Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 21
9. december 2013
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om levering og salg af overskudselektricitet fra vedvarende energi anlæg til forsyningsvirksomheder (egenproduktionsbekendtgørelsen)

I medfør af § 13, stk. 2 og § 21 i Landstingsforordning nr. 14. af 6. november 1997 om energiforsyning fastsættes:


Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner

 

§ 1.  Bekendtgørelsen regulerer tilladelser til tilslutning og afregning af overskudselektricitet afsat på det kollektive forsyningsnet fra vedvarende energianlæg (VE-anlæg), som ikke ejes af en forsyningsvirksomhed.

 

§ 2.  Bekendtgørelsen omfatter ikke:
1) VE-anlæg, der ikke afsætter elektricitet til det kollektive forsyningsnet.
2) VE-anlæg, der producerer varme.
Stk. 2.  Bekendtgørelsen regulerer ikke, hvilke tekniske bestemmelser og tilladelser opførelsen, installationen og tilslutningen af et VE-anlæg i øvrigt skal opfylde, jf. dog § 10, stk. 1, om forsyningsvirksomhedens vilkår for tilslutning af anlægget.

 

§ 3.  I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Vedvarende energi (VE): Energi produceret på fornybare kilder, herunder vind, sol, bølgeenergi, vandkraft, m.v.
2) Egenproducent: Ejeren af VE-anlægget
3) Kollektivt forsyningsnet: Det elektriske distributionsnet i byer og bygder, der overfører elektriciteten fra forsyningsvirksomheden til forbrugeren.
4) Forsyningsvirksomheden: Den forsyningsvirksomhed, der forsyner den by eller bygd, hvor egenproducenten driver eller agter at drive sit VE-anlæg.


Kapitel 2
Ansøgning

 

§ 4.  Ansøgning om at levere eller sælge elektricitet fra et VE-anlæg til det kollektive forsyningsnet skal indgives til forsyningsvirksomheden. Ansøgningen skal indeholde:
1) Ansøgers navn og adresse, eller virksomhedens navn, adresse, CVR/GER nr. og kontaktoplysninger.
2) En beskrivelse af det ansøgte VE-anlæg, samt tilhørende dataark og produktspecifikationer.
3) En angivelse af den planlagte fysiske placering af VE-anlægget.

 

§ 5.  Forsyningsvirksomheden træffer afgørelse om, hvorvidt et VE-anlæg med de § 6 og § 7 nævnte nominelle produktionskapaciteter må levere og sælge elektricitet til forsyningsvirksomheden. VE-anlæg, hvis nominelle kapacitet overstiger de i § 8 stk. 1, nr. 1 – 3 fastsatte grænser, skal behandles efter § 8.

 

§ 6.  For VE-anlæg med en nominel produktionskapacitet på højst 6 kW pr. husstand eller virksomhed, eller på højst 6 kW pr. 100 m2 bolig- eller virksomhedsareal, skal forsyningsvirksomheden give tilladelse til egenproducenten til, at levere og sælge el til forsyningsvirksomheden medmindre væsentlige hensyn af nedenstående karakter, taler for et afslag:
1) VE-anlægget påvirker forsyningssikkerheden negativt, f.eks. hvis anlægget kan medføre reguleringsmæssige problemer for forsyningen på lokaliteten.
2) Såfremt tilslutningen af VE-anlægget kræver at forsyningsvirksomheden skal udvide eller styrke det kollektive forsyningsnet for at skabe en nødvendig overførselskapacitet.
3) Såfremt ansøger er i restance til forsyningsvirksomheden.
4) Hvis VE-anlægget vil have en væsentlig negativ indvirkning på en lokalitets forsyningsøkonomi, herunder hvis der er tale om et anlæg, der i forhold til lokalitetens nuværende elafsætning og forsyningsvirksomhedens produktionskapacitet medfører en markant forværring af byen eller bygdens forsyningsøkonomi.
Stk. 2.  Forsyningsvirksomheden kan give afslag, hvor væsentlige hensyn udover de i stk. 1. nr. 1 - 4 nævnte taler herfor.
Stk. 3.  Forsyningsvirksomheden skal meddele ansøgeren en begrundelse for hvilket af de i § 6 beskrevne forhold, der har ført til afvisning af en ansøgning.

 

§ 7.  For VE-anlæg med en nominel produktionskapacitet på mere end 6 kW pr. husstand eller virksomhed, eller mere end 6 kW pr. 100 m2 bolig- eller virksomhedsareal, kan forsyningsvirksomheden give tilladelse til egenproducenten til, at levere og sælge el til forsyningsvirksomheden medmindre væsentlige hensyn af nedenstående karakter, taler for et afslag:
1) VE-anlægget påvirker forsyningssikkerheden negativt, f.eks. hvis anlægget kan medføre reguleringsmæssige problemer for forsyningen på lokaliteten.
2) Såfremt tilslutningen af VE-anlægget kræver at forsyningsvirksomheden skal udvide eller styrke det kollektive forsyningsnet for at skabe en nødvendig overførselskapacitet.
3) Såfremt ansøger er i restance til forsyningsvirksomheden.
4) Hvis VE-anlægget vil have en væsentlig negativ indvirkning på en lokalitets forsyningsøkonomi, f.eks. hvis der er tale om et anlæg, der i forhold til lokalitetens nuværende forbrug og forsyningsvirksomhedens produktionskapacitet medfører en markant forværring af byen eller bygdens forsyningsøkonomi.
Stk. 2.  Forsyningsvirksomheden kan give afslag, hvor væsentlige hensyn udover de i stk. 1. nr. 1-4 nævnte taler herfor.
Stk. 3.  Forsyningsvirksomheden skal meddele ansøgeren en begrundelse for hvilket af de i § 7 beskrevne forhold, der har ført til afvisning af en ansøgning.

