Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 31
23. november 2017
Gældende

Inatsisartutlov om telekommunikation og teletjenester

Kapitel 1
Eneretsbestemmelser

 

  § 1.  Grønlands Selvstyre har eneret på udbud af teletjenester i, til og fra Grønland samt anlæg og drift af telekommunikationsinfrastruktur i Grønland, der muliggør elektronisk kommunikation mellem nettermineringspunkter i eller mellem byer og bygder og til udlandet.
  Stk. 2.  Eneretten efter stk. l omfatter ikke:
1) radiokommunikation og allokering af radiofrekvenser, og
2) maritime nød- og sikkerhedstjenester.
  Stk. 3.  Fra Grønlands Selvstyres eneret undtages anlæg, som:
1) af rigsmyndigheder eller af en kommune udelukkende anvendes i den indre tjeneste til særlige telekommunikationsbehov, der ikke kan opfyldes af den almene, offentligt tilgængelige teleinfrastruktur, eller
2) udelukkende anvendes indenfor en ejendoms grænser eller mellem flere ejendomme, som tilhører samme ejer, forudsat at det er inden for samme by eller bygd.

 

  § 2.  Naalakkersuisut kan træffe beslutning om liberalisering af den i § 1, stk. 1 nævnte eneret.
  Stk. 2.  Følgende teletjenester er liberaliseret:
1) Datatjenesten.
2) Internettjenesten.
3) Distribution af radio- og tv-programmer.
  Stk. 3.  Følgende teleinfrastruktur er liberaliseret:
1) Infrastruktur til trådløs access.
2) Infrastruktur til satellitmodtagelse af radio- og tv-programmer.
3) Infrastruktur til distribution af radio- og tv-programmer.
  Stk. 4.  Stk. 1 omfatter ikke telekommunikationsudstyr, der muliggør elektronisk kommunikation mellem nettermineringspunkter i eller mellem byer og bygder og udlandet.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan træffe beslutning om liberalisering af den i stk. 4 nævnte telekommunikationsinfrastruktur, såfremt teknologien er baseret på trådløs transmission, og alene er beregnet til brug inden for den enkelte by eller bygd. Såfremt beslutning om liberalisering træffes, kan Telestyrelsen i særlige tilfælde meddele dispensation til brug af kabelbaseret teknologi.
  Stk. 6.  Naalakkersuisut fastsætter regler for teletjenester og telekommunikationsinfrastruktur, som er liberaliseret.

 

  § 3.  Naalakkersuisut kan træffe beslutning om liberalisering af apparater og materiel, der anvendes i forbindelse med telekommunikationsinfrastrukturen, samt anlæg, der anvendes i særligt øjemed.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan for apparater og materiel, der tilsluttes eller anvendes i forbindelse med telekommunikationsinfrastrukturen, fastsætte regler om:
1) Indretning, udførelse, anbringelse, drift og benyttelse.
2) Godkendelse af udstyr og apparater.
3) Kontrol af og tilsyn med udstyr og installationer.

 
Kapitel 2

Definitioner

 

  § 4.  Ved teletjenester forstås i denne Inatsisartutlov tjenester, der helt eller delvis består i elektronisk overføring af kommunikation i form af lyd, billeder, tekst eller kombinationer heraf, ved hjælp af radio- eller telekommunikationsteknik, mellem nettermineringspunkter, samt en- og tovejs kommunikation, punkt-til-punkt-kommunikation og punkt-til-multipunkt-kommunikation.
  Stk. 2.
 Ved et nettermineringspunkt forstås i denne Inatsisartutlov den fysiske eller logiske grænseflade i telekommunikationsinfrastrukturen, der udgør en slutbrugers tilslutning til denne. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, hvad der forstås ved de nævnte grænseflader.
  Stk. 3.  Ved slutbrugere forstås i denne Inatsisartutlov brugere af teletjenester, som ikke på kommercielt grundlag stiller de pågældende teletjenester til rådighed for andre.


