Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
27. november 2018
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri
(Ændring af afgiftsgrundlaget, afgiftsfritagelse for krabber og kammuslinger, afgiftsnedsættelse for kystnært opfiskede hellefisk, forhøjelse af afgiftsloftet for fangst overdraget til tredjemand eller udført fra Grønland)

 

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri foretages følgende ændringer:

 

1. § 3, stk. 1, affattes således:

”  For det havgående fiskeri efter rejer, hellefisk, torsk, kuller, sej og rødfisk svares afgift i henhold til reglerne i §§ 4-7.”

 

2. § 4, stk. 1, affattes således:

”  Der svares afgift som en procentdel af salgsprisen, ved salg eller indhandling per kilo. Er fangsten forarbejdet, omregnes til hel fisk. Ved hel fisk forstås fisken i levende vægt opgjort i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster. Salgsprisen udgør den pris, der faktisk aftales mellem køber og sælger, inklusive eventuelle tillæg som bonusser, transporttilskud eller lignende, der udgør en økonomisk værdi, og uden reduktion for salgsomkostninger, fragt m.v.”

 

3. I § 4 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

”  Stk. 3.  Ved indhandling til et indhandlings- eller produktionsanlæg i Grønland, med henblik på forædling af fangsten, anvendes oplysninger om salgspriser fra Grønlands statistik.”

 

Stk. 3-4 bliver herefter stk. 4-5.

 

4. § 5, stk. 2, affattes således:

Stk. 2.  Ved indhandling til et indhandlings- eller produktionsanlæg i Grønland, med henblik på forædling af fangsten, udgør afgiften 0 kr. 5 øre per kilo, når den gennemsnitlige salgspris per fiskeart i det kvartal, som ligger 2 kvartaler forud for det kvartal hvori indhandlingen finder sted, udgør under 8 kroner per kilo.”

 

5. § 6, stk. 3, affattes således:

”  Stk. 3.  Afgiftsprocenten kan ikke overstige 17,9 procent.”

 

6. § 6, stk. 4, affattes således:

Stk. 4.  Afgiftsprocenten offentliggøres på skatteforvaltningens hjemmeside senest 1 uge før påbegyndelsen af det kvartal som afgiften vedrører.”

7. § 7, stk. 1, affattes således:

” Ved indhandling til et indhandlings- eller produktionsanlæg i Grønland, med henblik på forædling af fangsten, svares en fast afgift på 5 procent af prisen, når den gennemsnitlige pris per fiskeart i det kvartal som ligger 2 kvartaler forud for det kvartal, hvori indhandlingen finder sted, udgør 8,00 kroner eller mere per kilo.”

 

8. § 7, stk. 4, affattes således:

”  Stk. 4.  Ved indhandling af hellefisk, opfisket kystnært, udgør afgiften 4 procent af prisen.”

 

9. § 11, stk. 1, affattes således:

” Ved indhandling til et indhandlings- eller produktionsanlæg i Grønland, med henblik på forædling af fangsten, skal den, der udbetaler vederlag i forbindelse med indhandlingen, indeholde afgiften ved udbetalingen af vederlaget. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder beløbet i vederlaget.”

 

10. § 12, stk. 2, affattes således:

Stk. 2.  Angivelse og indbetaling af afgift kræves ikke, såfremt den opgjorte afgiftsbetaling for en afgiftsperiode udgør mindre end 100 kr. for en fiskeart.”

 

11. § 13, stk. 3, affattes således:

Stk. 3.  Angivelse og indbetaling af afgift kræves ikke, såfremt den opgjorte afgiftsbetaling for en afgiftsperiode udgør mindre end 100 kr. for en fiskeart.”  

 

12. § 17, stk. 1, affattes således:

”  Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 1, stk.1, § 11, stk. 2, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1 eller stk. 2, eller undladelse af at efterkomme et i medfør af § 14 meddelt påbud om anvendelse af en kortere betalingsfrist eller påbud om at stille sikkerhed, kan medføre foranstaltninger efter reglerne i Kriminallov for Grønland.”

 

§ 2

 

Denne inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2019 og har virkning for fisk, der fanges den 1. januar 2019 eller senere.

  Stk. 2.  Afgiftsprocenten for 1. og 2. kvartal 2019 fastsættes på baggrund af oplysninger om gennemsnitlige kvartalspriser i 3. og 4. kvartal 2018.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. november 2018

 

 

Kim Kielsen