Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 33
28. november 2016
Gældende

Inatsisartutlov om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister

Kapitel 1
Registrering i Det Centrale Virksomhedsregister

 

§ 1.  Grønlandske juridiske enheder og produktionsenheder skal registreres i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret) efter denne inatsisartutlov og regler fastsat i medfør af denne.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om registrering af andre enheder end nævnt i § 1.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om:
1)  Grønlandske myndigheders adgang til at vedligeholde data i CVR-registret.
2)  Anvendelse af identifikationsnummer i offentlige anliggender.
3)  Reklamebeskyttelse.


Kapitel 2
Definitioner

 

  § 2.  Ved juridisk enhed forstås i denne lov:
1)  En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende.
2)  En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person.
3)  Grønlands Selvstyre. 
4)  En kommune.
5)  Et kommunalt fællesskab. 

 

  § 3.  Ved produktionsenhed forstås i denne lov:
1)  Den hovedaktivitet, som udøves af en juridisk enhed, der kun har en hovedaktivitet, og hvor al aktivitet udøves på eller fra samme geografiske adresse som den juridiske enheds adresse.
2)  Den enkelte hovedaktivitet, hvis en juridisk enhed har flere hovedaktiviteter, der udøves på eller fra én geografisk adresse.
3)  Den enkelte aktivitet, hvis en juridisk enhed har aktiviteter, der udøves på eller fra flere geografiske adresser.


Kapitel 3
Brugerbetaling

 

  § 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler vedrørende salg af og betaling for ydelser fra samt registrering i CVR-registret.


Kapitel 4
Sanktioner

 

§ 5.  Bøde idømmes den, der undlader at registrere efter § 1, stk. 1 og 2, eller ved fortsæt eller grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger.
  Stk. 2.  I bestemmelser fastsat i medfør af denne inatsisartutlov kan det bestemmes, at der for overtrædelse af bestemmelserne kan idømmes bøde efter kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Juridiske personer kan idømmes bøde for overtrædelse af denne inatsisartutlov og bestemmelser fastsat med hjemmel i denne inatsisartutlov, jf. reglerne i kapitel 5 i kriminallov for Grønland.
  Stk. 4.  Bøder, som idømmes i medfør af denne inatsisartutlov eller bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven, tilfalder landskassen.

 

§ 6.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingslov nr. 10 af 29. oktober 1999 om Det Grønlandske Erhvervsregister.
  Stk. 3.  Ved inatsisartutlovens ikrafttræden erstattes eksisterende registreringsnumre i Det Grønlandske Erhvervsregister af identifikationsnummer i CVR-registret.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2016

 

 

Kim Kielsen