Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
19. maj 2010
Gældende

Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Kapitel 1
Formål

 

§ 1.  Naalakkersuisut tilrettelægger et samordnet system af erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet med henblik på den private og den offentlige sektors forskellige beskæftigelsesområder i overensstemmelse med Inatsisartuts erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske målsætninger.
Stk. 2.  Dette uddannelsessystem skal tilrettelægges således, at det i videst mulig omfang er egnet til at
1)  motivere unge til uddannelse og sikre, at alle unge, der ønsker en erhvervsuddannelse eller et kursus på erhvervsuddannelsesområdet, får reelle muligheder herfor og for at vælge inden for en større flerhed af uddannelser eller kurser,
2)  give unge en uddannelse, der både giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, bidrager til deres personlige udvikling samt til deres forståelse af samfundet og dets udvikling,
3)  imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udvikling i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, og
4)  give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse såvel i som uden for Grønland.


Definitioner

 

§ 2.  Ved en erhvervsmæssig grunduddannelse forstås en vekseluddannelse, således at der skiftes mellem praktik- og skoleophold. En erhvervsmæssig grunduddannelse indeholder grundfag, områdefag, specialefag samt eventuelt valgfag og forudsætter, at der er indgået en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale, medmindre ansøgeren er optaget på skolepraktik, jf. § 10, stk. 4.
Stk. 2.  Ved andre erhvervsuddannelser forstås uddannelser, der hovedsagligt foregår på en erhvervs- eller brancheskole, jf. kapitel 6, som teoretisk undervisning. Der kan i disse uddannelser indlægges praktikophold af kortere varighed.

 

§ 3.  Ved en brancheskole, jf. kapitel 6, forstås en uddannelsesinstitution med en begrænset udbudsprofil, således at institutionen på grundlag af Naalakkersuisuts godkendelse som brancheskole hovedsagelig udbyder erhvervsuddannelser, der henhører til bestemte brancher. Endvidere udøves den daglige ledelse af en forstander, som refererer til skolens bestyrelse, som er institutionens øverste myndighed.
Stk. 2.  Ved en erhvervsskole forstås en uddannelsesinstitution, der udbyder erhvervsmæssige grunduddannelser, men hvis daglige ledelse udøves af en rektor, en centerleder eller lignende, som refererer til den ressortansvarlige myndighed under Grønlands Selvstyre.

 

Kapitel 2
Styrelsen af erhvervsuddannelsesområdet


Generelt

 

§ 4.  Medlemmet af Naalakkersuisut for erhvervsuddannelser kan efter behov nedsætte råd og udvalg til behandling af emner vedrørende erhvervsuddannelsesområdet og den tilhørende arbejdsmarkeds- og erhvervsudvikling. Naalakkersuisut kan beslutte, at et udvalg skal have afgørelseskompetence i forhold til bestemte emner efter denne Inatsisartutlov.
Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om rådenes og udvalgenes nedsættelse, sammensætning og opgaver.

 

§ 5.  Naalakkersuisut godkender oprettelse af nye uddannelser og kan nedlægge uddannelser.
Stk. 2.
Naalakkersuisut godkender endvidere brancheskolernes og erhvervsskolernes uddannelsesplaner efter indstilling fra brancheskolernes bestyrelse henholdsvis brancheudvalget og kan tilbagetrække godkendelsen af brancheskolernes uddannelser efter indstilling fra brancheskolernes bestyrelse henholdsvis brancheudvalget. Naalakkersuisut kan dog uanset eventuel indstilling fra brancheskolernes bestyrelse eller brancheudvalget tilbagetrække en godkendelse af en uddannelsesplan, såfremt uddannelsen ikke gennemføres i henhold til uddannelsesplanen, eller vilkårene for uddannelsen ændrer sig væsentligt.
Stk. 3. 
Det er en betingelse for godkendelse af uddannelser, at uddannelsesplaner og studieordninger er modtaget af Naalakkersuisut  i færdigbearbejdet stand.
Stk. 4. 
Naalakkersuisut kan fastsætte regler om de i stk. 1 og 2 nævnte forhold, herunder om lærerkvalifikationer.

 

§ 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om uddannelserne i almindelighed.
Stk. 2.  Naalakkersuisutfastsætter nærmere regler om styrelsen af erhvervsuddannelsesområdet, herunder om honorering af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
Stk. 3. 
Naalakkersuisut kan fastsætte regler om de enkelte uddannelser. Reglerne om det indholdsmæssige i erhvervsskolernes enkelte uddannelser fastsættes efter indstilling fra brancheudvalgene. For brancheskolernes vedkommende fastsættes reglerne om det indholdsmæssige i de enkelte uddannelser dog efter indstilling fra brancheskolernes bestyrelser.
Stk. 4. 
Naalakkersuisut fører tilsyn med uddannelserne og undervisningen efter denne Inatsisartutlov og i henhold til regler fastsat i medfør af denne.

 

Kapitel 3
Adgangen til uddannelserne

 

§ 7.  Adgangen til en erhvervsuddannelse fastsættes i de af skolerne udarbejdede uddannelsesplaner og skal godkendes af departementet for erhvervsuddannelser, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, med hvilke forudsætninger elever kan optages direkte på en erhvervsmæssig uddannelse.
Stk. 3.  Enhver, der har gennemført en anerkendt erhvervsuddannelses introduktion med tilfredsstillende resultat, har adgang til en erhvervsmæssig grunduddannelse, jf. dog stk. 4 og § 9.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan inden for visse erhvervsmæssige grunduddannelser fastsætte bestemmelser om, at elever skal bestå et særligt tilrettelagt adgangskursus forud for optagelse eller som led i fortsættelse af en erhvervsmæssig grunduddannelse.
Stk. 5. 
Naalakkersuisut kan fastsætte regler om adgangskrav til andre erhvervsuddannelser.

