Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
30. april 2015
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om særlige regler for vandspærrezonen ved Sisimiut

I medfør af § 28, stk. 3. i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet med senere ændringer fastsættes:


Formål og anvendelsesområde

 

§ 1.  Bekendtgørelsen gælder for vandspærrezonen ved Sisimiut.
Stk. 2.  Bekendtgørelsens formål er at begrænse risikoen for forurening af drikkevandsressourcerne ved Sisimiut. Denne risikobegrænsning sker gennem oprettelse af særlige beskyttelseszoner indenfor vandspærrezonen, og ved at regulere følgende aktiviteter i vandspærrezonen:
1)  Skiløb.
2)  Kørsel med snescooter og pistemaskine.  
3)  Drift af alpinanlægget Solbakken.
4)  Transport, opbevaring og brug af brændstof.


Særlige beskyttelseszoner indenfor vandspærrezonen ved Sisimiut

 

§ 2.  Søer, vandløb og området indenfor en afstand af 30 meter fra vandløb og søer udgør særlige beskyttelseszoner.

 

Kørsel med snescootere i vandspærrezonen ved Sisimiut 

 

§ 3.  Kørsel med snescooter er kun tilladt i følgende områder:
1)  De dertil afmærkede 10 meter brede snescooterspor.
2)  Inden for det dertil afmærkede øvelsesområde.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen foretager tydelig afmærkning af de i stk. 1 angivne områder. Snescootersporet og øvelsesområdet må ikke benyttes til kørsel før en sådan afmærkning er sket.
Stk. 3.  Kørsel i særlige beskyttelseszoner skal så vidt muligt undgås.
Stk. 4.  Hvor ruten for snescootersporet kræver, at særlige beskyttelseszoner passeres, foretager kommunalbestyrelsen en grundig afmærkning af passagen.
Stk. 5.  Kørsel på islagte søer må kun ske, når kommunalbestyrelsen efter undersøgelser har erklæret isen for sikker.


Kørsel med pistemaskiner i vandspærrezonen ved Sisimiut 

 

§ 4.  Kørsel med pistemaskine må kun ske ad de spor, som er angivet som langrendsløjpe eller scooterspor på bilag 1 samt på skibakken ved alpinanlægget Solbakken.
Stk. 2.  De i stk. 1 nævnte langrendsløjper må kun præpareres med pistemaskinen, når kommunalbestyrelsen har foretaget tydelig afmærkning af hele langrendsløjpen.
Stk. 3.  Kørsel med pistemaskine på islagte søer må kun ske, når kommunalbestyrelsen efter undersøgelser har erklæret isen for sikker.
Stk. 4.  Hvor ruten kræver, at særlige beskyttelseszoner passeres, foretager kommunalbestyrelsen en grundig afmærkning af passagen.
Stk. 5.  Uanset bestemmelserne i § 3 kan langrendsløjperne præpareres med snescooter.


Alpinanlægget Solbakken

 

§ 5.  Det eksisterende alpinanlæg, kan benyttes i sin nuværende form. Alpinanlægget omfatter følgende bygninger, og anlæg:
1) En fællesbygning med køkken, kiosk/cafeteria og tørkloset (Position N66.56.360’, W053.31.972’).
2) En liftshytte/kontrolhytte (Position N66.56.342’, W053.31.888’).
3) En Tidstagerhytte nr. 1 (Position N66.56.330’, W053.31.998’).
4) Mobil startshytte.
5) Tre containere, hvoraf den ene indeholder generatoranlæg og olietank.
6) En eldrevet skilift med 7 liftetårne.
7) En dieselgenerator.
8) Mobilhytte samt ekstra tørklosethytter.
Stk. 2.  Nødvendige reparationer af anlægget kan foretages, når der ikke sker udvidelse af anlægget eller så omfattende renovering, at den kan sidestilles med nyanlæg.
Stk. 3.  I tvivlstilfælde afgør Naalakkersuisut om en reparation er så omfattende, at den kan sidestilles med nyanlæg.


Transport og opbevaring af brændstof i vandspærrezonen ved Sisimiut

 

§ 6.  Transport og opbevaring af brændstof må kun ske i CE-mærkede brændstofbeholdere.
Stk. 2.  Brændstof beholdere, der transporteres på slæde trukket af snescooter eller hunde må højst have et rumfang på 20 liter.
Stk. 3.  Der må højst transporteres 100 liter brændstof på en slæde trukket af snescooter eller hunde.
Stk. 4.  Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 må der til skicenteret transporteres brændstof i CE-mærkede beholdere med max volumen på 250 liter. I hver transport til skicenteret må der max medbringes 800 liter olieprodukter.
Stk. 5.  Der må højst opbevares 1400 liter brændstof ved alpinanlægget Solbakken.


Tilsyn

 

§ 7.  Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at afmærkning af kørespor, langrendsløjper og øvelsesområdet for snescooterkørsel vedligeholdes.
Stk. 2.  Naalakkersuisut fører tilsyn med at etablering af kørespor, langrendsløjper og øvelsesområdet for snescooterkørsel og afmærkning af samme udføres i overensstemmelse med reglerne i § 3 og § 4.

 
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

 

§ 8.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2015.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 30. april 2015

 

 

Mala Høy Kúko

/

Mette Skarregaard Pedersen