Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 30
28. november 2019
Ophævet

Inatsisartutlov om betalingssystemet Ilanngaassivik

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

 

  § 1.  Denne inatsisartutlov indfører:
1)  Et landsdækkende system til håndtering af udbetalinger fra det offentlige, fra arbejdsgivere og andre indbetalingspligtige til borgere.
2)  Et elektronisk betalingssystem til opkrævning af visse fordringer fra det offentlige og offentligt ejede boligselskaber, som er obligatorisk for borgere der er i restance til det offentlige og som andre borgere frivilligt kan tilmelde sig.

 

  § 2.  I denne inatsisartutlov forstås ved følgende:
1) Ilanngaassivik: Et system som indkomster m.v. til borgere skal indbetales til og som for visse borgere foretager opkrævning af fordringer fra det offentlige, inden indkomsten m.v. udbetales til modtageren. 
2) Ilanngaassivik-portal: En eller flere it-portaler på Sullisivik.gl, hvor borgere, fordringshavere m.fl. kan tilgå oplysninger om indkomster, betalingsordre, betalingstransaktioner og fordringer.
3) Fordringshaver: Den, der kan benytte Ilanngaassivik til at opkræve et pengeløb fra en borger.
4) En indbetalingspligtig: En arbejdsgiver, offentlig myndighed eller anden part, der udbetaler pengebeløb, som er omfattet af § 4, § 5 eller regler fastsat i medfør af § 4, stk. 3.
5) Fordring: Et krav på et pengebeløb.
6) Betalingsordre: En instruktion fra en fordringshaver til Ilanngaassivik om at gennemføre en betalingstransaktion.
7) Betalingstransaktion: En handling, der iværksættes af en betaler eller en fordringshaver med henblik på at indbetale, overføre eller hæve midler uden hensyn til eventuelle underliggende forpligtelser mellem betaleren og fordringshaveren.
8) Forfaldsdatoen: Den tidligste dato, hvor der kan trækkes penge til dækning af en betalingsordre.
9)  Hverdag: En dag som ikke er en lørdag, en søndag eller en helligdag.
10) Partner: Personer som er i et ægteskab, et registeret partnerskab, eller som lever i et ægteskabslignende forhold og har haft fælles bopæl i mindst 1 år.

 

Kapitel 2

Betaling af indkomster m.v.

 

  § 3.  Borgere, som i henhold til anordning om det Centrale Personregister er tildelt et personnummer, og som ikke er registeret med bopæl i Danmark eller fraflyttet fra Grønland, skal have de i §§ 4 og 5 omfattede indkomster med videre udbetalt via Ilanngaassivik, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse for borgere under 18 år.

 

§ 4. Offentlige myndigheder, fysiske personer og virksomheder skal indbetale følgende betalinger til borgere omfattet af § 3 til Ilanngaassivik:
1) Løn eller andet lignende vederlag i penge efter fradrag af A-skat, pensionsindbetalinger og andre mellemværender i perioden, som vedrører tjenesteforholdet, herunder betalinger for kost og logi, udstyr og bidrag til personaleforeninger.
2) Uddannelsesstøtte, børnetillæg eller lignende ydelser under uddannelse, som udredes af landskassen eller kommunerne.
3) Udbytte fra et aktie-, anparts- eller andelsselskab, der er registreret som hjemmehørende i Grønland.
4) Godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd eller lignende, der er hjemmehørende i Grønland.
5) Pensioner og sumudbetalinger m.v. fra pensionskasser eller livs- og pensionsforsikringsselskaber, samt fra tjenestemandspensionsordninger.
6) Indhandlingsbeløb vedrørende produkter fra fiskeri, fangst og jagt.
7) Vederlag m.v. som henregnes til A-indkomst i medfør af § 75, stk. 2, nr. 1, i landstingslov om indkomstskat.
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen kan i tvivlstilfælde træffe afgørelse om, hvorvidt en indkomst er omfattet af stk. 1 eller regler udstedt i medfør af stk. 3 og påbyde den indbetalingspligtige at indbetale beløbet gennem Ilanngaassivik.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, hvilken indkomst og typer af udbetalinger, der skal anvises gennem Ilanngaassivik. Naalakkersuisut kan desuden fastsætte regler og træffe beslutninger om, at udenlandske, herunder danske og færøske, arbejdsgivere, pensionskasser samt livs- og pensionsforsikringsselskaber ikke skal indbetale indkomster efter stk. 1, nr. 1 og 5, til Ilanngaassivik.

