Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 18
20. november 2006
Ophævet

Landstingslov om ændring af landstingslov om landstinget og landsstyret (Landstingets adgang til oplysninger vedrørende helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber)

§ 1

I landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret, som senest ændret ved landstingslov nr. 18 af 11. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 16 indsættes:
"§ 16 a. Finansudvalget kan til brug for udvalgets behandling af forslag eller ansøgning om kapitalindskud i, garantistillelse for, eller anden økonomisk begunstigelse af væsentlig betydning til, helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber pålægge Landsstyret at søge nærmere bestemte oplysninger indhentet fra det pågældende selskab, om fornødent ved at anvende de muligheder, som er hjemlet i aktieselskabsloven og i selskabets vedtægter. Landsstyret stiller uden ophold de oplysninger, som Landsstyret på udvalgets opfordring indhenter, til rådighed for udvalget.
Stk. 2.
Udvalget kan berostille udvalgets behandling af forslag eller ansøgninger som nævnt i stk. 1, indtil de oplysninger, som udvalget skønner fornødne, foreligger.
Stk. 3. I udvalget er medlemmerne og andre, der måtte være til stede under udvalgets drøftelser, forpligtet til at hemmeligholde oplysninger, de bliver bekendt med i udvalget i medfør af stk. 1, i det omfang oplysninger er givet i fortrolighed. Ethvert nyt medlem afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om at ville efterkomme denne forpligtelse."

2. Efter § 17 indsættes:
"§ 17 a. Udvalg for revision af landskassens regnskaber fører endvidere kontrol med Landsstyrets varetagelse af Grønlands Hjemmestyres aktionærinteresser.
Stk. 2. Udvalget kan som led i kontrollen efter stk. 1 foretage en vurdering af, hvorvidt Landsstyret i tilstrækkeligt omfang har søgt tilsikret, at der tages passende økonomiske hensyn ved driften af helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber.
Stk. 3. Udvalget kan til brug for kontrollen med Grønlands Hjemmestyres aktionærinteresser i helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber pålægge Landsstyret at søge nærmere bestemte oplysninger indhentet fra et selskab, om fornødent ved at anvende de muligheder, som er hjemlet i aktieselskabsloven og i selskabets vedtægter. Landsstyret stiller uden ophold de oplysninger, som Landsstyret på udvalgets opfordring indhenter, til rådighed for udvalget.
Stk. 4. Ethvert medlem af udvalget kan fremsætte et forslag til beslutning i medfør af stk. 2-3 til Landstingets afgørelse. Forslaget betragtes som vedtaget, hvis mindst 2/5 af Landstingets medlemmer afgiver stemme til fordel for forslaget. Der kan ikke fremsættes ændringsforslag til forslaget.
Stk. 5. I udvalget er medlemmerne og andre, der måtte være til stede under udvalgets drøftelser, forpligtet til at hemmeligholde oplysninger, de bliver bekendt med i udvalget i medfør af stk. 1, i det omfang oplysninger er i givet i fortrolighed. Ethvert nyt medlem afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om at ville efterkomme denne forpligtelse. Hvis udvalget finder det påkrævet at orientere Landstinget om forhold, som vedrører Grønlands Hjemmestyres aktionærinteresser, afgiver udvalget en særskilt betænkning. Indeholder betænkningen fortrolige oplysninger, behandles den for lukkede døre."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2007.
Grønlands Hjemmestyre den 20. november 2006
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist