Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 30
28. november 2016
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af strukturreform af den kommunale sektor

Kapitel 1
Kommuneinddeling

 

  § 1.  Fra 1. januar 2018 inddeles Qaasuitsup Kommunia i 2 kommuner.
  Stk. 2.  Kommune 1 består fremover af de følgende tidligere kommuner, der blev nedlagt pr. 1. januar 2009:
1)  Qaanaaq Kommune,
2)  Upernavik Kommune,
3)  Uummannaq Kommune og
4)  Ilulissat Kommune.
  Stk. 3.  Kommune 2 består fremover af de følgende tidligere kommuner, der blev nedlagt pr. 1. januar 2009:
1)  Qeqertarsuaq Kommune,
2)  Qasigiannguit Kommune,
3)  Aasiaat Kommune og
4)  Kangaatsiaq Kommune.

 

Kapitel 2
Valg

 

§ 2.  Der afholdes valg til to overgangsudvalg i den nuværende Qaasuitsup Kommunia den 4. april 2017. Valgene afholdes i henhold til bestemmelserne i Inatsisartutlov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.
  Stk. 2.  Der afholdes ikke valg til kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia.
  Stk. 3.  Funktionsperioden for kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia forlænges frem til den 31. december 2017.
 

Kapitel 3
Overgangsudvalg

 

  § 3.  De to overgangsudvalg består af henholdsvis:
1)  17 medlemmer af overgangsudvalget for kommune 1, jf. § 1, stk. 2, og
2)  15 medlemmer af overgangsudvalget for kommune 2, jf. § 1, stk. 3.

 

 § 4.  Det ældste medlem af hvert overgangsudvalg indkalder til konstituerende møde.  
  Stk. 2.  Overgangsudvalgene konstituerer sig i henhold til bestemmelserne i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse. Det konstituerende møde skal være afholdt senest den 1. juni 2017.
  Stk. 3.  Indtil valg af formand for hvert overgangsudvalg har fundet sted, ledes overgangsudvalgenes forhandlinger af det medlem, der har indkaldt til mødet.

 

  § 5.  Overgangsudvalgenes medlemmer vederlægges efter de gældende bestemmelser om vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse.
  Stk. 2.  Formand, næstformand og 2. næstformand for overgangsudvalgene vederlægges efter de gældende bestemmelser om vederlag til borgmestre, viceborgmestre og 2. viceborgmestre i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse.

 

  § 6.  Den 1. januar 2018 tiltræder overgangsudvalgene som kommunalbestyrelser i de nye kommuner og fungerer frem til kommunalbestyrelsesvalget i april 2021.

  § 7.  Overgangsudvalgenes formænd fortsætter som borgmestre, næstformændene som viceborgmestre og 2. næstformændene som 2. viceborgmestre i de nye kommuner.


Kapitel 4
Pligter og rettigheder

 

  § 8.  Inatsisartutlov om den kommunale styrelse finder anvendelse for overgangsudvalgenes virke.

 

  § 9.  Overgangsudvalgenes væsentligste opgave er at forberede delingen af Qaasuitsup Kommunia i de to nye kommuner.

 

  § 10.  Overgangsudvalgene udarbejder styrelsesvedtægter og forretningsordener for de nye kommuner.
  Stk. 2.  Overgangsudvalgene nedsætter hvert et økonomiudvalg og kan nedsætte underudvalg.

 

  § 11.  Overgangsudvalgene skal træffe de beslutninger, som er nødvendige, for at de nye kommuner med virkning fra den 1. januar 2018 kan varetage de i lovgivningen fastsatte myndighedsområder.
  Stk. 2.  Overgangsudvalgene beslutter senest den 1. august 2017 hvilket navn og byvåben, der ønskes for hver af deres nye kommuner.

 

  § 12.  Overgangsudvalgene beslutter, hvor de fremtidige forvaltninger fysisk skal placeres.
  Stk. 2.  Overgangsudvalgene forbereder administrationen af de nye kommuner og ansætter det nødvendige antal administrative ledere til at opbygge administrationen.
  Stk. 3.  Beslutning om fysisk placering og ansættelse af administrativ ledelse skal være truffet senest den 31. december 2017.