 

§ 8.  Erhvervs- og brancheskolerne har inden for de erhvervsuddannelser, de udbyder, pligt til at optage alle ansøgere, der opfylder betingelserne for optagelse, jf. § 7, eller drage omsorg for, at de optages på en anden erhvervs- eller brancheskole med samme uddannelse, jf. dog § 9.
Stk.2.  Optagelse til uddannelser uden for Grønland afgøres af departementet for erhvervsuddannelser, eller den, departementet bemyndiger hertil.
Stk.3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om
1)  samarbejde mellem skolerne indbyrdes,
2)  udbudet af uddannelser på de enkelte skoler, og
3)  fordeling af eleverne mellem flere skoler med samme uddannelse.
Stk. 4. 
For brancheskolernes vedkommende skal de i stk. 3 nævnte forhold gennemføres efter indstilling fra brancheskolernes bestyrelse.
Stk. 5. 
For erhvervsskolernes vedkommende skal de i stk. 3 nævnte forhold gennemføres efter indstilling fra brancheudvalgene.

 

§ 9.  Naalakkersuisut kan under hensyn til beskæftigelsesmulighederne eller særlige kapacitetsproblemer fastsætte regler om begrænsning af optagelse af elever til de enkelte uddannelser.

 

Kapitel 4
Uddannelsernes struktur

 

§ 10.  Erhvervsmæssige grunduddannelser tilrettelægges som vekseluddannelser, således at der skiftes mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse. Skoleuddannelsen foregår på de af Naalakkersuisut godkendte erhvervs- og brancheskoler.
Stk. 2. 
Andre erhvervsuddannelser tilrettelægges i almindelighed som teoretiske uddannelser, der foregår på de af Naalakkersuisut godkendte erhvervs- og brancheskoler. Uddannelserne kan tilrettelægges med enkelte praktikophold af kortere varighed.
Stk.
3.  Naalakkersuisut kan godkende, at erhvervsuddannelser foregår på andre skoler, institutioner og virksomheder.
Stk.
4.  Der kan gennemføres ordninger, hvor praktikuddannelsen foregår på skolen (skolepraktik). Naalakkersuisut kan fastsætte regler herom.

 

§ 11.  Naalakkersuisut kan efter indstilling fra brancheudvalgene eller brancheskolernes bestyrelse fastsætte regler om
1)  rammerne for uddannelsesplanen for den enkelte uddannelse, herunder uddannelsens varighed, struktur, fagkombinationer i forhold til for eksempel grundfag, områdefag, specialefag med videre, optagelseskapacitet, krav til virksomheder i forbindelse med praktik, bedømmelsesplaner, oplæring i virksomhederne, godkendelse af virksomheder og
2)  fordeling af skoleuddannelse og praktikuddannelse og regler om fritagelse fra dele af uddannelserne for personer med særlige uddannelses- eller beskæftigelsesmæssige forudsætninger.
Stk. 2.  Brancheudvalgene træffer i forhold til elever på en erhvervsskole afgørelse om fritagelse for dele af skole- eller praktikuddannelse for personer med særlige uddannelses- eller beskæftigelsesmæssige forudsætninger. I forhold til en elev på en brancheskole træffes afgørelsen af brancheskolens bestyrelse, jf § 36, stk. 3, nr. 5.

 

§ 12.  Naalakkersuisut kan gruppere uddannelserne inden for større områder af beslægtede fag. En uddannelse kan være omfattet af flere områder af beslægtede fag.

 

§ 13.  De enkelte uddannelser skal søges tilrettelagt med en betydelig bredde blandt andet i forhold til arbejdsområder og funktioner med henblik på at kunne skabe grundlag for videreuddannelse, herunder videregående uddannelse.

 

§ 14.  Naalakkersuisut kan i forhold til brancheskolerne efter indstilling fra brancheskolens bestyrelse godkende tilrettelæggelse af supplerende kurser med henblik på elevers overgang til en anden erhvervsuddannelse, end den der er begyndt på, og til erhvervsuddannelse fra anden uddannelse eller beskæftigelse. For erhvervsskolernes vedkommende sker godkendelsen efter indstilling fra et brancheudvalg.

 

§ 15.  Skoleuddannelsen er vederlagsfri, jf. dog stk. 3-4 og § 16.
Stk. 2.  De almindelige undervisningsmaterialer, der er nødvendige for undervisningen, skal af branche- og erhvervsskolen stilles til rådighed for eleverne uden betaling, jf. dog stk. 3.
Stk. 3.  Departementet for erhvervsuddannelser kan bestemme, at eleverne i begrænset omfang selv anskaffer sig undervisningsmidler.
Stk.
4.  En branche- eller erhvervsskole, der udbyder erhvervsuddannelser i medfør af § 10, stk. 3, kan uanset bestemmelserne i stk. 1-3 opkræve betaling for deltagelse i undervisning m.v. Dette gælder dog kun, hvis skolen, jf. § 10, stk. 3, ikke modtager samme type af tilskud fra Grønlands Selvstyre som en anden godkendt erhvervs- eller brancheskole.