 

  § 5.  Selvstyret, kommunerne, samt underliggende enheder og institutioner, herunder nettostyrede virksomheder, skal ud over de i § 4 nævnte tilfælde anvise alle øvrige udbetalinger til borgere, der er omfattet af § 3.
  Stk. 2. Naalakkersuisut kan bestemme, at udbetalinger til borgere fra virksomheder, foreninger og fonde skal anvises gennem Ilanngaassivik, såfremt virksomheden m.v.:
1) drift eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved tilskud fra kommunerne eller Grønlands Selvstyre eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov, eller
2) modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra kommunerne, Grønlands Selvstyre eller en institution m.v., som er omfattet af stk. 1, såfremt kapitalindskuddet m.v. har væsentlig betydning for virksomhedens m.v. drift.

 

  § 6. Indbetalingspligtige skal overføre de i § 4 og § 5 nævnte betalinger til Ilanngaassivik, samt indberette alle de nødvendige oplysninger, jf. § 7, senest 2 hverdage før pengebeløbet skal være til rådighed for borgeren. 
  Stk. 2.  En overførsel skal være komplet for at Ilanngaassivik kan behandle indbetalingen. En overførsel er komplet, når beløbet er overført og der er medsendt de oplysninger, der fremgår af § 7 på den måde som skatteforvaltningen har anvist. En ukomplet indbetaling skal berigtiges af den indbetalingspligtige.

 

  § 7. Alle indbetalinger til Ilanngaassivik skal tilknyttes borgerens CPR-nummer.
  Stk. 2. Indbetalingerne skal indeholde de oplysninger om arten af indbetalingen, samt om hvad indbetalingen vedrører, som skatteforvaltningen fastsætter.

 

  § 8.  Indbetalingspligtige skal ved indbetalingen angive, at en indbetaling, eller en del af en indbetaling, ikke må anvendes til opkrævning af fordringer ved indbetaling af:
1) dagpenge og rejsegodtgørelser, herunder forskud vedrørende disse. 
2) beløb som skal refunderes til en borger i forbindelse med udlæg og lignende.
3) offentlig hjælp eller et pensionstillæg efter Kommunalbestyrelsens beslutning. 
4) kostpenge af Sundhedsvæsnet. 
5) erstatninger m.v. omfattet af § 620 i Retsplejelov for Grønland. 
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen kan i tvivlstilfælde træffe afgørelse om, hvorvidt en indbetaling er omfattet af stk. 1 eller regler udstedt i medfør af stk. 2 og 3, og påbyde den indbetalingspligtige at angive indbetalingen på en bestemt måde. 
  Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler for de indbetalingspligtiges adgang til at angive andre indbetalinger end de i stk. 1 nævnte. Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte nærmere regler om indbetalingerne omfattet af stk. 1, herunder afgrænse hvilke indbetalinger der omfattes.
  Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte regler, hvorefter visse indbetalinger omfattet af stk. 1, eller af regler udstedt i medfør af stk. 3, kan gennemføres som straksudbetalinger. Med straksudbetaling menes, at Ilanngaassivik teknisk indrettes således, at visse indbetalinger kan udbetales til borgeren hurtigere end øvrige indbetalinger, såfremt særlige hensyn gør dette nødvendigt. 
  Stk. 5. Naalakkersuisut fastsætter regler om, hvordan indbetalinger efter stk. 1 og indbetalinger omfattet af regler fastsat af Naalakkersuisut i medfør af stk. 3 sker, herunder hvilke oplysninger der skal angives og tekniske fremgangsmåder, de indbetalingspligtige skal anvende.