Kapitel 5
Personale

 

  § 13.  Den 1. januar 2018 overgår tjenestemænd, der er ansat under Qaasuitsup Kommunia til ansættelse under en af de to ny kommuner på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. Ansættelsesmyndigheden er herefter den nye kommunalbestyrelse og ansættelsesområdet er den nye kommune.
  Stk. 2.  Personale ansat i henhold til overenskomst eller på individuelle vilkår tilbydes at flytte med opgaven på samme vilkår, som er gældende under den hidtidige ansættelse i Qaasuitsup Kommunia.


Kapitel 6
Økonomi, budget, regnskab og revision

 

  § 14.  Udgifter til overgangsudvalgenes virke betales af Qaasuitsup Kommunia.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for beregning af tilskud og afholdelse af udgifter for overgangsudvalgene.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia skal vederlagsfrit stille administrativ bistand til rådighed for de to overgangsudvalg.

 

  § 15.  Overgangsudvalgets formand udarbejder og fremlægger senest den 1. juli 2017 forslag til budget for overgangsudvalget.
  Stk. 2.  Budgetforslaget behandles og vedtages af overgangsudvalget senest den 1. august 2017.
  Stk. 3.  Det vedtagne budget fremsendes til Naalakkersuisut, og overgangsudvalget offentliggør en kort redegørelse for budgettet senest 14 dage efter vedtagelsen.

 

  § 16.  Senest den 1. august 2017 træffer overgangsudvalgene beslutning om hvilken sagkyndig revision, der skal revidere overgangsudvalgenes regnskab for 2017.
  Stk. 2.  Overgangsudvalgenes regnskab for 2017 aflægges af økonomiudvalget i den nye kommune til kommunalbestyrelsen, således at regnskabet kan afgives til revisionen senest den 1. juni 2018.

 

  § 17.  Overgangsudvalgene vedtager budgettet for 2018 for de nye kommuner.
  Stk. 2.  Overgangsudvalgene udarbejder overordnede politikker for de nye kommuners fremtidige aktivitetsniveau. Overgangsudvalgene fastsætter skatteudskrivning, takster og serviceniveau for de nye kommuner.

 

  § 18.  Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia skal løbende informere de to overgangsudvalg om udviklingen i kommunens økonomi, herunder om tillægsbevillinger givet i 2017.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for Qaasuitsup Kommunias økonomiske dispositioner i perioden frem til den 31. december 2017.

  § 19.  De to nye kommuner overtager den 1. januar 2018 alle forpligtelser og rettigheder samt alle aktiver og passiver fra Qaasuitsup Kommunia.
  Stk. 2.  Qaasuitsup Kommunia gennemgår inden den 1. juni 2017 alle kommunens kontrakter, aftaler, hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser samt fremlægger disse for de to overgangsudvalg. Overgangsudvalgene tager herefter stilling til en fordeling af disse.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om fordeling af aktiver og passiver i den hidtidige Qaasuitsup Kommunia, herunder om tvistløsning.

  § 20.  Qaasuitsup Kommunias regnskab for 2017 fremlægges i henhold til gældende regler for regnskabsaflæggelse.
  Stk. 2.  Revisionen foretages af det revisionsfirma, som Qaasuitsup Kommunia tidligere har anvendt.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse.


Kapitel 7
Øvrige bestemmelser

 

  § 21.  Såfremt overgangsudvalgene har brug for dokumenter fra Qaasuitsup Kommunia, og dokumenterne i henhold til landstingslov om offentlighed i forvaltningen og landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning har karakter af interne dokumenter, mister dokumenterne ikke ved videregivelsen deres interne karakter.

 

§ 22.  Borgmesteren, viceborgmesteren og 2. viceborgmesteren i Qaasuitsup Kommunia vederlægges for perioden 1. maj 2017 til 31. december 2017 efter de gældende bestemmelser om vederlag til borgmestre og viceborgmestre i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse.
  Stk. 2.  Vælges borgmesteren i Qaasuitsup Kommunia tillige som formand for et overgangsudvalg, modtages ikke dobbelt vederlag.
Stk. 3. 
Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Qaasuitsup Kommunia vederlægges for perioden1. maj 2017 til 31. december 2017 efter de gældende bestemmelser om vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse.


Kapitel 8
Ikrafttrædelse

 

 § 23.  Inatsisartutloven træder i kraft 1. januar 2017.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2016.

 

 

Kim Kielsen