 

§ 16.  Naalakkersuisut kan uanset bestemmelserne i § 15 i særlige tilfælde tillade, at udgifterne delvis afholdes af private midler.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udgifternes afholdelse.

 

Kapitel 5
Uddannelsernes indhold


Fælles bestemmelser

 

§ 17.  Indholdet af uddannelserne skal tilrettelægges under hensyntagen til de formål, der er nævnt i § 1, stk. 2, og i regler, fastsat i medfør af §§ 5, stk. 4 og 6, stk. 1 og 3, således at praktik- og skoleuddannelsen udgør et sammenhængende forløb.
Stk. 2.  Uddannelsernes indhold skal være i overensstemmelse med arbejdsmarkedets eksisterende og kommende kvalifikationsbehov.
Stk. 3. 
Indholdet af uddannelserne skal bidrage til udviklingen af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet, og elevens behov i forhold til teoretisk og praktisk indlæring. Endvidere skal indholdet af uddannelserne bidrage til elevens selvstændige stillingstagen, samarbejde og kommunikation og fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans.
Stk.
4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1-3 nævnte forhold.

 

§ 18.  Uddannelsernes nærmere indhold skal fremgå af de af skolernes bestyrelser og brancheudvalgene til Naalakkersuisut fremsendte uddannelsesplaner.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om uddannelsernes indhold.


Skoleuddannelse

 

§ 19.  Undervisningen skal under hele skoleuddannelsesforløbet på en helhedsorienteret måde omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleverne fornødne generelle og specielle kvalifikationer, herunder at
1)  give eleverne forudsætninger for at varetage de funktioner, uddannelserne tager sigte på, og i forbindelse hermed fornøden viden om og fornødne færdigheder i anvendelse af relevant teknologi,
2)  give eleverne forudsætninger for selvstændigt og ved efter- og videreuddannelse at udbygge deres kvalifikationer, herunder forudsætninger for videreuddannelse,
3)  bidrage til elevernes personlige udvikling og
4)  give eleverne forståelse for samfundet og dets udvikling, navnlig af virksomhedernes og de ansattes rolle i en almindelig erhvervsmæssig og samfundsmæssig sammenhæng samt af arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljøforhold.

 

§ 20.  Der skal ved undervisningens tilrettelæggelse tages hensyn til elevernes situation og tilstræbes den differentiering af undervisningen, som en hensyntagen til elevernes forudsætninger og interesser tilsiger.
Stk. 2.  Der skal tilbydes eleverne vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler herom.

 

§ 21.  Undervisningen tilrettelægges i almindelighed således, at den eller de første skoleperioder omfatter emner, der er fælles for flere uddannelser, og således, at der i øvrigt i skoleforløbet sker en faglig specialisering.

 

§ 22.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fagenes formål, indhold, vejledende undervisningstid og bedømmelseskriterier.

 

§ 23.  Grundfagene omfatter praktisk og teoretisk undervisning, der bidrager til at give erhvervsuddannelserne faglig bredde. Samtidig har grundfagene til formål at fremme den personlige udvikling, at bidrage til studiekompetencen og at give en forståelse af samfundet og dets udvikling.
Stk. 2.  Områdefag omfatter praktisk og teoretisk undervisning, der er særligt for den pågældende uddannelse, og som bidrager til at give en generel og specifik erhvervskompetence.
Stk. 3.  Specialefag omfatter på det for erhvervsuddannelsernes højeste faglige niveau praktisk og teoretisk undervisning, der er særligt for en uddannelse, og som især bidrager til at give eleven en specifik erhvervskompetence. Eleverne vælger specialefag blandt de fag, der er godkendt for den pågældende uddannelse.

 

§ 24.  Valgfag skal være egnede til at imødekomme elevernes interesser. Hvor det er muligt, bør der tilbydes fag, der er af betydning for videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser. Der kan endvidere tilbydes valgfag svarende til uddannelsens generelle niveau med henblik på kvalifikationsbehov og beskæftigelsesmuligheder i lokalområder.


Praktikuddannelsen

 

§ 25.  Lærlinges praktikuddannelse foregår på en eller flere virksomheder, der er godkendt af brancheskolernes bestyrelse eller erhvervsskolernes brancheudvalg.
Stk. 2.  Til de erhvervsmæssige grunduddannelser skal der indgås en lærlingekontrakt eller uddannelsesaftale mellem eleven og virksomheden. Til andre erhvervsuddannelser benyttes der en praktikaftale, såfremt der i uddannelsen indgår praktikperioder. Praktikuddannelsen kan helt eller delvis finde sted som skolepraktik, jf. § 10, stk. 4.  
Stk. 3.  Brancheudvalgene træffer afgørelse om, hvorvidt erhvervsskoleelevers praktikuddannelse i form af beskæftigelse i udlandet kan sidestilles med praktikuddannelse i henhold til stk. 1 og 2. For brancheskoleelevers vedkommende træffes afgørelsen af brancheskolens bestyrelse.

 

§ 26.  Praktikuddannelsen skal i forhold til erhvervsskolerne gennemføres efter de generelle praktikplaner, der er fastsat af erhvervsskolerne efter brancheudvalgenes bestemmelser. For brancheskolernes vedkommende skal praktikuddannelsen gennemføres efter bestemmelser fastsat af brancheskolernes bestyrelse, jf. § 36, stk. 2.
Stk. 2. 
Praktikplanerne skal angive uddannelsens mål og på grundlag heraf beskrive arbejdsområder og funktioner, som praktikuddannelsen skal omfatte. Praktikplanerne skal have et sådant indhold, at det sikres, at skoleuddannelsen og praktikuddannelsen supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde. De skal indeholde regler om kontakt mellem skole, eleven og virksomhed.
Stk.3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om praktikuddannelsen.