 

Dem som er omfattet af betalingssystemet

 

  § 9.  Der må kun foretages opkrævninger af fordringer efter bestemmelserne i denne inatsiĀ­sarĀ­tutlov, såfremt:
1)  borgeren har tilmeldt sig Ilanngaassivik, eller
2)  skatteforvaltningen har truffet en afgørelse efter stk. 2.
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om at en borger omfattes af regningsopkrævning, såfremt mindst 1 af nedenstående kriterier er opfyldt:
1) Borgeren har restancer til det offentlige m.v.
2) Borgeren har inden for de sidste 5 år har haft mindst 3 fordringer, hvor en fordringshaver har overdraget en fordring til opkrævning hos skatteforvaltningen efter landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.
  Stk. 3. Inden der træffes afgørelse efter stk. 2, skal skatteforvaltningen give borgeren en frist på mindst 3 uger til at fremkomme med indsigelser til den påtænkte afgørelse. Medmindre skatteforvaltningen modtager indsigelser, bliver borgeren omfattet af betalingssystemet inden for en nærmere angivet frist. Såfremt det fra borgerens side godtgøres, at der er begrundede indsigelser mod kravenes eksistens, tillægges indsigelserne opsættende virkning.
  Stk. 4. Såfremt borgeren indfrier restancen inden udløbet af den i stk. 3 nævnte frist, anses borgeren for ikke at have en restance efter stk. 2, nr. 1.
  Stk. 5. En borger, der er omfattet af opkrævningssystemet, kan ved ansøgning til skatteforvaltningen frameldes regningsopkrævning, såfremt:
1) Borgeren ikke på ansøgningstidspunktet opfylder kriterierne i stk. 2,
2) ikke inden for det seneste år forud for ansøgningstidspunktet opfyldte kriterierne i stk. 2, og
3) Skatteforvaltningen ikke indenfor de seneste 2 år har truffet en afgørelse om, at den pågældende er omfattet af opkrævningssystemet i medfør af bestemmelsens stk. 2.
  Stk. 6.  Skatteforvaltningen giver meddelelse til fordringshavere om, fra hvilken dato betalingsordrer opkræves, henholdsvis ophører med at blive opkrævet, via Ilanngaassivik. 
  Stk. 7. Skatteforvaltningen foretager samkøring af restance-, CPR- og skatteregistre m.v. med henblik på at træffe afgørelser.
  Stk. 8.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for afgørelser efter denne bestemmelse, herunder om klagefrister og om, at en ansøgning efter stk. 5 skal indgives elektronisk eller på bestemte blanketter.

 

Fordringer, der kan tilmeldes

 

  § 10.  Der kan ikke tilmeldes betalingsordre på fordringer, som har overskredet sidste rettidige betalingsfrist, jf. dog § 26.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter efter forhandling med kommuner og fordringshavere regler om, hvilke fordringshavere der skal foretage opkrævninger via Ilanngaassivik, samt hvilke typer af fordringer, der skal opkræves via Ilanngaassivik, jf. dog stk. 3.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at følgende selskaber skal tilmelde fordringer til opkrævning via Ilanngaassivik:
1) INI A/S.
2)  Iserit A/S.
3) Helt eller delvist offentligt ejede boligudlejningsselskaber.

 

Kapitel 3

Gennemførsel af betalinger og rådighedsbeløb

 

  § 11.  Inden udbetaling fra Ilanngaassivik til borgere omfattet af betalingssystemet, jf. § 9, stk. 1-2, skal der opkræves skatter, afgifter og andre fordringer, som er tilmeldt Ilanngaassivik.

 

Rådighedsbeløb

 

