemningssted har foreligget forhold, der vil kunne få indflydelse på valgresultatet.
Stk. 3. Valgnævnet bestemmer den nærmere fremgangsmåde ved indberetningen fra afstemningsstederne til valgbestyrelserne samt fra valgbestyrelserne til Valgnævnet.

 

  § 53. Når Valgnævnet har modtaget og kontrolleret resultaterne fra valgbestyrelserne, opgør Valgnævnet umiddelbart valgets samlede resultat (valgdagsopgørelse). Selv om der ikke foreligger fuldstændige resultater fra valgbestyrelserne, kan Valgnævnet foretage opgørelsen, såfremt de manglende oplysninger efter det foreliggende materiale ikke vil kunne få indflydelse på valgets resultat.
  Stk. 2.  Ved opgørelsen foretages en sammentælling af stemmetallene for henholdsvis:
1) hvert parti og dets kandidater,
2) hvert kandidatforbunds kandidater, og
3) hver kandidat uden for partierne.
  Stk. 3.  Mandaterne fordeles herefter ved anvendelse af d'Hondts forholdstalsvalgmetode, ved at det fremkomne samlede stemmetal, som hvert parti, hvert kandidatforbund og hver kandidat uden for partierne har opnået, divideres med divisorerne 1, 2, 3 op til det antal mandater, der skal vælges. Første mandat tilfalder herefter det parti, det kandidatforbund eller den kandidat uden for partierne, der har den højeste kvotient, andet mandat det parti, det kandidatforbund eller den kandidat uden for partierne, der har den næsthøjeste kvotient og så fremdeles, indtil alle mandater er fordelt.
  Stk. 4.  De mandater, der tilkommer et parti eller et kandidatforbund, fordeles mellem partiets eller kandidatforbundets kandidater således, at første mandat tilfalder den kandidat, der har opnået det højeste antal personlige stemmer, andet mandat tilfalder den kandidat, der har opnået det næsthøjeste antal personlige stemmer og så fremdeles, indtil alle mandater, som tilkommer det pågældende parti eller kandidatforbund, er fordelt.
  Stk. 5.  Såfremt et parti eller et kandidatforbund ikke har opstillet tilstrækkeligt mange kandidater til at besætte de opnåede mandater, tilfalder mandatet det parti eller kandidatforbund, som har den næsthøjeste kvotient.
  Stk. 6.  Har flere partier, kandidatforbund eller kandidater uden for partierne opnået samme kvotient, jf. stk. 2, afgøres det ved lodtrækning, der foretages af Valgnævnet, hvem af dem, mandatet skal tilfalde. Det samme gælder i tilfælde af stemmelighed mellem flere af partiets eller forbundets kandidater, jf. stk. 4.

 

Stedfortræderliste

 

  § 54. Valgnævnet sikrer, at de opstillede, men ikke valgte kandidater for hvert parti og hvert kandidatforbund, opføres på en stedfortræderliste i den rækkefølge, hvori de som stedfortrædere er berettiget til at indtræde i Inatsisartut. Den kandidat, der har fået det største antal stemmer uden at blive valgt, opføres først. Derefter opføres den kandidat, der har fået det næststørste antal stemmer og så fremdeles.
  Stk. 2.  Såfremt der er stemmelighed mellem to kandidater inden for samme stedfortræderliste, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af Valgnævnet.

 

Klageadgang

 

  § 55. På baggrund af valgdagsopgørelsen anfører Valgnævnet i valgbogen, hvem der anses for valgt, og underretter skriftligt de valgte om valget.
  Stk. 2.  Samtidig underretter Valgnævnet Inatsisartut om resultatet af valgdagsopgørelsen.

 

  § 56.  Enhver vælger og kandidat kan klage over gyldigheden af valget. Klagen skal fremsættes skriftligt over for den relevante valgbestyrelse og skal være ledsaget af en kort begrundelse og skal indleveres senest 7 dage efter valgets afholdelse. Valgbestyrelsen videresender straks klagen til Valgnævnet sammen med valgbestyrelsens bemærkninger til klagen.
  Stk. 2.  Valgnævnet behandler straks eventuelt modtagne klager over valget.
  Stk. 3.  Umiddelbart efter Valgnævnets afgørelse af eventuelle klager over valget foretager Valgnævnet en foreløbig opgørelse af valget.
  Stk. 4.  På basis af den foreløbige opgørelse af valget fremsender Valgnævnet den af Valgnævnet førte valgbog, jf. § 8, stk. 2, til Inatsisartut til orientering. Valgbogen skal indeholde en angivelse af hvilke personer, der er valgt, og hvilke personer, der er valgt som stedfortrædere, jf. §§ 53 og 54, samt en fyldig fremstilling af det i forbindelse med valget passerede.