Bedømmelser af elever, prøver og svendeprøver

 

§ 27.  Eleverne modtager bevis for den gennemførte uddannelse, herunder bevis både for gennemført skoleuddannelse og for gennemført praktikuddannelse. Elever, der afbryder uddannelsen, har ret til at få udleveret dokumentation for den gennemførte del af uddannelsen.
Stk. 2.  Eksamen samt evaluering af elever under uddannelsens forløb tilrettelægges for den enkelte uddannelse på grundlag af en evalueringsplan. I forhold til erhvervsskolerne indgår brancheudvalgenes retningslinier for en eventuel svendeprøve i evalueringsplanen. For brancheskolernes vedkommende indgår de af brancheskolens bestyrelse fastsatte retningslinier for en eventuel svendeprøve i evalueringsplanen.
Stk. 3. 
Brancheudvalget kan i forhold til uddannelser på en erhvervsskole bestemme, at praktikuddannelsen afsluttes med en svendeprøve.For uddannelser, der knytter sig til en brancheskole, kan brancheskolens bestyrelse bestemme, at praktikuddannelsen afsluttes med en svendeprøve, jf. § 36, stk. 3, nr. 4.
Stk. 4. 
Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om evalueringsplaner i almindelighed og regler for beviser, herunder for bevisernes udformning og udstedelse.

 

Kapitel 6
Brancheskolerne


Formål og opgaver

 

§ 28.  Brancheskolerne, jf. § 3, stk. 1, har til opgave at udbyde erhvervsuddannelser, jf. § 2, ud fra de i § 1 nævnte formål og medvirke til at udvikle erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske uddannelsestiltag.
Stk. 2. 
Brancheskolerne kan endvidere efter Naalakkersuisuts godkendelse udbyde gymnasiale uddannelser efter de herom gældende regler.
Stk. 3. 
Brancheskolernes formål består endvidere i varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver i tilknytning til undervisningsvirksomheden.
Stk. 4.  Brancheskolerne kan endvidere efter Naalakkersuisuts godkendelse udøve kollegievirksomhed i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse om kollegier.
Stk. 5. 
Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde give brancheskolerne påbud om at udbyde en bestemt uddannelse.

 

§ 29.  Brancheskolerne kan i tilknytning til uddannelserne, jf. § 28, stk. 1, udøve anden virksomhed med henblik på udnyttelse af institutionens særlige sagkundskab inden for erhvervsuddannelsesrelaterede aktiviteter, herunder tilbyde rådgivning og andre ydelser mod betaling.
Stk. 2.
  Brancheskolernes anden virksomhed skal foregå på konkurrencemæssige vilkår. Brancheskolerne skal ved udbud af kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed følge god markedsføringsskik og må ikke påføre andre ubillig priskonkurrence.
Stk. 3. 
Naalakkersuisut kan fastsætte regler om brancheskolernes anden virksomhed, herunder om yderligere begrænsninger i adgangen til at udøve anden virksomhed.

 

§ 30.  Brancheskolernes aktiviteter fastsættes nærmere i omfang og beskaffenhed i resultatkontrakter, der indgås mellem departementet for erhvervsuddannelser og skolernes bestyrelse for 4 år ad gangen, første gang dog for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013. Resultatkontrakterne justeres årligt.
Stk. 2.  Resultatkontrakterne skal mindst indeholde følgende:
1)  Skolens mission.
2)  Skolens vision.
3)  Skolens strategi i hovedtræk.
4)  Program for brancheskolens virksomhed, omfattende strategiske indsatsområder og resultatmål for uddannelserne, strategiske indsatsområder og resultatmål for forsøgs- og udviklingsarbejde og strategiske indsatsområder og resultatmål for skolens anden virksomhed, jf. § 29.
5)  Bevillingsforhold i hovedtræk.
Stk.  3.
  Skolens aktivitetsplan for finansåret, som skal danne grundlag for skolens bevilling til undervisningsdelen i skolens budget, vedlægges resultatkontrakten i forbindelse med kontraktens indgåelse og årlige justering.
Stk. 4. 
Hver brancheskole udarbejder og indsender en årlig redegørelse om opfyldelsen af resultatkontrakten til Naalakkersuisut. Fristen for indsendelse af redegørelsen aftales i kontrakten.
Stk. 5. 
Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om resultatkontrakternes indhold, herunder fastsættelse af frister for fremsendelse af de årlige redegørelser og årlige justering af kontrakterne, og om afrapportering vedrørende opfyldelse af resultatkontrakten.


Organisation

 

§ 31.  De grønlandske brancheskoler er selvstændige offentlige institutioner.
Stk. 2.  Afgørelser i sager, der vedrører institutionernes virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 3 og § 45.
Stk. 3.  Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan institutionernes afgørelser i forhold til en lærling af denne påklages til Naalakkersuisut. Dette gælder dog ikke for faglige afgørelser.

 

§ 32.  En brancheskole, jf. § 31, stk. 1, kan efter aftale med en eller flere andre brancheskoler varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre brancheskoler.
Stk. 2. 
Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om administrative fællesskaber efter stk. 1.

