Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 15
26. maj 2010
Gældende

Inatsisartutlov om forbud mod rygning

Formål

 

§ 1.  Loven har til formål at fremme befolkningens sundhed og forebygge, at personer ufrivilligt udsættes for de skadelige følger af passiv rygning af tobak.


Anvendelsesområde

 

§ 2.  Loven finder anvendelse på
1) Offentlige arbejdspladser.
2) Offentligt ejede aktie- og anpartsselskaber.
3) Private virksomheder, der beskæftiger 10 ansatte eller derover.
4) Uddannelsesinstitutioner, børneinstitutioner, herunder dagplejere samt døgninstitutioner, plejehjem, kollegier for studerende og institutioner, der kan sidestilles hermed.
5) Indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang.
6) Private foreninger og klubber, herunder jagtklubber, marineforeninger og billardklubber.
7) Kollektive transportmidler og taxaer.
8) Restauranter, cafeer og andre offentlige serveringssteder.
9) Offentligt ejede lokaler.
10) Hotelværelser, skibskahytter, hotellejligheder, værelser på vandrehjem og lignende lokaliteter, der er udlejet til overnatning.
Stk. 2.  Loven finder endvidere anvendelse på skibe hjemmehørende i Grønland.
Stk. 3.  Loven finder ikke anvendelse på forsvarsområdet ved Pituffik, som omfattet af forsvarsaftalen mellem regeringerne i Grønland, Danmark og Amerikas forenede stater.


Forbud mod rygning

 

§ 3.  Indenfor denne lovs anvendelsesområde er det ikke tilladt at ryge tobak indendørs, med mindre det følger af lovens øvrige bestemmelser.
Stk. 2.  Der kan etableres udendørs rygefaciliteter. Udendørs rygefaciliteter skal etableres som fritstående, uisolerede og åbne enheder, der er fysisk adskilt fra anden lokalitet, og som yder en umiddelbar beskyttelse mod vind og nedbør. Der skal i en udendørs rygefacilitet være opstillet lukkede beholdere til cigaretskod. Udendørs rygefaciliteter må alene indrettes til rygning og anvendes som sådan.
Stk. 3.  Værtshuse, natklubber og natrestaurationer kan etablere udendørs rygefaciliteter som en tilbygning til den eksisterende bygning. De øvrige krav til udendørs rygefaciliteter i stk. 2 skal opfyldes.

 

§ 4.  På børneinstitutioner, skoler, fritidshjem, dagtilbud og lignende institutioner for børn og unge er det ikke tilladt at ryge tobak på institutionens udendørsarealer.
Stk. 2.  Institutionen kan beslutte at etablere udendørs rygefaciliteter for institutionens personale, jfr. § 3, stk. 2.

 

§ 5.  På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud, kollegier og lignende, der tjener som bolig for flere personer fortrinsvis over 18 år, kan den enkelte beboer over 18 år ryge på det værelse eller i den bolig, der tjener som den pågældendes private hjem.
Stk. 2.  Institutionen skal tage effektive skridt til beskyttelse af personale og øvrige beboere på institutionen mod passiv rygning. Institutionen kan pålægge beboerne ikke at ryge, når personale opholder sig i et værelse eller en bolig, der tjener som privat hjem på institutionen.

 

§ 6.  I private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp, kan det som forudsætning for ydelsen pålægges beboeren ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen.

 

§ 7.  I private hjem, der modtager ikke-skolesøgende børn i dagpleje, må der ikke ryges indendørs, når der passes børn. Der er ikke tilladt at ryge i lokaler, der primært anvendes som børnenes lege- og opholdsrum.


Lønmodtagerforhold

 

§ 8.  Den stedlige lederskal skriftligt pålægge lønmodtagere at sørge for, at rygning ikke sker i strid med denne lov.
Stk. 2.  En lønmodtagers overtrædelse af rygeforbuddet på sin arbejdsplads kan behandles efter de regler, der gælder for den pågældende lønmodtagers ansættelsesforhold.


Bemyndigelser

 

§ 9.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler til sikring af personale og andre mod passiv rygning i tilfælde, hvor indendørs rygning af tobak er tilladt, herunder regler om adskillelse af rygere og ikke-rygere og om bygningsmæssige foranstaltninger.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilsyn.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler, der undtagelsesvis tillader indendørs rygning, af hensyn til skærmede psykisk syge patienter under indlæggelse på sygehuse, af hensyn til anstaltsanbragte i Grønland og af hensyn til afsonere og tilbageholdte, der opholder sig i politiets detentioner i Grønland.


Sanktioner m.v.

 

§ 10.  Der kan idømmes bøde for overtrædelse af § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 6, § 7 og § 8 stk. 1.
Stk. 2.  Hvor inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af inatsisartutloven hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland.
Stk. 3.  I regler, der fastsættes i medfør af denne lov, kan det fastsættes, at der for overtrædelse af bestemmelser kan idømmes bøde, herunder til juridiske personer som omfattes af stk. 2.
Stk. 4.  Bøder idømt efter denne lov tilfalder Landskassen.


Ikrafttræden

 

§ 11.  Denne lov træder i kraft den 1. oktober 2010.
Grønlands Selvstyre, den 26. maj 2010

Kuupik Kleist

/

Agathe Fontain