Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 17
6. juli 2016
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om kommunale vedtægter om beskyttelse mod støj

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 6, § 11, § 66, stk. 3 og § 67, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2012, fastsættes:

 

Anvendelsesområder m.v.

 

  § 1.  Denne bekendtgørelse fastsætter regler om kommunalbestyrelsernes muligheder for at udarbejde kommunale vedtægter om beskyttelse mod støj.


Kommunale forskrifter

 

  § 2.  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om beskyttelse mod støj.
  Stk. 2.  Reglerne efter stk. 1 fastsættes i kommunale vedtægter. De kommunale vedtægter skal godkendes af Naalakkersuisut, før de har retsvirkning.

 

  § 3.  De kommunale vedtægter skal mindst indeholde følgende:
1) Beskrivelse af grænseværdierne for støjbelastninger, målt i decibel, samt beregningsmetoden herfor.
2) Inddeling af støjende aktiviteter (typer).
3) Geografiske begrænsninger af aktiviteter.
4) Periodiske begrænsninger af aktiviteter (tidsrum)

 

  § 4.  Følgende er ikke omfattet af denne bekendtgørelse:
1) Redningsaktioner.
2) Politiets aktiviteter.
3) Forsvarets aktiviteter.

 

  § 5.  I områder, hvor beskyttelsen er reguleret af anden lovgivning, er den til enhver tid mest restriktive regulering gældende.


Dispensationer

 

  § 6.   Naalakkersuisut kan i helt særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 3.
  Stk. 2.   Naalakkersuisut kan i forbindelse med en dispensation opstille vilkår som må anses for hensigtsmæssige.
  Stk. 3.  Dispensationer meddelt efter stk. 1 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af Naalakkersuisut, når vilkårene for dispensationen overtrædes, eller når der efter Naalakkersuisuts skøn er tale om forhold, hvor der sker skade på natur og miljø.
  Stk. 4.  Dispensationer kan gives for højst 2 år ad gangen.


Tilsyn m.v.

 

  § 7.  Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne udarbejdet i medfør af denne bekendtgørelse overholdes.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen meddeler påbud og forbud, når de under § 3 nævnte regler ikke er opfyldt.

 

  § 8.  Såfremt støj er til særlig gene, kan kommunalbestyrelsen give påbud om:
1) at støjen skal begrænses, herunder at døre og vinduer skal holdes lukket.
2) driftsbegrænsninger, herunder at støjende arbejde kun må foregå i bestemte perioder.

 

  § 9.  Alle afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages efter reglerne i kapitel 14 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2012.


Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser.

 

  § 10.  Der kan idømmes bøde for undladelse af at efterkomme påbud eller forbud efter § 7, stk. 2 og § 8.
  Stk. 2.  Der kan idømmes bøde ved overtrædelse af vilkår fastsat efter § 6, stk. 2.
  Stk. 3.  Bøde kan pålægges en juridisk person efter reglerne i kapitel 5 i kriminallov for Grønland.
  Stk. 4.  Bøder der fastsættes efter stk. 1-3 tilfalder Landskassen.

 

  § 11.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2016.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen regulerer ikke virksomheder og anlæg, som efter Inatsisartutloven om beskyttelse af miljøet med senere ændring, karakteriseres som særligt forurenende eller karakteriseres som større bygge- og anlægsarbejder eller anden etablering af virksomhed, der må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 6. juli 2016

 

 

Mala Høy Kuko

/

Mette Skarregaard Pedersen