 

§ 33.  Naalakkersuisut kan efter indstilling fra bestyrelserne ved brancheskolerne, jf. §§ 34 og 35, tillade, at 2 eller flere af skolerne sammenlægges til én institution, som godkendes til at udbyde uddannelser efter Inatsisartutloven. Naalakkersuisut kan dog, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedsmæssige, økonomiske og regionale, uanset indstilling fra bestyrelserne ved brancheskolerne træffe afgørelse om sammenlægning, eller beslutte, at 2 eller flere skoler skal ledes af én bestyrelse. Ved sammenlægningen opløses en eller flere af skolerne, således at disses drift overdrages til den fortsættende skole.
Stk. 2. 
Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om sammenlægninger efter stk. 1.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan efter indstilling fra bestyrelsen tillade, at en institution ved spaltning overdrager sine aktiver og gæld som helhed eller en del heraf til en eller flere brancheskoler.

 

§ 34.  Hver brancheskole, jf. § 31, stk. 1, ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der udpeges af arbejdsmarkedets organisationer efter regler fastsat i den enkelte institutions vedtægt. Brancheskolens lærere og teknisk-administrative personale tilforordnes bestyrelsen med en repræsentant uden stemmeret. Dog tilforordnes bestyrelsen med en repræsentant for personalet ved hvert udbudssted, hvis brancheskolen har mere end et udbudssted. Et bestyrelsesmedlem kan ikke udpeges til mere end 2 bestyrelser. I tilfælde af sammenlægning, jf. § 33, kan de sammenlagte skolers bestyrelse fortsætte en overgangsperiode på indtil 1 år efter, at afgørelse om sammenlægning er truffet, hvorefter en ny bestyrelse for den sammenlagte skole udpeges, jf. 1. pkt. I overgangsperioden skal de sammenlagte skolers bestyrelse udarbejde en ny vedtægt og forretningsorden for den sammenlagte skole.
Stk. 2. 
Bestyrelsens medlemmer skal have tilknytning til brancheskolens faglige område og det arbejdsmarked, som institutionen dækker. Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere viden om uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering i budgetter og regnskaber samt viden om erhvervsuddannelseskvalitet.
Stk. 3.  Ansatte ved andre erhvervs- eller brancheskoler, og medlemmer af Inatsisartut eller kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 4. 
Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand og en næstformand.
Stk. 5. 
Medlemmerne udpeges for en periode af 4 år, første gang dog for perioden 1. januar 2011 til 1. september 2013. Medlemmerne kan genudpeges. Naalakkersuisut kan i udpegningsperioden afsætte et bestyrelsesmedlem, der groft har tilsidesat sit bestyrelsesansvar eller på anden vis gjort sig uegnet til at bestride bestyrelseserhvervet.
Stk. 6. 
Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder bestemmelserne for at være medlem, skal medlemmet straks udtræde af bestyrelsen. Den udpegningsberettigede organisation skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem, jf. stk. 1.
Stk. 7. 
Naalakkersuisut kan fastsætte regler om honorering af bestyrelsesmedlemmerne og om godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes udgifter, herunder bl.a. til rejser, fortæring og ophold.

 

§ 35.  Bestyrelsen er brancheskolens øverste myndighed og har det overordnede ansvar for skolens drift, herunder skolens faglige og økonomiske aktiviteter og skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolens formål. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at bestemmelser for skolens virksomhed overholdes, og har ansvaret for skolens samlede virksomhed, og for opfyldelse af resultatkontrakten. Bestyrelsen må ikke udøve indflydelse på den daglige undervisningsvirksomhed. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.
Stk. 2. 
Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinier for skolens virksomhed, herunder målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter.
Stk. 3. 
Bestyrelsen skal arbejde for, at skolen iværksætter aktiviteter, der i videst muligt omfang tilgodeser de uddannelsessøgendes og virksomhedernes behov for erhvervsfaglige uddannelser, herunder efter- og videreuddannelse. Bestyrelsen træffer, efter indstilling fra skolens forstander, beslutning om skolens udbud af kompetencegivende uddannelser og om iværksættelse af øvrige uddannelsestiltag samt aktiviteter vedrørende indtægtsdækket virksomhed og anden relevant aktivitet.
Stk. 4. 
Efter indstilling fra skolens forstander, fastlægger bestyrelsen det årlige program for skolens virksomhed.
Stk. 5. 
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens forstander, jf. dog § 65. Forstanderen skal have relevant erfaringserfaring og relevant uddannelsesmæssig baggrund. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om ansættelse af forstandere.
Stk. 6. 
Bestyrelsen kan fastsætte de nærmere retningslinier for forstanderens virksomhed og kan bemyndige forstanderen til i et nærmere omfang at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.  Stk. 7.  Naalakkersuisut godkender den enkelte skoles vedtægt, som bestyrelsen udarbejder efter en af departementet for erhvervsuddannelser fastsat standardvedtægt.