 

§ 8.  Naalakkersuisut kan give tilladelse til levering og salg af overskudselektricitet til forsyningsvirksomhed fra VE-anlæg med en nominel kapacitet, der overskrider:
1) 50 kW for solcelleanlæg og vandkraftanlæg.
2) 25 kW for vindmøller.
3) 11 kW for VE-anlæg som ikke er nævnt i nr. 1 eller 2.

 

§ 9.  Ved væsentlige ændringer i forhold gældende for en tilladelse udstedt efter §§ 4-7 har forsyningsvirksomheden mulighed for at ændre eller annullere tilladelsen. Væsentlige ændringer kan f.eks. være omlægning af lokalitetens elforsyning fra oliebaseret produktion til vandkraft, eller markante ændringer i forsyningsøkonomien for lokaliteten.
Stk. 2.  Forsyningsvirksomheden skal varsle egenproducenten om ændringer eller annullering af tilladelser mindst 6 måneder før disse træder i kraft.


Kapitel 3
Tilladelse og vilkår i tilladelsen

 

§ 10.  Forsyningsvirksomheden kan fastsætte vilkår i en tilladelse om tilslutning af VE-anlæg til det kollektive forsyningsnet. Vilkår kan være:
1) Hvordan tilslutningen af VE-anlægget skal udføres.
2) At der skal opsættes en elmåler i tilknytning til VE-anlægget.
3) At der skal opsættes en afbryder, som forsyningsvirksomhedens medarbejdere har adgang til i tilfælde af der opstår strømafbrydelser, spændingsfejl m.v.
  Stk. 2.  Forsyningsvirksomheden kan træffe afgørelse om, at der ikke skal betales for den leverede elektricitet, såfremt der er tale om:
1) Et forsøgs- eller demonstrationsanlæg.
2) VE-anlægget er placeret på en lokalitet, der i hovedsagen forsynes fra en vedvarende energikilde, f.eks. vandkraft.


Kapitel 4
Afregning af elektricitet solgt til forsyningsvirksomheden og afregningstakster

 

§ 11.  Såfremt der skal foretages afregningen for solgt elektricitet skal der jf. § 10, stk. 2 være opsat en elmåler, der måler mængden af elektricitet, der afsættes til det kollektive elnet. Elektriciteten afregnes til en afregningstakst som fastsættes efter § 12.
Stk. 2. Forsyningsvirksomheden kan i Salgs- og leveringsbetingelser fastsætte nærmere bestemmelser for, hvordan afregning foretages, herunder at en afregning for salg af elektricitet modregnes i forbrugerens elregning og hvor ofte der afregnes.

 

§ 12.  Forsyningsvirksomhederne skal fastsætte en afregningstakst for VE-elektricitet i virksomhedens prisblad, eller tilsvarende. Forsyningsvirksomheden kan fastsætte afregningstaksten efter et af de to principper, som er fastsat i bekendtgørelsens bilag 1.


Kapitel 5
håndhævelse af tilladelser

 

§ 13.  Ved egenproducentens misligholdelse af tilladelse efter §§ 5-8 og vilkår fastsat i tilladelsen, kan forsyningsvirksomheden give påbud til egenproducenten om, at forholdet skal berigtiges. Forsyningsvirksomheden skal fastsætte en rimelig frist til at egenproducenten kan udbedre forholdet. Såfremt forholdet ikke udbedres af egenproducenten inden for den fastsatte frist, kan forsyningsvirksomheden tilbagekalde en tilladelse og lade anlægget frakoble.
Stk. 2.  Forsyningsvirksomhedens misligholdelsesbeføjelser, som fastsat i forsyningsvirksomhedens til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, finder også anvendelse.
Stk. 3.  Såfremt væsentlige hensyn til forsyningssikkerheden taler for det, eller såfremt der er tale om en grov overtrædelse af vilkår i tilladelsen, kan forsyningsvirksomheden fysisk lade VE-anlægget frakoble og tilbagekalde en tilladelse med øjeblikkelig virkning.


Kapitel 6
Forsyningsvirksomhedens gebyrer

 

§ 14.  Forsyningsvirksomheden kan fastsætte gebyrer for behandlingen af en ansøgning. Forsyningsvirksomhedens gebyrer skal fremgår af forsyningsvirksomhedens salgs- og leveringsbetingelser.
Stk. 2.  Forsyningsvirksomheden må ikke fastsætte gebyrer for opsætning af elmåler til måling af overskudselektricitet fra egenproducenten.


Kapitel 7
Klagebestemmelser

 

§ 15.  Klager over afgørelser og påbud truffet af forsyningsvirksomheder i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Naalakkersuisut.
Stk. 2.  En klage til Naalakkersuisut har ikke opsættende virkning.
Stk. 3.  Klager skal være begrundede og indsendes med en kopi af den påklagede afgørelse til Departementet for Miljø og Natur.


Kapitel 8
Ikrafttrædelsesbestemmelser

 

§ 16.  Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2014.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 9. december 2013

 

 

Kim Kielsen

/

Søren Stach Nielsen

Dokumenter