Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
1. juni 2016
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om særlige regler for vandspærrezonen ved Qaqortoq

I medfør af § 18, stk.1, nr. 4-5 og § 28, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet med senere ændringer fastsættes:

 

Formål og anvendelsesområde

 

§ 1.  Bekendtgørelsen gælder for vandspærrezonen ved Qaqortoq.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsens formål er at tillade visse aktiviteter i den del af Qaqortoq, som ligger indenfor vandspærrezonen.
  Stk. 3.  Der oprettes beskyttelseszoner indenfor vandspærrezonen. Beskyttelseszonerne regulerer følgende aktiviteter i vandspærrezonen:
1)  Byggeri og anlæg.
2)  Udvidelse af eksisterende bygninger.
3)  Afledning af spildevand og overfladevand.
4)  Brug af motoriserede transportmidler og redskaber.  
5)  Drift af erhvervsvirksomheder, institutioner og lignende.
6)  Transport, opbevaring og brug af stoffer, som kan forurene vandet.


Oprettelse af beskyttelseszoner indenfor vandspærrezonen ved Qaqortoq

 

  § 2.  Vandspærrezonen ved Qaqortoq inddeles i 4 forskellige beskyttelseszoner.
  Stk. 2.  Zone 0 er vist på bilag 1. Zone 0 ligger fra bred af Tasersuaq og 30 meter ind i land.
  Stk. 3.  Zone 1 er vist på bilag 1. Zone 1 er primært et boligområde.
  Stk. 4.  Zone 2 er vist på bilag 1. Zone 2 er et erhvervsområde.
  Stk. 5.  Zone 3 omfatter resten af vandspærrezonen og er vist på bilag 1 og 2.

 
Særlige regler for zone 0 

 

  § 3.  Kommunalbestyrelsen skal gennem spildevandsplanen sikre, at der ikke sker afledning af husspildevand til vandsøen Tasersuaq, samt at samletank og tørkloset er udfaset senest 31. december 2020.
  Stk. 2.  I zone 0 må bygninger nedrives, når der drages særlig omsorg for at undgå forurening af vandsøen Tasersuaq med støv eller bygningsdele.
  Stk. 3.  I zone 0 må der ikke opføres nye bygninger.
  Stk. 4.  I zone 0 kan eksisterende bygninger udvides eller genopføres, når ændringerne kan gennemføres uden risiko for forurening af vandsøen Tasersuaq.
  Stk. 5.  Olie til bygningsopvarmning må opbevares i zone 0 i dertil indrettede tanke.
  Stk. 6.  Kommunen fører tilsyn med, at opbevaringstanke med tilhørende ledninger ikke medfører farer for forurening af vandsøen Tasersuaq.
  Stk. 7.  Tilsyn efter stk. 6 skal som minimum foretages hvert 3. år og skal omfatte besigtigelse af bygninger og tilhørende udendørs overfladearealer. Ved mistanke om forurening foretages omgående tilsyn.
  Stk. 8.  I zone 0 må der etableres rende eller rør, som kan aflede overfladevand fra Zone 2 som beskrevet i § 5. stk. 6.


Særlige regler for zone 1 

 

  § 4.  I Zone 1 må der drives handels- og kontorvirksomheder, institutioner og lignende, men ikke håndværksvirksomhed, entreprenør virksomhed, industri eller virksomhed som er omfattet af miljølovens kapitel 5.
  Stk. 2.  Undtaget fra bestemmelsen i stk.1 er eksisterende varmeværker.
  Stk. 3.  I zone 1 må motoriserede køretøjer og redskaber anvendes.
  Stk. 4.  I zone 1 må bygninger, veje og stier etableres.
  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen skal gennem spildevandsplanen sikre, at der ikke sker afledning af husspildevand til vandsøen Tasersuaq, samt at samletank og tørkloset er udfaset senest 31. december 2020.
  Stk. 6.  I zone 1 må bygninger nedrives, når der drages særlig omsorg for at undgå forurening af vandsøen Tasersuaq med støv eller bygningsdele.
  Stk. 7.  I zone 1 kan eksisterende bygninger udvides.
  Stk. 8.  Olie til bygningsopvarmning må opbevares i zone 1 i dertil indrettede tanke.
  Stk. 9.  Kommunen fører tilsyn med, at opbevaringstanke med tilhørende ledninger ikke medfører farer for forurening af vandsøen Tasersuaq.
  Stk. 10.  Tilsyn efter stk. 8 skal som minimum foretages hvert 3. år og skal omfatte besigtigelse af bygninger og tilhørende udendørs overfladearealer. Ved mistanke om forurening foretages omgående tilsyn.


Særlige regler for zone 2

 

  § 5.  Zone 2 er et erhvervsområde, hvor der frem til udgangen af 2020 kan drives håndværksvirksomhed, entreprenør virksomheder, stenbrudsvirksomhed, industri samt erhverv, som er omfattet af miljølovens kapitel 5.
  Stk. 2.  I zone 2 må motoriserede køretøjer og redskaber anvendes.
  Stk. 3.  I zone 2 må bygninger, veje og stier etableres.
  Stk. 4.  I zone 2 må eksisterende bygninger udvides.
  Stk. 5.  I zone 2 må bygninger nedrives, når der drages særlig omsorg for at undgå forurening af Tasersuaq med støv eller bygningsdele.
  Stk. 6.  De i stk.1 nævnte virksomheder må drives indenfor zone 2 efter udgangen af 2020, hvis der inden udgangen af 2020 er etableret en rende eller rør, som afleder overfladevand fra zone 2 til havet eller til vandløb, som ikke har udløb til vandsøen Tasersuaq.


Særlige regler for zone 3

 

  § 6.  Kommunen kan tillade, at der benyttes en pistemaskine eller snescooter til at præparere langrendsløjper langs afmærkede spor, som vist på bilag 2.
  Stk. 2.  Den i stk. 1 nævnte pistemaskine må ikke køre på isen.
  Stk. 3.  Den i stk. 1 nævnte snescooter må kun køre på isen på vandsøen Tasersuaq, når den ansvarlige myndighed efter undersøgelse har erklæret isen for sikker.
  Stk. 3.  En eksisterende fodsti rundt om vandsøen Tasersuaq er udbedret med gangbroer af træ. Træbroerne kan vedligeholdes ved kommunalbestyrelsens foranstaltning. Materialer til dette brug skal bæres ind i spærrezonen eller transporteres med pistemaskine eller snescooter via det i stk. 1 nævnte spor.

 

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

 

  § 7.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. juni 2016.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 1. juni 2016

 

 

Mala Høy Kúko

/

Mette Skarregaard Pedersen