 

§ 36.  Bestyrelsen er over for Naalakkersuisut ansvarlig for uddannelsernes faglighed, herunder for indholdet af uddannelserne, iværksættelse af nye uddannelser og initiativer til nedsættelse af eventuelle udvalg i forbindelse med uddannelsesmæssige opgaver, jf. stk. 4.
Stk. 2. 
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af uddannelsesplaner for hver uddannelse, jf. § 5, stk. 2, for fastsættelse af bestemmelser om generelle praktikplaner, jf. § 26, stk. 1, sidste punktum, og fastsættelse af retningslinier for eventuelle svendeprøver, jf. § 27, stk. 2, sidste punktum.
Stk. 3. 
Bestyrelsen træffer afgørelse om:
1)  Godkendelse af virksomheder til praktik, jf. § 25, stk. 1.
2)  Praktikoplæringens overensstemmelse med de for praktikuddannelsen fastsatte praktikplaner, jf. § 26.
3)  Godkendelse af beskæftigelse i udlandet, jf. § 25, stk. 3, 2. pkt.
4)  Afholdelse af svendeprøver, jf. § 27, stk. 3, 2. pkt.
5)  Godkendelse af merit og afkortning eller forlængelse af uddannelsestiden og elevers fritagelse for dele af skole- eller praktikuddannelse på grundlag af anden undervisning eller beskæftigelse, jf. § 11, stk. 2, 2. pkt., § 52, § 53, stk. 3, 2. pkt., og § 54.
6) Tvistigheder mellem lærling og praktikvirksomhed. jf. § 58, stk. 2.
Stk. 4.  Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere uddannelsesudvalg, herunder ad hoc uddannelsesudvalg, med henblik på rådgivning om uddannelsernes faglige indhold og kvalitative niveau og uddannelsernes overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og de politiske målsætninger på området.

 

§ 37.  Bestyrelsen er over for Naalakkersuisut ansvarlig for brancheskolens virke, herunder forvaltningen af de økonomiske ressourcer. Bestyrelsen godkender budgettet, jf. § 41, herunder fordelingen af ressourcerne og principperne for deres anvendelse efter indstilling fra forstanderen. Bestyrelsen underskriver regnskabet, jf. § 42.
Stk. 2. 
Hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud fra Naalakkersuisut om berigtigelse af nærmere angivne forhold, kan Naalakkersuisut beslutte,
1)  at bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af  Naalakkersuisut, eller
2)  at skolens bestyrelse træder tilbage, således at en ny bestyrelse skal udpeges efter reglerne i § 34.
Stk. 3.  Hvis bestyrelsen ved sine dispositioner bringer skolens videreførelse i fare, kan Naalakkersuisut beslutte, at bestyrelsen straks træder tilbage og kan i forbindelse hermed indsætte en midlertidig bestyrelse, indtil der er udpeget en ny bestyrelse efter reglerne i § 34. Bestyrelsesmedlemmer fra den tilbagetrådte bestyrelse kan ikke genudpeges.

 

§ 38.  Brancheskolens forstander har det daglige undervisningsmæssige og pædagogiske ansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af skolen. Brancheskolens forstander påser, at:
1)  Uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler.
2)  Undervisningsmæssige forhold er forsvarlige.
3)  Det af bestyrelsen godkendte budget overholdes.
4)  Skolens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinier.
Stk. 2.  Forstanderen afgiver forslag til program for brancheskolens virksomhed i det kommende år til bestyrelsen.
Stk. 3.  Brancheskolens forstander ansætter og afskediger skolens medarbejdere, herunder skolens øvrige ledelse.
Stk. 4.  Forstanderen indstiller budgettet og regnskabet til bestyrelsen og underskriver regnskabet.

 

§ 39.  Brancheskolerne er med hensyn til vilkår og øvrige forhold for ansættelser, forhold under ansættelsen og afskedigelser forpligtet til at følge de bestemmelser, der til enhver tid gælder for ansatte under Grønlands Selvstyre.


Brancheskolernes finansiering

 

§ 40.  Brancheskolernes virksomhed finansieres gennem tilskud fra landskassen og indtægter fra anden virksomhed, herunder indtægtsdækket virksomhed.
Stk. 2.  Det årlige tilskud fra landskassen fastsættes af Inatsisartut i forbindelse med vedtagelse af finansloven for det efterfølgende finansår.

 

§ 41.  Bestyrelsen afgiver hvert år til Naalakkersuisut forslag til budget for det følgende finansår inden en af Naalakkersuisut fastsat frist. Forslaget skal indeholde et overslag over forventede indtægter, driftsudgifter og anlægsudgifter. Bestyrelsen afgiver samtidig forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det nævnte finansår.
Stk. 2. 
Bestyrelsen skal som en del af det samlede forslag til budget afgive et forslag til særskilt budget for skolens anden virksomhed, herunder særskilt budget for hver enkelt type af anden virksomhed.

 

§ 42.  Brancheskolernes regnskabsår er finansåret. Brancheskolerne skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.
Stk. 2.  Regnskabet skal indeholde særskilt regnskab for brancheskolens undervisningsvirksomhed, for anden virksomhed, herunder særskilt regnskab for hver enkel type af anden virksomhed.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for den budget- og regnskabsmæssige adskillelse mellem brancheskolens undervisningsvirksomhed og anden virksomhed.
Stk. 4.  Brancheskolerne kan overføre et eventuelt over- eller underskud på skolens drift til det efterfølgende finansår.
Stk. 5.  Årsregnskabet revideres af Grønlands Selvstyres revision.
Stk. 6.  Bestyrelsen forelægger inden en af Naalakkersuisut fastsat frist det af bestyrelsen godkendte årsregnskab for Naalakkersuisut til godkendelse.
Stk. 7.  Bestyrelsen skal i forbindelse med regnskabets forelæggelse for Naalakkersuisut samtidig offentliggøre regnskabet.

 

Kapitel 7
Praktikvirksomhederne

 

§ 43.  Praktikpladser formidles af erhvervs- og brancheskolerne og det påhviler skolerne at udføre opsøgende virksomhed med henblik på fremskaffelse af praktikpladser.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan i forhold til erhvervsskolerne efter indstilling fra brancheudvalgene fastsætte regler om samarbejds- og informationsordninger med henblik på at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal praktikpladser. For brancheskolernes vedkommende fastsættes reglerne efter indstilling fra brancheskolernes bestyrelse.