 

Omvalg

 

  § 57.  Såfremt der ved et valg er begået betydelige fejl, er Valgnævnet berettiget til at erklære valget for ugyldigt og beslutte afholdelse af omvalg helt eller delvis. Et omvalg skal afholdes snarest muligt. Valgnævnets beslutning skal begrundes.
  Stk. 2.  Er der væsentlige mangler ved den benyttede valgliste, kan Valgnævnet samtidig træffe beslutning om, at valglisten inden omvalg skal berigtiges. En berigtiget valgliste skal fremlægges, jf. § 26, stk. 1.

 

Forsendelse til valgbestyrelse

 

  § 58.  Senest dagen efter valget sammenbinder afstemningslederen de afgivne stemmesedler i særskilte pakker indeholdende:
1) de gyldige stemmesedler, og
2) de blanke og øvrige ugyldige stemmesedler.
  Stk. 2.  De i stk. 1, § 45, stk. 1, og § 46, stk. 3, nævnte pakker, indsendes derefter snarest muligt til valgbestyrelsen tillige med de benyttede valglister og den udfyldte og af afstemningslederen underskrevne valgbog.

 

Endeligt valgresultat

 

  § 59. Når valgbestyrelsen har modtaget valglister, valgbøger og stemmesedler, jf. § 45, stk. 1, § 46, stk. 3, og § 58, fra alle kommunens afstemningssteder, indsender valgbestyrelsen materialet sammen med en kopi af den af valgbestyrelsen førte valgbog til Valgnævnet.
  Stk. 2.  Når Valgnævnet har modtaget materialet fra alle valgbestyrelserne, foretager Valgnævnet en endelig afgørelse af gyldigheden af valget.
  Stk. 3.  Valgnævnet kan forlange at modtage det foreliggende materiale fra valgbestyrelserne, selv om materialet fra enkelte afstemningssteder mangler.
  Stk. 4.  Såfremt, der ved Valgnævnets endelige opgørelse af valget foreligger væsentlige, yderligere oplysninger om valget, end der gjorde ved Valgnævnets foreløbige opgørelse af valget, fremsendes disse væsentlige, yderligere oplysninger straks til Inatsisartut til orientering.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om fremgangsmåden ved indsendelse af materialet, jf. stk. 1.

 

Kapitel 11

Fælles bestemmelser

 

  § 60. Udgifter til tryksager, offentliggørelser og stemmesedler samt særlige udgifter vedrørende områder uden for den kommunale inddeling afholdes af landskassen. De øvrige udgifter i forbindelse med gennemførelsen af valget afholdes af vedkommende kommune.

 

  § 61. Ingen må afkræve en vælger oplysning om, hvem vedkommende har stemt på.

 

  § 62.  Medlemmer af valgbestyrelsen eller andre, som efter bestemmelserne i denne Inatsisartutlov har ret til at være til stede i de lokaler, i hvilke stemmesedler modtages af vælgerne, må ikke:
1)  under afstemningen give en vælger råd, anvisning eller opfordring med hensyn til på hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren skal stemme,
2)  give andre underretning om, hvorvidt en vælger har været til stede, forlangt eller afleveret stemmeseddel, eller
3)  meddele andre, hvad de på stemmestedet har erfaret med hensyn til hvilken kandidat eller hvilket parti, en vælger har givet sin stemme.
  Stk. 2.  Det er ikke tilladt at føre anden kontrol med, at vælgerne møder og afgiver stemme, end den, der er foreskrevet i denne Inatsisartutlov.

 

Kapitel 12

Kriminalretlige foranstaltninger

 

  § 63.  Overtrædelse af § 38, stk. 4, § 42, stk. 4, § 47, stk. 1, § 61 og § 62 kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  For overtrædelse af forskrifter udstedt i medfør af § 35, stk. 9, kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Hvor denne Inatsisartutlov eller forskrifter udstedt i medfør af denne Inatsisartutlov hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kapitel 5 i kriminallov for Grønland.
  Stk. 4.  Sager efter stk. 1-3 anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.
  Stk. 5.  Bøder, der fastsættes efter stk. 1-3, tilfalder Landskassen.

 

Kapitel 13

Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelse

 

  § 64. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. december 2020 og finder første gang anvendelse ved førstkommende valg til Inatsisartut, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af denne Inatsisartutlovs §§ 28-33. Naalakkersuisut kan fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.
  Stk. 3.  Samtidig med ikrafttrædelse af denne Inatsisartutlov ophæves landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting, dog således at §§ 5 og 6 i landstingsloven fortsat finder anvendelse frem til førstkommende valg til Inatsisartut for de mandater, der er opnået på grundlag den hidtidige landstingslov.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 24. november 2020

 

 

 

Kim Kielsen