  § 12.  Der kan ikke opkræves beløb efter denne inatsisartutlov som resulterer i, at en enlig person får udbetalt et rådighedsbeløb, der er mindre end 4.000 kr. per måned. For partnere er rådighedsbeløbet 3.000 kr. pr. person pr. måned. Hvis den ene partner varigt har bopæl på en anden adresse end den anden partner, betragtes partnerne som enlige.
  Stk. 2. For borgere, der modtager uddannelsesstøtte, er rådighedsbeløbet 2.500 kr. per måned, jf. dog stk. 3-6.
  Stk. 3.  For hvert hjemmeboende barn under 18 år i husstanden hæves rådighedsbeløbet med 1.600 kr. per måned, jf. dog § 13.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at personer, der modtager handicaptillæg og lignende helbredsbetingede ydelser skal have forhøjet rådighedsbeløbet med det beløb, som tillægget udgør.
  Stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelser om ændring af rådighedsbeløb efter regler fastsat af Naalakkersuisut.
  Stk. 6. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler og satser for rådighedsbeløb, herunder at rådighedsbeløbet kan fastsættes højere i visse tilfælde, samt hvilke hensyn, der kan begrunde dette. Naalakkersuisut kan dog ikke fastsætte regler, der medfører, at rådighedsbeløbene bliver lavere end de satser, der følger af stk. 1-3. Naalakkersuisut kan desuden fastsætte regler om beregningen af rådighedsbeløbene. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, hvordan kommunalbestyrelsernes afgørelser skal registreres i Ilanngaassivik.
  Stk. 7.  Naalakkersuisut kan desuden fastsætte regler om, at der ud over de fastsatte rådighedsbeløbssatser ikke må opkræves beløb efter denne inatsisartutlov, der medfører, at en borger oppebærer mindre end en fastsat andel af sin indkomst.

 

  § 13.  Det i § 12, stk. 3, nævnte forhøjede rådighedsbeløb tilfalder indehaverne af forældremyndigheden, såfremt de er registreret med samme bopæl som barnet. Bor begge indehavere af forældremyndigheden sammen med barnet, fordeles det forhøjede rådighedsbeløb med 50 procent til hver forælder. Bor en indehaver af forældremyndighed ikke sammen med barnet, tilfalder det forhøjede rådighedsbeløb den indehaver af forældremyndigheden, der bor sammen med barnet.
  Stk. 2.  Har myndighederne anbragt et barn i pleje, tilfalder det forhøjede rådighedsbeløb, den eller de, som har barnet i pleje.
  Stk. 3.  Er et barn anbragt på en døgninstitution, bortfalder det forhøjede rådighedsbeløb.
  Stk. 4. En forælder kan ansøge skatteforvaltningen om, at hele eller en del af det forhøjede rådighedsbeløb fordeles til den anden forælder. En ansøgning skal indgives på den måde, skatteforvaltningen anviser.

 

  § 14. En partner kan ansøge skatteforvaltningen om at overfører hele eller en del af sit rådighedsbeløb til den anden partner. En ansøgning skal ske på den måde, skatteforvaltningen anviser.
  Stk. 2.  Hvis den ene partner ikke er omfattet af regningsopkrævning, kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at denne skal have et rådighedsbeløb, der svarer til rådighedsbeløbet for begge.

 

  § 15.  Rådighedsbeløbene i § 12, stk. 1-3, reguleres hvert år den 1. januar på grundlag af den af Grønlands Statistik opgjorte satstilpasningsprocent efter Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst.

 

  § 16.  Er en borger sat under økonomisk administration af en kommune, kan udbetalinger fra Ilanngaassivik ske til en af kommunen anvist bankkonto.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan i de i stk. 1 nævnte tilfælde få adgang til alle oplysninger der er registeret i Ilanngaassivik om den pågældende borger.

 

Kapitel 4

Tilmelding, betaling og sletning af betalingsordre

 

  § 17.  Fordringer skal anmeldes til Ilanngaassivik med en betalingsordre.
  Stk. 2. En betalingsordre anses for modtaget den hverdag, hvor Ilanngaassivik har modtaget betalingsordren. Betalingsordrer som modtages lørdage, søndage eller helligdage, anses for modtaget på den nærmest følgende hverdag.
  Stk. 3. En betalingsordre forfalder til betaling tidligst 10 kalenderdage efter betalingsordren er modtaget.

 

  § 18.  En betalingsordre fjernes fra Ilanngaassivik senest ved udgangen af den 3. måned efter forfaldsdagen, jf. dog stk. 3.
  Stk. 2.  Sidste rettidige betalingsdag er den sidste hverdag i den i stk. 1 nævnte måned.
  Stk. 3.  Betalingsordrer om følgende mellemværender fjernes 30 kalenderdage efter forfaldsdagen:
1) Levering af el, vand og varme til borgere, der driver erhvervsmæssig virksomhed.
2) Udlejning af arealer til erhvervsmæssig benyttelse.
3) Bortskaffelse af erhvervsmæssigt affald.
  Stk. 4. Skatteforvaltningen kan pålægge personer, der ikke betaler betalingsordre rettidigt, en kortere betalingsfrist end den i stk. 1 og 3 angivne.

