Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 4
18. marts 2015
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om eksamener ved erhvervsuddannelserne

I medfør af § 22, § 27, stk. 4 og 5 og § 63, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet som ændret ved Inatsisartutlov nr. 3 af 4. juni 2012, fastsættes:


Kapitel 1
Definitioner

 

§ 1.  Ved en eksamen forstås en afsluttende evaluering i form af en prøve, hvor der ved bedømmelsen medvirker en ekstern censor, og hvor bedømmelsen af prøven medregnes i elevens samlede eksamensresultat og påføres elevens eksamens- eller uddannelsesbevis.
Stk. 2.  Ved en skriftlig eksamen forstås et af uddannelsesinstitutionen stillet eller rekvireret opgavesæt, hvor eleven skal besvare opgaverne skriftligt.
Stk. 3.  Ved en mundtlig eksamen forstås et af uddannelsesinstitutionen stillet eller rekvireret opgavesæt, hvor eleven skal besvare opgaverne mundtligt.
Stk. 4.  Ved en individuel eksamen forstås en eksamen, som aflægges af én elev ad gangen.
Stk. 5.  Ved en gruppeeksamen forstås en eksamen, som aflægges af en gruppe af elever kollektivt på samme tid, uanset om der foretages eller ikke foretages en individuel bedømmelse af den enkelte elevs præstation.
Stk. 6.  Ved sygeeksamen forstås en ny eksamen, når dokumenteret sygdom har gjort det umuligt for eleven at påbegynde eller gennemføre en eksamen.
Stk. 7.  Ved omeksamen forstås muligheden for at aflægge en allerede helt eller delvist gennemført eksamen på ny, uden at dette tæller som et ekstra eksamensforsøg.

 

§ 2.  Ved en eksamenskalender forstås en samlet plan over eksamensperiodens start for hver årgang, tidspunkterne for hvornår eksamener afholdes, start- og slutdage for eksamensprojekter m.v. samt tidspunkter for en eventuel sygeeksamen.
Stk. 2.  Ved en eksamensprotokol forstås et dokument, der beskriver forløbet af eksamensafviklingen.
Stk. 3.  Ved en karakterliste forstås en oversigt over de karakterer, der er blevet givet til de elever, der har aflagt den pågældende eksamen.

 

§ 3.  Eksamen dokumenterer i hvilken grad eleven opfylder de for den pågældende erhvervsuddannelse fastsatte mål og krav i henhold til den for den enkelte uddannelse gældende uddannelsesplan.

 

§ 4.  Ved en uddannelsesinstitution forstås enten en branche- eller erhvervsskole, jf. § 3, i inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet.


Kapitel 2
Tilrettelæggelse af eksamener

 

§ 5.  Departementet for Uddannelse har det overordnede ansvar for og fører tilsyn med eksamener. Departementet for Uddannelse fastsætter rammerne for afviklingen af eksamen.
Stk. 2.  Uddannelsesinstitutionen har ansvaret for afholdelse af eksamener på institutionen.

 

§ 6.  Opgaverne til en eksamen stilles af uddannelsesinstitutionen, medmindre andet er bestemt i uddannelsesplanen for den konkrete erhvervsuddannelse.
Stk. 2.  Hvilke eksamener og antallet af disse, der indgår i den enkelte erhvervsuddannelse, fremgår af den til den enkelte erhvervsuddannelse hørende uddannelsesplan eller regler fastsat herom, hvori også den indbyrdes vægtning af eksamenerne og kravene for udstedelse af bevis for gennemført uddannelse fremgår.
Stk. 3.  Uddannelsesinstitutioner, der udbyder samme uddannelser, kan stille opgaver, der er fælles for de pågældende institutioner.

