Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 20
25. oktober 2012
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse

I medfør af § 17 og § 46 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, fastsættes:

 

Indrejse

§ 1.  Ved indrejse forstås personlig indrejse til afgiftsområdet i forbindelse med ankomst fra udlandet, herunder Danmark og Færøerne.
Stk. 2.
 Ved indrejse kan rejsende afgiftsfrit medbringe eller indkøbe varer i følgende omfang:
1)  200 cigaretter eller 50 cigarer eller 100 cigarillos eller 250 g røgtobak.
2)  200 stk. cigaretpapir eller cigarethylstre.
3)  1 liter spiritus (over 22 alkoholvolumenprocent) eller 2 liter hedvin (15-22 alkoholvolumenprocent).
4)  2,25 liter bordvin (under 15 alkoholvolumenprocent).
5)  2 liter øl.
6)  2 liter kulsyreholdige læskedrikke.
7)  50 g parfume og 0,25 liter toiletvand. Herudover kosmetik og andre toiletmidler til en samlet maksimal værdi af kr. 1.000.
8)  4 kg i alt af chokolade- og slikvarer.
9)  4 kg i alt af kaffe og te.
10)  5 kg i alt af kød, kødvarer eller fjerkræ.
Stk. 3.  Afgiftsfrihed for tobaksvarer, spiritus, vin og øl omfatter kun personer, der er fyldt 18 år.

§ 2.  Afgiftsfrit salg af varer som nævnt i § 1, stk. 2, kan alene ske fra forretninger i lufthavne, som har tilladelse fra Skatteforvaltningen til et sådant salg.


Transportpersonale

§ 3.  Transportpersonale, det vil sige personale på skibe og fly, der er indsat i international trafik, og som udfører arbejde med transportmidlets drift eller betjening om bord, kan, når indrejse sker efter mindre end 15 døgns ophold uden for Grønland, medbringe:
1)  60 cigaretter eller 40 cigarer eller 50 cigarillos eller 250 g røgtobak,
2)  2 liter hedvin og 2,25 liter bordvin, men ingen spiritus.
3)  50 g parfume og 0,25 liter toiletvand.
Stk. 2. Ved indrejse efter ophold uden for Grønland i 15 døgn eller derover kan transportpersonale medbringe varer efter reglerne i § 1.


Personale på offshoreanlæg

§ 4.  Personale på offshoreanlæg, herunder borerigge samt boreplatforme som udøver arbejde i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning, og udnyttelse af mineralske råstoffer eller kulbrinter, kan ved afmønstring indenfor afgiftsområdet afgiftsfrit medbringe:
1) 60 cigaretter eller 40 cigarer eller 50 cigarillos eller 250 g røgtobak.
Stk. 2. Afgiftsfriheden er betinget af forudgående ophold udenfor afgiftsområdet på minimum 15 døgn.
Stk. 3. Afgiftsfriheden i stk. 1 gælder kun for varer, som er indkøbt udenfor afgiftsområdet.


Udenlandske fiskefartøjer

§ 5.  For udenlandske fiskefartøjer, der fisker i grønlandske farvande, og skibe, der under ophold i grønlandske farvande indrømmes afgiftsfrihed, udgør afgiftsfriheden for varer medbragt ombord pr. døgn pr. besætningsmedlem:1 liter bordvin, eller 0,5 liter hedvin, eller 0,25 liter spiritus eller 2 liter øl samt 40 g tobaksvarer i maksimalt 28 dage.
Stk. 2.  Besætningsmedlemmer, der har erhvervet varer afgiftsfrit i henhold til stk. 1, kan ved afmønstring for at tiltræde rejse ud af afgiftsområdet medbringe varer i det omfang, det følger af § 3.
Stk. 3.  Afgiftsfriheden i henhold til stk. 1 gælder kun for varer, som skibet har indkøbt udenfor afgiftsområdet.


Turister ombord på udenlandske passagerskibe

§ 6.  Turister ombord på udenlandske passagerskibe nyder afgiftsfrihed under skibets ophold i grønlandske farvande.
Stk. 2.  Turister, der nyder afgiftsfrihed i henhold til stk. 1, må ikke ilandbringe andre afgiftspligtige varer end tobaks-, chokolade- og slikvarer til eget forbrug. Når hjemrejse tiltrædes via Grønland, kan turisterne medbringe afgiftsfrie varer i henhold til § 1.
Stk. 3.  Afgiftsfriheden i henhold til stk. 1 gælder kun for varer, som skibet har indkøbt udenfor afgiftsområdet.


Personer uden fast bopæl eller ophold i afgiftsområdet

§ 7.  Personer uden fast bopæl eller ophold i afgiftsområdet kan til personligt brug under rejser afgiftsfrit indføre parfume, kosmetik og toiletmidler, der er afgiftspligtige efter § 1, nr. 18 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, såfremt disse efter Skatteforvaltningens skøn, under hensyn til deres mængde og beskaffenhed, står i rimeligt forhold til rejsetiden.


Forudsætning for afgiftsfrihed

§ 8.  Det er en forudsætning for afgiftsfrihed efter § 1 og §§ 3-7, at varerne eller rejseudstyret medbringes på personen eller i den personligt medbragte bagage, således at varerne eller rejseudstyret kan fremvises for Skatteforvaltningen.


Kontrol

§ 9.  Virksomheder der har tilladelse til afgiftsfrit salg af varer til indrejsende, jf. § 2, skal ved salg af alkoholholdige drikkevarer samt tobaksvarer kræve at den rejsende fremviser boardingkort, som dokumentation for at den pågældende ankommer fra udlandet.
Stk. 2.  Ved fremvisning af boardingkort som nævnt i stk. 1, skal boardingkortet påføres et mærke eller det skal på anden måde registreres at kortet har været benyttet i forbindelse med indkøb af alkoholholdige drikkevarer eller tobaksvarer.
Stk. 3.  De i stk. 2 nævnte boardingkort kan ikke benyttes til yderligere indkøb af alkohol og tobaksvarer.


Sanktioner

§ 10.  Den, som ved forsæt eller grov uagtsomhed overtræder eller forsøger at overtræde bestemmelserne i § 1, stk. 2 og 3, § 2, § 3, stk. 1, § 4, stk. 1 og 3, § 5, stk. 1-2, § 6, stk. 2, § 7 og § 8, kan idømmes bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
Stk. 2.  Ved overtrædelse eller forsøg på overtrædelse som nævnt i stk. 1 kan der, hvad enten bøde idømmes eller ej, ske konfiskation af varen, eller, såfremt varen ikke forefindes, et beløb, der svarer til dens værdi efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
Stk. 3.  Bøder idømt efter stk. 1 tilfalder Landskassen.
Stk. 4. 
Konfiskation efter stk. 2 tilfalder Landskassen.


Ikrafttræden

§ 11.  Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. november 2012.
Stk. 2.  Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 24, af 20. december 2010 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.Grønlands Selvstyre, den 25. oktober 2012Maliina Abelsen

/

Jan H. Lynge-Pedersen