 

§ 44.  Brancheskolernes bestyrelse eller erhvervsskolernes brancheudvalg godkender en virksomhed som praktiksted ud fra en vurdering af, om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikplaner, der er fastsat efter § 26 og om virksomheden kan give eleverne tilfredsstillende oplæringsforhold.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter indstilling fra erhvervs- eller brancheskolerne fastsætte regler om behandling af godkendelsessager, herunder regler om frister vedrørende sagsbehandling.

 

§ 45.  Afgørelser i henhold til § 44 og § 25, stk. 1, om, at en virksomhed ikke kan godkendes som praktiksted, kan indbringes for Naalakkersuisut.

 

Kapitel 8
Elevernes retlige forhold

 

§ 46.  Det er en betingelse for gennemførelse af en erhvervsmæssig grunduddannelse, at der mellem elev og en eller flere virksomheder er indgået en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. Aftalen skal omfatte alle uddannelsens praktik- og skoleophold, herunder en eventuel svendeprøve.
Stk. 2.  Er flere virksomheder parter i aftalen, skal det af aftalen fremgå, hvilken skole- og praktikophold den enkelte virksomhed er part i.
Stk.3.  En virksomhed kan ved aftalen forpligte sig til at lade en del af elevens uddannelse gennemføre i en anden virksomhed.
Stk.4.  De af Naalakkersuisut godkendte erhvervsuddannelser, der ikke kræver lærlingekontrakt eller uddannelsesaftale samt skolepraktikordningen, er ikke omfattet af stk. 1-3.

 

§ 47.  En uddannelses gennemførelse forudsætter, at eleven deltager i skoleundervisning, således som det bestemmes af vedkommende skole i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fremgangsmåde ved indkaldelse af elever til skole.

 

§ 48.  Elever, som udebliver fra skoleundervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler, kan, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været anvendt, udelukkes fra fortsat undervisning. Afgørelse om udelukkelse træffes af skolens forstander, rektor, centerleder eller lignende.
Stk. 2.
  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om mødepligt og udelukkelse samt behandling af sager om udelukkelse.

 

§ 49.  En lærlingekontrakt og en uddannelsesaftale skal være skriftlig og underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse. Aftalen skal indgås på en formular, der efter høring hos den relevante erhvervs- eller brancheskole og relevante organisationer er godkendt af Naalakkersuisut.
Stk. 2.  Der kan ikke foretages ændringer i eller tilføjelser til formularens aftaleindhold uden Naalakkersuisuts godkendelse.
Stk. 3.  Lærlingekontrakten og uddannelsesaftalen skal angive den løn, som eleven er berettiget til i praktikperioden.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om lærlingekontraktens og uddannelsesaftalens indhold og registrering.

 

§ 50.  En elev under erhvervsuddannelse er berettiget til løn i henhold til gældende overenskomst samt særydelser i henhold til landstingsforordning om uddannelsesstøtte. Er praktikstedet ikke omfattet af en kollektiv overenskomst, skal eleven have mindst samme løn- og ansættelsesvilkår, som en elev hos en offentlig arbejdsgiver, der er omfattet af en overenskomst.
Stk. 2. Naalakkersuisut kan bestemme, herunder fastsætte regler om, at elever under hele eller dele af visse erhvervsuddannelser modtager uddannelsesstøtte i stedet for løn.

 

§ 51.  I aftaleperioden gælder de bestemmelser, der ved kollektive overenskomster eller i lovgivningen er fastsat om arbejdstageres ansættelses- og arbejdsvilkår m.v., i det omfang det er foreneligt med uddannelsen efter denne Inatsisartutlov.
Stk. 2.  Arbejdsgiveren kan kun undtagelsesvis pålægge eleven arbejde, som ikke har et uddannelsesmæssigt sigte og kun under forudsætning af, at uddannelsens mål kan nås.

 

§ 52.  For elever, der på grund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for den uddannelse, som lærlingekontrakten eller uddannelsesaftalen vedrører, kan erhvervsskolens brancheudvalg eller brancheskolens bestyrelse i forbindelse med aftaleindgåelsen eller senere træffe afgørelse om afkortning af uddannelsestiden.

 

§ 53.  Eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af praktiktiden, såfremt en elev
1)  på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid i virksomheden,
2)  er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning,
3)  har orlov eller barselsorlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller
4)  har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.
Stk. 2. 
Medfører en aftale efter stk. 1, at uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis branchevalget eller brancheskolens bestyrelse godkender den.
Stk.3.  Er der ikke enighed mellem en elev på en erhvervsskole og virksomheden om forlængelse i anledning af fraværsperioden, som nævnt i stk. 1, kan brancheudvalget efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum. For elever, der er tilknyttet en brancheskole, træffes afgørelsen om forlængelse af uddannelsestiden efter 1. pkt. af brancheskolens bestyrelse.

 

§ 54.  Uden for de tilfælde, der er nævnt i §§ 52-53, kan erhvervsskolens brancheudvalg eller brancheskolens bestyrelse, når særlige omstændigheder taler for det, træffe afgørelse om afkortning og forlængelse af uddannelsestiden.

 

§ 55.  En lærlingekontrakt og en uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter, jf. dog § 56.
Stk. 2.  De første 3 måneder af praktiktiden betragtes som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.
Stk.3.  Hvis en elev af en af de grunde, der er nævnt i § 53, stk. 1, er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 1 måned af prøvetiden, forlænges prøvetiden svarende til fraværsperioden.

