Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
3. juni 2015
Gældende

Inatsisartutlov om arkivvæsen

Kapitel 1
Inatsisartutlovens anvendelsesområde

 

§ 1.  Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og kommunerne.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan bestemme, at inatsisartutloven helt eller delvist skal gælde for nærmere angivne institutioner, selskaber, foreninger m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning. Det gælder dog kun, hvis udgifterne ved deres virksomhed helt eller overvejende dækkes af offentlige midler, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov eller forordning har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på det offentliges vegne.
Stk. 3.  De af stk. 1-2 omfattede myndigheder, institutioner, selskaber, foreninger m.v. benævnes i det følgende som offentlige institutioner.
Stk. 4.  Regler vedrørende Inatsisartut og dets tilknyttede myndigheders og institutioners arkivforhold fastsættes af formandsskabet for Inatsisartut efter forhandling med Naalakkersuisut.
Stk. 5.  Kapitel 6 i inatsisartutloven gælder for arkivalier fra enkeltpersoner og institutioner, selskaber, foreninger m.v., der ikke er omfattet stk. 1-2 (private arkivalier).

 

§ 2.  Naalakkersuisut kan indgå overenskomst med rigsmyndighederne om varetagelse af opgaver efter inatsisartutloven overfor rigsmyndighedens institutioner i Grønland.


Kapitel 2

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

 

§ 3.  Grønlands Nationalmuseum og Arkiv er ansvarlig for indsamling, ordning, bevaring og registrering af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder, som findes i offentlige institutioners arkiver og i arkiver modtaget fra private efter bestemmelserne i kapitel 6.
Stk. 2.  Grønlands Nationalmuseum og Arkiv skal på baggrund af de modtagne arkivalier udføre forskning samt udbrede kendskabet til Grønlands kultur- og samfundshistoriske udvikling.
Stk. 3.  Grønlands Nationalmuseum og Arkiv rådgiver og samarbejder med andre kulturelle institutioner i og udenfor Grønland i arkivmæssig henseende.

 

§ 4.  Grønlands Nationalmuseum og Arkiv rådgiver offentlige institutioner i arkivanliggender.
Stk. 2.  Grønlands Nationalmuseum og Arkiv fører tilsyn med behandling og opbevaring af arkivalier ved offentlige institutioner.


Kapitel 3

Offentlige institutioners arkivforhold

 

Bevaring

 

§ 5.  Alt informationsbærende materiale, som er skabt eller tilvejebragt i forbindelse med offentlige institutioners virksomhed, skal arkiveres.

 

§ 6.  Offentlige institutioner skal sørge for, at deres arkivalier, herunder elektroniske arkivalier, til enhver tid behandles og opbevares forsvarligt i en af Grønlands Nationalmuseum og Arkiv godkendt arkiveringsversion.
Stk. 2.  Offentlige institutioner skal holde sine arkivalier adskilt fra andre offentlige institutioners arkivalier.

 

§ 7.  Ved overførelse af sagsområder fra en offentlig institution til en anden offentlig institution, skal arkivalier, der vedrører uafsluttede sager, overføres til den offentlige institution, der overtager sagsområdet.
Stk. 2.  Øvrige arkivalier forbliver hos den overførende offentlige institution, indtil der skal ske aflevering til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, jf. § 12. I særlige tilfælde kan Grønlands Nationalmuseum og Arkiv godkende, at sådanne arkivalier overføres til den modtagende offentlige institution.
Stk. 3.  Bestemmelsen i § 6, stk. 2, finder ligeledes anvendelse ved overførelse af arkivalier efter stk. 1 og 2.

 

§ 8.  Naalakkersuisut fastsætter efter indstilling herom fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv nærmere regler for offentlige institutioners behandling og opbevaring af arkivalier. Regler vedrørende den kommunale forvaltnings behandling og opbevaring af arkivalier fastsættes tillige efter forhandling med De Grønlandske Kommuners Landsforening, KANUKOKA.


Overdragelse

 

§ 9.  Offentlige institutioners arkivalier må ikke gøres til genstand for overdragelse og kan ikke erhverves ved ekstinktion eller hævd.
Stk. 2.  Er offentlige institutioners arkivalier kommet i privat besiddelse, skal de vederlagsfrit afleveres til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.


Arkiv- og journalplaner

 

§ 10.  Naalakkersuisut fastsætter efter indstilling herom fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv nærmere regler for udarbejdelse af journal- og arkivplaner. Regler vedrørende den kommunale forvaltnings udarbejdelse af journal- og arkivplaner fastsættes tillige efter forhandling med De Grønlandske Kommuners Landsforening, KANUKOKA.


Kassation

 

§ 11.  Naalakkersuisut kan efter indstilling herom fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv fastsætte regler om kassation af ikkebevaringsværdige arkivalier.
Stk. 2.  Når arkivalier kasseres, påhviler det den offentlige institution at destruere arkivalierne på en sådan måde, at ingen uvedkommende får adgang til dem.


Kapitel 4

Aflevering af arkivalier

 

§ 12.  Arkivalier, der er ældre end 15 år og ikke til stadighed anvendes i en offentlig institutions tjenstlige virksomhed, skal afleveres til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. I særlige tilfælde og efter aftale med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kan aflevering ske på et andet tidspunkt.
Stk. 2.  Indtil afleveringen er offentlige institutioner forpligtet til selv at opbevare sine arkivalier.
Stk. 3.  Nedlægges en offentlig institution skal dennes arkivalier uanset alder afleveres, medmindre de skal benyttes af andre offentlige institutioner, som overtager sagsområdet, jf. § 7.

 

§ 13.  Arkivalier skal ved afleveringen være ordnet, pakket, mærket og fortegnet og de enkelte sager renset for overflødigt materiale.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter indstilling herom fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv fastsætte regler for aflevering af arkivalier, herunder aflevering af elektroniske arkivalier.
Stk. 3.  Den afleverende offentlige institution afholder alle udgifter forbundet med afleveringen.

 

§ 14.  En offentlig institution kan hjemlåne egne afleverede arkivalier til tjenstligt brug.


Kapitel 5
Tilgængelighed og benyttelse

 

Offentlig tilgængelighed

 

§ 15.  Arkivenheder, der er afleveret til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, er offentlige tilgængelige, når de er 25 år gamle, jf. dog §§ 16-17.

 

§ 16.  Tilgængelighedsfristen er 80 år for arkivenheder, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold.

 

§ 17.  Når væsentlige hensyn til beskyttelse af offentlige eller private interesser taler for det, kan den afleverende offentlige institution, efter drøftelse med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, fastsætte en længere tilgængelighedsfrist end efter §§ 15-16.
Stk. 2.  Tilgængelighedsfrist efter stk. 1 skal fastsættes ved afleveringen og skal indeholde nærmere angivelse af, hvilke arkivenheder eller grupper af arkivenheder den gælder.

 

§ 18.  For arkivenheder hidrørende fra rigsmyndighederne, der efter særlig aftale, jf. § 2, er afleveret til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, gælder de i aftalen fastsatte tilgængelighedsfrister.

§ 19.  Tilgængelighedsfristerne i §§ 15-18 regnes fra arkivenhedens afslutningsår.


Dispensation

 

§ 20.  Når arkivenheder skal benyttes i forskningsøjemed, kan Grønlands Nationalmuseum og Arkiv dispensere fra bestemmelserne i §§ 15-17, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.  Forinden der gives dispensation til benyttelse af arkivenheder, for hvilke der er aftalt længere tilgængelighedsfrist efter bestemmelsen i § 17, stk. 1, skal der indhentes tilladelse fra den afleverende offentlige institution.
Stk. 3.  Dispensation meddeles på vilkår, der sikrer, at der ikke sker krænkelse af enkeltpersoners integritet.


Benyttelse

 

§ 21.  Arkivalier, som er tilgængelige efter reglerne i §§ 15-18, kan benyttes på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, der bistår brugerne ved benyttelsen.
Stk. 2.  Til forskningsbrug kan Grønlands Nationalmuseum og Arkiv tillade, at arkivalier udlånes til benyttelse på biblioteker, godkendte museer og lignende institutioner.

 

§ 22.  Den, der får adgang til benyttelse af arkiver, der ikke er offentligt tilgængelige, må ikke uberettiget offentliggøre, videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, den pågældende derved har fået kendskab til.

 

§ 23.  Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kan nægte adgang til benyttelse af arkivenheder, når det er nødvendigt af hensyn til arkivenhedens bevaringstilstand. Såfremt det kan ske uden skade for arkivenhedens bevaringstilstand, skal der til benyttelse foretages affotografering.

 

§ 24.  Grønlands Nationalmuseum og Arkiv stiller arkivalierne vederlagsfrit til rådighed for forskning og offentlighed. Der kan dog kræves betaling for mere omfattende og ressourcekrævende ydelser.


Kapitel 6
Private arkivalier

 

§ 25.  Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kan indsamle, modtage og sikre arkivalier af væsentlig forskningsmæssig eller almenkulturel betydning fra enkeltpersoner og institutioner, selskaber, foreninger m.v., der ikke er omfattet af § 1, stk. 1-2.
Stk. 2.  Har den, der afleverer arkivalier efter stk. 1, ikke fastsat bestemmelse om arkivaliernes tilgængelighed, er de tilgængelige efter reglerne i §§ 15-16 og §§ 19-20.
Stk. 3.  Er der ikke fastsat bestemmelser om benyttelse, kan arkivalier efter stk. 1 benyttes efter reglerne i §§ 21-24.

 

§ 26.  Den, som ejer private arkivalier af væsentlig forskningsmæssig eller almenkulturel betydning, skal, inden de udføres af landet, give Grønlands Nationalmuseum og Arkiv adgang til kopiering af arkivalierne.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter indstilling herom fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv fastsætte regler om afgrænsning af private arkivalier af væsentlig forskningsmæssig eller almenkulturel betydning.

Kapitel 7
Sanktionsbestemmelser

 

§ 27.  Ved overtrædelse af, eller manglende efterkommelse af, §§ 6-7, § 9, stk. 2, § 11, stk. 2, § 12, stk. 1 og 3, § 13, stk. 1, § 22 og § 26, kan der idømmes bøde.
Stk. 2.  I forskrifter, der udstedes i medfør af inatsisartutloven, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelse af bestemmelserne.
Stk. 3.  Hvor inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af inatsisartutloven hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges juridiske personer efter reglerne i kriminalloven for Grønland.
Stk. 4.  Bøder, der idømmes efter denne Inatsisartutlov, tilfalder landskassen.


Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

 

§ 28.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016, dog træder § 8, § 10, § 11, stk. 1, § 13, stk. 2 og § 26, stk. 2 i kraft den 1. august 2015.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen.
Stk. 3.  Regler eller administrative forskrifter, der er fastsat eller opretholdt i medfør af Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler eller administrative forskrifter fastsat i medfør af nærværende Inatsisartutlov eller anden lovgivning.

 

 

Grønlands Selvstyre 3. juni. 2015.

 

 

Kim Kielsen