Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
8. juni 2014
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)
(Tidlig borgerinddragelse og offentlig høring)

§ 1

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven), som ændret ved inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:


1. I § 49, stk. 2 udgår:
”Inden Naalakkersuisut fastsætter bestemmelser, foretager Naalakkersuisut høring af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG)”

2.  Efter kapitel 18 indsættes:  

Kapitel 18 a
Forhøring og høring

§ 87 a.  Hvis et projekt må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet eller samfundsmæssige forhold, jf. § 73 og § 76, skal ansøgeren eller rettighedshaveren udarbejde en projektbeskrivelse, som skal anmeldes ved indsendelse til Naalakkersuisut.
Stk. 2.  Projektbeskrivelsen skal sendes i offentlig forhøring i 35 dage, inden indholdet for vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) fastlægges.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om indholdet af projektbeskrivelsen og fristen for indleveringen til Naalakkersuisut.

§ 87 b.  Naalakkersuisut sender vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) i offentlig høring.
Stk. 2.  Høringsperioden er 8 uger. Høringsperioden løber fra den dag, hvor Naalakkersuisut har gjort alt høringsmaterialet offentlig tilgængeligt. Hvis høringsperioden udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges høringsperioden til den følgende hverdag.”
Stk. 3.  Høringsperioden skal forlænges, såfremt det ikke er muligt at gennemføre de offentlige høringsmøder på en hensigtsmæssig måde, eller Naalakkersuisut ikke kan deltage i møderne.

§ 87 c.  Naalakkersuisut skal i løbet af høringsperioden afholde offentlige høringsmøder i byer og bygder, der særligt berøres af aktiviteterne. Såfremt aktiviteterne geografisk befinder sig fjernt fra byer og bygder eller uden for den kommunale inddeling, beslutter Naalakkersuisut i hvilke byer og bygder, der skal afholdes offentlige høringsmøder.

§ 87 d.   Naalakkersuisut indkalder til offentlige høringsmøder mindst 14 dage før afholdelsen.
Stk. 2.  Indkaldelsen til de offentlige høringsmøder skal annonceres i lokale aviser og andre relevante medier.
Stk. 3.  Der skal tages referat ved høringsmøderne. Naalakkersuisut offentliggør efterfølgende referaterne.
Stk. 4.  Der skal afsættes tid på høringsmøderne til, at interessenter udover almindelig dialog kan oplæse deres erklæringer om projektet.
Stk. 5.  Naalakkersuisut udpeger en mødeleder til høringsmøderne.”

3.  I kapitel 19 indsættes efter § 95:
§ 95 a.  Naalakkersuisut opretter en fond, hvor berørte borgere, lokalsamfund og relevante organisationer i Grønland kan søge midler til at igangsætte undersøgelser og søge rådgivning til afdækning af særlige problemstillinger relateret til konkrete råstofprojekter i Grønland samt til at afholde møde om projektets påvirkning af samfundet og miljøet.
Stk. 2.  Ansøgning om midler kan ske, efter at en projektbeskrivelse er sendt i forhøring.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om fonden.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2014.
Grønlands Selvstyre, den 8. juni 2014
Aleqa Hammond