Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2
11. februar 2015
Gældende

Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hundehold

I medfør af § 13, stk. 1, og § 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 23 af 22. november 2011, fastsættes:Kapitel 1
Indledning

§ 1.  Denne vedtægt gælder for Qeqqata Kommunia.
Stk. 2.  Hvorvidt et område i kommunen falder inden for eller uden for slædehundedistriktet, afgøres af den til enhver tid gældende landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold.


Kapitel 2
Fælles bestemmelser inden for og uden for slædehundedistriktet

§ 2.  Hundehold i Qeqqata Kommunia må kun finde sted efter skriftlig indhentet tilladelse fra kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia.
Stk. 2.  En ansøgning om tilladelse til hundehold skal sendes til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø.
Stk. 3.  Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre.
Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan nægte personer tilladelse til hundehold, såfremt de groft eller gentagne gange overtræder denne vedtægt.

§ 3.  Hunde skal være vaccineret efter de til enhver tid gældende regler.
Stk. 2.  Som dokumentation for vaccination kræves den af hundeinspektøren udfyldte kvittering eller vaccinationsattest fra en dyrlæge.
Stk. 3.  Hunde skal bære et halsbånd med mærke for rabiesvaccination.
Stk. 4.  Det i § 3, stk. 3 nævnte rabiesmærke, skal på bagsiden have indgraveret tlf. nr. på hundeejeren.
Stk. 5.  Gravørpen kan lånes hos hundeinspektøren eller  i forkontoret i Området for Teknik og Miljø.

§ 4.  Placering af hundehold, afstandsregler til veje, institutioner mm. findes i det til enhver tid gældende plangrundlag for hundehold.
Stk. 2.  Hunde skal tøjres, så der er fri adgang til bygninger.

§ 5.  Hunde skal have adgang til tørt leje og vand eller sne.


Kapitel 3
Uden for slædehundedistriktet

§ 6.  Det er forbudt at opdrætte hunde uden for slædehundedistriktet.
Stk. 2.  Tævehunde uden for slædehundedistriktet skal være steriliseret, enten medicinsk eller ved operation.
Stk. 3.  Tjenestehunde og politihunde er fritaget fra dette krav.
Stk. 4.  Ejeren af en tævehund skal over for kommunen kunne dokumentere, at tævehunden er behandlet som angivet i stk. 2.

§ 7.  Alle hunde skal holdes tøjret i lænke, indespærrede, indelukkede i løbegård eller føres i line.
Stk. 2.  Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er tjenestehunde under kommando, hunde, der uden for byområder benyttes til fritidsaktiviteter, og som er under kommando, samt hunde udsat på godkendte hundeøer.

§ 8.  Den skriftlige tilladelse til hundehold skal opbevares af ejeren og fremvises på forlangende.

§ 9.  Det er forbudt konstant at holde hunde bundne i lænker.
Stk. 2.  Holdes en hund bundet, skal lænken mindst være 5 meter lang og hundens halsbånd skal til enhver tid kunne løsnes
Stk. 3.  Kvælerhalsbånd må ikke benyttes.
Stk. 4.  Pighalsbånd må ikke benyttes.
Stk. 5.  Hver hunds lænke skal indeholde mindst to fungerende drejeled.
Stk. 6.  Kædelængden skal kunne reguleres i forhold til snelaget.


Kapitel 4
Inden for slædehundedistriktet

§ 10.  Hundehold er tilladt i områder som beskrevet i det til enhver tid gældende kommuneplantillæg for hundehold.
Stk. 2.  Områder, som på visse årstider oversvømmes, må ikke anvendes som ophold for hunde i disse perioder.
Stk. 3.  Hunde må udsættes på godkendte hundeøer, udlagt i det til enhver tid gældende plangrundlag, i perioden 1. maj til 1. oktober.

§ 11.  I tillæg til den i § 2, stk. 1, 2 og 3 nævnte tilladelse, skal der desuden ansøges om arealtildeling til hundehold.
Stk. 2.  En ansøgning om arealtildeling til hundehold skal sendes til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø.
Stk. 3.  Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre.
Stk. 4.  En arealtildeling til hundehold indeholder en beskrivelse af det tildelte areal, herunder om placering af hunde, skur og hundegård m.m.

§ 12.  Ved hver hund eller hundespand skal ejeren sørge for, at der er anbragt et skilt med angivelse af ejerens navn og telefonnummer. Skiltene udleveres ved henvendelse til Området for Teknik- og Miljø.
Stk. 2.  Hvis ejeren er bortrejst eller ikke kan træffes, skal en alternativ kontaktperson angives på skiltet med navn og telefonnummer.

§ 13.  Arealer der er tildelt til hundehold skal holdes rengjorte og skal altid forefindes i ryddelig stand.
Stk. 2.  Det er hundeejerens pligt at renholde de tildelte arealer.