 

§ 7.  Det påhviler uddannelsesinstitutionen at gøre eleverne bekendt med, hvilke mål og krav, der er væsentlige for eksamenerne og at orientere eleverne og øvrige medvirkende om reglerne for eksamenernes afvikling, jf. stk. 2 og 3.
Stk. 2.  Forudsætningerne for at kunne deltage i eksamener i form af eksempelvis deltagelse i undervisning, beståelse af andre eksaminer og prøver, aflevering af opgaver, eksamens- og prøveformer samt disses bedømmelsesgrundlag fremgår af den til den enkelte erhvervsuddannelse hørende uddannelsesplan.
Stk. 3.  Uddannelsesinstitutionen udarbejder og offentliggør et eksamensreglement, hvoraf følgende skal fremgå:
1)  Tilmelding, medmindre dette sker automatisk, indstilling og eventuel afmelding til eksamener, herunder ved sygdom og rettidig aflevering af lægeerklæring.
2)  Eksamensformer, herunder om eleven kan vælge mellem flere eksamensformer og formkrav til besvarelse.
3)  Opfyldelse af krav om studieaktivitet og aflevering af opgaver og projekter m.v., som er en forudsætning for deltagelse i en eksamen, jf. § 7, stk. 2.
4)  Grundlaget for eksamens gennemførelse i form af eksaminationsgrundlag, herunder de formelle krav til opgaver, projekter, synopser, som eleven skal have udarbejdet.
5)  Bedømmelsesgrundlaget for eksamen.
6)  Anvendelse af hjælpemidler.
7)  Det anvendte sprog ved eksamen.
8)  Særlige eksamensvilkår.
9)  Brug af egne og andres arbejder.
10)  Procedure ved uregelmæssigheder.
11)  Procedure ved klager, herunder for hvortil klager stiles.
12)  Identifikation af eksaminanderne.
Stk. 4.  Hvis det i stk. 3, nr. 4, nævnte materiale er udarbejdet af en gruppe af elever, har eleverne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende elever aflægge eksamen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en eller flere af eleverne i gruppen skal tilbydes et nyt eksamensforsøg.
Stk. 5.  Uddannelsesinstitutionen skal offentliggøre de i stk. 1-4, nævnte oplysninger på institutionens hjemmeside.

 

§ 8. Uddannelsesinstitutionen udarbejder og offentliggør hvert år en eksamenskalender, jf. § 2, stk. 1.
Stk. 2.  Uddannelsesinstitutionen offentliggør andre praktiske og proceduremæssige forhold i tilknytning til eksamensforløbet.
Stk. 3.  Uddannelsesinstitutionen kan i forhold til den enkelte elev dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå eksamenerne i stk. 1, hvis det er begrundet i barsel, alvorlig sygdom eller andre forhold, som ikke kan tilregnes eleven.


Kapitel 3
Adgang til eksamen

 

§ 9.  Uddannelsesinstitutionen fastsætter og offentliggør for hver eksamen en frist for, hvornår tilmelding og afmelding kan finde sted.
Stk. 2.  Hvis en frist for afmelding ikke er fastsat, kan afmelding foretages indtil eksamen begynder.
Stk. 3.  Uddannelsesinstitutionen kan i uddannelsesplanen fastsætte, at opfyldelse af deltagelsespligt og aflevering af opgaver og projekter m.v. er en forudsætning for at deltage i eksamen.
Stk. 4.  Uddannelsesinstitutionen kan fravige de i medfør af stk. 3, fastsatte krav, hvis det er begrundet i barsel, alvorlig sygdom, dokumenteret handicap eller andre væsentlige forhold, som ikke kan tilregnes eleven.

 

§ 10.  En bestået eksamen kan ikke tages om.
Stk. 2.  Indgår der flere deleksamener i en samlet eksamen, kan en deleksamen, som ikke er bestået, ikke tages om, hvis den samlede eksamen er bestået.
Stk. 3.  De i stk. 2, fastsatte regler gælder ikke, hvis andet er bestemt i uddannelsesplanen for den pågældende uddannelse, eller der er fastsat særlige regler herom for uddannelsen.
Stk. 4.  Er en eksamen ikke bestået, anses eleven for fortsat at være tilmeldt eksamenen, således at eleven automatisk er tilmeldt den samme eksamen, næste gang den afholdes, jf. dog stk. 5.
Stk. 5.  En elev kan højst gå op til samme eksamen 3 gange.
Stk. 6.  Uddannelsesinstitutionen kan dispensere for reglerne i stk. 5, hvis dette begrundes i barsel, alvorlig sygdom eller andre undskyldelige forhold, som ikke kan tilregnes eleven.

 

§ 11.  En elev, der har været forhindret i at møde til eller gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, som ikke kan tilregnes eleven, skal have mulighed for snarest muligt at gennemføre den pågældende eksamen i form af en sygeeksamen.
Stk. 2.  Hvis der er tale om en eksamen, der er placeret i uddannelsens sidste semester, skal eleven have mulighed for at aflægge sygeeksamen i samme termin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
Stk. 3.  Indgår der flere deleksamener i en samlet eksamen, kan en deleksamen, som ikke er gennemført på grund af dokumenteret sygdom, ikke tages om, hvis den samlede eksamen er bestået. Dette gælder dog ikke, hvis andet er bestemt i uddannelsesplanen for den pågældende uddannelse, eller der er fastsat særlige regler herom for uddannelsen.

 

§ 12.  Krav om bestået eksamen som forudsætning for at kunne fortsætte en uddannelse, skal fremgå af den til uddannelsen tilhørende uddannelsesplan eller regler fastsat om uddannelsen.

 

§ 13.  Når en elev ikke kan fortsætte uddannelsen på grund af resultatet af eksamen, udskrives eleven af uddannelsesinstitutionen, medmindre uddannelsesinstitutionen godkender, at eleven tager det pågældende uddannelsesforløb om.
Stk. 2.  Uddannelsesinstitutionen skal ved elevens udskrivning af uddannelsen vejlede eleven og dennes forældremyndighedsindehavere om relevante alternativer til fortsættelse på uddannelsen, herunder om muligt skifte til anden uddannelse eller uddannelses- og erhvervsintroduktionsforløb.

 
Kapitel 4
Eksamensformer og bedømmelse

 

§ 14.  Det fastsættes i uddannelsesplanen for den pågældende uddannelse, eller i regler fastsat om uddannelsen, hvilke eksamensformer, der skal anvendes i forhold til eksamenerne i forbindelse med de enkelte uddannelser, herunder om der er tale om skiftlige, mundtlige, individuelle eller gruppevise eksamener.
Stk. 2.  Eventuelle formkrav til besvarelsen af eksamensopgaver skal fastsættes i uddannelsesplanen for den enkelte uddannelse.
Stk. 3.  Uddannelsesinstitutionen kan nægte at godtage en besvarelse, hvis den ikke opfylder de fastsatte formkrav. I sådanne tilfælde bedømmes besvarelsen ikke, og eleven anses for at have brugt et eksamensforsøg, jf. § 10, stk. 5.

 

§ 15.  Når eksamen tilrettelægges som en gruppeeksamen, fastsættes det i uddannelsesplanen, hvor mange elever der højst kan deltage i den enkelte gruppeeksamen, og om en elev i stedet kan vælge en individuel eksamen.
Skt. 2.  Både ved en gruppeeksamen og ved en individuel eksamen skal der foretages en individuel bedømmelse af elevernes præstationer.

 

§ 16.  Ved en mundtlig gruppeeksamen, skal den enkelte elev eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af elevens præstation.
Stk. 2.  Ved tilrettelæggelse af en mundtlig gruppeeksamen skal det sikres, at den tid, der er afsat til evalueringen, tilpasses antallet af elever, der deltager i evalueringen.
Stk. 3.  Ved en skriftlig gruppeeksamen kan der kun gives en individuel bedømmelse, hvis den enkelte elevs bidrag kan konstateres. Det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvordan en sådan individualisering foretages.
Stk. 4.  Hvis der ikke skal gives en individuel bedømmelse i en skriftlig gruppeeksamen, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende mundtlig eksamen.

 

§ 17.  Bedømmelse sker efter reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.
Stk. 2.  De karakterer, der gives ved bedømmelsen, dokumenteres på en karakterliste, som underskrives af eksaminator og censor.
Stk. 3.
  Bedømmelsen af en elev ved en mundtlig prøve meddeles straks til eleven.
Stk. 4.  Bedømmelsen af skriftlige eksamener skal være meddelt eleven seneste 6 uger efter besvarelsen af opgaven.