 

  § 19. Fordringshaver kan ikke anmelde en betalingsordre, såfremt borgeren har betalt fordringen forinden.

 

  § 20. Hvis en betalingsordre kun opnår delvis dækning, henstår den resterende del til senere opkrævning, jf. dog fristerne i § 18, stk. 1-4.

 

Flere skyldnere

 

  § 21.  Hæfter flere borgere for samme fordring, kan fordringshaver tilmelde en betalingsordre til Ilanngaassivik hos hver af borgerne med den andel, de hæfter for.
  Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fordringshaverens brug af Ilanngaassivik til opkrævning af fordringer med flere hæftere, herunder om opkrævning af fordringer, hvor ikke alle de hæftende er omfattet af regningsopkrævning via Ilanngaassivik efter § 9.

                                                                                                

Vilkår for betalingsordrer

 

  § 22.  Ved anmeldelse af betalingsordrer, skal fordringshaver angive de betalingspligtige borgeres CPR-numre.
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen fastsætter nærmere krav for fordringshaverens anmeldelse af betalingsordre, samt hvilke oplysninger fordringshaveren skal angive ved anmeldelse til opkrævning m.v.
  Stk. 3.  Skatteforvaltningen fastsætter nærmere procedurer og vejledninger for fordringshavernes anvendelse af Ilanngaassivik og for indholdet af betalingsordrer.
  Stk. 4.  Ændringer i vilkårene efter stk. 2-3 skal varsles mindst 3 måneder inden de træder i kraft.

 

Kapitel 5

Betalingsrækkefølgen

 

  § 23. Hvis der er forfaldne betalingsordrer med forskellige prioriteringer efter den i §§ 24-26 fastsatte prioriteringsrækkefølge, vil en højere prioriteret betalingsordre blive betalt før betalingsordrer med en lavere prioritet.
  Stk. 2.  Hvis der henstår flere betalingsordrer som er forfaldne til betaling med samme prioritering, jf. §§ 24-26, men fristerne i § 18 ikke er overskredet, betales den først indkomne betalingsordre før senere indkomne betalingsordrer.

 

  § 24. Forud for alle betalingsordrer betales foreløbig skat af den skattepligtige indkomst i henhold til landstingslov om indkomstskat og landstingslov om forvaltning af skatter, herunder indregnede restskatter, jf. § 13, stk. 8, i landstingslov om forvaltning af skatter.

 

  § 25. Efter betalingsordrer omfattet af § 24 betales indkomne og forfaldende betalingsordre i følgende rækkefølge:
1) Krav på betaling af husleje og leje af kollegieværelse. Desuden omfattes krav fra fordringshaveren, der opkræves i sammenhæng med det i 1. pkt., nævnte, herunder krav på afdrag af depositum til lejeboligen og krav på betaling af el, vand og varme i lejeboligen. 
2) Krav på betaling for levering af el, vand og varme.
3) Krav på betaling for erhvervsfangerlicens.
4) Krav på betaling for daginstitutionsplads.
5) Krav på betaling af dag- og natrenovation.
6) Krav vedrørende forskudsvis udlagte underholdsbidrag.
7) Krav vedrørende tilbagebetaling af studielån efter inatsisartutlov om uddannelsesstøtte.
8) Krav på betaling af andre kommunale ydelser.
9) Øvrige krav på skatter og afgifter, herunder restskatter, bøder i skatte- og afgiftssager, gebyrer, krav på betaling af tillæg til skat som følge af urigtig eller undladt selvangivelse.
10) Øvrig krav fra selvstyret, kommunerne og underliggende institutioner, herunder nettostyrede virksomheder og virksomheder omfattet af regler fastsat i medfør af § 10, stk. 3.
11) Krav på betaling af husleje, der hovedsagligt vedrører den pågældendes næringsvirksomhed.
12) Krav på betaling for levering af el, vand og varme, der hovedsagligt vedrører den pågældendes næringsvirksomhed.
13) Andre krav på betaling for kommunale ydelser, herunder gebyrer for tilladelser m.v., der hovedsagligt vedrører den pågældendes næringsvirksomhed.
14) Andre krav på betaling fra Selvstyre og underliggende institutioner, herunder nettostyrede virksomheder, der hovedsagligt vedrører den pågældendes næringsvirksomhed.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan inden for rækkefølgen fastsat i stk. 1 fastsætte nærmere regler, der kan supplere rækkefølgen.