§ 14.  Alle hunde over 6 måneder skal holdes tøjret i lænke, indespærrede, indelukkede i løbegård eller føres i line.
Stk. 2.  Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er tjenestehunde under kommando, hunde, der uden for byområder benyttes til fritidsaktiviteter, og som er under kommando, samt hunde udsat på godkendte hundeøer i perioden 1. maj til 1. oktober.

§ 15.  Når en hund holdes tøjret i lænke, skal lænken mindst være 3 meter lang og hundens halsbånd skal til enhver tid kunne løsnes.
Stk. 2.  Kvælerhalsbånd må ikke benyttes.
Stk. 3.  Pighalsbånd må ikke benyttes.
Stk. 4.  Afstanden mellem hver lænket hund eller hundepar skal være mindst 1 meter ved strakte lænker.
Stk. 5.  Hver hunds lænke skal indeholde mindst to fungerende drejeled.
Stk. 6.  Enlige hunde, som ikke er del af et hundespand, skal have mindst 5 meter lænke.
Stk. 7.  Enlige hunde, som ikke er del af et hundespand, må ikke konstant holdes bundet i lænke.
Stk. 8.  Kædelængden skal kunne reguleres i forhold til snelaget.
Stk. 9.  Hvalpe må, til de er 6 mdr. gamle, være løsgående, men skal være registreret hos Området for Teknik Miljø.

§ 16.  Drægtige og diegivende tæver skal anbringes eller tøjres således, at de til enhver tid har uhindret adgang til hundehus og vand eller sne.
Stk. 2.  Hundehus og evt. løbegård til drægtige eller diegivende tæver og hvalpe skal være tilstrækkelig solide og rummelige. Hundehuse skal være indrettet således, at de yder forsvarligt læ mod blæst, regn og sne. Hegn om hundegårde skal være udført så hundene ikke kan komme ud ved egen hjælp.


Kapitel 5
Generelle bestemmelser om hundeinspektøren og om strejfende, herreløse samt ulovligt indførte hunde indenfor og udenfor slædehundedistriktet

§ 17.  Kommunalbestyrelsen udpeger en eller flere hundeinspektører som er ansvarlige for varetagelsen af følgende opgaver:
1)  registrering af hundeejere,
2)  aflivning eller indfangning af strejfende hunde, herreløse hunde samt ulovligt indførte og holdte hunde, jf. § 18,
3)  vaccination af hunde,
4)  registrering af antal vaccinationer og lagerbeholdning samt indberetning af dette til veterinærmyndigheden, og
5)  nedboring af øjenbolte på de tildelte arealer til hundehold.

§ 18.  Strejfende hunde, herreløse hunde samt ulovligt indførte og holdte hunde søges opsamlet af kommunens hundeinspektør.
Stk. 2.  Ejeren af de i stk. 1 nævnte dyr gives et passende varsel til at bringe forholdet i orden. Tre dage anses som passende varsel. Er forholdet ikke søgt bragt i orden inden for den afgivne frist, aflives hunden uden erstatning for ejeren.
Stk. 3.  Er en løsgående hund til konkret fare for andre, aflives dyret straks uden erstatning for ejeren.
Stk. 4.  Indfanges en løsgående hund af hundeinspektøren, placeres hunden på den kommunale hundeplads, hvorfra ejeren kan afhente sin hund. Hundeinspektøren kontakter ejeren og har ejeren ikke inden for tre dage afhentet sin hund, aflives hunden uden erstatning for ejeren. Foreligger der særlige omstændigheder, kan der træffes aftale med hundeinspektøren om forlængelse af fristen for afhentning.


Kapitel 6
Klager

§ 19.  Klager over ulemper i forbindelse med hundehold indgives til Kommunalbestyrelsen. Klager over ordensmæssige forhold indgives til politiet.


Kapitel 7
Sanktioner

§ 20.  Efter § 28, stk.2, i landstingslov om slædehunde samt hunde og kattehold kan der idømmes bøde for overtrædelse af denne vedtægt.
Stk. 2.  Efter § 28, stk. 4, i landstingslov om slædehunde samt hunde og kattehold kan der ved grove eller gentagne overtrædelser af denne vedtægt idømmes forbud mod enhver form for hold af eller omgang med dyr.


Kapital 8
Ikrafttræden

§ 21.  Denne vedtægt træder i kraft en måned efter stadfæstelse.
Stk. 2.  Samtidig ophæves kommunalvedtægt af 17/8 2005 om hunde- og kattehold i Maniitsoq.

 

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. august 2014             

 

______________________________
Hermann Berthelsen
Borgmester

Hermed stadfæstes vedtægt om hundehold i Qeqqata Kommunia

Grønlands Selvstyre, den 11. februar 2015

 

______________________________
 Karl-Kristian Kruse
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug