Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
6. juni 2016
Gældende

Inatsisartutlov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde

Kapitel 1
Anmeldelse af fødsler og dødsfald

 

  § 1.  Fødsler og dødsfald, der finder sted i Grønland eller om bord på skibe eller luftfartøjer, hvis første ankomststed herefter er en grønlandsk havn eller lufthavn, skal anmeldes til den kirkebogsførende præst efter de for kirkebogsføring fastsatte regler.

 

  § 2.  Anmeldelse af fødsel skal foretages af Sundhedsvæsenet umiddelbart efter fødslen, hvis fødslen er sket med Sundhedsvæsenets inddragelse.
  Stk. 2.  Er fødslen sket uden Sundhedsvæsenets inddragelse, skal anmeldelsen senest 14 dage efter fødslen foretages af den eller dem, der har forældremyndigheden over barnet.   
  Stk. 3.  Findes der ingen anmeldelsespligtig efter stk. 2, der er i stand til at foretage anmeldelse, skal anmeldelsen senest 14 dage efter fødslen foretages af tilstedeværende personer over 18 år, der hører til den fødendes husstand, eller hos hvem den pågældende har ophold.  
  Stk. 4.  Er fødslen sket om bord på et skib eller et luftfartøj, skal skibets eller luftfartøjets fører eller dennes stedfortræder foretage anmeldelsen umiddelbart efter ankomsten til første grønlandske havn eller lufthavn, hvis ingen af de i stk. 1-3 nævnte er til stede eller i stand til at foretage anmeldelsen.

 

  § 3.  Anmeldelse af dødsfald skal foretages af Sundhedsvæsenet umiddelbart efter konstatering af dødsfaldet.

 

§ 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om anmeldelse af fødsler og dødsfald, herunder om formkrav og dokumentationskrav.

 

Kapitel 2
Begravelse og ligbrænding

 

 § 5.  Lig skal enten begraves eller brændes.

 

  § 6.  Begravelse skal ske på kirkegårde eller andre godkendte gravpladser i henhold til reglerne herom i kapitel 3.

 

§ 7.  Ligbrænding skal ske i krematorier, der i henhold til inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet er godkendt hertil, jf. dog § 37, stk. 3, eller i krematorier uden for Grønland, der er godkendt af det pågældende lands relevante myndigheder.
  Stk. 2.  Asken skal nedsættes ved urne eller spredes i henhold til reglerne herom i kapitel 3. Urner, der indeholder aske, kan indtil nedsættelse eller spredning alene opbevares i præstegældet, jf. dog stk. 3.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan efter samråd herom med Biskoppen fastsætte regler om midlertidig opbevaring af urnen et andet sted end i præstegældet, indtil nedsættelse af urnen eller spredning af asken.

 

  § 8.  Anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding fremsættes over for begravelsesmyndigheden.
  Stk. 2.  Anmodningen kan fremsættes af afdødes ægtefælle og ellers af afdødes børn over 18 år eller af afdødes forældre eller andre pårørende i den nævnte rækkefølge. Et ægteskabslignende samliv af mindst 1 års varighed, der er dokumenteret ved bopælsattest, sidestilles med ægteskab. 
  Stk. 3.   Naalakkersuisut fastsætter yderligere regler om anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, herunder om hvem der kan foretage anmodning, og om hvordan anmodning skal fremsættes.

 

  § 9.  Den kirkebogsførende præst på stedet for dødsfaldet er begravelsesmyndighed.
  Stk. 2. Begravelsesmyndigheden afgør på grundlag af den fremsatte anmodning og under iagttagelse af reglerne i §§ 10 og 11, om begravelse eller ligbrænding skal finde sted, og om en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen (kirkelig begravelse), eller denne skal foregå uden medvirken af en præst (borgerlig begravelse).
  Stk. 3.  Begravelsesmyndigheden skal inden afgørelse efter stk. 2 sikre sig, at der foreligger en underskrevet dødsattest vedrørende afdøde.
  Stk. 4.  Indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse skal fremsættes til begravelsesmyndigheden senest 1 dag efter, at afgørelsen er truffet. Tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden spørgsmålet for retten.

 

  § 10.  Ved afgørelse af, om liget skal begraves eller brændes, skal ønsker, som afdøde har fremsat, efterkommes, jf. dog § 37, stk. 3.
  Stk. 2.  Foreligger der ingen tilkendegivelse fra afdøde med hensyn til spørgsmålet om begravelse eller ligbrænding, skal ønske herom fra den, der fremsætter anmodning om begravelse eller ligbrænding, efterkommes.

 

  § 11.  Var afdøde ved sin død medlem af Kalaallit Nunaanni Ilagiit eller et trossamfund uden for Kalaallit Nunaanni Ilagiit, anses dette som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse, medmindre det modsatte godtgøres.

 

  § 12.  Begravelse eller ligbrænding må ikke foretages, før afgørelse vedrørende de i § 9, stk. 2, nævnte forhold foreligger.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 1, når særlige omstændigheder taler derfor.

