Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 4
3. juni 2015
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om økono­misk tilskud til politisk arbejde.
(Ingen grundtilskud til nye partidannelser. Ingen mandattilskud ved manglende oplysninger om personlige hverv. Modregningsadgang for udgifter afholdt på partiernes vegne)

§ 1

I landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde, som senest ænd­­ret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 18. november 2010, foretages følgende ændringer:


1.
Efter § 3 indsættes:
§ 3a. Et politisk parti, som ikke ved seneste valg til Inatsisartut var opstillet eller opnåede repræsentation i Inatsisartut, men som et eller flere medlemmer af Inatsisartut efterfølgende overgår til at repræsentere, har ret til tilskud til partiets politiske arbejde i Inatsisartut. Tilskuddet udgør 210.000 kr. årligt for hvert af partiets mandater.
Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes i det år, hvor partiet opnår repræsentation, som en forholdsmæssig del af det årlige tilskudsbeløb, regnet fra udgangen af den måned, hvor partiet opnår repræsentation.
Stk. 3. Har en repræsentant for partiet modtaget tilskud efter § 4 som løsgænger, før den pågældende overgik til at repræsentere partiet, kan der ikke ydes partiet mandattilskud for det pågældende mandat i den periode, som repræsentantens tilskud efter § 4 skal dække.”

2.  Efter § 4 indsættes:
§ 4 a.  Mandattilskud efter § 2 og § 3a og tilskud efter § 4 udbetales ikke for fulde måneder, hvor det pågældende medlem af Inatsisartut mangler at meddele Inatsisartut pligtige oplysninger om personlige hverv og interesser.
Stk. 2.  En oplysning anses som pligtig efter stk. 1, hvis pligten til at afgive denne fremgår af Inatsisartut’s Forretnings­orden. Samme sted kan det være bestemt, at oplysningen skal gives i en bestemt form, samt at den må offent­lig­gøres.
Stk. 3.  Der kan kræves tilbagebetaling af allerede udbetalt mandattilskud, jf. stk. 1, for op til 6 må­ne­­der, hvis det viser sig, at pligtige oplysninger enten mangler eller har været behæftet med grove mangler.”

3. § 5 affattes således:
§ 5. Tilskud efter §§ 2-4 ydes efter ansøgning én gang årligt, gældende for halvårsperioderne 1. januar – 30. juni og 1. juli-31. december.
Stk. 2. Tilskud efter § 2, stk. 1 og 3, og efter § 3a beregnes for første halvår på grundlag af mandatforfordelingen pr. 1. januar i ansøgningsåret, og for andet halvår på baggrund af mandatfordelingen pr. 1. juli i ansøgningsåret.
Stk. 3. Tilskud, som tilfalder et parti, et kandidatforbund, en enkeltkandidat eller et udtrådt medlem efter § 2, § 3a og § 4 i det halvår, hvor valg finder sted, reduceres eller forøges ikke, selv om valget medfører ændringer i forhold til mandatfordelingen pr. 1. januar eller 1. juli.”

4. § 9, stk. 2, 3-4. pkt. affattes således:
”Tilskuddet for første halvår udbetales efter, at Formandskabet for Inatsisartut har behandlet ansøgningen om tilskud. Tilskuddet for andet halvår udbetales efter indsendelse af revideret regnskab for det foregående år, dog tidligst 1. juli.”

5.  I § 9 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
Stk. 4.  Inatsisartut kan foretage eller foranledige modregning i partitilskud efter denne lov for udgifter, der er afholdt på vegne af partier, kandidatforbund eller enkelte medlemmer.”


§ 2

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli 2015.Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2015Kim Kielsen