Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1
16. maj 2008
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser (Udvidelse af hjemmelsgrundlag for tilskud i forbindelse med kurser på erhvervsuddannelsesområdet, regler om praktikløn og præciseringer som følge af ressortændringer)

§ 1

I landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser, som ændret ved landstingsforordning nr. 11 af 18. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. Landstingsforordningens titel affattes således:
"Landstingsforordning om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet"


2. Overskriften før § 1, affattes således:

"Formål".

3. Overalt i landstingsforordningen ændres: "erhvervsuddannelseskurser" til: "kurser på erhvervsuddannelsesområdet".

4. I § 3 ændres: "Kultur, Uddannelse, og forskning" til: "Erhvervsuddannelser".

5. Overalt i landstingsforordningen ændres: "Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning" til: "Direktoratet for Erhvervsuddannelser".

6. I§ 6, 1. pkt., indsættes efter "nye uddannelser": ", godkender efter indstilling fra brancheudvalget uddannelsesplaner".

7. § 22, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk.1.

8. § 36 affattes således:
"En elev under en erhvervsuddannelses praktikophold er berettiget til praktikløn i henhold til gældende overenskomst samt særydelser i henhold til landstingsforordning om uddannelsesstøtte. Er praktikstedet ikke omfattet af en kollektiv overenskomst, skal eleven have mindst samme løn- og ansættelsesvilkår som en elev hos en offentlig arbejdsgiver, der er omfattet af en overenskomst.
Stk. 2. En elev under en erhvervsuddannelses skoleophold er berettiget til uddannelsesstøtte i henhold til landstingsforordning om uddannelsesstøtte.".

9. Overskriften før § 47, affattes således:

"Kurser på erhvervsuddannelsesområdet".

10. § 47 affattes således:
"§ 47. Inden for beløb fastsat på finansloven kan der ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med kurser på erhvervsuddannelsesområdet, der retter sig mod faglærte og ufaglærte arbejdere, herunder arbejdsledige, der højest har en kortere videregående uddannelse inden for erhvervsuddannelsesområdet. Der kan endvidere inden for særlige erhverv, der ønskes fremmet, ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med kurser, der retter sig mod selvstændige erhvervsdrivende med mindre virksomheder, der højest har en kortere videregående uddannelse inden for erhvervsuddannelsesområdet.
Stk. 2. Kurserne varetages af de grønlandske brancheskoler og skal udbydes offentligt, jf. dog stk. 3.
Stk. 3.Der kan dog uanset bestemmelsen i stk. 2 ydes tilskud i forbindelse med kurser på erhvervsuddannelsesområdet, der udbydes af øvrige udbydere, såfremt lignende kurser ikke udbydes af de grønlandske brancheskoler. Der kan endvidere ydes tilskud til enkeltpersoners deltagelse i kurser på erhvervsuddannelsesområdet, der ikke udbydes af de grønlandske erhvervsskoler.
Stk. 4.Der kan ikke ydes tilskud til afholdelse af tillidsmandskurser eller til deltagelse heri.
Stk. 5. Der kan kun ydes tilskud efter ansøgning herom."

11. § 49 affattes således:
"§ 49. Landsstyret kan fastsætte regler omformålet med de tilskudsberettigede kurser, betingelser for modtagelse af tilskud, herunder regler om indgivelse af ansøgninger om tilskud, tilskuddets omfang og udbetaling, herunder faste satser per dag, og regler i almindelighed om kursusvirksomhed."

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. maj 2008
Hans Enoksen

/

Siverth K. Heilmann