 

Kapitel 3
Retten til begravelse, urnenedsættelse og askespredning

 

  § 13.  Enhver, der har fast bopæl, eller som midlertidigt opholder sig i Grønland, har ret til at blive begravet eller urnenedsat på den til bopælen eller opholdsstedet hørende kirkegård.
  Stk. 2.  Biskoppen kan i undtagelsestilfælde tillade, at afdøde begraves eller urnenedsættes på en anden kirkegård end den i stk. 1 nævnte, hvis afdøde eller afdødes pårørende har udtrykt ønske herom.
  Stk. 3.  Biskoppen kan, jf. dog stk. 4, tillade, at personer med særlig tilknytning til Grønland, der på dødstidspunktet havde bopæl uden for Grønland, begraves eller urnenedsættes på en af Kalaallit Nunaanni Ilagiits kirkegårde. Særlig tilknytning forekommer eksempelvis, hvis personen:
1) tidligere har haft bopæl i Grønland,
2) har nære pårørende, der bor i Grønland, eller
3) har forældre, ægtefælle eller børn, der er begravet på en kirkegård i Grønland.
  Stk. 4.   Biskoppen skal, inden der træffes afgørelse i de i stk. 3 nævnte tilfælde, forelægge afdødes ønske for kommunalbestyrelsen og menighedsrepræsentationen til udtalelse.

 

  § 14.  Ingen kan begraves eller urnenedsættes uden for Kalaallit Nunaanni Ilagiits kirkegårde, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Personer, der afgår ved døden under fangst, ekspeditionsrejse eller lignende, kan begraves på stedet. Gravstedet skal sikres bedst muligt, og skal så tydeligt som muligt markeres som gravsted ved anbringelse af kors eller lignende.
  Stk. 3.  Biskoppen kan i undtagelsestilfælde tillade, at personer, der bor uden for den almindelig by- og bygdeinddeling begraves eller urnenedsættes på stedet.

 

§ 15.  På samtlige kirkegårde kan urner med aske af lig nedsættes efter præstens eller kateketens nærmere anvisning i hvert enkelt tilfælde.
  Stk. 2.  Biskoppen kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at der forholdes med asken på anden sømmelig måde, herunder tilladelse til spredning af urneaske over grønlandsk område, jf. dog stk. 3.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan efter samråd herom med Biskoppen fastsætte regler om, hvordan der kan forholdes med asken på anden sømmelig måde, herunder om betingelser for meddelelse af tilladelse til spredning af urneaske over grønlandsk område og om eventuelle formkrav for ansøgning om tilladelse.

 

Kapitel 4
Oprettelse af kirkegårde

 

§ 16.  Kommunalbestyrelsen sørger for, at der er tilstrækkelig begravelsesplads for kommunens indbyggere på kirkegårde.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og afholder udgifter til at anlægge, drive, vedligeholde og nedlægge kirkegårde, jf. dog § 19.
  Stk. 3.  Biskoppen kan indgå aftale om anlæg, vedligeholdelse og nedlæggelse af eventuelle særlige grønlandske begravelsespladser uden for Grønland, som helt eller delvist finansieres eller administreres af Biskoppen.
  Stk. 4.  Andre begravelsespladser kan kun oprettes med tilladelse fra Naalakkersuisut.

 

  § 17.  Kommunalbestyrelsen skal indhente udtalelse fra menighedsrepræsentationen, den kirkebogsførende præst på stedet samt Biskoppen i spørgsmål, som vedrører kirkegårde.

 

§ 18.  Kirkegårde tilhører Kalaallit Nunaanni Ilagiit.

 

  § 19.  Menighedsrepræsentationen har ansvaret for og forestår den daglige vedligeholdelse og administration af kirkegårdene.
  Stk. 2.  Udgifterne ved den daglige vedligeholdelse og administration af kirkegårdene afholdes af Kalaallit Nunaanni Ilagiit.

 

  § 20.  Et gravsted vil normalt blive anvist uden hensyntagen til afdødes tilhørsforhold til trossamfund eller andre omstændigheder.
  Stk. 2.  En borger kan ikke reservere én eller flere gravpladser. Biskoppen kan dog i undtagelsestilfælde tillade at en gravplads reserveres ved siden af et afdødt familiemedlem, hvis pladsen der er ledig.
  Stk. 3.  Biskoppen skal, inden der træffes afgørelse i de i stk. 2, 2. pkt. nævnte tilfælde, forelægge afdødes ønske for kommunalbestyrelsen til udtalelse.

 

  § 21.  Ved enhver kirkegård skal der findes en af Biskoppen udstedt vedtægt, der indeholder regler om orden på kirkegården og dennes benyttelse, en af Biskoppen autoriseret kirkegårdsprotokol, jf. § 22, samt et kort over kirkegården.

 

§ 22.   Menighedsrepræsentationen skal for hver kirkegård føre en kirkegårdsprotokol.
  Stk. 2.  Kirkegårdsprotokollen skal indeholde oplysninger om samtlige begravelser foretaget på kirkegården med angivelse af begravelsestidspunkt, den afdødes fulde navn, stilling, fødsels- og dødsdag samt gravnummer. Kirkegårdsprotokollen skal desuden indeholde angivelse af de på kirkegården registrerede gravminder, jf. § 29.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om kirkegårdsprotokollens indhold og administrative førelse.

