Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 14
8. juni 2017
Gældende

Inatsisartutlov om Offentlig Digital Post

Kapitel 1
Anvendelsesområde og systemansvarlig

 

§ 1.  Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut anviste postløsning, der omfatter den digitale kommunikation mellem offentlige afsendere, og fysiske personer og juridiske enheder, der enten er obligatorisk eller frivilligt tilsluttet postløsningen.

 

§ 2.  Naalakkersuisut udpeger en systemansvarlig, som har til opgave at varetage driften af postløsningen.
  Stk. 2.  Som systemansvarlig kan udpeges en offentlig myndighed eller en privat virksomhed.
  Stk. 3.  Den systemansvarlige kan behandle personnumre med det formål at kunne tilslutte borgere, og for at kunne varetage den løbende drift af postløsningen.
  Stk. 4.  Bestemmelsen i § 35 i Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger finder ikke anvendelse for behandlingen af personnumre i medfør af stk. 1.

 

Kapitel 2
Obligatorisk tilslutning

 

§ 3.  Fysiske personer, der er 15 år eller derover, og som har bopæl eller fast ophold i Grønland, skal tilsluttes postløsningen, med mindre personen fritages for obligatorisk tilslutning, jf. §§ 5-7 eller efter regler fastsat i medfør af § 10.
  Stk. 2.  Juriske enheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret) med hjemsted i Grønland, skal tilsluttes postløsningen, medmindre den juridiske enhed fritages for obligatorisk tilslutning, jf. §§ 8-9 eller efter regler fastsat i medfør af § 10.
  Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at juridiske enheder kan oprette digitale postkasser med anden identifikation end nummeret i CVR-registret.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at andre former for væsentlig tilknytning til Grønland end de i stk. 1 og 2 nævnte indebærer obligatorisk tilslutning, medmindre den fysiske person eller den juridiske enhed fritages for obligatorisk tilslutning.
  Stk. 5.  Hvis en fysisk person, der er tilsluttet efter stk. 1, ikke længere har bopæl eller fast ophold i Grønland eller en anden væsentlig tilknytning til Grønland, jf. stk. 4, fortsætter tilslutningen efter stk. 1 uændret, medmindre den pågældende anmoder om fritagelse. Anmodning om fritagelse skal ske i henhold til regler, der fastsættes i medfør af § 10.


Kapitel 3
Frivillig tilslutning

 

§ 4.  Fysiske personer og juridiske enheder, der er fritaget for obligatorisk tilslutning, kan frivilligt tilslutte sig postløsningen med de retsvirkninger, der følger af § 15, hvis de er i besiddelse af en digital signatur, der giver adgang til postløsningen.
  Stk. 2.  En fysisk person eller en juridisk enhed, som frivilligt har tilsluttet sig postløsningen, er bundet af tilslutningen, medmindre den pågældende fysiske person eller juridiske enhed atter kan fritages fra tilslutningen, jf. §§ 5-9 eller efter regler fastsat i medfør af § 10.
  Stk. 3.  Fysiske personer, der er 15 år eller derover, og som ikke har bopæl eller fast ophold i Grønland kan frivilligt tilslutte sig postløsningen med de retsvirkninger, der følger af § 15, hvis de er tildelt personnummer og er i besiddelse af en digital signatur, der giver adgang til postløsningen.
  Stk. 4.  Indtil obligatorisk tilslutning til postløsningen træder i kraft, kan en fysisk person eller juridisk enhed, som er omfattet af de nævnte bestemmelser, frivilligt tilslutte sig postløsningen med de retsvirkninger, der følger af § 15, hvis den pågældende er i besiddelse af en digital signatur, der giver adgang til postløsningen.
  Stk. 5.  Den frivillige tilslutning for fysiske personer kan tilbagekaldes indtil § 3, stk. 1 træder i kraft, og for juridiske enheder, indtil § 3, stk. 2 træder i kraft.
  Stk. 6.  Når § 3, stk. 1 træder i kraft, bliver den pågældende fysiske person omfattet af den obligatoriske ordning, medmindre den pågældende kan fritages for tilslutning efter reglerne herom i kapitel 4.
  Stk. 7.  Når § 3, stk. 2 træder i kraft, bliver den pågældende juridiske enhed omfattet af den obligatoriske ordning, medmindre den pågældende kan fritages efter reglerne herom i kapitel 4.


 Kapitel 4
Fritagelse

 

  § 5.  Fysiske personer kan fritages for obligatorisk tilslutning til postløsningen, hvis der foreligger særlige omstændigheder, som kan bevirke, at en person er hindret i at modtage sin post gennem postløsningen.
  Stk. 2.  En ansøgning om fritagelse fra en fysisk person, der ikke længere har bopæl eller fast ophold i Grønland eller anden væsentlig tilknytning til Grønland, jf. § 3, stk. 4, medfører altid fritagelse.

 

§ 6.  Fysiske personer kan, for så vidt angår kommunikation om fysiske personers erhvervsaktiviteter, fritages for obligatorisk tilslutning til postløsningen. Fritagelse kan ske hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, som kan bevirke, at en person er hindret i at modtage sin post gennem postløsningen. 