Kapitel 3
Koncessionsbestemmelser

 

Meddelelse af koncession

 

  § 5.  Naalakkersuisut kan meddele koncession på anlæg, drift af telekommunikationsinfrastruktur og udbud af teletjenester herunder satellit.
  Stk. 2.  Koncessionshaver skal tåle, at der sker indskrænkninger i koncessionen i form af liberalisering eller indførelse af særrettigheder på de af stk. 1 omfattede områder.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan for koncessionen. fastsætte regler om:
1) Krav til funktionalitet og serviceniveau for de omfattede tjenester.
2) Godkendelse af takseringsprincipper og abonnementsvilkår.
3) Koncessionshaveres pligt til at medvirke ved udarbejdelse af regler og vilkår for telemateriel samt tilsyn og kontrol.
4) Koncessionshaveres forpligtelse til at udføre særlige opgaver uden særlig fortjeneste eller med direkte underskud.
5) Sikring og opretholdelse uden udgifter for Grønlands Selvstyre af samfundsvigtig telekommunikation under særlige forhold.
6) Koncessionshaveres vederlagsfri medvirken i internationale og nationale samarbejdsorganisationer.
7) Tilsyn med koncessionshaveres virksomhed, herunder fastsættelse af principper for optagelse af lån, samt udbygning og vedligeholdelse af telekommunikationsinfrastruktur.

 
Anbringelse af teleinstallationer, telekabler og ledninger m.v.

 

  § 6.  Koncessionshaver kan foretage anbringelse af teleinstallationer, hvilket også omfatter telekabler, efter reglerne i Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse med senere ændringer.
  Stk. 2.  Koncessionshaver har ret til at anbringe teleinstallationer i og på offentlig og privat ejendom. Der skal ved udførelsen af arbejdet tages hensyn til ejers eller brugers ønsker vedrørende placeringen.
  Stk. 3.  Koncessionshaver har, hvis det skønnes nødvendigt i forbindelse med opretholdelse af telenettets funktionalitet, og efter forudgående meddelelse til bruger eller ejer, mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til fremmed, offentlig og privat ejendom med henblik på tilsyn med og udførelse af arbejder i forbindelse med teleinstallationer.
  Stk. 4.  Tab, som forvoldes i forbindelse med anbringelse og vedligeholdelse af teleinstallationer og tilsyn hermed på fremmed, offentlig og privat ejendom, vil være at erstatte efter de almindelige erstatningsretlige regler.

 

  § 7.  Hvor en teleinstallation, som tilhører koncessionshaver, er anbragt, må der ikke uden koncessionshavers tilladelse foretages noget bygnings- eller jordarbejde eller iværksættes nogen anden foranstaltning, hvorved teleinstallationerne kan udsættes for forstyrrelse eller beskadigelse.

 
Erstatning

 

  § 8.  Koncessionshaver er ikke pligtig til at yde erstatning for tab som følge af forstyrrelse, forsinkelse, maskinelt svigt eller fejlbetjeninger i driften af de anlæg, der omfattes af Grønlands Selvstyres eneret.

 
Underretning af Naalakkersuisut

 

  § 9.  Naalakkersuisut kan pålægge formanden og næstformanden i koncessionshavers bestyrelse pligt til at give Naalakkersuisut underretning om forhold vedrørende koncessionshavers virksomhed.
  Stk. 2.  Formanden og næstformanden i koncessionshavers bestyrelse har pligt til at oplyse Naalakkersuisut om forhold, som måtte skønnes at have Naalakkersuisuts interesse.