Kapitel 5
Afviklingen af eksamen

 

§ 18.  Mundtlige eksamener og eksamener med praktisk besvarelse er offentlige.
Stk. 2.  Uddannelsesinstitutionen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, herunder begrænse adgangen til eksamenslokalerne, hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder hensynet til eleven eller pladsmæssige hensyn.
Stk. 3.  Uanset bestemmelsen i stk. 2, kan enkeltpersoner nægtes adgang til eksamenslokalerne, hvis det findes nødvendigt for at sikre den fornødne ro og orden i forbindelse med eksamensafviklingen.
Stk. 4.  Ved en mundtlig eksamen, hvor elevens evaluering sker på grundlag af et gruppeudarbejdet produkt, må de øvrige elever i gruppen ikke være til stedet i lokalet, før de selv skal evalueres.
Stk. 5.  Lyd- og billedoptagelser af en eksamen er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af evalueringsforløbet. I givet fald skal optagelserne foretages af uddannelsesinstitutionen.
Stk. 5.  Kun eksaminator og censor må være til stede under drøftelsen af bedømmelsen i forbindelse med praktiske og mundtlige eksamener, herunder mundtligt forsvar af projekter.   
Stk. 6.  Uddannelsesinstitutionen kan uanset bestemmelsen i stk. 5 bestemme, at kommende eksaminatorer kan overvære eksaminator og censors drøftelse af bedømmelsen.

 

§ 19.  Eksamenerne afvikles på det sprog, der har været undervisningssproget i faget.
Stk. 2.  Uddannelsesinstitutionen skal efter anmodning fra eleven afvikle eksamenen på et andet sprog end undervisningssproget, hvis censor konstaterer, at både censor, eksaminator og eleven behersker et andet sprog end undervisningssproget.
Stk. 3.  Uddannelsesinstitutionen kan fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2, i læreplanen.
Stk. 4.  Uddannelsesinstitutionen kan tilbyde simultantolkning, hvis forholdene muliggør dette, herunder navnlig hvis uddannelsesinstitutionen råder over fornøden tolkebistand og tilbuddet ikke foringer kvaliteten af eksamen.
Stk. 5.  Elever, der har andet førstesprog end undervisningssproget, jf. stk. 1, tildeles ekstra tid svarende til 25 % af den tid, der er afsat til forberedelse til eksamen, vejledning til eksamen og afvikling af skriftlig eksamen.
Stk. 6.  Uddannelsesinstitutionens beslutning efter stk. 2, og tilbud efter stk. 4, skal offentliggøres senest 14 dage før tidspunktet for eksamens afvikling.
Stk. 7.  Hvis uddannelsesinstitutionens beslutning eller tilbud alligevel ikke kan gennemføres på grund af forfald hos censor, eksaminator eller simultantolk, afvikles eksamen på undervisningssproget.

 

§ 20.  Uddannelsesinstitutionen udarbejder et reglement for afviklingen af eksamenerne, herunder for opsyn med eleverne under skriftlige eksamener.
Stk. 2.  Reglementet for eksamensafholdelsen udarbejdes på en sådan måde, at handicappede elever, og elever, der har fået tildelt særlige pædagogiske foranstaltninger, kan aflægge eksamenerne på særlige vilkår. 

 

§ 21.  Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at eleverne har hensigtsmæssige arbejdsforhold under eksamenerne.
Stk. 2.  Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at eleverne ikke kan kommunikere med henblik på at opnå uretmæssige fordele under afviklingen af eksamenen.

 

§ 22.  I forbindelse med en eksamen er hjælpemidler, herunder elektroniske hjælpemidler, tilladte i det omfang, det er angivet i uddannelsesplanen, i eksamensopgaven eller fremgår af regler, der gælder for uddannelsen.
Stk. 2.  Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte begrænsninger i adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler ud fra eksempelvis kapacitetsmæssige hensyn.

 

§ 23.  En eksamen anses for påbegyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, når forberedelsesmateriale eller opgavetitel er udleveret til eleven, eller når eleven er blevet gjort bekendt med det spørgsmål, eksamenen angår.
Stk. 2.  En elev, der kommer for sent til en skriftlig eksamen, kan kun deltage i eksamenen, hvis uddannelsesinstitutionen anser det for udelukket, at eleven kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder, at forsinkelsen ikke kan tilregnes eleven.
Stk. 3.  En elev, der kommer for sent til en mundtlig eksamen, kan få tilbud om en ny mundtlig eksamen, hvis uddannelsesinstitutionen finder, at forsinkelsen ikke kan tilregnes eleven.

