Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
12. juni 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alkohol
(Ændring af tidsrummet for ophold på udskænkningssteder for børn og unge under 18 år, udvidede åbningstider for salg af alkohol i detailbutikkerne, ophævelse af reklameforbud mod alkohol, ophævelse af afskærmning af alkohol i detailbutikkerne og hjemmel til videregivelse af personoplysninger om forbud mod ophold på udskænkningssteder)

 

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol foretages følgende ændringer:

 

1. Overalt i loven ændres ”03.00” til: ”04.00”.

 

2. § 20, stk. 4, affattes således:

”  Stk. 4. Efter kl. 23.00 må børn og unge under 18 år ikke gives adgang til udskænkningssteder med udskænkning af alkoholholdige drikke, medmindre de ledsages af en forælder, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den umyndige. Det påhviler bevillingshaver og dennes ansatte at påse, at børn og unge under 18 år har behørig ledsagelse.”

 

3. § 25, stk. 1, affattes således:

”  Salg af alkoholholdige drikke må finde sted mandag til lørdag fra kl. 10:00 til 20:00.”

 

4. I § 26, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nr. 4:

”4)  På nætter, der leder op til en fridag fra kl. 12.00-04.00. Ved fridage forstås helligdage, jf. § 2, stk. 7.”

 

5. Efter § 26 affattes afsnitsoverskriften således:

Uddeling af gratis alkoholholdige drikke

 

6. I § 27 ophæves stk. 1-2 og stk. 4-5.

 

Stk. 3 bliver herefter stk. 1.

 

7. Efter § 27 udgår afsnitsoverskriften.

 

8. § 28 ophæves.

 

9. I § 32 indsættes efter stk. 1 som nyt stk. 2:

Stk. 2. Politiet kan videregive oplysninger til indehavere og bestyrere om, hvilke personer, der efter stk. 1 har fået forbud mod at opholde sig som gæst på det pågældende udskænkningssted.”

 

Stk. 2 bliver herefter stk. 6.

 

10. I § 32 indsættes efter stk. 2 som stk. 3-5:

”  Stk. 3. De oplysninger som politiet videregiver i medfør af stk. 2 må kun behandles af indehavere, bestyrere og dørmænd jf. også stk. 4, og behandling må kun ske, i det omfang det er nødvendigt for at håndhæve forbud efter stk. 1.

  Stk. 4. Indehavere, bestyrere og dørmænd har tavshedspligt i forhold til oplysningerne jf. stk. 2. Det samme gælder andre personer, som i medfør af regler fastsat efter stk. 5, kan behandle de pågældende oplysninger. Kriminallovens §§ 50-54 finder tilsvarende anvendelse.

  Stk. 5. Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte regler om behandling af oplysninger efter stk. 3, herunder om oplysningerne i nødvendigt omfang kan behandles af andre ansatte end dem, som er nævnt i stk. 3.”

 

11. I § 43, stk. 1, udgår ”§ 27, stk. 1 og 3, § 28, stk. 1,”.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter inatsisartutlovens kundgørelse.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. juni 2019

 

 

 

Kim Kielsen