Kapitel 4
Telestyrelsen

 

 Telestyrelsens opgaver

 

 § 10.  Telestyrelsen er en selvstændig styrelse med egen ledelse.
  Stk. 2.  Telestyrelsens opgaver på telekommunikationsområdet er at:
1) Rådgive Naalakkersuisut.
2) Overvåge udviklingen
3) Indsamle statistisk materiale.
4) Udarbejde forslag til lovgivning.
5) Udarbejde forslag til vilkår og priser for teletjenester.
6) Føre tilsyn med koncessioner forsyningspligten og andre tjenesteudbydere.
7) Føre tilsyn med overholdelse af denne Inatsisartutlov og de i medfør heraf fastsatte administrative forskrifter.
8) Varetage relationerne til internationale organisationer i samarbejde med Naalakkersuisut.
9) Varetage relationerne mellem Danmark og Grønland i telefaglige spørgsmål i samarbejde med Naalakkersuisut.
  Stk. 3.  Telestyrelsen skal endvidere varetage forvaltningen af radiokommunikationsområdet.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan pålægge andre opgaver end de i stk. 2 og 3 nævnte til Telestyrelsen.

 
Tjenestebefaling

 

  § 11.  Naalakkersuisut kan ikke give Telestyrelsen tjenestebefaling om varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, eller om Telestyrelsens tilsynsforpligtelser med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.


Oplysningspligt

 

§ 12.  Telestyrelsen kan af udbydere af teletjenester kræve alt materiale udleveret, som skønnes relevant med henblik på tilsyn, mægling, afgørelse eller andre undersøgelser.


Tavshedspligt

 

  § 13.  Ansatte i Telestyrelsen skal, under ansvar efter Kriminallov for Grønland, iagttage tavshed overfor uvedkommende med hensyn til oplysninger om en fysisk eller juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold, som de under varetagelsen af deres arbejde bliver bekendt med.
  Stk. 2.  Forpligtelsen finder tilsvarende anvendelse for sagkyndige medhjælpere samt i øvrigt enhver, der, som følge af et i henhold til aftale med Telestyrelsen påtaget arbejde, kommer til kundskab om sådanne forhold.
  Stk. 3.  Er aftalen indgået med en virksomhed, gælder forpligtelsen alle, der under deres arbejde i virksomheden får kundskab om forhold som de ovennævnte, jf. stk. 2.


Rapporteringspligt

 

  § 14.  Telestyrelsen har pligt til at orientere Naalakkersuisut om forhold vedrørende Telestyrelsens samlede administration, herunder enkeltsager af større rækkevidde, som Naalakkersuisut må skønnes at have interesse i at være bekendt med.

 

  § 15.  Telestyrelsen udarbejder af egen drift undersøgelser, udredninger med videre, som led i Telestyrelsens tilsynsaktiviteter. Denne udrednings- og undersøgelsesvirksomhed finansieres af telebranchen.
  Stk. 2.  Telestyrelsen forelægger årligt for Naalakkersuisut forslag til områder eller problemstillinger inden for telesektoren, hvor der er behov for, at Telestyrelsen inden for det følgende år iværksætter større sektorfinansierede udredninger eller undersøgelser.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan pålægge Telestyrelsen yderligere udredningsopgaver.

 

  § 16.  Telestyrelsen forelægger årligt for Naalakkersuisut en årsberetning om:
1) Telestyrelsens aktiviteter,
2) erfaringer vedrørende gældende lovgivning, samt
3) relevante forhold om forsyningspligt og forbrugerbeskyttelse i telesektoren.


Kapitel 5
Teleklagenævn

 

  § 17.  Naalakkersuisut kan nedsætte et uafhængigt teleklagenævn til varetagelse af klagebehandling på telekommunikationsområdet.
  Stk. 2.  Teleklagenævnet består af 1 formand, 1 eller flere stedfortrædere for denne og 2 medlemmer med henholdsvis økonomisk og teleteknisk indsigt.
  Stk. 3.  Medlemmer af Teleklagenævnet udpeges for en periode på 2 år, med mulighed for genvalg.
  Stk. 4.  Landsdommeren i Grønland udpeger Teleklagenævnets formand, og stedfortrædere for denne, som skal have bestået juridisk embedseksamen. Formanden og dennes stedfortrædere skal være i besiddelse af samme kvalifikationer og erfaringsgrundlag, som kræves for udnævnelse som dommerfuldmægtig.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut udpeger efter indstilling fra telebranchen i Grønland 2 medlemmer.
  Stk. 6.  Naalakkersuisut fastsætter efter indhentet udtalelse fra Teleklagenævnet en forretningsorden for dette.
  Stk. 7.  Naalakkersuisut stiller sekretariatsbistand til rådighed for Teleklagenævnet.