 

§ 24.  En elev skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse bekræfte med sin underskrift, der kan være digital, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, og at eleven har afleveret alt, som ønskes bedømt.

 

§ 25.  Hvis en elev under eksamenen skaffer sig eller en anden elev uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal uddannelsesinstitutionen bortvise eleven fra eksamenen.
Stk. 2.  Opstår der under eller efter en eksamen formodning om, at en elev uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, påhviler det uddannelsesinstitutionen at undersøge forholdet. Hvis formodningen bekræftes og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal uddannelsesinstitutionen bortvise eleven fra eksamen.
Stk. 3.  Hvis en elev udviser forstyrrende adfærd under eksamen, kan uddannelsesinstitutionen bortvise eleven fra eksamen. I mindre alvorlige tilfælde skal uddannelsesinstitutionen først tildele eleven en advarsel.
Stk. 4.  Bortvisning efter stk. 1-3, medfører, at en eventuel karakter for den pågældende eksamen bortfalder, og at eleven har brugt et eksamensforsøg, jf. § 10, stk. 5.

 

§ 26Uddannelsesinstitutionen kan i de i § 25, nævnte tilfælde under skærpende tilfælde beslutte, at en elev skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode.
Stk. 2.  Sker der bortvisning af en elev efter stk. 1, gives eleven en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning.

 

§ 27.  Konstateres det under en eksamen, at der er fejl eller mangler ved eksamenen, beslutter uddannelsesinstitutionen, hvorledes udbedringen skal ske, herunder om eksamenen skal aflyses og afholdes på et nyt tidspunkt. Hvis det er muligt, skal uddannelsesinstitutionen forinden have rådført sig med bedømmerne.
Stk. 2.  Udbedringen skal ske på en sådan måde, at eleverne får vilkår, der bedst muligt kan sammenlignes med vilkårene under en normal eksamen.
Stk. 3.  Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at fejlen efter stk. 1, har betydning for elevernes præstation, tilbydes de berørte elever en omeksamen, uden at det tæller som et ekstra eksamensforsøg.
Stk. 4.  Afholdes der omeksamen, erstatter den herved opnåede karakter den først opnåede karakter, uanset om den nye karakter måtte være lavere end den først opnåede karakter.
Stk. 5.  Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at fejlen efter stk. 1, er af væsentlig karakter, indberetter institutionen forløbet til Departementet for Uddannelse, der kan beslutte, at eksamenen annulleres og erstattes af en ny.
Stk. 6.  Er de fejlbehæftede opgaver stillet eller rekvireret af Departementet for Uddannelse, varetager departementet de i stk. 1-3 nævnte opgaver.
Stk. 7.  Hvis det besluttes, at eksamen skal gennemføres uanset eventuelle fejl eller mangler ved eksamen, skal censor orienteres om de pågældende fejl eller mangler ved eksamen.


Kapitel 6
Bedømmerne

 

Censorer

 

§ 28.  Uddannelsesinstitutionen udpeger, eventuelt i fælleskab med en anden uddannelsesinstitution, censorer, der i forbindelse med eksamen medvirker ved karaktergivningen, jf. § 17.
Stk. 2.  En censor kan ikke være ansat på den eksamensafholdende institution og må ikke have deltaget i undervisningen af eleverne. 

 

§ 29.  En censor skal have indgående og aktuelt kendskab til den pågældende uddannelses forudsætninger, mål og metoder, herunder uddannelsens anvendelsesmuligheder og aftagernes behov, og skal samlet besidde et fagligt niveau, der ligger over det niveau, censoren skal være censor på.
Stk. 2.  En censor skal beherske grønlandsk og dansk.
Stk. 3.  Er det ikke muligt for en uddannelsesinstitution at efterleve bestemmelsen i stk. 2, skal institutionen ansøge Departementet for Uddannelse om dispensation herfra.
Stk. 4.  Departementet for Uddannelse kan fastsætte retningslinjer om dispensationer efter stk. 3.