 

  § 7.  Afgørelse om fritagelse af en fysisk person for obligatorisk tilslutning til postløsningen træffes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældende person er eller senest har været folkeregistreret i Grønland.
  Stk. 2.  For personer, der er folkeregistreret udenfor de kommunale områder, og for personer, der ikke har været folkeregistreret med bopæl eller fast ophold i Grønland, træffes afgørelsen af Naalakkersuisut.
  Stk. 3.  Afgørelse om fysiske personers fritagelse for obligatorisk tilslutning til postløsningen for så vidt angår kommunikation om fysiske personers erhvervsaktiviteter træffes af Naalakkersuisut.

 

§ 8.  Juridiske enheder kan fritages fra obligatorisk tilslutning til postløsningen, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, som kan bevirke, at en juridisk enhed er hindret i at modtage sin post digitalt.
  Stk. 2.  En ansøgning om fritagelse fra en juridisk enhed, der ikke længere har forretningssted i Grønland eller anden væsentlig tilknytning til Grønland, jf. § 3, stk. 4, medfører altid fritagelse.

 

§ 9.  Naalakkersuisut træffer afgørelse om fritagelse af en juridisk enhed for obligatorisk tilslutning til postløsningen.

 

§ 10.  Naalakkersuisut fastsætter regler om fritagelse af fysiske personer og juridiske enheder fra obligatorisk tilslutning til postløsningen.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, at afgørelser efter regler, der udstedes i medfør af stk. 1, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.


Kapitel 5
Læseadgang til tredjemand

 

§ 11.  Fysiske personer og juridiske enheder, der er tilsluttet postløsningen, kan tillade, at andre kan læse meddelelser, der er sendt til eller fra vedkommende i postløsningen, medmindre dette er udelukket efter anden lovgivning.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, at fysiske personer og juridiske enheder kan give læseadgang på anden måde end anført i stk. 1.


Kapitel 6
Anvendelse af Offentlig Digital Post og retsvirkninger heraf

 

§ 12.  Offentlige afsendere kan anvende postløsningen til kommunikation med fysiske personer og juridiske enheder, der er tilsluttet postløsningen, med de retsvirkninger, der følger af § 15.
  Stk. 2.  Offentlige afsendere kan ikke anvende postløsningen:
1) hvor det følger af anden lovgivning, at en meddelelse skal sendes i fysisk form eller digitalt på anden måde eller
2) hvis dette vil være i strid med regler fastsat i medfør af § 16.

 

§ 13.  Alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og kommunerne, kan anvende postløsningen som offentlige afsendere.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at inatsisartutloven skal gælde for nærmere angivne juridiske enheder, institutioner, foreninger m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning. Det gælder dog kun, hvis udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af Grønlands Selvstyre eller en kommune, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på Grønlands Selvstyre eller en kommunes vegne.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan efter forhandling med Formanden for Inatsisartut og Ombudsmanden for Inatsisartut fastsætte regler om, at Inatsisartut og institutioner herunder kan anvende postløsningen som offentlige afsendere.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan efter forhandling med rigsmyndighederne fastsætte regler om, at statslige institutioner i Grønland kan anvende postløsningen som offentlige afsendere.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut offentliggør i Offentlig Digital Post, hvilke offentlige myndigheder m.v. der anvender postløsningen som offentlige afsendere.

 

§ 14.  Fysiske personer og juridiske enheder, der er tilsluttet postløsningen, kan anvende postløsningen til kommunikation med offentlige afsendere med de retsvirkninger, der følger af § 15.
  Stk. 2.  Fysiske personer og juridiske enheder kan ikke anvende postløsningen:
1) hvor det følger af anden lovgivning, at en meddelelse skal sendes i fysisk form eller digitalt på anden måde eller
2) hvis dette vil være i strid med regler fastsat i medfør af § 16.

 

§ 15.  Meddelelser, der sendes ved anvendelse af postløsningen, anses for:
1) at være kommet frem til adressaten på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for adressaten i postløsningen, og
2) at være afsendt af den angivne afsender.


Kapitel 7
Supplerende bestemmelser

 

§ 16.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler af teknisk karakter for anvendelsen af postløsningen.


Kapitel 8
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

§ 17.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2-5.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 3, stk. 1.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 3, stk. 2.
  Stk. 4.  Regler fastsat i medfør af § 3, stk. 4, om obligatorisk tilslutning af fysiske personer på grundlag af andre former for væsentlig tilknytning til Grønland end den i § 3, stk. 1, nævnte, kan tidligst træde i kraft samtidig med ikrafttrædelsen af § 3, stk. 1.
  Stk. 5.  Regler fastsat i medfør af § 3, stk. 4, om obligatorisk tilslutning af juridiske enheder på grundlag af andre former for væsentlig tilknytning til Grønland end den i § 3, stk. 2, nævnte, kan tidligst træde i kraft samtidig med ikrafttrædelsen af § 3, stk. 2.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 8. juni 2017

 

 

Kim Kielsen