Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 25
23. december 2010
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om honorering af og udgiftsgodtgørelse til brancheskolernes bestyrelser

I medfør af § 34, stk. 7 i Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet, fastsættes:

 

Honorar

§ 1.  Bestyrelserne for brancheskolerne modtager for deres arbejde et årligt honorar, som fastsættes efter den samlede størrelse af den enkelte brancheskoles bevilling og indtægtsdækkede virksomhed i det senest afsluttede finansår.
Stk. 2.  For brancheskoler, hvis bevilling og indtægtsdækkede virksomhed i det senest afsluttede finansår samlet udgjorde mindst 40 millioner kr., udgør det årlige honorar 40.000 kr. for bestyrelsesformanden. Næstformandens honorar udgør 75 % af formandens honorar, mens honoraret for de øvrige bestyrelsesmedlemmer udgør 25 % af formandens honorar. Eventuelle tilforordnede bestyrelsesmedlemmer honoreres ikke.
Stk. 3.  For brancheskoler, hvis bevilling og indtægtsdækkede virksomhed i det senest afsluttede finansår samlet udgjorde under 40 millioner kr., udgør det årlige honorar for bestyrelsesformanden 30.000 kr. Næstformandens honorar udgør 75 % af formandens honorar, mens honoraret for de øvrige bestyrelsesmedlemmer udgør 25 % af formandens honorar.

§ 2.  Honoraret erlægges månedsvis bagud med 12 ydelser pr. år.
Stk. 2.  Ved et bestyrelsesmedlems tiltræden i løbende måned ydes for hver dag, bestyrelsesmedlemmet har virket, et honorar på 1/365 af det i § 1, stk. 2 eller 3 nævnte beløb. Tilsvarende gælder ved et bestyrelsesmedlems fratræden i løbende måned.


Godtgørelse af udgifter

§ 3.  Udgifter, herunder til rejser, fortæring og ophold, afholdt i den pågældende brancheskoles tjeneste, godtgøres bestyrelsens medlemmer efter de for Selvstyrets tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler.


Ikrafttræden

§ 4.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2011.
Grønlands Selvstyre, den 23. december 2010
Mimi Karlsen

 

/

Lise Lennert Olsen