 

  § 26. Efter betalingsordrer omfattet af § 25 betales i nedennævnte rækkefølge:
1) Aftaler om afbetaling på restancer indgået med den centrale inddrivelsesmyndighed.
2) Aftaler om afbetaling på restancer indgået med fordringshavere.

 

Kapitel 6

Særlige regler for selvstændigt erhvervsdrivende m.v.

 

  § 27.  Omfattet af denne inatsisartutlovs §§ 28-30 er borgere, der:
1) Modtager hovedparten af sin indkomst i indkomsttyper, der ikke er omfattet af §§ 4-5. 
2) Ikke modtager væsentlige indkomster omfattet af §§ 4-5, og hvor dette må formodes også at være tilfældet i fremtiden. 
3) Formodes fraflyttet Grønland.
4) Registreres som fraflyttet fra Grønland, eller ophører med at have bopæl i Grønland.
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen træffer beslutning, om hvornår en borger omfattes af stk. 1, og fastsætter, hvornår dette har virkning fra.
  Stk. 3.  Til brug for beslutninger efter bestemmelserne i stk. 1-2 har Skatteforvaltningen adgang til de nødvendige oplysninger i skatteregistre, CPR-registeret og registre over aktuelle indkomster. 
  Stk. 4.  Skatteforvaltningens beslutning efter stk. 1-2, der har karakter af afgørelser, kan ske uden partshøring. Skatteforvaltningen giver meddelelse til borgeren om beslutningen. 
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, hvilke kriterier, der skal anvendes for, hvornår personer omfattes af stk. 1, herunder regler for opgørelsen af indkomsttyper og forventede indkomster.

 

  § 28. Har skatteforvaltningen truffet en beslutning efter § 27, finder bestemmelserne i §§ 12, 13, 17, stk. 3, og 18 ikke anvendelse for den pågældende. 
  Stk. 2.  Har skatteforvaltningen truffet en beslutning efter § 27, fremsender Ilanngaassivik hver måned en samlet opkrævning baseret på de indkomne betalingsordrer.
  Stk. 3. Betalingsfristen er 28 kalenderdage og regnes fra den dag, hvor Ilanngaassivik fremsender opkrævningen. Hvis fristen udløber en lørdag, søndag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 

  § 29.  Bestemmelserne i §§ 24-26 finder tilsvarende anvendelse på de betalinger, der foretages på en opkrævning efter § 28.

 

  § 30.  Overskrides betalingsfristen i § 28, stk. 3, overgår de betalingsordre m.v., der ikke eller kun er delvist er betalt, til inddrivelse.

 

Kapitel 7

Udbetalinger fra Ilanngaassivik og adgang til oplysninger

 

  § 31.  Beløb, der udbetales gennem Ilanngaassivik, udbetales til den konto, den indbetalingspligtige har angivet eller en konto i et pengeinstitut, hvortil offentlige myndigheder med frigørende virkning kan udbetale til.

 

  § 32.  En borger har gennem Ilanngaassivik-portalen til enhver tid adgang til en elektronisk oversigt over hvilke betalingsordrer, der er tilmeldt for den pågældende borger.
  Stk. 2.  Borgeren har ret til at modtage opgørelser over betalingsordre mindst 1 gang månedligt.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, hvordan borgeren får adgang til oplysninger i Ilanngaassivik, samt eventuel betaling herfor ved genfremsendelse pr. brev.  Elektronisk genfremsendelse er gratis.

 

Kapitel 8

Udveksling af oplysninger og statistik

 

  § 33. Fordringshaver kan uden samtykke fra borgeren videregive oplysninger til Ilanngaassivik til brug for gennemførelsen af betalingstransaktioner. Oplysningerne kan være personfølsomme.
  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra borgeren videregive oplysninger, herunder fortrolige oplysninger, til Ilanngaassivik, såfremt dette er nødvendigt til brug for udbetalinger af indkomst og ydelser til borgere, herunder oplysninger om borgere, der har fået forhøjet eller frakendt et forhøjet rådighedsbeløb efter § 12, samt om borgere, der får hjælp fra kommunen til at betale deres faste omkostninger.