 

  § 23.  Naalakkersuisut fastsætter efter samråd med kommunalbestyrelserne og efter indstilling fra Biskoppen regler om kirkegårdens indhegning, indretning, beplantning, vedligeholdelse og udvidelse.

 

  § 24.  Offentlig vej eller gangsti må ikke anlægges over Kirkegården.

 

Kapitel 5
Kirkegårde på ubeboede pladser

 

§ 25.  Kirkegårde på ubeboede pladser står under tilsyn af provsten. Denne påser, at kirkegårdens område er tydelig markeret som kirkegård, og at kirkegårdens ordensbestemmelse er opslået på et synligt sted.

 

§ 26.  Biskoppen kan efter anmodning undtagelsesvis give tilladelse til begravelser og urnenedsættelser på kirkegårde på ubeboede pladser. Tilladelse gives normalt kun til imødekommelse af den afdødes ønsker, og kun hvis omstændighederne i øvrigt taler herfor.

 

Kapitel 6
Nedlæggelse af grave og kirkegårde

 

§ 27.  Ethvert gravsted skal henligge urørt i mindst 50 år (fredningstiden).
  Stk. 2.  Biskoppen kan, efter indstilling fra menighedsrepræsentationen, fastsætte en højere fredningstid.
  Stk. 3.  Et gravsted kan åbnes i de tilfælde, hvor der er særskilt lovhjemmel hertil, eller hvis Biskoppen i særlige tilfælde giver tilladelse hertil.
  Stk. 4.  Hvis et gravsted nedlægges efter udløbet fredningstid, skal ligrester opgraves og anbringes i en fællesgrav.

 

  § 28.  Biskoppen kan efter indhentet udtalelse fra menighedsrepræsentationen og kommunalbestyrelsen bestemme, at en kirkegård ikke længere kan benyttes til begravelse.
  Stk. 2.  Ved udløbet af fredningstiden kan Biskoppen give tilladelse til, at en kirkegård eller et kirkegårdsareal nedlægges eller overgår til anden anvendelse.
   Stk. 3.  Beslutningen om en kirkegårds eller et kirkegårdsareals nedlæggelse eller overgang til anden anvendelse skal offentliggøres. 
  Stk. 4.  Inden klagefristens udløb, eller inden Naalakkersuisut har behandlet indkomne klager, kan der ikke iværksættes noget arbejde i forbindelse med kirkegårdens eller kirkegårdsarealets nedlæggelse eller overgang til anden anvendelse.
  Stk. 5.  Ved en kirkegårds eller et kirkegårdsareals overgang til anden anvendelse skal ligrester opgraves og nedlægges i en fællesgrav på den til enhver tid benyttede kirkegård.

 

Kapitel 7
Registrering af gravminder

 

§ 29.  Gravminder, der bevarer mindet om fortjenstfulde personer, eller som i øvrigt af kunstneriske, kulturhistoriske eller andre grunde må anses for særlig bevaringsværdige, skal registreres.

 

  § 30.  Registrering af gravminder på Kalaallit Nunaanni Ilagiits kirkegårde foretages af menighedsrepræsentationen efter indhentet udtalelse herom fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.

 

§ 31.  Registrerede gravminder må ikke fjernes fra kirkegården. 
  Stk. 2.  Biskoppen kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at registrerede gravminder anbringes andre steder end på kirkegården.

 

  § 32.  Afregistrering af gravminder på de Kalaallit Nunaanni Ilagiits kirkegårde foretages af menighedsrepræsentationen efter indhentet udtalelse herom fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.

 

  § 33.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om registrering og afregistrering.

 

Kapitel 8
Klage, tilsyn og sanktioner

 

  § 34.  Biskoppens afgørelser kan påklages til Naalakkersuisut senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Biskoppens afgørelser i henhold til § 28, stk. 1 og 2, kan inden for en frist på 3 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen påklages til Naalakkersuisut.

 

  § 35.  Biskoppen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i loven og regler udstedt med hjemmel i loven.

 

  § 36.  Der kan idømmes bøde for overtrædelse af §§ 1-3, §§ 5-6, § 7, stk. 1-2, § 12, stk. 1, § 26 og § 27, stk. 1 og 2.
  Stk. 2.  Hvor inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af inatsisartutloven hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminalloven for Grønland.
  Stk. 3.  I forskrifter, der udfærdiges i medfør af denne inatsisartutlov, kan der fastsættes sanktioner i form af bøde for overtrædelse af forskriften.

 

Kapitel 9
Ikrafttrædelses- ophævelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 37.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2017.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 6 af 17. oktober 1990 om kirkegårde.
  Stk. 3.  Bestemmelserne om ligbrænding finder for så vidt angår ligbrænding i Grønland ikke anvendelse, så længe der ikke er etableret et eller flere krematorier i Grønland, der i henhold til miljøbeskyttelsesloven er godkendt hertil.

 

 

Grønlands Selvstyre, 6. juni 2016

 

 

Kim Kielsen