 

§ 30.  Uddannelsesinstitutionen skal inden en eksamensafholdelse informere censor om de gældende regler for uddannelsen, og senest en uge inden tidspunktet for eksamenens afvikling forsyne censor med materiale af betydning for censor virksomheden.
Stk. 2.  En censor er omfattet af sagsbehandlingsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

 

§ 31.  Får en censor pludselig forfald, eller indtræffer der praktiske omstændigheder, der forhindrer en censor i at møde frem til en eksamen, kan uddannelsesinstitutionen udpege en erstatningscensor, herunder en censor, der er ansat på den eksamensafholdende institution.
Stk. 2.  En erstatningscensorer skal i øvrigt i videst muligt omfang leve op til kravene til censorer, jf. § 29.

 

§ 32.  En censor skal påse, og hvor det er muligt, medvirke til:
1) at prøverne gennemføres på et fagligt velegnet grundlag i forhold til at vurdere elevernes kunnen, jf. § 1, stk. 1,
2) at prøverne gennemføres efter gældende regler, og
3) at eleverne får en ensartet, retfærdig og pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen, herunder reglerne i uddannelsesplanen og i karakterbekendtgørelsen.

 

§ 33.  En censor kan under ledelse af eksaminator stille spørgsmål til eleven.

 

§ 34.  En censor skal gøre notater under eksaminationen til brug for udarbejdelse af en eventuel beretning eller en eventuel klagesag. Notaterne opbevares mindst et år.

 

§ 35.  Finder en censor, at der er kritisable forhold ved eksamen, udarbejder censoren en censorindberetning, som sendes til uddannelsesinstitutionen med kopi til Departementet for Uddannelse.
Stk. 2.  Uddannelsesinstitutionen udarbejder en redegørelse om sagen, som indsendes til Departementet for Uddannelse.
Stk. 3.  Censor afgiver efter anmodning fra Departementet for Uddannelse en beretning til Departementet om eksamensafholdelsen og -resultater.


Eksaminatorer

 

§ 36.  Uddannelsesinstitutionen udpeger en eksaminator, der leder eksaminationen og sikrer korrekt udfyldelse af eksamensprotokollen, jf. § 2, stk. 2.
Stk. 2.  Medmindre særlige forhold gør sig gældende, er eksaminatoren en blandt de lærere, der har undervist de pågældende elever i det fag, der afholdes eksamen i.

 

§ 37.  En eksaminator skal gøre notater under eksaminationen til brug ved udarbejdelse af en eventuel beretning til uddannelsesinstitutionen. Notaterne opbevares mindst et år.

 

§ 38.  En eksaminator afgiver efter anmodning fra uddannelsesinstitutionen en beretning til uddannelsesinstitutionen om eksamensforløbet.


Kapitel 7
Dokumentation

 

§ 39.  Snarest muligt efter eksamensperioden modtager eleven for den beståede eksamen et eksamensbevis, som affattes på grønlandsk og dansk. Eleven kan efter anmodning herom, eller hvis det følger af andre regler tillige få eksamensbeviset udfærdiget på engelsk.
Stk. 2.  Uddannelsesinstitutionen fastsætter formater for beviser og udarbejder skabeloner for attestationer, som godkendes af Departementet for Uddannelse og af eventuelle andre relevante myndigheder.
Stk. 3.  Et eksamensbevis påføres bogstavet M for fag, hvor eleven har fået merit.

 

§ 40.  Uddannelsesinstitutionen udsteder efter anmodning herom fra eleven en attestation til en elev, der ikke har bestået eksamenen.
Stk. 2.  Attestationen skal indeholde oplysninger om omfanget af den gennemførte undervisning, oplysninger om elevens faglige niveau i det omfang sådanne foreligger og andre oplysninger, der kan tjene til at vurdere elevens faglige niveau.

 

§ 41.  Der må kun forefindes og udleveres ét originalbevis for en eksamen.
Stk. 2.  Uddannelsesinstitutionen kan efter anmodning herom fra eleven udlevere kopi af eksamensbeviset. Kopiens ægthed skal bevidnes af uddannelsesinstitutionen.

 

§ 42.  De data, der er grundlag for udstedelse af beviser og attestationer, skal uddannelsesinstitutionen opbevare i mindst 30 år efter eksamens afslutning.
Stk. 2.
 Ophører uddannelsesinstitutionen med at eksistere, eller kan institutionen af anden årsag ikke opbevare dokumenterne i overensstemmelse med stk. 1, skal institutionen sikre anden betryggende opbevaring.


