Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
8. juni 2014
Ophævet

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri
(Afgift på makrel)

§ 1

I inatsisartutlov nr. 11 af 3. december 2012 om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri, som ændret ved inatsisartutlov nr. 9 af 29. november 2013, foretages følgende ændringer:


1.
Lovens titel affattes således:
”Inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri.”

2. § 1, stk. 1, affattes således:
”Efter bestemmelserne i denne lov svarer virksomheder og personer, der har kvoter til havgående fiskeri efter hellefisk henholdsvis makrel, en afgift til landskassen af den del af fangsten, som ikke i henhold til fiskerilovgivningen skal indhandles til et indhandlings- eller produktionsanlæg i Grønland.”

3. Efter § 2 affattes overskriften således:

Afgift på hellefisk

4. § 3, stk. 1, affattes således:
”Afgiften er 2,50 kr. per kilo hellefisk, jf. dog stk. 2.”

5. § 3, stk. 2, 1. punktum, affattes således:
”Afgiften på hellefisk reguleres kvartalsvis på grundlag af afgiftssatsen det forudgående kvartal og proportionalt med den relative prisudvikling for hellefisk i forhold til olieprisen i danske kroner.”

6. Efter § 3 indsættes en ny overskrift:

Afgift på makrel

7. Efter den nye overskrift indsættes:
§ 3a.  Afgiften er 0,95 kroner pr. kilo makrel fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland.
Stk. 2.  Afgiften er 0,95 kroner pr. kilo makrel fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet.”

8.§ 7 affattes således:
§ 7.  Naalakkersuisut kan imødekomme ansøgning om fritagelse for afgift på hellefisk, når der er givet tilladelse til forsøgsfiskeri, som har væsentlige biologiske eller erhvervsmæssige formål, og de økonomiske virkninger af en dispensation i øvrigt er begrænsede.”

 

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2014 og har virkning for makrel, der fanges den 1. maj 2014 eller senere. Samtidig ophæves bestemmelsen i tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto 24.11.26 i Finansloven for 2014.


Grønlands Selvstyre, den 8. juni 2014
Aleqa Hammond