Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 33
11. september 2020
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af ulve

I medfør af § 2, stk. 4, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, stk. 2 og 3, § 17, stk. 2, § 18 samt § 21 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt som senest ændret ved landstingslov nr. 1 af 16. maj 2008 og § 5, § 6, § 35, § 36 samt § 60, stk. 2 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse og efter høring af Fangstrådet fastsættes:

 

Anvendelsesområde og definitioner

 

  § 1.  Denne bekendtgørelse finder anvendelse på beskyttelse og fangst af arktiske ulve (Canis Lupus Arctos) i Grønland.
  Stk. 2.  Arktiske ulve kaldes herefter ulve i denne bekendtgørelse.
  Stk. 3.  Med forvaltningsområder forstås de tidligere kommuner, se Bilag 1 og 2.
  Stk. 4.  Med kvoteloft forstås en øvre grænse for antallet af ulve, der må fanges.

 

Fredning, fangst, køb og salg

 

  § 2.  Ulve er fredet i Grønland, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Ulve må i forvaltningsområderne Qaanaaq og Ittoqqortoormiit jages hele året af personer med gyldigt erhvervsjagtbevis, jf. dog § 4.

 

§ 3.  Det er forbudt at sælge, købe eller modtage kød og tænder samt andre dele af ulovligt nedlagt ulv.

 

Fastsættelse af kvoteloft for fangst af ulve

 

  § 4.  Naalakkersuisut fastsætter et kvoteloft for fangst af ulve gældende for et år eller flere år. 
  Stk. 2.  Fastsættelse af kvoteloft skal ske med hensyntagen til følgende: 
1) Beskyttelse af fangstdyr, som har betydning for kødforsyning samt minimering af ulvenes forstyrrelser af disse.
2) Fanger- og brugerviden.
3) Biologisk rådgivning fra Grønlands Naturinstitut.
4) Internationale aftaler, der er indgået med henblik på ulvenes bevarelse og reproduktion.
5) Beskyttelse af mennesker og ejendom.
  Stk. 3.  Fangstrådet, de berørte kommuner og relevante organisationer skal høres i forbindelse med fastsættelse af kvoteloft, jf. stk. 1 og 2.
  Stk. 4.  Det fastlagte kvoteloft offentliggøres via pressemeddelelse og på Grønlands Selvstyres hjemmeside.

 

Fangstmetoder

 

  § 5.  Fangst af ulve må kun ske ved brug af riffel, hvor mindste lovlige kaliber er 222.  
  Stk. 2.  Det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske våben.
  Stk. 3.  Ethvert våben, der jf. stk. 1 må anvendes til fangsten, skal være indskudt og i god stand.

 

  § 6.  Det er forbudt at anvende gift, selvskud, sakse, fodsnarer eller andre tekniske hjælpemidler til fastholdelse af ulve.

 

Anvendelse af motoriserede transportmidler

 

  § 7.  Det er forbudt at anvende fly, helikoptere eller motoriserede køretøjer, herunder snescootere og ATV’er, i forbindelse med fangst af ulve.

 

Aflivning af anskudt ulv

 

  § 8.  Hvis en ulv er anskudt, er fangeren forpligtet til at aflive den så hurtigt som muligt.
  Stk. 2.  Hvis en anskudt ulv ikke bliver aflivet, skal fangeren i umiddelbar tilknytning til fangstens afslutning underrette Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug eller GFLK’s jagtbetjent i området om dette.
  Stk. 3.  Observeres der en anskudt ulv, skal den så vidt muligt aflives og efterfølgende afrapporteres til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug eller GFLK’s jagtbetjent i området.

 

Observation af død ulv

 

  § 9.  Observeres der en død ulv, skal den efterlades på stedet og efterfølgende afrapporteres til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug eller GFLK’s jagtbetjent i området.

 

Kommunale vedtægter

 

  § 10.  En Kommunalbestyrelse kan ved kommunal vedtægt fastsætte reguleringer samt udstede retningslinjer for udøvelse af ulvejagten i visse områder inden for kommunen, jf. § 2, stk. 2.
  Stk. 2.  En kommunal vedtægt jf. stk. 1 skal stadfæstes af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

 

Fangstrapportering og aflevering af prøver

 

  § 11.  Alle fangster samt anskydninger af ulve skal rapporteres på fangstskema, jf. bilag 3, og via kommunen sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug senest 14 dage efter fangsten.
  Stk. 2.  Alle fangster samt anskydninger af ulve skal endvidere rapporteres årligt via årsskemaet i PINIARNEQ eller på www.sullissivik.gl.
  Stk. 3.  Hvis der er fundet et mærke med nummer eller en radiosender, skal dette via kommunen sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug samtidigt med fangstskemaet. 

 

Nødret eller nødværge

 

  § 12.  Såfremt en ulv aflives som følge af nødret eller nødværge, jf. regler i Kriminallov for Grønland, skal alle dele af ulven tilfalde Grønlands Selvstyre.
  Stk. 2.  Der skal senest 2 dage efter aflivningen gives besked til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug fra personen, der har aflivet ulven. Departementet laver en skriftlig redegørelse for tilfældet med angivelse af fangstposition, tidspunkt og de nærmere omstændigheder omkring aflivningen.
  Stk. 3.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug udsteder skriftlige retningslinjer for håndtering af ulve, der kommer i nærheden af eller befinder sig inde i beboede områder.

 

Mærkning, indførsel, udførsel og fangenskab

 

  § 13.  Immobilisering og mærkning af ulve kan kun ske med tilladelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
  Stk. 2.  Ulve, herunder ulveunger, må ikke holdes i fangenskab.

 

  § 14.  Hverken levende eller døde ulve eller dele heraf må indføres eller udføres, jf. CITES Liste I - Convention on International Trade in Endangered Species.

 

Dispensation og biologiske undersøgelser

 

  § 15.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan til videnskabelige formål, eller som led i en kortlægning af Grønlands fangstmæssige ressourcer, meddele dispensation fra bekendtgørelsens regler.

 

  § 16.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan fastsætte krav om levering af dele af ulve til biologiske undersøgelser.

 

Sanktioner

 

  § 17.  Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 3, § 4, stk. 1, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10, stk. 1, 2 og 3, § 12, stk. 1 og 2, § 13 samt § 14 i denne bekendtgørelse kan medføre bøde samt konfiskation af fangstredskaber anvendt ved ulovlig fangst og eventuelt fangstudbytte efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  Sager, efter stk. 1, anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.
  Stk. 3.  Bøder, der fastsættes efter stk. 1 tilfalder Landskassen.

 

Ikrafttræden

 

  § 18.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. september 2020.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 5. maj 1988 om fredning af ulve i Grønland.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 11. september 2020

 

 

 

Jens Immanuelsen

/

Jørgen Isak Olsen