Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 10
15. april 2008
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om Erhvervs- og Kompetenceudviklingsrådet

I medfør af § 7, stk. 2, og § 49, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser, fastsættes:

 

Rådets formål og opgaver

§ 1. Landsstyret nedsætter et Erhvervs- og Kompetenceudviklingsråd til at rådgive Landsstyret i anliggender vedrørende kompetenceudvikling på arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsesområdet, og til at styrke samordningen af initiativer på erhvervsudviklings-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsesområdet.
Stk. 2. Rådet behandler og afgiver indstilling i sager, der bliver forelagt af Landsstyret. Rådet kan af egen drift behandle sager, som rådet finder relevante.
Stk. 3. Rådet kan i sine indstillinger pege på behov for iværksættelse af analyser og dokumentation til belysning af aktuelle problemstillinger, herunder både lokale og regionale problemstillinger.
Stk. 4. Rådet afgiver senest 1. april en årlig beretning til Landsstyret om sin indsats og om udviklingen på området.

§ 2. Rådet skal i sit virke:
1) Bidrage til at sikre samordning og kobling mellem arbejdsmarkedets parter omkring indsatsen på erhvervsfremme-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsesområdet.
2) Tilstræbe at skabe forudsætningerne for at etablere et mere dynamisk erhvervsliv gennem udvikling af et fleksibelt arbejdsmarked, samt arbejde for at etablere et erhvervsuddannelsessystem, der kan sikre kompetenceudvikling på såvel specialiseret som på generelt plan.
3) Tilstræbe, at såvel de kortsigtede som de mere langsigtede kompetenceudviklingsbehov på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet dækkes, herunder komme med forslag til en prioritering af kompetenceudviklingsindsatsen.
4) Fremkomme med forslag til initiativer og indretning af lovgivning på en måde, så både arbejdsmarkedets parter og det offentlige har incitament til at investere i kompetenceudvikling, hvor der er behov herfor.
5) Gennem rådgivning tilstræbe, at det bliver muligt at give begrebet livslang læring konkret indhold gennem relevante initiativer.
6) Følge erhvervsudviklingen, erhvervsuddannelses- og arbejdsmarkedsindsatsen i landet og angive veje til at optimere rammevilkårene for den ønskede erhvervsudvikling, smidiggøre strukturer på arbejdsmarkedet og i erhvervsuddannelsessystemet, samt medvirke til at sikre kompetenceudvikling i arbejdsstyrken.
7) Følge udviklingen i de erhvervsmæssige uddannelser og afgive anbefalinger om uddannelsernes kvalitet og udvikling, omstillingsevne og sammenhæng mellem uddannelsernes enkelte dele.
8) Rådgive om og bidrage til en løbende strukturovervågning af indsatsen omkring efteruddannelse, kompetenceudvikling og erhvervsfremme.
9) Inddrage løsninger, der kan medvirke til at styrke innovation og iværksætteri, gennem initiativer inden for uddannelsessystemet og i arbejdsmarkeds- og erhvervsfremmeindsatsen.
10) I dialog med relevante lokale og regionale aktører fremkomme med forslag til strukturering af den lokale og regionale indsats på erhvervsudviklings-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsesområdet og søge at afstemme den lokale og regionale indsats med den landsdækkende indsats.


Rådets sammensætning og konstituering

§ 3. Rådet består af 1 formand udpeget af Landsstyret og en repræsentant og en suppleant udpeget af hver af følgende organisationer, myndigheder og interesseområder:
1) NUSUKA.
2) Grønlands Arbejdsgiverforening (GA).
3) ILIK.
4) Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Katuffiat (SIK).
5) KANUKOKA (frem til etableringen af overgangsudvalgene pr. 1. maj 2008, herefter en repræsentant fra hver af de fire kommuner.
6) forstanderne på Bygge og Anlæg samt Jern- og Metalskolen på vegne af det tekniske skoleområde.
7) forstanderne på ATI og INUILI på vegne af levnedsmiddelområdet.
8) forstanderne på Handelsskolerne på vegne af området for Handel, Service, Ledelse og IT.
9) Grønlands Turist- og Erhvervsråd..
10) Foreningen af Tekniske Rådgivere.
Stk. 2. Udover de i stk. 1 nævnte medlemmer, kan Landsstyremedlemmet for Erhverv udpege et medlem med særlig indsigt i de for rådets arbejde relevante forhold.
Stk. 3. Medlemmerne i stk. 1, nr. 6-8 udpeges blandt de respektive skolers forstandere eller brancheudvalgsformænd.
Stk. 4. Rådets medlemmer udpeges for en 4 års periode.
Stk. 5. Rådet vælger en næstformand af sin midte. Næstformanden leder rådets møder ved formandens forfald.
Stk. 6. Rådet har en fast tilforordnet fra hver af de følgende instanser:
1) Den finansielle sektor.
2) Grønlands Turist- og Erhvervsråd.
3) Greenland Venture.
4) Grønlands Statistik.
5) Landsstyreområdet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser
6) Råstofdirektoratet.
Stk. 7. Rådet kan ud over de i stk. 6 nævnte faste tilforordnede tilforordne personer fra aktører med særlig viden og indblik i de emneområder, som behandles på møderne.
Stk. 8. Rådet vælger blandt sine medlemmer en næstformand.


Møder

§ 4. Rådet afholder minimum 4 ordinære møder om året.
Stk. 2. Rådet afholder ekstraordinært møde, såfremt:
1) Landsstyret begærer det,
2) Rådets formand finder anledning dertil, eller
3) et flertal af Rådets medlemmer begærer det.
Stk. 3. Rådets beslutninger træffes med simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Et mindretal i Rådet har ret til at få mindretallets mening tilført referatet.


Forretningsorden

§ 5. Landsstyret fastsætter rådets forretningsorden.


Sekretariatsfunktion

§ 6. Landsstyreområdet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser varetager sekretariatsfunktionen for Rådet.


Finansiering

§ 7. Medlemskab af rådet er ulønnet. Udgifter til rådets aktiviteter, afholdes af Landsstyreområdet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser. Dog afholdes rejse- og opholdsudgifter af de respektive udpegende instanser af medlemmer og tilforordnede, med mindre der er tale om et ekstraordinært møde, begæret af Landsstyret.


Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2008.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 8. marts 2007 om Kompetenceudviklingsrådet.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 2008
Siverth K. Heilmann

/

Bent A. Sørensen