 

  § 18.  Teleklagenævnet behandler klager over Telestyrelsens afgørelser vedrørende koncessionshaver, andre tjenesteudbydere, og forsyningspligtudbydere.
  Stk. 2.  Teleklagenævnets afgørelser vedrørende klager over de i stk. 1 anførte forhold skal foreligge senest 3 måneder efter, at de er forelagt for Teleklagenævnet.
  Stk. 3.  Sagsbehandlingen foregår skriftligt.

 

  § 19.  Naalakkersuisut fastsætter regler for Teleklagenævnets virksomhed.


Oplysningspligt

 

  § 20.  Til brug for behandling af klagesager, kan Teleklagenævnet af koncessionshaver, forsyningspligtudbyder og tjenesteudbydere afkræve alt materiale udleveret, som skønnes relevant med henblik på afgørelse.

 
Tavshedspligt

 

  § 21.  Medlemmer af Teleklagenævnet skal, under ansvar efter Kriminallov for Grønland, iagttage tavshed overfor uvedkommende med hensyn til oplysninger om en fysisk eller juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold, som de under varetagelsen af deres arbejde bliver bekendt med.
  Stk. 2.  Forpligtelsen finder tilsvarende anvendelse for sagkyndige medhjælpere samt i øvrigt enhver, der, som følge af et i henhold til aftale med Teleklagenævnet påtaget arbejde, kommer til kundskab om sådanne forhold.
  Stk. 3.  Er aftalen indgået med en virksomhed, gælder forpligtelsen alle, der under deres arbejde i virksomheden får kundskab om forhold som de ovennævnte jf. stk 2.

 

  § 22.  Teleklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
  Stk. 2.  Teleklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.


Kapitel 6
Forsyningspligt

 

Udpegning af forsyningspligtudbyder og forsyningspligtydelser

 

   § 23.  Naalakkersuisut kan udpege 1 eller flere forsyningspligtudbydere for liberaliserede teletjenester og fastsætte regler om:
1) Hvilke teletjenester, der skal være forsyningspligtige.
2) Omfanget af de forsyningspligtige teletjenester, herunder hvilke faciliteter og funktioner, der er omfattet heraf.
3) Omfanget af leveringspligten, jf. stk. 2.
  Stk. 2.  Forsyningspligt omfatter en forpligtelse for den eller de udpegede forsyningspligtudbydere til at levere eller udbyde forsyningspligtige teletjenester til enhver, der anmoder herom, og i overensstemmelse med de i medfør af stk. 3 fastsatte regler.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om prissætningen på de forsyningspligtige teletjenester.

 
Underskudsfinansiering af forsyningspligten

 

 § 24.  De i henhold til § 23, stk. 1, udpegede forsyningspligtudbydere har ret til at få dækket deres samlede dokumenterede underskud, som måtte opstå som følge af den pålagte forsyningspligt af teletjeneste på det liberaliserede område.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler om kravene til forsyningspligtudbyderes opstilling af regnskaber, opgørelse af og dokumentation for underskud, jf. stk. 1.
  Stk. 3.  Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt forsyningspligtudbyderen har fremlagt tilstrækkelig dokumentation til at berettige til dækning af underskud som nævnt i stk. 1.
  Stk. 4.  Telestyrelsens godkendelse af dokumentation efter stk. 3 udløser en ret til at få dækket underskuddet efter stk. 1.
  Stk. 5. Naalakkersuisut fastsætter regler for beregning af den i stk. 1 nævnte underskudsdækning.