Kapitel 8
Klager over eksamener

 

§ 43.  En elev kan indgive en begrundet og individuel klage over faglige forhold i forbindelse med eksamen såsom den stillede opgave, eksamensforløbet eller bedømmelsen.
Stk. 2.  Er eleven undergivet forældremyndighed, kan forældremyndighedsindehaverne også indgive klage efter stk. 1.
Stk. 3.  En klage efter stk. 1 eller 2, skal være skriftlig og indgives til brancheskolens bestyrelse eller erhvervsskolens brancheudvalg senest 2 uger efter, at eksamensresultatet er blevet bekendtgjort på sædvanlig måde.
Stk. 4.  Til brug for klagesagen skal en elev eller forældremyndighedens indehavere efter anmodning herom have udleveret en kopi af den stillede opgave og ved skriftlige eksamener tillige en kopi af elevens besvarelse.
Stk. 5.  Uddannelsesinstitutionen giver klageren klagevejledning, herunder om at en eventuel ny bedømmelse eller ny eksamen kan resultere i en lavere karakter.

 

§ 44.  En afgørelse i henhold til § 43, skal være skiftlig og begrundet, og kan gå ud på
1)  tilbud om ny bedømmelse,
2)  tilbud om ny eksamen, eller
3)  at klagen ikke imødekommes.
Stk. 2.  Uddannelsesinstitutionen skal orientere eleven eller forældremyndighedens indehavere straks institutionen har truffet afgørelse efter stk. 1.
Stk. 3.  Indebærer afgørelsen en ny bedømmelse eller en ny eksamen, skal eleven skriftligt acceptere afgørelse inden for to uger fra modtagelsen af afgørelsen. I modsat fald foretages der ikke ny bedømmelse eller ny eksamen, og den først opnåede karakter fastholdes.

 

§ 45.  Er der truffet afgørelse om ny bedømmelse eller ny eksamen, jf. § 44, foranstalter uddannelsesinstitutionen snarest muligt en ny bedømmelse eller ny eksamen, og udpeger nye bedømmere.      
Stk. 2.  En ny eksamen kan tilrettelægges i forbindelse med sygeeksamen, hvilket kan være i samme eksamenstermin.
Stk. 3.  De nye bedømmere i form af eksaminator og censor skal være orienteret om klagesagens akter, og den nye bedømmelse skal begrundes.
Stk. 4.  Ved ny bedømmelse erstatter den herved opnåede karakter den først opnåede karakter, uanset om den nye karakter måtte være lavere end den først opnåede karakter.
Stk. 5.  De oprindelige bedømmere skal orienteres om den nye bedømmelse og dens begrundelse.

 

§ 46.  En elev kan til Departementet for Uddannelse påklage retlige spørgsmål vedrørende afgørelser, der er truffet af uddannelsesinstitutionen eller af bedømmerne i forbindelse med eksamenen, herunder om reglerne for tilrettelæggelse og afvikling af eksamen er overholdt, og om sagsbehandlingsreglerne er efterlevet. 
Stk. 2.  Er en elev undergivet forældremyndighed, kan forældremyndighedsindehaverne også indgive klage efter stk. 1.
Stk. 3.  Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen senest to uger efter, at klageren er blevet bekendt med de forhold, der klages over.
Stk. 4.  Indgives der klage efter stk. 1 eller 2, sender uddannelsesinstitutionen straks klagen og sagens akter samt institutionens redegørelse i sagen til Departementet for Uddannelse. Uddannelsesinstitutionens redegørelse kan indeholde en indstilling til, hvorledes sagen bør afgøres.
Stk. 5.  Departementet for Uddannelse orienterer uddannelsesinstitutionen og bedømmerne, når departementet træffer afgørelse i en klagesag efter stk. 1 eller 2.

 

§ 47.  En elev kan fortsætte uddannelsen under klagesagens behandling, jf. 46, medmindre andet fremgår af uddannelsesplanen eller i regler fastsat om uddannelsen.


Kapitel 9
Ikrafttræden

 

§ 48.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 18. marts 2015

 

 

Nivi Olsen

/

Mikael Kristensen