 

Statistik

 

  § 34. Skatteforvaltningen skal tilvejebringe de statistiske oplysninger som Naalakkersuisut anmoder om og tilvejebringe uddybende oplysninger om udviklingen på særlige områder.

 

Kapitel 9

Myndighedsforhold

 

  § 35.  Skatteforvaltningen forestår administrationen af inatsisartutloven.
  Stk. 2. Skatteforvaltningen kan afvise betalingsordrer, der fremstår som åbenbart urigtige, herunder betalingsordre der er behæftet med fejl eller ikke overholder de tekniske krav til betalingsordrer. Skatteforvaltningen skal uden unødigt ophold oplyse fordringshaver om afviste betalingsordrer.
Stk. 3. Skatteforvaltningen kan med samtidig orientering af Naalakkersuisut og fordringshaver beslutte at afvise at modtage betalingsordrer fra en fordringshaver, såfremt Skatteforvaltningen konstaterer væsentlige eller gentagene fejl eller mangler ved de af fordringshaveren fremsendte betalingsordrer.
  Stk. 4. Skatteforvaltningen kan genoptage at modtage betalingsordre til anvisning via Ilanngaassivik, når fordringshaver har berigtiget forholdene der medførte afgørelsen, jf. stk. 3, og der i øvrigt er udsigt til, at fordringshaver fremover vil overholde gældende procedurer.

 

  § 36.  Kommunerne skal rådgive og bistå borgerne i brugen af Ilanngaassivik.
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen stiller relevant vejledningsmateriale til rådighed for kommunerne.

 

  § 37.  Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler for op til 10-årig perioder om driften af Ilanngaassivik. Driftsaftalen kan omfatte anskaffelse af det tekniske system til Ilanngaassivik. Driftsaftalen kan endvidere omfatte borgerbetjening og gennemførelse af betalingstransaktioner m.v.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut udpeger en eller flere systemansvarlige, som har til opgave at varetage administrationen af ind- og udbetalinger, samt betalingstransaktioner. Som systemansvarlig kan udpeges en offentlig myndighed eller en privat virksomhed.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for den systemansvarliges virksomhed, herunder om tilsyn med den systemansvarliges virksomhed og klageadgang.

 

  § 38.  Grønlands Selvstyre er erstatningsansvarlige over for borgere, hvis Ilanngaassivik på grund af skatteforvaltningens eller den systemansvarliges fejl eller forsømmelser ikke opfylder forpligtelserne i inatsisartutloven eller opfylder forpligtelserne for sent eller mangelfuldt, jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2. Erstatningsansvaret efter stk. 1, kan nedsættes eller bortfalde, såfremt forholdet kan tilskrives den indbetalingspligtiges eller borgerens fortielser, undladelser, forsætlige eller uagtsomme handlinger.
  Stk. 3. Grønlands Selvstyre er uanset stk. 1 ikke ansvarlig for forsinkelser eller tab, der skyldes udefrakommende hændelser, såsom nedbrud i telekommunikation, IT-nedbrud, elforsyningssvigt, strejke, lockout, boykot eller naturkatastrofer, medmindre skatteforvaltningen kunne eller burde have forudset det forhold, der er årsagen til hændelsen, og kunne have imødegået hændelsen.

 

  § 39. Ansatte i skatteforvaltningen skal under ansvar efter §§ 50-53 i kriminalloven for Grønland iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til de oplysninger om en fysisk eller juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold, som de under varetagelsen af deres arbejde bliver bekendt med. Forpligtelsen gælder tillige for sagkyndige medhjælpere samt i øvrigt enhver, der som følge af et i henhold til aftale med det offentlige påtaget arbejde kommer til kundskab om sådanne forhold. Er aftalen indgået med en offentlig myndighed eller en virksomhed, gælder forpligtelsen alle, der under deres arbejde i myndigheden eller virksomheden får kundskab om forhold som de ovennævnte.