 
Krav til forsyningspligtudbyder

 

  § 25.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for de udpegede forsyningspligtudbyderes forpligtelser med henblik på at tilgodese hensynet til sikring af grundlæggende brugerrettigheder i forbindelse med udbud og levering af forsyningspligtige teletjenester.
  Stk. 2.  Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan indeholde bestemmelser om særlige krav til indholdet af de standardvilkår, der skal gælde i forholdet mellem en forsyningspligtudbyder og en slutbruger, jf. dog § 28.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at Telestyrelsen skal godkende standardvilkår som nævnt i stk. 2.

 
Kapitel 7

Finansiering af Telestyrelse, Teleklagenævn og forsyningspligtunderskud

 

  § 26.  Telebranchen finansierer Telestyrelsen, Teleklagenævnet og eventuelle forsyningspligtunderskud.
  Stk. 2.  Til finansiering heraf afkræves en særlig afgift på forbrug af langdistancekommunikation, som indbetales af koncessionshaver til Telestyrelsen.
  Stk. 3.  Afgiften i medfør af stk. 1, fastsættes i Finansloven. Afgiften opkræves på langdistancekommunikation i engrosleddet.


Kapitel 8
Forbrugerbeskyttelse

 

Minimumskrav til ejere af og udbydere af telekommunikationsinfrastruktur og teletjenester

 

  § 27.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler med henblik på at forpligte ejere af og udbydere af telekommunikationsinfrastruktur eller teletjenester til at sikre slutbrugere adgang til at foretage opkald til en offentlig alarmtjeneste og til nummeroplysningstjenester, samt nærmere regler om indholdet af denne forpligtelse.


Grundlæggende slutbrugerrettigheder

 

  § 28.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler med henblik på at forpligte udbydere af teletjenester til slutbrugere til at sikre en række grundlæggende brugerrettigheder i forbindelse med aftaler om levering af teletjenester til slutbrugere.
  Stk. 2.  Regler efter stk. 1 kan blandt andet omfatte bestemmelser om:
1) At der som grundlag for ethvert kundeforhold skal foreligge en skriftlig kontrakt, minimumskrav til måden, hvorpå kontrakten skal indgås, udbyderens oplysningsmæssige forpligtelser, samt minimumskrav til kontraktens indhold og til de i kontrakten indeholdte vilkår, herunder minimumskrav til indholdet af kontraktvilkår om maksimale bindingsperioder, varsling af pris- og vilkårsændringer, sikkerhedsstillelse, opsigelse og afbrydelse blandt andet i forbindelse med misligholdelse fra slutbrugerens side.
2) Minimumskrav vedrørende tilslutning og anvendelse af terminaludstyr og tilrådighedsstillelse af særlige tekniske grænseflader.
3) Pligt til at stille særlige funktioner og faciliteter til rådighed for slutbrugere, herunder pligt til eventuelt at stille disse funktioner og faciliteter gratis til rådighed for slutbrugerne, og til at gøre slutbrugerne opmærksom på de nævnte funktioner og faciliteter.
4) Opfyldelse af særlige brugergruppers, herunder handicappedes, behov.
  Stk. 3.  Ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 og 2, kan det fastsættes, at disse kun skal gælde for visse typer af aftaleforhold, herunder for aftaler med ikke-erhvervsdrivende slutbrugere, og at reglerne ikke skal kunne fraviges ved aftale.

 

  § 29.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at udbydere af teletjenester til slutbrugere i forbindelse med deres udbud skal sikre slutbrugerne åbne og lige muligheder for at benytte de udbudte teletjenester.