 

§ 56.  Misligholder en af parterne i aftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen.
Stk. 2.  Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller senere brister, kan parterne hæve aftalen.
Stk.3.  Ophævelse efter stk. 1 eller stk. 2 skal ske inden for en måned efter, at den hævende part har fået kendskab til eller ved anvendelse af almindelig agtpågivenhed burde have fået kendskab til den omstændighed, som begrunder ophævelsen.
Stk.
4.  At en elev gennemgår supplerende skoleundervisning, kan ikke begrunde ophævelse.

 

§ 57.  Udelukkes en elev fra skoleundervisningen, jf. § 48, eller hvis en elev har opbrugt sine muligheder for at bestå de nødvendige eksaminer eller prøver, bortfalder lærlingekontrakten eller uddannelsesaftalen.

 

§ 58.  En tvistighed mellem en elev, der er tilknyttet en erhvervsskole, og en praktikvirksomhed kan indbringes for brancheudvalget, der skal søge at tilvejebringe forlig. Såfremt parterne ikke bliver enige, kan brancheudvalget træffe afgørelse.
Stk. 2.  En tvistighed mellem en elev, der er tilknyttet en brancheskole og en praktikvirksomhed kan indbringes for brancheskolens bestyrelse, der skal søge at tilvejebringe forlig. Såfremt parterne ikke bliver enige, kan brancheskolens bestyrelse træffe afgørelse.
Stk. 3. 
Løn- og ansættelsesvilkår afgøres i henhold til gældende overenskomst.
Stk. 4.  Et eventuelt krav på erstatning vedrørende brancheudvalgets eller brancheskolens bestyrelses afgørelse kan alene afgøres ved domstolene.

 

§ 59.  Elever er under skoleophold, der er omfattet af lærlingekontrakten eller uddannelsesaftalen, omfattet af den ordning vedrørende arbejdsskadeforsikring, som efter anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland gælder for praktiktiden.
Stk. 2.  Med hensyn til elevers skader under skolepraktik eller andre skoleophold end dem, der er nævnt i stk. 1, finder anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland tilsvarende anvendelse, for så vidt skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold. Risikoen med hensyn til disse skader påhviler Grønlands Selvstyre.

 

§ 60.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om elevernes og virksomhedernes retlige forhold.

 

Kapitel 9
Kurser på erhvervsuddannelsesområdet

 

§ 61.  Inden for et beløb fastsat på finansloven kan der ydes tilskud til dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kurser på erhvervsuddannelsesområdet, der retter sig mod ufaglærte og faglærte arbejdere, herunder arbejdsledige. Deltagerne må højest have en kortere videregående uddannelse inden for erhvervsuddannelsesområdet.
Stk. 2. 
Der kan endvidere inden for særlige erhverv, der ønskes fremmet, ydes yderligere tilskud til dækning af udgifter til kurser med den i stk. 1 nævnte deltagerkreds.
Stk. 3.  Kurserne varetages af de grønlandske erhvervs- eller brancheskoler og skal udbydes offentligt, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 4.  Der kan dog uanset bestemmelsen i stk. 3 ydes tilskud i forbindelse med kurser på erhvervsuddannelsesområdet, der udbydes af øvrige udbydere, såfremt lignende kurser ikke udbydes af de grønlandske erhvervs- eller brancheskoler.
Stk. 5.  Der kan endvidere uanset bestemmelsen i stk. 3 ydes tilskud til enkeltpersoners deltagelse i kurser, der ikke udbydes af de grønlandske erhvervs- eller brancheskoler.
Stk. 6.  Der kan ikke ydes tilskud til afholdelse af tillidsmandskurser eller til deltagelse heri.

 

§ 62.  En skole, der udbyder kurser på erhvervsuddannelsesområdet, kan opkræve betaling for deltagelse.
Stk. 2.Naalakkersuisut kan fastsætte regler om formålet med de tilskudsberettigede kurser, deltagernes betaling, betingelser for modtagelse af tilskud, herunder regler om indgivelse af ansøgninger om tilskud, tilskuddets omfang og udbetaling, herunder faste satser per dag, og regler i almindelighed for kursusvirksomhed.

 

Kapitel 10
Klage

 

§ 63.  Klager over afgørelser truffet efter denne Inatsisartutlov kan inden 4 uger efter modtagelsen indbringes for Naalakkersuisut eller et af Naalakkersuisut bemyndiget klageorgan, jf. dog § 31, stk. 2, og § 58.
Stk. 2.
Naalakkersuisut kan fastsætte regler om klageorganer, herunder begrænsning i klageadgang og proceduren vedrørende klager.

 

Kapitel 11
Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

 

§ 64.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2011. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet og kapitel 2 i landstingsforordning nr. 7 af 11. november 2000 om søfartsuddannelser.
Stk. 2.  Regler, der er fastsat i medfør af landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet, forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre Inatsisartutlove. Dog ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 9. januar 1990 om optagelse af elever på en decentral grundlæggende erhvervsuddannelse.

 

§ 65.  § 35, stk. 5, gælder ikke for de forstandere, der på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden er ansat på brancheskolerne, jf. kapitel 6.Grønlands Selvstyre, den 19. maj 2010


Kuupik Kleist

/

Mimi Karlsen

Relationer
Hjemmelslov til

Ændrer i

Ændret ved

Ophæver

Dokumenter