Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
3. juni 2015
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest
(Udvidelse af anvendelsesområde)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 8 af 19. maj 2010 om pligt til at indhente børneattester foretages følgende ændringer:


1. 
§ 1 affattes således:
§ 1.  Denne inatsisartutlov finder anvendelse på alle offentlige forvaltningsmyndigheder og for fysiske og juridiske personer i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år, og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, jf. § 3.”

2.  § 2, stk. 1. 1. pkt., affattes således:
”Ved en børneattest efter denne inatsisartutlov forstås oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister, som efter begæring kan videregives af Rigspolitiet til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have en direkte kontakt med børn under 15 år, eller som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.”

3.  I § 3, stk. 1, 1. led, indsættes efter ”undervisere”: ”, bibliotekarer, museumspersonale”.

4.  I § 3, stk. 1, nr. 1, indsættes efter ”folkeskoler”: ”, kommunale biblioteker”.

5.  § 3, stk. 1, nr. 2, affattes således:
  ”2) Naalakkersuisut i egenskab af myndighed for sygehuse, herunder for Dronning Ingrids Hospital, Selvstyrets døgninstitutioner, herunder handicapinstitutioner, museer og Nunatta Atuaqaateqarfia.”

6.  I § 3 indsættes efter stk. 3, som nyt stykke:
Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med anbringelse af børn under 15 år i almindelige plejefamilier, akutte plejefamilier, professionelle plejefamilier og aflastningsfamilier sikre, at der indhentes børneattester for samtlige personer over 15 år i pleje- eller aflastningsfamiliens husstand og tilsvarende ved kommunal og privat dagpleje, der finder sted i passerens hjem, herunder ved tilflytning.”

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. august 2015 og har virkning for aftaler om ansættelses- eller beskæftigelsesforhold, der indgås fra og med den 1. august 2015.
Stk. 2.  § 1, nr. 6, har virkning for plejeforhold, som etableres efter inatsisartutlovens ikrafttræden. For plejeforhold, som er etableret før inatsisartutlovens ikrafttræden, har § 1, nr. 6, virkning for personer, som indtræder i hustanden efter inatsisartutlovens ikrafttræden.Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2015Kim Kielsen