 

  § 30.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om etablering og drift af betalingstelefoner indeholdende minimumskrav til udbydere af betalingstelefoner


Hemmeligholdelse af telekommunikation

 

  § 31.  Ejere af og udbydere af telekommunikationsinfrastruktur eller teletjenester skal træffe foranstaltninger med henblik på at sikre, at oplysninger om andres brug af tjenesten eller indholdet heraf ikke er tilgængelige for uvedkommende.
  Stk. 2.  Ejere af og udbydere af telekommunikationsinfrastruktur og teletjenester skal iagttage tavshed overfor uvedkommende med hensyn til oplysninger om en fysisk eller juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold, som de som ejer eller udbyder bliver bekendt med.
  Stk. 3.  Forpligtelsen finder tilsvarende anvendelse på nuværende og tidligere ansatte, som under varetagelsen af deres arbejde for ejer eller udbyder bliver bekendt med sådanne forhold.
  Stk. 4.  Forpligtelsen finder tilsvarende anvendelse for sagkyndige medhjælpere samt i øvrigt enhver der, som følge af et i henhold til aftale med ejer eller udbyder påtaget arbejde, kommer til kundskab om sådanne forhold. Er aftalen indgået med en virksomhed, gælder forpligtelsen alle, der under deres arbejde i virksomheden får kundskab om forhold som de ovennævnte. 


Behandling af personoplysninger og videregivelse af hemmelige numre

 

 § 32.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for udbydere af teletjenester om krav til opbevaring, behandling, og videregivelse af personoplysninger og hemmelige numre, herunder for politi og domstole.


Kapitel 9
Samfundsvigtig telekommunikation

 

  § 33.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at udbydere af telekommunikationsinfrastruktur og udbydere af teletjenester skal udarbejde planer for og træffe foranstaltninger til sikring af samfundsvigtig telekommunikation.
  Stk. 2.  Den telekommunikationsinfrastruktur, der er grundlaget for kommunikationen, i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer, herunder pligt til etablering af særlige faciliteter, skal være uden omkostninger for Grønlands Selvstyre.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler som nævnt i stk. 1 for offentlige myndigheder samt offentlige og private virksomheder og institutioner.


Kapitel 10
Sanktionsbestemmelser

 

  § 34. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og § 7 kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  Overtrædelse af § 31 kan medføre foranstaltninger i form af bøde eller anstaltsanbringelse efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  For manglende efterkommelse af pålæg udstedt i medfør af § 8, stk. 1, § 12 og § 23, stk. 2 kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 4.  For forskrifter udstedt i medfør af § 3, § 23, § 25, § 27 og § 29 kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk 5.  Hvor inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 6.  Sager efter stk. 1-5 anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.
  Stk. 7.  Bøder, der fastsættes efter stk. 1-5, tilfalder Landskassen.

 

  § 35.  Ved overtrædelse af bestemmelser i denne Inatsisartutlov eller forskrifter udstedt i medfør heraf, finder regler om konfiskation i Kriminallov for Grønland tilsvarende anvendelse.
  Stk. 2.  Konfiskation i medfør af stk. 1 sker til fordel for landskassen.


Kapitel 11
Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

 

   § 36.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2018.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommunikation og teletjenester.
  Stk. 3.  Administrative forskrifter, der er udstedt eller opretholdt i medfør af den i stk. 2 nævnte landstingsforordning, forbliver i kraft, indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat i medfør af denne Inatsisartutlov.

  § 37.  For de dansk-amerikanske forsvarsområder forbliver Inatsisartutlov nr. 10 af 28. oktober 1993, som sat i kraft ved Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 10. august 2001 om ikraftsættelse af Inatsisartutlov om telekommunikation og teletjenester for de dansk-amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i henhold til traktat af 27. april 1951, i kraft, indtil nærværende Inatsisartutlov sættes i kraft i medfør af stk. 2.
  Stk. 2.  Nærværende Inatsisartutlov kan i henhold til § 3 i lov for Grønland nr. 1089 af 29. december 1997 og efter aftale med ministeren for uddannelse og forskning sættes i kraft for de dansk-amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 23. november 2017.

 

 

Kim Kielsen