Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 40
23. november 2017
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension
(Indførelse af en grundpension for modtagere af højeste førtidspension, genindførelse af 20 pct.-regel for førtidspensionister omfattet af overgangsbestemmelser i kapitel 7, præcisering af § 29, stk. 1, om rimelige rejseudgifter og korrektion af § 33, stk. 3, og § 36 i den grønlandske lovtekst)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 19 af 28. november 2016, foretages følgende ændringer:


1.
§ 17, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger kr. 28.000 kr. De første kr. 100.000 af eventuel partners indtægt medregnes ikke.”

2. I § 17 indsættes efter stk. 3 som nyt stk. 4:
”  Stk. 4.  Førtidspensionister er berettiget til at få udbetalt 50 pct. af højeste førtidspension i grundpension, jf. § 17, stk. 2, uanset størrelsen af dennes eventuelle partners samlede aktuelle indkomst. Grundpensionen nedsættes, såfremt førtidspensionistens og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger 28.000 kr. tillagt 50 pct. af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. Nedsættelse sker efter samme beløbsgrænser som for laveste førtidspension, jf. § 15, stk. 4. § 17, stk. 6, finder ikke anvendelse.”

Stk. 4-5 bliver herefter til stk. 5-6.

3. § 29, stk. 1, affattes således:
” Personlige tillæg bevilges af kommunalbestyrelsen efter en individuel vurdering af behovet enten som:
1)  en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller
2)  engangshjælp til dækning af særlige behov, herunder bl.a.:
a)  briller,
b)  beklædning,
c)  bohave,
d)  rimelige rejseudgifter til rejser indenfor Grønland, og
e)  andre engangsudgifter, der skønnes nødvendige.”

4. I § 29 indsættes efter stk. 1 som nyt stk. 2:
”  Stk. 2. 
Der kan ikke ydes engangshjælp til rejser uden for Grønland.”

5. § 33, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Har førtidspensionisten tilsidesat sin oplysningspligt efter stk. 1 eller vidste eller burde førtidspensionisten vide, at denne uberettiget modtog førtidspension, kan det beløb, der er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt. Kommunalbestyrelsen kan endvidere foretage modregning i eventuelle fortsatte løbende pensionsudbetalinger, dog undtaget børnetillæg.”

6. § 36 affattes således:
”  § 36.  Når kommunalbestyrelsen skønner, at en førtidspensionist ikke kan varetage sin økonomi, kan der træffes afgørelse om administration af førtidspensionsudbetalingen, herunder udbetaling af personlige tillæg og børnetillæg. En sådan beslutning indebærer, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte individuelle udbetalingsvilkår, der fraviger sædvanlige regler og praksis med henblik på at sikre, at førtidspensionisten til enhver tid dækker sine faste udgifter og bevarer tilstrækkelige midler til at opretholde tilværelsen.”

7. I § 43 indsættes efter stk. 8 som nyt stk. 9:
  ”  Stk. 9.  Førtidspensionister, herunder førtidspensionister omfattet af Nordisk Konvention om social sikring, er berettiget til at få udbetalt 20 pct. af højeste førtidspension, jf. § 17, stk. 2, uanset størrelsen af førtidspensionistens og en eventuel partners samlede aktuelle indkomst.”

Stk. 9 - 10 bliver herefter stk. 10 - 11.


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 23. november 2017


Kim Kielsen