 

Indsigelser mod betalingsordre

 

  § 40.  Borgeren bevarer alle sine rettigheder mod fordringshaver, herunder sine sædvanlige muligheder for at gøre indsigelse mod en fordrings rigtighed, selv om fordringen er tilmeldt Ilanngaassivik med en betalingsordre og opkrævet.
  Stk. 2.  Indsigelser skal fremsættes over for fordringshaveren.

 

Pligter for fordringshaver til at behandle klager m.v.

 

  § 41.  Fordringshaver har pligt til straks at tilbagekalde en betalingsordre fra Ilanngaassivik eller tilbageføre en betaling, hvis det kommer fordringshaver til kendskab, at der er tale om en uberettiget anmeldt betalingsordre, eller hvis der kan rejses berettiget tvivl om fordringens eksistens eller størrelse.
  Stk. 2.  Hvis der uberettiget er foretaget en opkrævning fra en borger via Ilanngaassivik, skal fordringshaver inden for en frist på 14 kalenderdage, fra fordringshaver er blevet gjort bekendt med forholdet, tilbageføre det for meget opkrævede beløb til borgeren gennem Ilanngaassivik.
  Stk. 3.  Tilbagebetales beløbet senere end i den stk. 2 fastsatte frist betales en månedlig rente på 0,5 procent per påbegyndt måned fra udløbet af fristen for tilbagebetaling. Renten udredes af fordringshaveren.

 

  § 42. Skatteforvaltningen behandler sager vedrørende driften af Ilanngaassivik.
  Stk. 2. Skatteforvaltningen kan ikke træffe afgørelser om betalingsordrer, herunder om den underliggende fordrings eksistens eller beløbsmæssig størrelse m.v. Skatteforvaltningen henviser borgere, hvis spørgsmål eller klage vedrører en betalingsordre til den myndighed eller virksomhed, der har udstedt betalingsordren.
  Stk. 3.  Skatteforvaltningen kan efter en konkret vurdering formidle en kontakt til den udstedende myndighed eller virksomhed, hvis Skatteforvaltningen vurderer at borgeren har et særligt behov for bistand.
  Stk. 4.  Klager over Skatteforvaltningens afgørelser efter stk. 1, skal indgives senest 4 uger efter, at skatteforvaltningen har meddelt sin afgørelse.

 

  § 43.  Fordringshavere opkræves et finansieringsbidrag pr. anmeldt betalingsordre. Regler om bidragets størrelse og opkrævning fastsættes af Naalakkersuisut. 
  Stk. 2.  Der kan efter regler fastsat af Naalakkersuisut desuden opkræves bidrag for andre særydelser, som leveres til fordringshavere.

 

Kapitel 10

Sanktioner

 

  § 44.  Der kan idømmes bøder efter reglerne i kriminallov for Grønland til den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
1) Undlader at indbetale en indkomst omfattet af § 4, stk. 1, til en borger via Ilanngaassivik.
2) Undlader at efterkomme påbud udstedt efter § 4, stk. 2, i denne inatsisartutlov.
3)  Undlader at efterkomme påbud udstedt efter § 8, stk. 2. 
  Stk. 2.  I bestemmelser fastsat i medfør af denne inatsisartutlov, kan det bestemmes, at der for overtrædelse af bestemmelserne kan idømmes bøde efter kriminalloven for Grønland.
  Stk. 3.  Hvor inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 4.  Sager efter stk. 1-3 anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.
  Stk. 5.  Bøder, der fastsættes efter stk. 1-3, tilfalder Landskassen.

 

Kapitel 11

Ikrafttræden

 

  § 45.  Naalakkersuisut fastsætter ved bekendtgørelse tidspunktet for ikrafttræden af inatsisartutloven. Naalakkersuisut kan herunder fastsætte, at dele af inatsisartutloven træder i kraft på forskellige tidspunkter.
  Stk. 2. Naalakkersuisut kan som led i et pilotprojekt ved bekendtgørelse fastsætte, at loven sættes i kraft for 1 eller flere kommuners geografiske område med de ændringer, der måtte være nødvendig af hensyn til at gennemføre pilotprojektet.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen